Dodací list – vzor, tlačivo na stiahnutie

Dodací list je dôležitý dokument, ktorý sa používa v obchodnom styku na sprevádzanie tovaru pri jeho preprave od dodávateľa k odberateľovi. Aj keď nie je zo zákona povinný, slúži ako kľúčový doklad pre kontrolu dodávky a prehľad o pohybe tovaru.


Obsah článku


Dodací list je nenahraditeľný nástroj pre zefektívnenie logistiky a kontrolu dodávok tovaru. Jeho správne vystavenie a používanie prináša benefity pre obe strany obchodného vzťahu.

Čo by mal obsahovať dodací list?

Dodací list by mal obsahovať nasledovné informácie:

Identifikácia účastníkov:

 • Dodávateľ: Názov firmy, IČO, DIČ, sídlo firmy, kontaktné údaje.
 • Odberateľ: Názov firmy, IČO, DIČ, sídlo firmy, kontaktné údaje.

Informácie o dodávke:

 • Číslo dodacieho listu: Unikátne číslo pre identifikáciu dodávky.
 • Dátum vystavenia: Dátum vyhotovenia dodacieho listu.
 • Dátum dodania: Dátum, kedy bol tovar odoslaný.
 • Číslo objednávky: Číslo objednávky, na základe ktorej bola dodávka uskutočnená (ak existuje).
 • Spôsob dopravy: Informácie o tom, akým spôsobom bol tovar prepravovaný (napr. kuriérom, poštou, vlastnou dopravou).

Zoznam položiek:

 • Podrobný prehľad dodaného tovaru:
  • Názov položky
  • Popis položky (voliteľné)
  • Množstvo
  • Jednotka
  • Cena za jednotku
  • Celková cena položky (cena za jednotku x množstvo)

Celková cena:

 • Celková suma za dodaný tovar bez DPH a s DPH.

Ďalšie informácie:

 • Spôsob platby: Informácie o tom, akým spôsobom bude tovar uhradený.
 • Dátum splatnosti: Dátum, do kedy má byť tovar uhradený.
 • Podpisy oprávnených osôb: Podpisy zástupcov dodávateľa a odberateľa, ktorí potvrdili prevzatie tovaru.
 • Pečiatka firmy (voliteľné): Pečiatka firmy dodávateľa môže dodaciemu listu dodať na dôveryhodnosti.

Dodací list je dôležitý doklad, ktorý slúži na sprevádzanie tovaru pri jeho preprave a na kontrolu dodávky. Jeho správne vystavenie a používanie prináša benefity pre obe strany obchodného vzťahu.

Kde nájsť tlačivo dodacieho listu na stiahnutie?

Existujú online zdroje, kde je možné nájsť tlačivo dodacieho listu na stiahnutie:

 • Slovenská obchodná komora
 • Tlačivá online

Ako vybrať správne tlačivo dodacieho listu na stiahnutie?

 • Zvážiť svoje potreby: Vybrať si tlačivo, ktoré obsahuje všetky informácie, ktoré človek potrebuje pre svoje dodávky.
 • Formát: Vybrať si formát tlačiva, ktorý mu vyhovuje (A4, A5, atď.).
 • Dizajn: Vybrať si tlačivo s dizajnom, ktorý sa mu páči a ktorý je pre neho prehľadný.
 • Možnosti úprav: Vybrať si tlačivo, ktoré je možné upravovať podľa potrieb (napr. vložením loga firmy).
 • Cena: Porovnať ceny tlačív z rôznych zdrojov.

Pred použitím tlačiva dodacieho listu, ktorý sa ponúka na stiahnutie, sa treba uistiť, že sú v ňom uvedené všetky požadované informácie a že je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dodacie listy by mali byť vystavované v dostatočnom počte kópií pre všetky zúčastnené strany (dodávateľ, odberateľ, prepravca). Odporúča sa uchovávať dodacie listy po dobu minimálne 10 rokov pre daňové účely.

Online dodací list. Aká je jeho výhoda?

Online dodacie listy ponúkajú oproti tradičným papierovým tlačivám viacero benefitov:

Zjednodušenie a zrýchlenie procesu:

 • Vytvorenie dodacieho listu: Namiesto manuálneho vypĺňania papierových formulárov je možné vytvoriť online dodací list v priebehu niekoľkých minút.
 • Úprava a aktualizácia: Online dodacie listy sa dajú ľahko upravovať a aktualizovať aj po vystavení.
 • Zdieľanie a distribúcia: Dodacie listy je možné jednoducho zdieľať e-mailom alebo prostredníctvom online úložiska so všetkými zúčastnenými stranami.
 • Tlač: Dodacie listy sa dajú vytlačiť kedykoľvek a kdekoľvek je prístup k internetu.

Zvýšenie presnosti a eliminácia chýb:

 • Automatické výpočty: Online systémy automaticky vypočítajú celkové ceny a sumy DPH, čím sa eliminujú manuálne chyby.
 • Šablóny a prednastavenia: Je možné si uložiť šablóny a prednastavenia pre opakujúce sa položky a informácie, čím sa ušetrí čas a zníži sa riziko chýb.
 • Validácia údajov: Online systémy kontrolujú správnosť zadaných údajov a upozorňujú na prípadné chyby.

Zlepšenie prehľadnosti a kontroly:

 • Uloženie a archivácia: Online dodacie listy sa automaticky ukladajú a archivujú v cloude, takže k nim má človek prístup kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Vyhľadávanie a filtrovanie: Dodacie listy sa dajú ľahko vyhľadávať a filtrovať podľa rôznych kritérií, ako sú napríklad dátumy, čísla objednávok, názvy odberateľov a položky.
 • Prehľady a analýzy: Je možné generovať prehľady a analýzy údajov o dodávkach, čím sa získajú cenné informácie pre zefektívnenie obchodného procesu.

Zníženie nákladov a šetrenie papiera:

 • Eliminácia tlače a papiera: Online dodacie listy nevyžadujú tlač a papier, čím sa šetria peniaze a životné prostredie.
 • Zníženie administratívnych nákladov: Online systémy zefektívňujú proces spracovania dodávok, čím sa znižujú administratívne náklady.

Zvýšenie produktivity a efektivity:

 • Zjednodušenie a zrýchlenie procesu: Online dodacie listy šetria čas a zvyšujú produktivitu celého procesu dodávok.
 • Lepšia spolupráca: Online systémy umožňujú bezproblémovú spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami a zúčastnenými stranami.
 • Zvýšená spokojnosť zákazníkov: Rýchle a presné dodanie tovaru a bezproblémové spracovanie objednávok vedie k spokojnejším zákazníkom.

Okrem uvedených benefitov online dodacie listy ponúkajú aj:

 • Možnosť integrácie s inými systémami: Online dodacie listy sa dajú integrovať s existujúcimi systémami, ako sú napríklad ERP systémy a systémy riadenia zásob.
 • Mobilný prístup: K dodacím listom sa dá pristupovať a spravovať ich z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením, vrátane smartfónov a tabletov.
 • Zvýšená bezpečnosť: Online systémy ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti pre dáta.

Vďaka týmto početným výhodám sa online dodacie listy stávajú čoraz obľúbenejšou voľbou pre firmy všetkých veľkostí.

Vzor dodacieho listu

Vzor dodacieho listu môže vyzerať napríklad takto:

Dodací list č.: [Zadá sa číslo dodacieho listu]

Dátum vystavenia: [Zadá sa dátum vystavenia]

Dodávateľ:

 • Názov firmy: [Zadá sa názov firmy dodávateľa]
 • IČO: [IČO dodávateľa]
 • DIČ: [DIČ dodávateľa]
 • Sídlo firmy: [Sídlo firmy dodávateľa]
 • Kontaktné údaje: [Zadajú sa kontaktné údaje dodávateľa (telefón, e-mail)]

Odberateľ:

 • Názov firmy: [Zadá sa názov firmy odoberateľa]
 • IČO: [IČO odoberateľa]
 • DIČ: [DIČ odoberateľa]
 • Sídlo firmy: [Sídlo firmy odoberateľa]
 • Kontaktné údaje: [Zadajú sa kontaktné údaje odoberateľa (telefón, e-mail)]

Číslo objednávky: [Zadá sa číslo objednávky]

Dátum dodania: [Zadá sa dátum dodania]

Spôsob dopravy: [Zadá sa zvolený spôsob dopravy]

Zoznam položiek:

Názov položkyPopisMnožstvoJednotkaCena za jednotku (€)Celková cena (€)
[Názov položky 1][Popis položky 1 (voliteľné)][Množstvo][Jednotka][Cena za jednotku][Vypočíta sa celková cena]
[Názov položky 2][Popis položky 2 (voliteľné)][Množstvo][Jednotka][Cena za jednotku][Vypočíta sa celková cena]

Celková cena bez DPH: [Vypočíta sa celková cena bez DPH] €

DPH: [Zadá sa sadzba DPH] %

Celková cena s DPH: [Vypočíta sa celková cena s DPH] €

Spôsob platby: [Zadá sa zvolený spôsob platby]

Dátum splatnosti: [Zadá sa dátum splatnosti faktúry]

Podpisy:

Dodávateľ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Odberateľ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Pečiatka firmy dodávateľa (voliteľné): ………………………………………………………………………….

Tento vzor dodacieho listu je len orientačný a nemusí obsahovať všetky požadované informácie. Pred použitím dodacieho listu sa treba uistiť, že sú v ňom uvedené všetky požadované informácie a že je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vzor faktúry na stiahnutie vo Worde

Existuje viacero online zdrojov, kde je možné stiahnuť vzor faktúry vo Worde:

Slovenské zdroje:

 • https://www.inv24.sk/sk/tpl/
 • https://www.tlaciva-online.sk/faktura/
 • Šablóna faktúry vo Worde

Zahraničné zdroje:

 • Invoice Template Word: https://invoicehome.com/
 • FreshBooks: https://www.freshbooks.com/invoice-templates
 • Zoho Invoice: https://www.zoho.com/invoice/templates/
 • Invoice Generator: https://invoice-generator.com/

Okrem stiahnutia vzoru faktúry online vo Worde je možné:

 • Vytvorit si vlastnú faktúru vo Worde: Ak má človek skúsenosti s Wordom, môže si vytvoriť vlastnú faktúru od nuly.
 • Použiť online fakturačný program: Existuje viacero online fakturačných programov, ktoré umožňujú jednoducho a rýchlo vytvárať faktúry.

V dnešnej dobe nie je problém nájsť na internete vzor faktúry na stiahnutie vo Worde. Existuje viacero zdrojov, ktoré je možné využiť.