Paušálne výdavky – čo si môže živnostník odpísať z daní

pausalne vydavky

Paušálne výdavky sú atraktívnou možnosťou pre živnostníkov, ktorí si chcú zjednodušiť daňovú evidenciu a zároveň ušetriť na daniach. Namiesto zdĺhavého dokladovania preukázateľných výdavkov si môžu odpočítať 60% z ich zdaniteľných príjmov.

Paušálne výdavky si môžu uplatniť fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO), okrem platiteľov DPH. Okrem paušálnych výdavkov si živnostníci s paušálnymi výdavkami odpočítajú aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.


Obsah článku


Príklad na paušálne výdavky

Nasledujúci príklad poukazuje na to, ako si živnostník môže uplatniť paušálne výdavky.

Živnostník Peter dosiahol v roku 2023 zdaniteľné príjmy z podnikania vo výške 30 000 €. Rozhodol sa uplatniť paušálne výdavky, ktorých výška sa vypočíta nasledovne:

 • 60 % z 30 000 € = 18 000 €

Okrem paušálnych výdavkov si Peter môže odpočítať aj zaplatené odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne v roku 2023, napríklad vo výške 4 000 €.

Celková výška odpočítateľných položiek:

 • Paušálne výdavky: 18 000 €
 • Odvody do SP a ZP: 4 000 €
 • Spolu: 22 000 €

Základ dane:

 • Zdaniteľné príjmy: 30 000 €
 • Odpočítateľné položky: 22 000 €
 • Základ dane: 8 000 €

Daň z príjmov:

 • 15 % z 8 000 € = 1 200 €

Peter si uplatnením paušálnych výdavkov znížil základ dane o 22 000 € a daň z príjmov tak platil 1 200 €. Paušálne výdavky mu tak pomohli ušetriť na daniach a zjednodušili mu daňovú evidenciu.

Príkladov na paušálne výdavky môže byť viac, každý prípad je individuálny a závisí od viacerých faktorov, ako sú príjmy či zaplatené odvody.

Čo si môže živnostník odpísať z daní?

Pri otázke čo si môže živnostník odpísať z daní ide o rôzne výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikaním. Existujú dva hlavné spôsoby uplatnenia výdavkov:

1. Paušálne výdavky:

 • Výška paušálnych výdavkov je 60 % z úhrnu príjmov, maximálne do výšky 20 000 € za kalendárny rok.
 • Živnostník si nemusí viesť daňovú evidenciu, avšak musí mať prehľad o svojich príjmoch.
 • Paušálne výdavky sú vhodné pre živnostníkov s nízkymi výdavkami a pre tých, ktorí nechcú tráviť čas vedením daňovej evidencie.

2. Skutočné výdavky:

 • Živnostník si môže uplatniť všetky preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikaním.
 • Je nutné viesť daňovú evidenciu, v ktorej sa evidujú všetky príjmy a výdavky.
 • Skutočné výdavky sú vhodné pre živnostníkov s vysokými výdavkami a pre tých, ktorí chcú maximalizovať svoj daňový základ.

Medzi najčastejšie odpisované výdavky patria:

 • Náklady na materiál a tovar:
  • Tovar, ktorý živnostník nakupuje a ďalej predáva.
  • Materiál, ktorý sa používa na výrobu produktov alebo poskytovanie služieb.
 • Náklady na služby:
  • Nájomné za kanceláriu alebo prevádzku.
  • Náklady na energie (elektrina, plyn, voda).
  • Reklamné a marketingové náklady.
  • Poštovné a telekomunikačné poplatky.
 • Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne:
  • Živnostník si môže odpočítať celú výšku odvodov SZČO, bez ohľadu na to, aký spôsob uplatnenia výdavkov používa.
 • Ostatné výdavky:
  • Náklady na dopravu (napr. pohonné hmoty, diaľničná známka).
  • Náklady na stravovanie (55 % zo stravného za každý odpracovaný deň).
  • Náklady na oblečenie a ochranné pracovné pomôcky.
  • Odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Ak sa človek zaujíma čo si môže živnostník odpísať z daní, mal by vedieť, že len tie výdavky, ktoré sú preukázateľné a súvisia s jeho podnikaním. Je nutné dodržiavať všetky zákonné požiadavky na vedenie daňovej evidencie. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné sa obrátiť na daňového poradcu.

Paušálne výdavky vs. skutočné výdavky

Medzi dvomi najčastejšie používanými metódami pre výpočet nákladov vo firme sú paušálne výdavky a skutočné výdavky, každá s vlastnými výhodami a nevýhodami. Pri rozhodovaní, ktorú z týchto metód použiť je dôležité zohľadniť konkrétne potreby a povahu podniku, aby sa dosiahli čo najpresnejšie a najefektívnejšie výpočty nákladov.

Porovnanie paušálnych a skutočných výdavkov:

AspektPaušálne výdavkySkutočné výdavky
JednoduchosťNízka administratívaVyššia administratíva
Daňové zaťaženieNižšie pre živnostníkov s nízkymi výdavkamiPotenciálne nižšie pre živnostníkov s vysokými výdavkami
Odpočet DPHObmedzenýMožný
Vhodnosť preŽivnostníkov s nízkymi výdavkami, začínajúcich živnostníkovŽivnostníkov s vysokými výdavkami, platcov DPH

Kritériá pre výber režimu:

 • Výška výdavkov: Ak má živnostník nízke výdavky, paušálne výdavky mu zjednodušia administratívu a ušetria čas. Ak má vysoké výdavky, môže ušetriť na daniach uplatnením skutočných výdavkov.
 • Znalosti a skúsenosti: Ak si živnostník nie je istý, ako evidovať a uplatňovať skutočné výdavky, paušálne výdavky sú pre neho bezpečnejšou voľbou.
 • Preferencie: Niektorí živnostníci preferujú jednoduchosť paušálnych výdavkov, iní preferujú kontrolu nad svojimi výdavkami a daňovým zaťažením.

Praktické rady pre prechod medzi režimami:

 • Prechod medzi paušálnymi a skutočnými výdavkami je možný len na začiatku zdaňovacieho obdobia.
 • Pred prechodom si treba premyslieť všetky aspekty a zvážiť, ktorý režim je pre živnostníka najvhodnejší.

Vzhľadom na to, že obe metódy majú svoje výhody a nevýhody, je dôležité zvážiť konkrétnu situáciu a zvoliť tú, ktorá bude najvýhodnejšia pre danú spoločnosť alebo jednotlivca.

Ako vyplniť daňové priznanie typu A

Daňové priznanie typu A je určené pre fyzické osoby, ktoré dosahujú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce).

Postup ako vyplniť daňové priznanie typu A:

I. Údaje o daňovníkovi:

 • Vyplniť svoje identifikačné údaje podľa predtlače.
 • Ak mal daňovník v priebehu roka viacero zamestnávateľov, treba uviesť údaje o všetkých.

II. Základ dane:

 • Do riadkov 1 až 8 sa prepíšu sumy z Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (Potvrdenie o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti).
 • V riadku 9 sa uvedie suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V roku 2023 je to 4922,82 €.
 • V riadku 10 sa uvedie suma daňového bonusu na deti. Výška daňového bonusu závisí od veku dieťaťa a počtu detí v rodine.
 • V riadku 11 sa uvedie suma daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na financovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti.
 • V riadku 12 sa uvedie suma daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru.

III. Vypočítanie dane:

 • Daň sa vypočíta vynásobením základu dane sadzbou dane 25 %.

IV. Daňové zvýhodnenia:

 • V tejto časti sa uplatňujú rôzne daňové zvýhodnenia, napríklad daňový bonus na deti, daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na financovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru.

V. Vyhlásenie:

 • V tejto časti daňovník vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

VI. Podpis a dátum:

 • Daňové priznanie je potrebné podpísať a uviesť dátum podania.

Ak fyzická osoba nevie, ako vyplniť daňové priznanie typu A, môže o to požiadať daňového poradcu či niekoho, kto sa venuje daniam a rozumie tejto problematike.

Aký typ daňového priznania podáva SZČO?

SZČO podáva daňové priznanie typu B.

Daňové priznanie typu B je určené pre fyzické osoby, ktoré dosahujú zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Lehota na podanie daňového priznania typu B za rok 2023 je do 31. marca 2024.

V daňovom priznaní typu B SZČO uvádza:

 • Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:
  • Do tejto časti sa uvádzajú všetky zdaniteľné príjmy, ktoré SZČO dosiahla v zdaňovacom období.
 • Výdavky na podnikanie a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:
  • SZČO si môže uplatniť buď paušálne výdavky (60 % z úhrnu príjmov, maximálne do výšky 20 000 € za rok) alebo skutočné výdavky.
 • Základ dane:
  • Základ dane sa vypočíta ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a výdavkami.
 • Daň z príjmov:
  • Daň z príjmov sa vypočíta vynásobením základu dane sadzbou dane 25 %.

Daňové priznanie vypĺňa a podáva SZČO online na portáli Finančnej správy SR. Pred jeho podaním je potrebné ho skontrolovať, aby sa živnostník vyhol chybám.

Aká je cena vyplnenia daňového priznania pre živnostníka?

Cena vyplnenia daňového priznania pre živnostníka sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov:

Zložitosť daňového priznania:

 • Cena za vyplnenie daňového priznania bude vyššia, ak je daňové priznanie zložité, napríklad ak živnostník má viacero príjmových a výdavkových položiek.

Kvalifikácia osoby, ktorá vyplňuje daňové priznanie:

 • Daňoví poradcovia si obvykle účtujú vyššiu cenu za svoje služby ako napríklad účtovníci.

Spôsob podania daňového priznania:

 • Niektoré firmy ponúkajú aj službu elektronického podania daňového priznania za poplatok.

Ceny za vyplnenie daňového priznania pre živnostníka sa pohybujú od 40 € do 150 €

Ako znížiť cenu daňového priznania?

 • Vyplniť si daňové priznanie samostatne. Na internete je dostupných mnoho návodov a formulárov, ktoré s tým pomôžu.
 • Obrátiť sa na priateľov alebo známych, ktorí sa vyznajú v daniach a sú ochotní pomôcť za nižšiu cenu.
 • Vyhľadať si daňového poradcu, ktorý ponúka svoje služby za rozumnú cenu.

V konečnom dôsledku je výber najvhodnejšej možnosti individuálny a závisí od preferencií živnostníka a dostupného rozpočtu.