Výpočet odvodov SZČO – kalkulačka

Odvody samostatne zárobkovo činných osôb, teda SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), predstavujú dôležitú súčasť daňového systému v mnohých krajinách. Ich úprava a výška majú významný vplyv nielen na finančnú situáciu jednotlivcov, ale aj na ekonomiku ako celok.

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO sa odvíja nielen od výšky príjmov, ale aj od stanoveného minimálneho vymeriavacieho základu. Od 1. januára 2024 tento minimálny základ vzrastá, čo má významný dopad na finančnú záťaž samostatne zárobkovo činných osôb.

Kľúčové informácie článku

Výška odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa odvíja od príjmov a minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa zvyšuje od januára 2024.

Odvody do Zdravotnej poisťovne sú povinné od prvého dňa podnikateľskej činnosti a vypočítavajú sa na základe ročného vymeriavacieho základu.

Novela zákona o zdravotnom poistení od roku 2024 mení sadzby poistného pre SZČO, čo môže ovplyvniť ich finančnú situáciu.

Výška sociálnych a zdravotných odvodov

Výška odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je úzko viazaná na ich príjmy a ekonomickú situáciu v danom období. Štatistiky a vymeriavacie základy z predošlých rokov hrajú kľúčovú úlohu pri určovaní výšky týchto odvodov. Napríklad, výška sociálnych a zdravotných odvodov SZČO môže byť ovplyvnená ich dosiahnutým ročným vymeriavacím základom z predchádzajúceho obdobia. 

Okrem toho, minimálne a maximálne odvodové sadzby môžu byť stanovené na základe priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve krajiny. To platí napríklad v Slovenskej republike, kde sa výška odvodov odvíja od priemernej mesačnej mzdy v roku 2022, ako určil Štatistický úrad. Takýto systém umožňuje prispôsobenie odvodov podnikateľskej realite a ekonomickej situácii v krajine.

Výpočet vymeriavacieho základu – odvody SZČO

V dôsledku nárastu priemernej mesačnej mzdy za rok 2022 na úroveň 1 304 €, čo predstavuje zvýšenie o 93 € v porovnaní s rokom 2021, sa mení aj výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov pre živnostníkov.


Minimálny vymeriavací základ, ktorý je relevantný pre zdravotné aj sociálne poistenie, sa pre rok 2024 stanovuje ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. To znamená, že od januára 2024 vzrastie zo súčasných 605,50 € na sumu 652 €.


Na druhej strane, maximálny vymeriavací základ, ktorý sa týka len sociálneho poistenia, bude od januára 2024 predstavovať 7-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Tento nárast znamená, že od začiatku roka 2024 sa zvýši z aktuálnych 8 477 € na sumu 9 128 €.

Platenie odvodov SZČO – kedy vzniká povinnosť

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je živnostník povinný platiť sociálne odvody do Sociálnej poisťovne od 1. júla daného kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom dosiahol príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. 

V prípade odloženej lehoty na podanie daňového priznania vzniká táto povinnosť od 1. októbra. To znamená, že pre rok 2023 musia živnostníci začať platiť odvody od 1. júla 2024 (prípadne od 1. októbra 2024). 

Pre živnostníkov, ktorí dosiahli príjem vyšší ako 7 824 € v daňovom priznaní za rok 2023, teda povinnosť platby odvodov nastáva na základe uvedeného. Pre tých, ktorí dosiahli príjem vyšší ako 7 266 € v roku 2022, existuje možnosť platiť sociálne odvody dobrovoľne, aj bez dosiahnutia uvedenej hranice príjmu.

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO sa odvíja od výšky príjmov a aj od stanoveného minimálneho vymeriavacieho základu.

Výpočet odvodov SZČO – Sociálna poisťovňa

Výška odvodov pre živnostníka do Sociálnej poisťovne je úzko viazaná na ročný vymeriavací základ, ktorý sa odvodí z minuloročného daňového priznania.


Tento základ sa vypočíta ako podiel príjmov z podnikania a inej samostatnej činnosti, upravených o určité faktory a koeficient, ktorý sa potom zaokrúhli na eurocent nadol. Následne sa z ročného vymeriavacieho základu vypočíta mesačný vymeriavací základ ako jedna dvanástina z tohto ročného základu.


Takýto postup určovania odvodových základov je kľúčový pre stanovenie spravodlivých a primeraných odvodov pre živnostníkov, ktorí tak môžu platiť podľa svojich skutočných príjmov a zároveň zabezpečiť si sociálne zabezpečenie a prístup k zdravotnej starostlivosti.

Mesačná platba poistného sa vypočíta ako 33,15% z určeného mesačného vymeriavacieho základu

Tieto odvody do Sociálnej poisťovne predstavujú poistné na:

  • nemocenské poistenie tvorí 4,4 % z celkových 33,15%
  • starobné poistenie tvorí 18 % z celkových 33,15%
  • invalidné poistenie tvorí 6 % z celkových 33,15%
  • čiastku do rezervného fondu solidarity tvorí 4,75 % z celkových 33,15%

Celkovo je dôležité si uvedomiť, že proces stanovenia odvodov pre živnostníkov do Sociálnej poisťovne zohľadňuje ich skutočné príjmy. Zároveň im zabezpečuje prístup k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti.

Minimálne a maximálne odvody SZČO – Sociálna poisťovňa

Minimálne a maximálne odvody živnostníka budú stanovené na základe minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Tieto sumy sa určujú na celý kalendárny rok, konkrétne na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Mesačné odvody Sociálna poisťovňaMinimálne Maximálne
vymeriavací základ 652 €9 128 €
mesačný odvod261,13 €3 025,93 €

Je potrebné poznamenať, že osoba vykonávajúca živnosť, ktorá má nárok na starobný alebo predčasný starobný dôchodok, alebo osoba, ktorá je príjemcom výsluhového dôchodku a dosiahla dôchodkový vek, má výhodu nižšieho mesačného poistného. 

Tento výpočet zahŕňa aj úľavy vo forme neplatenia invalidného poistenia, čo sa odráža na konečnej sume. Podľa platnej legislatívy je minimálny mesačný odvod do Sociálnej poisťovne pre tieto osoby stanovený na 177,01 €.

Odvody SZČO – Zdravotná poisťovňa

Zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sú regulované zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Významným rozdielom oproti odvodom do Sociálnej poisťovne je skutočnosť, že povinnosť ich úhrady vzniká SZČO už od prvého dňa ich podnikateľskej činnosti.

Tento fakt môže byť kritický najmä pre začínajúcich živnostníkov, ktorí môžu mať súčasne aj iného platiteľa zdravotného poistenia, ako napríklad zamestnávateľa alebo štát. V takýchto prípadoch sa však nemusia vzťahovať na SZČO minimálne základy a odvody do zdravotnej poisťovne. Neskôr môže dôjsť k zúčtovaniu nedoplatku, ktorý budú musieť uhradiť.


SZČO sú povinné uhradiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne prostredníctvom preddavkov najneskôr do 8. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca, pričom prvá platba sa musí vykonať v prípade začatia podnikania ešte v tom istom mesiaci.


Po skončení kalendárneho roka sa potom vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov, ktoré môže SZČO dostať v podobe preplatku, nedoplatku alebo nuly.

Výpočet odvodov do Zdravotnej poisťovne – kalkulačka odvodov

Výpočet odvodov pre živnostníkov je komplexný proces, ktorý sa odvíja od ich ročného vymeriavacieho základu, stanoveného na základe daňového priznania dva roky dozadu. To znamená, že v roku 2024 sa berie do úvahy daňové priznanie z roku 2022.

Novela zákona o zdravotnom poistení, účinná od 1.1.2024 do 31.12.2027, prináša zvýšenie sadzby poistného, ktoré schválila Národná rada SR v rámci konsolidačného balíčka na zlepšenie verejných financií. 

SZČO bez zdravotného postihnutiaSZČO so zdravotným postihnutím
15% 7,5%

Toto dočasné zvýšenie má za cieľ stabilizovať verejné financie Slovenskej republiky, pričom SZČO sa od roku 2024 budú riadiť novými sadzbami zdravotného poistenia.

Maximálne a minimálne odvody do Zdravotnej poisťovne – kalkulačka SZČO

V roku 2024 ostáva výška minimálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie rovnaká ako pri sociálnych odvodoch, čo znamená dôležitý faktor pre samostatne zárobkovo činné osoby. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy bol stanovený aj maximálny vymeriavací základ, došlo od roku 2017 k zmene, keď bol tento limit zrušený

Mesačné odvody – Zdravotná poisťovňaMinimálne
Vymeriavací základ652 €
mesačný odvod (bez zdravotného postihnutia)97,80 € (15% z 652€)
mesačný odvod (so zdravotným postihnutím)48,90 € (7,5% z 652€)

Táto zmena môže mať významný dosah na SZČO, pretože uvoľňuje ich finančnú záťaž v oblasti zdravotného poistenia a umožňuje im flexibilnejšie riadenie svojich financií.

SZČO sú povinné uhradiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne prostredníctvom preddavkov najneskôr do 8. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

Kalkulačka na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Kalkulačka na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa stáva užitočným nástrojom pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si potrebujú plánovať svoje finančné náklady. Tento nástroj umožňuje SZČO jednoducho vypočítať očakávanú výšku ich ročných odvodov do zdravotnej poisťovne na základe rôznych parametrov, ako sú ich očakávané príjmy, vek, a iné relevantné faktory

Možnosť SZČO kalkulačky ponúkajú mnohé poisťovne alebo webové stránky. Medzi najvaic dôveryhodné kalkulačky odvodov patria:

Vďaka kalkulačke majú SZČO lepší prehľad o svojich budúcich výdavkoch na zdravotné poistenie a môžu sa adekvátne pripraviť a plánovať svoje financie. Tento nástroj môže tiež pomôcť SZČO pri rozhodovaní sa medzi rôznymi možnosťami poistenia a optimalizácii svojich nákladov v súlade s ich individuálnymi potrebami a preferenciami.

Výpočet dane SZČO – kalkulačka

Na SZČO kalkulačku na výpočet daní je možné sa obrátiť, ak ide o fyzickú osobou, živnostníka alebo vykonávateľa inej formy samostatnej zárobkovej činnosti. Táto kalkulačka umožní vypočítať výšku dane z príjmov s prihliadnutím na paušálne výdavky a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Ak príjmy za rok prekročia 21 754,18 eur, nezdaniteľná časť základu dane sa bude postupne znižovať, až kým nedosiahne nulu. Tento mechanizmus sa týka daňovníkov, ktorí neuplatňujú skutočné výdavky a nepodliehali DPH na Slovensku, alebo boli platiteľmi DPH len časťou zdaňovacieho obdobia.