Nadmerný odpočet DPH – podmienky pre vrátenie

nadmerny odpocet DPH

Nadmerný odpočet DPH vzniká, keď je celková výška odpočítateľnej DPH za určité zdaňovacie obdobie vyššia ako celková suma DPH, ktorú v danom období musel daňovník odviesť. Uplatnil si teda viac DPH, ako bol povinný zaplatiť. Existujú dva základné spôsoby, ako sa vysporiadať s nadmerným odpočtom DPH.

Odpočítanie v nasledujúcom zdaňovacom období alebo vrátenie nadmerného odpočtu. Daňový úrad daňovníkovi musí vrátiť nadmerný odpočet DPH do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.


Obsah článku


Ako funguje DPH?

Pochopenie ako funguje DPH je kľúčové pre každý podnik, ktorý chce dodržiavať daňové predpisy a maximalizovať svoje oprávnené odpočty.

DPH alebo daň z pridanej hodnoty je nepriama daň, ktorú platia koneční spotrebitelia za tovary a služby. To znamená, že daň uhrádza kupujúci, avšak vyberá a odvádza ju predávajúci.

Systém fungovania DPH je založený na princípe daňovej neutralizácie. To znamená, že daň na vstupe, zaplatená pri nákupe tovarov a služieb sa odpočíta od dane vybranej na výstupe (pri predaji tovarov a služieb).

Existujú dva typy platiteľov DPH:

 • Platitelia DPH: Sú to fyzické a právnické osoby, ktoré sú povinné registrovať sa pre DPH a vykazovať daň v daňovom priznaní. Musia účtovať DPH na faktúrach a odvádzať ju štátu. Do tejto kategórie spadajú napríklad firmy, živnostníci a niektoré neziskové organizácie.
 • Neplatitelia DPH: Sú to fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú povinné registrovať sa pre DPH a vykazovať daň. DPH na faktúrach neuvádzajú a neodvádzajú ju štátu. Do tejto kategórie spadajú napríklad fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, a niektoré malé firmy.

Sadzby DPH na Slovensku:

 • Základná sadzba DPH: 20 % – vzťahuje sa na väčšinu tovarov a služieb.
 • Znížená sadzba DPH: 10 % – vzťahuje sa na vybrané tovary a služby, ako napríklad potraviny, lieky, knihy a stravovacie služby.
 • Znížená sadzba DPH: 5 % – vzťahuje sa na dodávateľov, ktorí dodávajú stavbu alebo časť stavby a vykonávajú na nich stavebné práce pre štátom podporované nájomné bývanie.

Dôležité pojmy v DPH:

 • Daňový doklad: Faktúra alebo iný doklad, ktorý obsahuje informácie o tovare alebo službe, cene, DPH a ďalších relevantných údajoch.
 • Daňový základ: Cena tovaru alebo služby bez DPH.
 • Odpočítateľná DPH: DPH, ktorú platiteľ DPH zaplatil svojim dodávateľom za tovary a služby použité na podnikanie.
 • Daňová povinnosť: Čiastka DPH, ktorú je platiteľ DPH povinný odviesť štátu.

V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, ako funguje DPH na Slovensku je možné sa obrátiť na Finančnú správu SR alebo na daňového poradcu.

Ako vzniká nadmerný odpočet DPH?

Nadmerný odpočet DPH vzniká, keď celková odpočítateľná DPH pre zdaňovacie obdobie (mesiac alebo kvartál) prekročí celkovú sumu odvádzanej DPH daňovníkom štátu v tom istom období.

Existuje niekoľko bežných príčin vzniku nadmerného odpočtu DPH:

 • Začiatok podnikania: V počiatočných fázach podnikania je bežné, že firmy nakupujú viac tovarov a služieb, ako predávajú. To môže viesť k dočasnému nadmernému odpočtu DPH, kým sa firma nerozbehne a nezačne generovať dostatočný obrat.
 • Investície do majetku: Pri nákupe investičného majetku, ako napríklad strojov alebo nehnuteľností je možné si uplatniť odpočet DPH z celej sumy nákupu. To môže viesť k dočasnému nadmernému odpočtu DPH, kým sa výška odpočítanej DPH nerozdelí na viacero zdaňovacích období.
 • Sezónne výkyvy: V niektorých odvetviach môže dochádzať k sezónnym výkyvom v predaji. V období nízkeho predaja môže firma nakúpiť viac tovarov a služieb, ako predá, čo vedie k nadmernému odpočtu DPH. V období vysokého predaja sa naopak môže nadmerný odpočet DPH vyrovnať alebo premeniť na daňovú povinnosť.
 • Nesprávne uplatnenie DPH: V niektorých prípadoch môže nadmerný odpočet DPH vzniknúť v dôsledku nesprávneho uplatňovania DPH. Napríklad, ak si daňovník uplatní odpočet DPH z tovaru alebo služby, ktorá nie je zdaniteľná DPH, môže mu vzniknúť nadmerný odpočet DPH.

Nadmerný odpočet DPH nevráti daňový úrad automaticky. Je nutné oň požiadať v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak má daňovník nadmerný odpočet DPH, môže ho využiť na odpočítanie od jeho daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, prípadne požiadať o jeho vrátenie od daňového úradu.

Podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Aby mal daňovník nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, musí splniť nasledovné podmienky:

1. Registrácia pre DPH:

 • Musí byť registrovaný platiteľ DPH na Slovensku.

2. Vykazovanie nadmerného odpočtu v daňovom priznaní:

 • Nadmerný odpočet DPH musí byť vykázaný v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie (mesiac alebo kvartál).
 • Daňové priznanie musí byť podané včas a v správnej forme.

3. Splnenie zákonných požiadaviek:

 • Musí splniť všetky zákonné požiadavky na uplatnenie odpočtu DPH. To zahŕňa napríklad vedenie daňovej evidencie, vystavovanie faktúr s náležitými údajmi a uchovávanie dokladov po dobu 10 rokov.
 • Musí preukázať, že tovary a služby, z ktorých si uplatnil odpočet DPH, použil na podnikanie.

4. Nepodliehanie daňovej kontrole:

 • V čase podania žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu nesmie voči daňovníkovi prebiehať daňová kontrola.

5. Ďalšie podmienky:

 • V závislosti od individuálnej situácie môžu existovať aj ďalšie špecifické podmienky, ktoré musí daňovník splniť.

Pred podaním žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu DPH je potrebné si dôkladne preštudovať všetky zákonné požiadavky a uistiť sa, že ich daňovník spĺňa.

Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH je zvyčajne do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Vrátenie nadmerného odpočtu DPH sa uskutočňuje na bankový účet platiteľa DPH uvedený v daňovom priznaní.

Vratka DPH zo zahraničia

Vratka DPH alebo vrátenie DPH zo zahraničia, nazývané aj refundácia DPH, je proces, ktorým si môže daňovník uplatniť späť DPH, ktorú zaplatil za tovary a služby zakúpené v inom členskom štáte EÚ.

Kto môže požiadať o vrátenie DPH zo zahraničia?

O vrátenie DPH zo zahraničia môže požiadať:

 • Platiteľ DPH so sídlom, prevádzkarňou alebo miestom podnikania v SR, ktorý nakúpil tovary a služby na podnikanie v inom členskom štáte EÚ.
 • Osoba, ktorá nie je platiteľom DPH so sídlom v SR, ktorá nakúpila tovary a služby v inom členskom štáte EÚ na účely svojej podnikateľskej činnosti, ktorá nie je zdaniteľná DPH v SR.

Podmienky pre získanie vratky DPH zo zahraničia:

 • Tovary a služby musia byť určené na podnikanie.
 • Tovary a služby musia byť prepravené do SR.
 • Podnikateľ musí mať doklady preukazujúce nákup, ako napríklad faktúru s uvedením DPH.
 • Musí splniť podmienky pre odpočítanie DPH na Slovensku.
 • V čase žiadosti o vrátenie DPH by voči nemu nemala prebiehať daňová kontrola.

Ako požiadať o vratku DPH zo zahraničia?

O vrátenie DPH zo zahraničia sa žiada prostredníctvom žiadosti o vrátenie DPH. Žiadosť je možné podať:

 • Elektronicky na portáli Finančnej správy SR.
 • Poštou na príslušný daňový úrad v členskom štáte EÚ, v ktorom podnikateľ tovar alebo službu nakúpil.

Lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia je 3 mesiace od uplynutia mesiaca, v ktorom sa tovar alebo služba nakúpila.

Daňové kontroly a vrátenie DPH

Daňové kontroly sú neoddeliteľnou súčasťou daňového systému a platia aj pre oblasť DPH. V prípade, že ide o platiteľa DPH a požiada o vrátenie nadmerného odpočtu DPH, daňový úrad má právo vykonať u neho daňovú kontrolu. Cieľom kontroly je preveriť, či správne vykázal a uplatnil DPH a či má nárok na požadované vrátenie.

Ako daňové kontroly ovplyvňujú vrátenie DPH:

 • Pozastavenie vrátenia: Ak daňový úrad začne daňovú kontrolu v čase, keď už daňovník požiadal o vrátenie DPH, vrátenie bude pozastavené do skončenia kontroly.
 • Dôkazné bremeno: Počas daňovej kontroly má daňovník povinnosť preukázať, že správne vykázal a uplatnil DPH. Musí mať k dispozícii všetky relevantné doklady, ako napríklad faktúry, pokladničné bločky, daňové priznania a iné.
 • Dodatočné daňové povinnosti: V prípade, že daňová kontrola zistí nezrovnalosti, môže mu byť doplnená daňová povinnosť a bude musieť vrátiť časť už vyplateného nadmerného odpočtu DPH.
 • Sankcie: V prípade závažných porušení daňových predpisov mu môžu byť uložené pokuty a iné sankcie.

Ako sa môže daňovník pripraviť na daňovú kontrolu:

 • Vedenie dôkladnej evidencie: Dbať na precízne vedenie daňovej evidencie a uchovávať všetky relevantné doklady po dobu 10 rokov.
 • Poznanie daňových predpisov: Pravidelne sa informovať o zmenách v daňových predpisoch týkajúcich sa DPH.
 • Spolupráca s daňovým úradom: V prípade daňovej kontroly treba spolupracovať s daňovým úradom a poskytnúť mu všetky požadované informácie a doklady.
 • Odborná pomoc: V prípade akýchkoľvek nejasností sa obrátiť na daňového poradcu, ktorý mu pomôže s prípravou na daňovú kontrolu a obháji jeho záujmy.

Daňové kontroly sú legitímnym nástrojom daňovej správy na kontrolu dodržiavania daňových predpisov. Dodržiavaním daňových predpisov a dôkladnou prípravou na daňovú kontrolu je možné minimalizovať riziko zistenia nezrovnalostí a dodatočných daňových povinností.