Prevádzkový poriadok – vzor

prevadzkovy poriadok

Prevádzkový poriadok je kľúčový dokument pre každú prevádzku, ktorá sa zaoberá výrobou, spracovaním, skladovaním alebo predajom potravín, kozmetiky, liekov, či iných produktov, ktoré podliehajú prísnym hygienickým normám. Obsahuje súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a verejnosti a zároveň definuje pravidlá prevádzky, ktoré je nutné dodržiavať.


Obsah článku


Povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok ukladá zákon len niektorým podnikateľom a prevádzkam.

Kto musí mať prevádzkový poriadok?

Povinnosť mať prevádzkový poriadok sa podľa zákona vzťahuje na:

1. Prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania:

 • reštaurácie, bistrá, jedálne, bufety, bary, krčmy a podobne
 • zariadenia závodného stravovania
 • zariadenia výdaja stravy

2. Prevádzkovateľov ubytovacích zariadení:

 • hotely, penzióny, chaty, apartmány a podobne
 • zariadenia na pobytový tábor
 • zariadenia na ubytovanie zamestnancov

3. Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov:

 • ambulancie
 • stomatologické ambulancie
 • lekárne
 • liečebné ústavy
 • kúpeľné zariadenia
 • zariadenia sociálnych služieb

4. Zariadenia pre deti a mládež:

 • materské školy
 • základné školy
 • stredné školy
 • školské družiny
 • internáty
 • výchovné centrá

5. Telovýchovno-športové zariadenia:

 • posilňovne
 • plavecké bazény
 • športové haly
 • štadióny
 • ihriská

6. Prevádzkovateľov umelých a prírodných kúpalísk:

 • plavecké bazény
 • akvaparky
 • jazerá
 • priehrady
 • rieky

7. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

 • kozmetické salóny
 • kaderníctva
 • tetovacie štúdiá
 • soláriá

8. Zariadenia sociálnych služieb:

 • domovy sociálnych služieb
 • zariadenia pre seniorov
 • zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím

9. Pracoviská s výskytom chemických a biologických faktorov a hluku:

 • chemické prevádzky
 • farmaceutické prevádzky
 • laboratóriá
 • dielne
 • sklady

10. Pracoviská s faktorom vibrácií a manipulácie s bremenami:

 • stavebné prevádzky
 • výrobné prevádzky
 • sklady
 • logistické centrá

Prevádzkový poriadok by mal obsahovať informácie o charaktere prevádzky, jej zariadeniach a prevádzke, o rizikách, ktoré v nej hrozia, a o opatreniach na ochranu zdravia zamestnancov a verejného zdravia.

Ako vypracovať prevádzkový poriadok?

To, ako vypracovať prevádzkový poriadok, je závislé od špecifík danej prevádzky, a preto neexistuje univerzálny návod.

Všeobecne by mal prevádzkový poriadok obsahovať tieto základné časti:

1. Úvodná časť:

 • Názov prevádzky
 • Sídlo prevádzky
 • Meno a priezvisko prevádzkovateľa
 • IČO prevádzkovateľa
 • Kontaktné informácie prevádzkovateľa

2. Charakteristika prevádzky:

 • Popis prevádzky a jej činnosti
 • Zoznam prevádzkovaných zariadení a technologických zariadení
 • Napojenie na inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia)
 • Nakladanie s odpadmi

3. Opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a verejného zdravia:

 • Sanitačný program
 • Opatrenia na predchádzanie úrazom a chorobám z povolania
 • Opatrenia na ochranu pred chemickými faktormi
 • Opatrenia na ochranu pred biologickými faktormi
 • Opatrenia na ochranu pred hlukom
 • Opatrenia na ochranu pred vibráciami
 • Opatrenia na ochranu pred teplom a chladom
 • Opatrenia na ochranu pred žiarením
 • Opatrenia na ochranu pred prachom

4. Pracovné podmienky:

 • Pracovná doba
 • Prestávky v práci
 • Dovolenka
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Stravovanie
 • Ubytovanie

5. Povinnosti a práva zamestnancov:

 • Povinnosti zamestnancov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • Práva zamestnancov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

6. Záverečné ustanovenia:

 • Platnosť prevádzkového poriadku
 • Zmeny a doplnky prevádzkového poriadku
 • Schválenie prevádzkového poriadku

Prílohy:

 • Pôdorys prevádzky
 • Zoznam prevádzkovaných zariadení a technologických zariadení
 • Sanitačný program
 • Pokyny na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Pri vypracovávaní prevádzkového poriadku je vhodné to konzultovať s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok by mal byť spísaný zrozumiteľne a prístupne pre všetkých zamestnancov.

Zamestnanci by mali byť s prevádzkovým poriadkom oboznámení a mali by byť poučení o jeho dodržiavaní. Prevádzkový poriadok by mal byť pravidelne aktualizovaný o akékoľvek zmeny v prevádzke, v zariadeniach alebo v rizikách, ktoré v nej hrozia.

Ak majú majitelia prevádzok nejasnosti v tom, ako správne vypracovať prevádzkový poriadok, mali by sa obrátiť na samotný orgán verejného zdravotníctva.

Prevádzkový poriadok kaderníctva – vzor

Prevádzkový poriadok kaderníctva by mal byť k dispozícii priamo v kaderníctve v prípade kontroly, ako aj v prípade oboznámenia sa s ním v čase prijímania nového personálu.

Vzor prevádzkového poriadku je možné nájsť na internete, avšak vždy treba mať na pamäti, že je ho potrebné prispôsobiť danej prevádzke.

1. Úvodná časť

 • Názov prevádzky: [Názov kaderníctva]
 • Sídlo prevádzky: [Adresa kaderníctva]
 • Meno a priezvisko prevádzkovateľa: [Meno a priezvisko kaderníčky alebo kaderníka]
 • IČO prevádzkovateľa: [IČO kaderníčky alebo kaderníka]
 • Kontaktné informácie na prevádzkovateľa: [Telefónne číslo, e-mailová adresa]

2. Charakteristika prevádzky

 • Kaderníctvo sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti strihania, farbenia, úpravy vlasov a iných kaderníckych prác.
 • Prevádzka je vybavená štandardným kaderníckym zariadením, ako sú umývadlá, strihacie kreslá, zrkadlá, sušiče vlasov a kulmy.
 • Prevádzka je napojená na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia).
 • Nakladanie s odpadmi prebieha v súlade s platnými predpismi.

3. Opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a verejného zdravia

 • Sanitačný program: Prevádzka je pravidelne upratovaná a dezinfikovaná. Pracovné nástroje a pomôcky sú dezinfikované po každom použití.
 • Opatrenia na predchádzanie úrazom a chorobám z povolania: Zamestnanci sú poučení o bezpečnej práci s kaderníckym zariadením a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky (rukavice, plášte).
 • Opatrenia na ochranu pred chemickými faktormi: Zamestnanci pracujú s farbami a inými chemickými látkami v súlade s pokynmi na ich používanie.
 • Opatrenia na ochranu pred biologickými faktormi: Zamestnanci pracujú s klientmi v súlade s hygienickými predpismi.
 • Opatrenia na ochranu pred hlukom: Prevádzka je vybavená tlmiacimi materiálmi na zníženie hluku.
 • Opatrenia na ochranu pred vibráciami: Prevádzka nie je vybavená žiadnymi zariadeniami, ktoré by produkovali vibrácie.
 • Opatrenia na ochranu pred teplom a chladom: Prevádzka je vybavená klimatizáciou a vykurovaním.
 • Opatrenia na ochranu pred žiarením: Prevádzka nie je vybavená žiadnymi zdrojmi žiarenia.
 • Opatrenia na ochranu pred prachom: Prevádzka je pravidelne upratovaná a vlhko utieraná.

4. Pracovné podmienky

 • Pracovná doba: [Uvedie sa pracovná doba kaderníctva].
 • Prestávky v práci: Zamestnanci majú nárok na 30-minútovú prestávku v práci po 4 hodinách nepretržitej práce.
 • Dovolenka: Zamestnanci majú nárok na dovolenku v súlade so Zákonníkom práce.
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky: Zamestnanci sú povinní používať osobné ochranné pracovné prostriedky (rukavice, plášte), ktoré im poskytol prevádzkovateľ.
 • Stravovanie: Zamestnanci majú k dispozícii kuchynku, kde si môžu pripraviť jedlo.
 • Ubytovanie: Prevádzka neposkytuje ubytovanie zamestnancom.

5. Povinnosti a práva zamestnancov

 • Povinnosti zamestnancov:
  • Dodržiavať prevádzkový poriadok
  • Dodržiavať bezpečnostné predpisy
  • Používať osobné ochranné pracovné prostriedky
  • Chrániť zdravie a bezpečnosť seba a ostatných
  • Vykonávať prácu svedomito a včas
 • Práva zamestnancov:
  • Na prácu v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí
  • Na odmenu za prácu
  • Na dovolenku
  • Na oddych
  • Na zaobchádzanie s úctou

6. Záverečné ustanovenia

 • Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa [uvedie sa dátum].
 • Zmeny a doplnky tohto prevádzkového poriadku sa vykonávajú písomnou formou.
 • Tento prevádzkový poriadok je schválený prevádzkovateľom dňa [uvedie sa dátum].

Tento prevádzkový poriadok kaderníctva je len vzorom a je nutné ho prispôsobiť konkrétnym podmienkam prevádzky. Pred spustením prevádzky je nutné konzultovať prevádzkový poriadok s príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

Prevádzkový poriadok maloobchodnej predajne

Prevádzkový poriadok maloobchodnej predajne by mal byť uložený na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste pre zamestnancov aj zákazníkov. Niektoré vhodné miesta na uloženie prevádzkového poriadku sú:

V prevádzke:

 • Na nástenke: Umiestniť prevádzkový poriadok na nástenku v blízkosti vstupu do prevádzky alebo na inom mieste, kde ho budú môcť vidieť všetci zamestnanci a zákazníci.
 • V informačnom stojane: Ak existuje v predajni informačný stojan, je možné doň vložiť kópiu prevádzkového poriadku.
 • V zásuvke: Prevádzkový poriadok sa dá uložiť do zásuvky v kancelárii alebo v inom priestore, ktorý je dostupný zamestnancom.

V elektronickej podobe:

 • Na webovej stránke: Ak má majiteľ prevádzky webovú stránku pre svoju predajňu, môže tam zverejniť prevádzkový poriadok v elektronickej podobe.
 • V intranete: Ak má internú sieť pre zamestnancov, môže tam uložiť prevádzkový poriadok v elektronickej podobe.

Dôležité je, aby bol prevádzkový poriadok maloobchodnej predajne uložený tak, aby k nemu mali ľahký prístup všetci, ktorí ho potrebujú. To znamená, že by mal byť uložený na mieste, ktoré je viditeľné, ľahko dostupné a kde ho nebudú prehliadať.

Okrem uloženia prevádzkového poriadku na vhodné miesto je dôležité, aby boli všetci zamestnanci oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkový poriadok by mal byť pravidelne aktualizovaný, aby odrážal akékoľvek zmeny v prevádzke predajne.