Incoterms – DAP, EXW, FCA, DDP

Incoterms (skratka z International Commercial Terms) je súbor 11 medzinárodne uznávaných pravidiel, ktoré definujú rozdelenie zodpovednosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri obchode s tovarom. Tieto pravidlá stanovujú, kto je zodpovedný za náklady a riziká spojené s prepravou, poistením, colným vybavením a ostatnými logistickými aktivitami.


Obsah článku


Incoterms sú dôležitým nástrojom pre každého, kto sa venuje medzinárodnému obchodu. Pochopenie a správne používanie Incoterms môže pomôcť predchádzať sporom, znížiť riziká a zefektívniť obchodné transakcie.

Incoterms 2020

Incoterms 2020 predstavuje najnovšiu verziu medzinárodne uznávaných pravidiel pre rozdelenie zodpovednosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri obchode s tovarom. V porovnaní s predchádzajúcou verziou z roku 2010 prináša Incoterms 2020 niekoľko dôležitých noviniek a zmien:

Nové pravidlo FCA: Pravidlo FCA (Free Carrier) bolo revidované tak, aby sa zohľadnili situácie, kedy sa tovar predáva FCA pre námornú prepravu a kupujúci alebo predávajúci (alebo banka jednej z týchto strán) požaduje konosament s poznámkou o naložení na palubu.

Zmeny v pravidle EXW: Pravidlo EXW (Ex Works) bolo mierne upravené tak, aby bolo jasnejšie, kedy prechádza riziko tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

Ďalšie zmeny: Okrem týchto dvoch hlavných zmien došlo aj k menším úpravám v pravidlách FAS, CFR a CIF. Tieto úpravy boli navrhnuté tak, aby sa pravidlá Incoterms stali jasnejšími a ľahšie zrozumiteľnými.

Dôležité je poznamenať, že Incoterms 2020 vstúpili do platnosti 1. januára 2020. To znamená, že pri uzatváraní medzinárodných obchodných zmlúv od tohto dátumu by sa mali používať pravidlá Incoterms 2020.

Incoterms 2023

Aj keď od roku 2020 došlo k niektorým úpravám Incoterms, ich používanie v roku 2023 sa v podstate nezmenilo. Postup je nasledovný:

 1. Vybrať si pravidlo Incoterms: Pri uzatváraní medzinárodnej obchodnej zmluvy sa s druhou stranou dohodnúť na tom, ktoré pravidlo Incoterms sa bude uplatňovať. Zvážiť rôzne faktory, ako napríklad spôsob dopravy, náklady a riziká.
 2. Jasne uviesť pravidlo Incoterms v zmluve: Pravidlo Incoterms by malo byť uvedené v zmluve spolu s ďalšími relevantnými informáciami, ako napríklad miesto dodania, dátum dodania a cena tovaru.
 3. Dodržiavať svoje povinnosti: Po určení pravidla Incoterms je dôležité, aby sa dodržiavali povinnosti vyplývajúce z daného pravidla. To zahŕňa dodanie tovaru včas a v súlade s dohodnutými podmienkami.

Pred použitím Incoterms aj v roku 2023 bolo potrebné sa oboznámiť s najnovšími zmenami a úpravami. V prípade akýchkoľvek otázok sa vždy treba obrátiť na odborníka na medzinárodný obchod. Existuje mnoho online zdrojov, ktoré pomôžu pochopiť a používať Incoterms.

DAP Incoterms

DAP (Delivered At Place) je jedno z pravidiel Incoterms 2020, ktoré definuje rozdelenie zodpovednosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri medzinárodnom obchode s tovarom.

Čo znamená DAP?

Pri použití pravidla DAP predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto určenia, zvyčajne sklad kupujúceho. Predávajúci je zodpovedný za všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na toto miesto, vrátane:

 • Nakládka a vykládka tovaru
 • Náklady na dopravu
 • Poistenie
 • Colné formality (okrem vývozných ciel)

Kedy sa používa DAP?

DAP sa bežne používa pri akomkoľvek móde dopravy, ako napríklad cestná, námorná, letecká alebo železničná doprava. Je to vhodné pravidlo pre situácie, kedy predávajúci chce mať väčšiu kontrolu nad prepravou tovaru ako pri pravidlách DPU alebo CIP, avšak nechce preberať zodpovednosť za colné vybavenie tovaru v krajine určenia.

Zodpovednosti predávajúceho a kupujúceho pri DAP:

Predávajúci:

 • Dodá tovar na dohodnuté miesto určenia
 • Uhradí všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na toto miesto
 • Získal vývozné povolenie (ak je to potrebné)
 • Dodá kupujúcemu všetky potrebné dokumenty pre prepravu a poistenie

Kupujúci:

 • Uhradí cenu tovaru
 • Získal dovozné povolenie (ak je to potrebné)
 • Vykoná colné vybavenie tovaru v krajine určenia
 • Vyloží tovar a preberie ho na dohodnutom mieste určenia

Rozdiely medzi DAP a DPU:

Hlavný rozdiel medzi DAP a DPU (Delivered at Place Unloaded) je v tom, že pri DAP je vykládka tovaru z dopravného prostriedku zodpovednosťou predávajúceho, zatiaľ čo pri DPU je to zodpovednosťou kupujúceho.

Rozdiely medzi DAP a CIP:

Hlavný rozdiel medzi DAP a CIP (Carriage and Insurance Paid) je v tom, že pri DAP nemusí predávajúci uzatvoriť poistenie pre tovar, zatiaľ čo pri CIP je predávajúci povinný uzatvoriť poistenie pre tovar s krytím minimálne proti rizikám straty a poškodenia.

Výhody používania DAP Incoterms:

 • Jasnosť a predvídateľnosť: DAP Incoterms jasne definuje rozdelenie zodpovednosti medzi predávajúcim a kupujúcim, čím sa znižuje riziko nedorozumení a sporov.
 • Zníženie rizík pre predávajúceho: Predávajúci nemá zodpovednosť za colné vybavenie tovaru v krajine určenia, čím sa znižuje jeho riziko.
 • Vhodný pre rôzne módy dopravy: DAP sa dá použiť pri akomkoľvek móde dopravy, čo ho robí univerzálnym pravidlom.

Nevýhody používania DAP Incoterms:

 • Vyššie náklady pre predávajúceho: Predávajúci je zodpovedný za všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na dohodnuté miesto určenia, čo môže byť drahé.
 • Zložitejšia administratíva pre kupujúceho: Kupujúci je zodpovedný za colné vybavenie tovaru v krajine určenia, čo môže byť časovo náročné a zložité.

DAP je pravidlo Incoterms, ktoré sa dá použiť pri rôznych druhoch medzinárodného obchodu s tovarom. Je dôležité zvážiť všetky faktory, ako napríklad náklady, riziká a zodpovednosti, predtým ako sa človek rozhodne pre použitie DAP vo svojej obchodnej transakcii.

EXW Incoterms

EXW (Ex Works) je najjednoduchšie a najzákladnejšie pravidlo Incoterms 2020. Definuje rozdelenie zodpovednosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri medzinárodnom obchode s tovarom.

Čo znamená EXW?

Pri použití pravidla EXW predávajúci sprístupní tovar kupujúcemu na svojom mieste podnikania (napr. továreň, sklad). To znamená, že predávajúci nie je zodpovedný za žiadne náklady ani riziká spojené s prepravou tovaru od jeho miesta podnikania do miesta určenia kupujúceho.

Zodpovednosti predávajúceho a kupujúceho pri EXW:

Predávajúci:

 • Sprístupní tovar kupujúcemu na svojom mieste podnikania
 • Zabalí tovar podľa dohodnutých požiadaviek
 • Dodá kupujúcemu všetky potrebné dokumenty pre tovar (napr. faktúra, balíkový list)

Kupujúci:

 • Uhradí cenu tovaru
 • Preberie tovar na mieste podnikania predávajúceho
 • Je zodpovedný za všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru od miesta podnikania predávajúceho do miesta určenia
 • Získa potrebné povolenia a vykoná colné formality (pre dovoz aj vývoz, ak je to potrebné)
 • Poistí tovar (ak je to potrebné)
EXW pravidlo znamená, že predávajúci nie je zodpovedný za žiadne náklady ani riziká spojené s prepravou tovaru od jeho miesta podnikania do miesta určenia kupujúceho. Je povinný len zabaliť a sprístupniť tovar kupujúcemu na svojom mieste podnikania.

Kedy sa používa EXW Incoterms?

EXW Incoterms sa bežne používa v nasledujúcich situáciách:

 • Kupujúci má vlastné zdroje a preferencie pre prepravu tovaru
 • Tovar je ťažký alebo objemný a jeho preprava je náročná
 • Kupujúci a predávajúci sa nachádzajú v rovnakej krajine
 • Existuje nízke riziko straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy

Výhody používania EXW:

 • Jednoduchosť: EXW je najjednoduchšie pravidlo Incoterms, s ktorým sa ľahko pracuje.
 • Nízke náklady pre predávajúceho: Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne náklady na prepravu, čo môže ušetriť peniaze.
 • Vhodný pre rôzne druhy tovaru: EXW sa dá použiť pre akýkoľvek druh tovaru, bez ohľadu na jeho veľkosť, hmotnosť alebo hodnotu.

Nevýhody používania EXW:

 • Vysoké náklady pre kupujúceho: Kupujúci je zodpovedný za všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru, čo môže byť drahé.
 • Zložitejšia administratíva pre predávajúceho: Predávajúci musí zabezpečiť, aby tovar bol riadne zabalený a aby kupujúcemu boli dodané všetky potrebné dokumenty.
 • Menšia kontrola pre predávajúceho: Predávajúci nemá kontrolu nad tovarom po jeho sprístupnení kupujúcemu na svojom mieste podnikania.

EXW je užitočné pravidlo Incoterms pre situácie, kedy kupujúci chce mať kontrolu nad prepravou tovaru a je ochotný prebrať na seba súvisiace náklady a riziká. Pred použitím EXW v obchodnej transakcii je však dôležité zvážiť všetky faktory, ako napríklad náklady, riziká a zodpovednosti.

FCA Incoterms

FCA (Free Carrier) je ďalšie z pravidiel Incoterms 2020, ktoré definuje rozdelenie zodpovednosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri medzinárodnom obchode s tovarom.

Čo znamená FCA?

Pri použití pravidla FCA predávajúci dodá tovar určenému dopravcovi kupujúceho na dohodnutom mieste, zvyčajne na termináli, v prístave alebo na hranici. Predávajúci je zodpovedný za náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na toto miesto, vrátane:

 • Nakládky tovaru
 • Nákladov na dopravu do miesta určenia
 • Exportných colných formalít

Kedy sa používa FCA Incoterms?

FCA Incoterms sa bežne používa v nasledujúcich situáciách:

 • Kupujúci má vlastného dopravcu a preferuje ním prepravovať tovar
 • Tovar sa prepravuje rôznymi druhmi dopravy (napr. cestná, námorná, letecká)
 • Existuje nízke riziko straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy

Zodpovednosti predávajúceho a kupujúceho pri FCA:

Predávajúci:

 • Dodá tovar určenému dopravcovi kupujúceho na dohodnutom mieste
 • Uhradí všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na toto miesto
 • Získa vývozné povolenie a vykoná exportné colné formality (ak je to potrebné)
 • Dodá kupujúcemu všetky potrebné dokumenty pre tovar (napr. faktúra, balíkový list, CMR)

Kupujúci:

 • Uhradí cenu tovaru
 • Vyberie si a poverí dopravcu prepravou tovaru od miesta určenia predávajúceho do miesta určenia
 • Je zodpovedný za všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru od miesta určenia predávajúceho do miesta určenia
 • Získa dovozné povolenie a vykoná dovozné colné formality
 • Poistí tovar (ak je to potrebné)

Rozdiely medzi FCA a EXW:

Hlavný rozdiel medzi FCA Incoterms a EXW Incoterms je v tom, že pri FCA predávajúci dodá tovar určenému dopravcovi kupujúceho na dohodnutom mieste, zatiaľ čo pri EXW predávajúci sprístupní tovar kupujúcemu na svojom mieste podnikania a kupujúci je zodpovedný za jeho prepravu odtiaľ.

Výhody používania FCA:

 • Vhodný pre rôzne módy dopravy: FCA sa dá použiť pri akomkoľvek móde dopravy, čo ho robí univerzálnym pravidlom.
 • Väčšia kontrola pre predávajúceho: Predávajúci má kontrolu nad tovarom až do jeho dodania určenému dopravcovi kupujúceho.
 • Nižšie náklady pre kupujúceho v porovnaní s DPU a DAP: Kupujúci nie je zodpovedný za colné formality v krajine určenia, čo môže ušetriť peniaze.

Nevýhody používania FCA:

 • Vyššie náklady pre predávajúceho v porovnaní s EXW: Predávajúci je zodpovedný za exportné colné formality a náklady na prepravu tovaru na dohodnuté miesto.
 • Zložitejšia administratíva pre predávajúceho: Predávajúci musí zabezpečiť dodanie tovaru určenému dopravcovi kupujúceho a dodať mu všetky potrebné dokumenty.

FCA je pravidlo Incoterms v čase, kedy chce mať predávajúci kontrolu nad tovarom až do jeho dodania určenému dopravcovi kupujúceho a je ochotný prebrať na seba súvisiace náklady a riziká.

DDP Incoterms

DDP (Delivered Duty Paid) pravidlo Incoterms 2020, definuje rozdelenie zodpovednosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri medzinárodnom obchode s tovarom. Je to najkomplexnejšie pravidlo Incoterms, ktoré kladie na predávajúceho najväčšiu zodpovednosť.

Čo znamená DDP Incoterms?

Pri použití pravidla DDP Incoterms predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto určenia kupujúceho, zvyčajne sklad kupujúceho, a uhradí všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na toto miesto. To zahŕňa:

 • Nakládka a vykládka tovaru
 • Náklady na dopravu
 • Poistenie
 • Colné formality (vrátane dovozných ciel a daní)

Kedy sa používa DDP?

 • Kupujúci chce mať minimálnu zodpovednosť za prepravu tovaru
 • Tovar sa prepravuje do krajiny s komplexnými colnými predpismi
 • Existuje vysoké riziko straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy

Rozdiely medzi DDP a DAP:

Hlavný rozdiel medzi DDP a DAP je v tom, že pri DDP predávajúci uhradí všetky colné poplatky a dane v krajine určenia, zatiaľ čo pri DAP je zodpovedný za colné poplatky a dane kupujúci.