Dodatočné daňové priznanie – ako ho vyplniť, pokuta

Dodatočné daňové priznanie je dokument, ktorý sa podáva vtedy, ak daňovník po podaní riadneho daňového priznania zistí, že daň uvedená v daňovom priznaní mala byť vyššia alebo daň má byť vyššia, ako bola vyrubená správcom dane.


Obsah článku


Dodatočné daňové priznanie je daňovník povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po zistení povinnosti podať dodatočné daňové priznanie.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie?

Ak daňovník zistil, že nevyplnil správne daňové priznanie, podáva dodatočné daňové priznanie. V tejto súvislosti je dôležité vedieť, ako vyplniť dodatočné daňové priznanie.

a) Identifikačné údaje:

b) Oprava nesprávnych údajov:

 • V tretej časti DP sa opravia nesprávne alebo neúplné informácie z riadneho DP.
 • Označia sa riadky, ktoré sa opravujú.
 • Uvedú sa správne údaje.

c) Výpočet dane:

 • V štvrtej časti DP sa vypočíta daň.
 • Zohľadnia sa všetky opravy, ktoré sa urobili.

d) Doplatok/preplatok dane:

 • V piatej časti DP sa uvedie doplatok dane alebo preplatok dane.

Vedieť, ako správne vyplniť dodatočné daňové priznanie, nie je jednoduché, preto sa odporúča využiť služby ekonómov, ktorí sa tejto tematike venujú.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ A?

Dodatočné daňové priznanie typ A sa týka fyzických osôb, ktoré dosiahli príjmy zo závislej činnosti. Daňovníci, ktorí dosiahli príjmy z iných zdrojov (napr. z podnikania, prenájmu), podávajú dodatočné daňové priznanie typ B.

Tu je zhrnutie informácií o dodatočnom daňovom priznaní typ A:

 • Kedy sa podáva:
  • Ak daňovník zistí nesprávnosť v daňovom priznaní (daň je vyššia/ nižšia, neuvedené príjmy, nesprávne odpočítateľné položky).
 • Kto ho podáva:
  • Fyzické osoby s príjmami zo závislej činnosti.
 • Aké tlačivo sa používa:
  • Tlačivo „Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A“.
 • Lehota na podanie:
  • Do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník zistil nesprávnosť v daňovom priznaní.
 • Spôsob podania:
  • Elektronicky cez portál Finančnej správy SR alebo v papierovej forme na miestnom daňovom úrade.

Ako teda vyplniť dodatočné daňové priznanie typ A?

1. Základné údaje

 • Na prvej strane DP typ A sa označí, že ide o dodatočné daňové priznanie.
 • Vyplní sa dátum zistenia skutočností, na základe ktorých sa podáva dodatočné DP.
 • Uvedie sa zdaňovacie obdobie, ktorého sa DP týka.
 • Vyplnia sa identifikačné údaje daňovníka

2. Vyplnenie jednotlivých častí DP:

 • Príjmy zo závislej činnosti:
  • Je potrebné skontrolovať a prípadne opraviť údaje o príjmoch zo závislej činnosti (zamestnávateľ, výška mzdy, odvody).
 • Odpočítateľné položky:
  • Upraviť si odpočítateľné položky, ak sa oproti pôvodnému DP zmenili (napr. zaplatené poistné, príspevky na dobročinné účely).
 • Daňový základ a daň:
  • Na základe upravených informácií v DP sa vypočíta nový daňový základ a daň.

3. Doplatenie dane:

 • Ak po vypočítaní novej dane vyjde, že je potrebné doplatiť daň, je potrebné ju uhradiť do 30 dní od podania dodatočného DP.
 • V DP sa uvedie číslo účtu, na ktorý chce daňovník vrátiť preplatok dane, ak mu po vypočítaní novej dane vyjde preplatok.

4. Podanie DP:

 • Dodatočné DP je možné podať elektronicky cez portál Finančnej správy SR alebo v papierovej forme na miestnom daňovom úrade.
 • Pred podaním DP je potrebné ho dôkladne skontrolovať, aby sa predišlo ďalším chybám.

Ak daňovník nevie, ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typu A, odporúča sa kontaktovať ekonómov, prípadne spoločnosti, ktoré sa daniam venujú a dokážu mu s vyplnením pomôcť.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ B?

Pre podnikateľov a živnostníkov môže byť dôležité vedieť, ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typu B.

1. Základné údaje:

 • Na hlavnej strane DP typu B sa označí v políčku na to určenom dodatočné daňové priznanie.
 • Zadá sa dátum, kedy sa zistili skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.
 • Napíše sa obdobie zdaňovania, na ktoré sa vzťahuje daňové priznanie.
 • Vyplnia sa identifikačné údaje (meno, adresa, rodné číslo, DIČ).

2. Zadanie ďalších častí DP:

 • Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:
  • Ak mal daňovník príjmy z podnikania, je potrebné vyplniť príslušné časti DP týkajúce sa výšky príjmov, výdavkov a daňového základu.
 • Ostatné zdaniteľné príjmy:
  • Do tejto časti sa uvedú všetky ostatné zdaniteľné príjmy, ktoré mal daňovník v danom zdaňovacom období (napr. príjmy z prenájmu, kapitálové výnosy).
 • Odpočítateľné položky:
  • Upravia sa odpočítateľné položky v prípade, že došlo k zmene v pôvodnom DP
 • Daňový základ a daň:
  • Kvôli doplneným informáciám sa vypočíta nový daňový základ a daň.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typu B však môže byť pomerne komplikované, je preto vhodné pre túto úlohu vyhľadať odborníka.

Dodatočné daňové priznanie – pokuta

Pokuta pri podaní dodatočného daňového priznania závisí od viacerých faktorov:

1. Čas podania:

 • Pred začatím daňovej kontroly:
  • Ak sa podá dodatočné DP pred začatím daňovej kontroly, nebude daňovníkovi uložená žiadna pokuta.
 • Po začatí daňovej kontroly:
  • Ak podá dodatočné DP po začatí daňovej kontroly, avšak do 15 dní od doručenia oznámenia o začatí kontroly, pokuta sa vypočíta ako 1% z rozdielu dane.
  • Ak podá dodatočné DP po uplynutí 15 dní od doručenia oznámenia o začatí kontroly, pokuta sa vypočíta ako 7% ročne z rozdielu dane.

2. Výška rozdielu dane:

 • Ak je rozdiel dane do 3 000 €:
  • Minimálna výška pokuty je 10 €.
  • Maximálna výška pokuty je 3 000 €.
 • Ak je rozdiel dane nad 3 000 €:
  • Pokuta sa vypočíta ako 10% ročne z rozdielu dane.

3. Zníženie dane:

 • Ak dodatočné DP znižuje daňovú povinnosť, pokuta sa neudeľuje.

4. Ostatné faktory:

 • Správca dane môže znížiť alebo neuložiť pokutu, ak existujú závažné dôvody.
 • Pokuta sa neuloží, ak jej výška nepresiahne 5 €.

Ak daňovník v pôvodnom DP uviedol daň 1000 € a v dodatočnom DP uviedol daň 1200 €, rozdiel dane je 200 €. Pokuta sa vypočíta ako 1% z 200 €, t.j. 2 €.

Pokuta pri podaní dodatočného daňového priznania môže byť rôzna, najlepšie je však byť zodpovedný, informovaný a vyhnúť sa jej. Preto sa odporúča v prípade zistenia chýb reagovať čo najskôr.

Dodatočné daňové priznanie k DPH

Kedy je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k DPH:

 • Ak sa zistí, že daňová povinnosť uvedená v pôvodnom DP k DPH je nesprávna.
 • Ak v pôvodnom DP k DPH chýbali údaje.
 • Ak sa v zdaňovacom období vyskytnú udalosti, ktoré ovplyvňujú výšku DPH (napr. storno faktúry, oprava základu dane).

Lehota na podanie dodatočného daňové priznanie k DPH:

 • Do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zistila nesprávnosť alebo neúplnosť pôvodného DP.

Dodatočné daňové priznanie k DPH sa podáva elektronicky cez portál Finančnej správy SR, prípadne v papierovej forme na miestnom daňovom úrade.

Dodatočné daňové priznanie k DPH je potrebné podať aj vtedy, ak sa v ňom nemení výška DPH. Za neskoré podanie dodatočného daňového priznania k DPH môže byť uložená pokuta.

Opravné daňové priznanie

Opravné daňové priznanie sa podáva:

 • Ak sa zistí chyba v daňovom priznaní, ktoré sa podalo pred uplynutím lehoty na jeho podanie.
 • Chyba môže byť v rôznych údajoch, napr. v príjmoch, výdavkoch, odpočítateľných položkách, výpočte dane.

Lehota na podanie opravného daňového priznania:

 • Do konca lehoty na podanie daňového priznania.

Opravné daňové priznanie sa podáva na tom istom tlačive ako riadne daňové priznanie. Na predchádzajúce daňové priznanie sa po podaní opravného daňového priznania neprihliada. Za neskoré podanie opravného daňového priznania môže byť takisto uložená pokuta.

Dôležitosť vyplnenia daňového priznania

Daňové priznanie je dokument, v ktorom daňovník deklaruje svoje zdaniteľné príjmy a výdavky za zdaňovacie obdobie. Vyplnenie daňového priznania je dôležitou povinnosťou pre každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá dosahuje zdaniteľné príjmy.

Prečo je dôležité vyplniť daňové priznanie?

 • Platitelia daní tak spĺňajú svoju zákonnú povinnosť. Nesplnenie tejto povinnosti môže viesť k sankciám zo strany daňového úradu.
 • Daňové priznanie umožňuje daňovému úradu vypočítať výšku dane, ktorú je daňovník povinný zaplatiť. Správne vyplnené daňové priznanie tak prispieva k spravodlivému rozdeleniu daňového zaťaženia medzi daňovníkmi.
 • Daňové priznanie môže daňovníkovi pomôcť získať daňový bonus. Daňový bonus je štátna dotácia na deti, ktorú je možné uplatniť v daňovom priznaní.
 • Daňové priznanie môže daňovníkovi pomôcť znížiť daňový základ. Daňový základ je suma, z ktorej sa vypočítava daň. Daňovník môže daňový základ znížiť o rôzne odpočítateľné položky, ako sú napríklad výdavky na životné poistenie, príspevky na dobročinné účely, atď.

Kedy je vhodné nechať si vyplniť daňové priznanie odborníkom?

 • Ak má daňovník zložité daňové pomery. Daňové priznanie môže byť pre daňovníkov s komplexnými daňovými pomermi náročné na vyplnenie. V takomto prípade je vhodné obrátiť sa na daňového poradcu, ktorý pomôže s jeho vyplnením.
 • Ak si daňovník nie je istý, ako vyplniť daňové priznanie. Ak si nie je istý, ako vyplniť daňové priznanie, je vhodné obrátiť sa na daňového poradcu.
 • Ak nemá daňovník čas na vyplnenie daňového priznania. Daňové priznanie môže byť časovo náročné na vyplnenie. V takomto prípade je vhodné obrátiť sa na daňového poradcu, ktorý ho za daňovníka vyplní.

Daňové priznanie je dôležitý dokument, ktorý je potrebné vyplniť správne a včas. Ak daňovník nevie, ako ho vyplniť, mal by sa obrátiť na odborníka, ktorý mu s tým pomôže.