DPH na Slovensku – výška, sadzby

Daň z pridanej hodnoty predstavuje kľúčový prvok fiškálnej politiky na Slovensku. Systém DPH na Slovensku sa odvíja od európskych legislatívnych štandardov. Sadzby DPH sa pohybujú medzi viacerými úrovňami, čím sa snažia vyhovieť potrebám rôznych sektorov ekonomiky. Aká je aktuálna výška DPH na slovensku?


Obsah článku


Daň z pridanej hodnoty (DPH) zohráva zásadnú úlohu v ekonomike každého štátu, vrátane Slovenska. Výber DPH napomáha financovaniu verejných služieb a tým podporuje spoločenský rozvoj. Táto daň sa uplatňuje na tovary a služby, čo zaisťuje široké rozloženie fiškálneho bremena.

Čo je to DPH?

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je priamym daňovým systémom, ktorý sa vzťahuje na tovary a služby. Tento systém zdaňuje každú fázu výroby a distribúcie, zabezpečujúc, že konečný spotrebiteľ nesie hlavné daňové bremeno. Výška DPH sa mení podľa charakteru produktov alebo služieb, pričom sa používajú rôzne sadzby DPH, vrátane štandardnej a zníženej sadzby.

DPH začala písať svoju históriu v 20. storočí, pričom Francúzsko ako prvá krajina zaviedlo tento daňový systém v roku 1954. Odvtedy sa DPH stala základným nástrojom fiškálnej politiky na celom svete. Táto daň slúži na generovanie príjmov pre vlády, ktoré ich používajú na financovanie verejných služieb ako zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a infraštruktúra.

DPH takisto umožňuje spravodlivé rozloženie daňového zaťaženia medzi spotrebiteľmi a podporuje sociálnu spravodlivosť pomocou znížených sadzieb DPH na základné tovary a služby, čím znižuje finančnú záťaž pre menej majetné skupiny obyvateľstva.

Ako funguje systém DPH?

Systém DPH funguje na princípe priebežného vyberania dane, kde každý predajca účtuje DPH na predávané tovary alebo poskytované služby. Predajca potom vyzberanú DPH odvedie štátu a zároveň si môže odpočítať DPH, ktorú zaplatil na vstupoch. Tento mechanizmus zabezpečuje, že daň sa vyberá len z pridanej hodnoty v každom kroku distribučného reťazca.

Tabuľka nižšie ukazuje rozdiely medzi vstupnou a výstupnou DPH:

Typ DPHPopis
Vstupná DPHDPH, ktorú podnik zaplatil pri nákupe tovarov a služieb
Výstupná DPHDPH, ktorú podnik účtuje a vyberá od svojich zákazníkov

Vstupná DPH sa odpočíta od výstupnej DPH a rozdiel sa odvedie štátu. Ak je vstupná DPH vyššia, podnik má nárok na vrátenie dane. Tento systém motivuje podniky, aby správne účtovali a odvádzali DPH, čím sa zabezpečuje spravodlivé rozloženie daňového zaťaženia a pravidelný príjem pre štát.

Kto musí odvádzať DPH?

Na Slovensku musia DPH odvádzať podnikatelia, ktorí dosiahnu obrat nad 49 790 eur za predchádzajúcich 12 mesiacov. Podnikatelia sa môžu na odvod DPH zaregistrovať aj dobrovoľne, bez ohľadu na výšku obratu.

Povinnosti DPH platcu zahŕňajú:

 1. Vedenie účtovníctva s presným záznamom o vstupnej a výstupnej DPH.
 2. Vypracovanie a podanie daňových priznaní v stanovených termínoch.
 3. Úhrada dane štátu v stanovenom období.
 4. Poskytovanie informácií daňovému úradu pri kontrolách.

Tieto kroky zabezpečujú, že platci DPH prispievajú k verejným financiám transparentne a efektívne. Správna evidencia a dodržiavanie daňových predpisov podporujú fér konkurenciu na trhu a zaisťujú rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov na Slovensku.

Aká je výška DPH na Slovensku?

DPH na Slovensku je základným nástrojom fiškálnej politiky, ktorý štát využíva na reguláciu príjmov a ekonomickú aktivitu. Výška DPH na Slovensku sa mení podľa typu tovaru alebo služby a zahŕňa rôzne sadzby.

Prehľad aktuálnych sadzieb DPH platných na Slovensku:

 1. Základná sadzba: 20% – väčšina tovarov a služieb.
 2. Znížená sadzba: 10% – vybrané potraviny, lieky a knihy.
 3. Druhá znížená sadzba: 5% – bývanie, knihy, časopisy, niektoré sociálne a zdravotné služby.

Tieto sadzby zabezpečujú, že DPH prispôsobuje fiškálne zaťaženie podľa závažnosti a nevyhnutnosti tovarov a služieb. Tým štát podporuje nielen verejné financie, ale aj sociálnu spravodlivosť a ekonomický rozvoj.

Základná 20 % sadzba

Základná 20 % sadzba DPH na Slovensku sa využíva pre široké spektrum tovarov a služieb. Táto sadzba je hlavným zdrojom príjmov z DPH pre štát a aplikuje sa v prípadoch, kde sa nevzťahuje znížená sadzba.

Tovary a služby podliehajúce základnej 20% sadzbe:

 • Elektronika
 • Odevy
 • Alkoholické nápoje
 • Dopravné služby
 • Stravovacie služby mimo základných potravín

Príklady produktov a sektorov s 20 % DPH zahŕňajú:

 • Mobilné telefóny a počítače
 • Módne oblečenie a obuv
 • Destilované nápoje a vína
 • Letecká a železničná doprava
 • Reštaurácie a kaviarne

Tieto kategórie ilustrujú, ako základná sadzba prispieva k stabilným a predvídateľným daňovým príjmom, ktoré štát využíva na financovanie verejných služieb.

Znížená 10 % sadzba DPH na tovary

Znížená 10 % sadzba DPH na Slovensku sa vzťahuje na vybrané tovary, ktoré sú považované za sociálne alebo zdravotne dôležité. Táto sadzba napomáha v udržiavaní nižších cien a zvyšuje dostupnosť nevyhnutných produktov, čo je kľúčové pre zlepšenie životnej úrovne.

Tovary podliehajúce zníženej 10 % sadzbe DPH na Slovensku:

 • Lieky a zdravotnícke pomôcky
 • Knihy, učebnice a odborná literatúra
 • Detská výživa a špeciálne potraviny
 • Hygienické potreby

Výhody zníženej sadzby DPH pre spotrebiteľov a podniky sú významné, pretože nižšia sadzba DPH znižuje finančné zaťaženie na rodiny a umožňuje firmám ponúkať konkurencieschopné ceny. Znížená sadzba DPH tak prispieva k lepšej dostupnosti základných potrieb a zdravotnej starostlivosti.

Táto prax ukazuje, koľko je DPH na Slovensku a aký vplyv má na každodenný život občanov. Týmto spôsobom DPH na Slovensku priamo ovplyvňuje ekonomickú a sociálnu štruktúru krajiny.

Na Slovensku musia DPH odvádzať podnikatelia, ktorí dosiahnu obrat nad 49 790 eur za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Znížená 10 % sadzba DPH na služby a gastro

Znížená 10 % sadzba DPH na Slovensku sa uplatňuje v špecifických službách a v gastronómii, čo podporuje spotrebu a lokálne podnikanie. Táto sadzba sa zameriava hlavne na služby spojené s kultúrou, umením a gastro sektorom.

Príklady služieb a gastronómie s uplatnenou zníženou 10 % sadzbou DPH:

 • Ubytovacie služby – hotely, penzióny a ďalšie formy krátkodobého ubytovania.
 • Stravovacie služby – reštaurácie a kaviarne, ktoré nepredávajú alkoholické nápoje.
 • Kultúrne podujatia – vstupenky na koncerty, divadelné predstavenia.

Tieto služby vďaka zníženej sadzbe DPH poskytujú nižšie ceny pre koncových zákazníkov a pomáhajú udržiavať konkurencieschopnosť podnikov. Zároveň stimulujú kultúrnu účasť a turizmus, čo je významné pre ekonomický rast v regióne. Táto prax ukazuje, ako výška DPH môže ovplyvniť ekonomickú dynamiku a sociálne faktory.

Druhá znížená 5 % sadzba na nájomné a bývanie

Znížená 5 % sadzba DPH na Slovensku sa špecificky uplatňuje na nájomné a bytové služby. Táto nízka sadzba je nastavená s cieľom podporiť dostupnosť bývania pre širšiu verejnosť a je jednou z najnižších sadzieb DPH v krajine.

Detaily o 5 % sadzbe pre nájomné a bytové služby zahŕňajú:

 • Aplikácia sadzby na mesačné nájomné platby, čo priamo znižuje náklady na bývanie pre nájomníkov.
 • Zahrnutie služieb spojených s bývaním, ako sú údržba, správa budov, a iné služby nevyhnutné pre udržiavanie kvality života v obytných priestoroch.

Vplyv nižšej sadzby na trh s bývaním je výrazne pozitívny. Znížená sadzba DPH robí nájomné dostupnejším a podporuje investície do nehnuteľností, čím sa zvyšuje ponuka kvalitného bývania. Tento krok prispieva k stabilizácii trhu s nehnuteľnosťami, keďže viac ľudí má prístup k cenovo dostupnému bývaniu. Navyše, dostupnejšie bývanie môže viesť k zvyšovaniu životnej úrovne a poskytuje podporu predovšetkým mladým rodinám pri získavaní vlastného bývania.

Tieto opatrenia zohrávajú kľúčovú úlohu v sociálnych aspektoch politiky bývania a pomáhajú formovať zdravšie spoločenstvá.

Výpočet ceny bez DPH

Zákon o DPH neposkytuje presný návod na výpočet dane, avšak výpočet DPH a ceny tovaru alebo služby bez DPH je možné efektívne vykonať s pomocou jednoduchých koeficientov.

Ako vypočítať DPH:

 • Pri sadzbe 20 % sa cena bez DPH násobí koeficientom 0,2.
 • Pri zníženej sadzbe 10 % sa použije koeficient 0,1.
 • Pri sadzbe 5 % sa aplikuje koeficient 0,05.

Tento spôsob umožňuje rýchlo zistiť výšku DPH aj cenu bez DPH z celkovej sumy. Vďaka tomuto jednoduchému systému môžu podniky a vlády efektívne riadiť svoje príjmy, čo podporuje ich konkurencieschopnosť a finančné zdravie.

Daň z pridanej hodnoty tak predstavuje dôležitý nástroj pre hospodársku stabilitu a spravodlivé rozdelenie daňového zaťaženia.