Vystavenie faktúry – náležitosti, vzor

vystavenie faktury

Vystavenie faktúry je dôležitý krok v procese predaja tovaru alebo služieb. Faktúra slúži ako doklad o uskutočnenom obchode a obsahuje informácie potrebné pre obe strany, dodávateľa a odberateľa. Správne vystavenie faktúry je nielen zákonnou povinnosťou, avšak aj dôležitým nástrojom pre riadenie cashflow a účtovníctva.

Vďaka faktúre má dodávateľ doklad o tom, že tovar alebo službu dodal a má nárok na platbu, zatiaľ čo odberateľ má doklad o tom, koľko zaplatil a za čo.


Obsah článku


Náležitosti faktúry

Podľa § 74 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) musí faktúra obsahovať tieto povinné náležitosti:

Identifikácia dodávateľa:

 • meno a priezvisko (ak ide o SZČO) alebo obchodné meno dodávateľa
 • sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa
 • IČO dodávateľa
 • DIČ dodávateľa (ak je platiteľom DPH)
 • označenie registra, v ktorom je dodávateľ zapísaný (napr. obchodný register)
 • číslo zápisu do registra

Identifikácia odberateľa:

 • meno a priezvisko (ak ide o SZČO) alebo obchodné meno odberateľa
 • sídlo alebo miesto podnikania odberateľa
 • IČO odberateľa
 • DIČ odberateľa (ak je platiteľom DPH)

Informácie o dodaní tovaru alebo služby:

 • poradové číslo faktúry
 • dátum vystavenia faktúry
 • dátum dodania tovaru alebo služby
 • označenie tovaru alebo služby
 • množstvo tovaru alebo služby
 • jednotková cena bez DPH
 • celková cena bez DPH
 • sadzba DPH
 • celková suma DPH
 • celková cena vrátane DPH

Ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené na faktúre:

 • mena, v ktorej sa fakturuje
 • spôsob platby
 • dátum splatnosti

Okrem povinných náležitostí môže faktúra obsahovať aj doplnkové informácie, ako napríklad číslo objednávky, bankové spojenie dodávateľa a odberateľa, kontaktné informácie, atď.

Dôležité je, aby faktúra bola vystavená včas a obsahovala všetky požadované informácie. V opačnom prípade môže mať dodávateľ problémy s vymáhaním platby a odberateľ môže stratiť nárok na odpočet DPH.

Vystavovanie faktúr je neodmysliteľnou súčasťou podnikania pre živnostníkov.

Vystavenie faktúry fyzickej osobe, nepodnikateľom

Vystavenie faktúry fyzickej osobe, nepodnikateľovi je v SR bežné, aj keď to nie je striktne povinné. Zákon o DPH totiž neurčuje povinnosť vystaviť faktúru fyzickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou.

Napriek tomu, vystavenie faktúry fyzickej osobe má viacero výhod:

 • Pre dodávateľa:
  • doklad o uskutočnenom obchode a nárok na platbu
  • podklad pre účtovné účely
  • lepšia prehľadnosť o predaji
 • Pre odberateľa:
  • doklad o kúpe tovaru alebo služby
  • možnosť uplatnenia si záruky
  • podklad pre daňové účely (v niektorých prípadoch)

Faktúra pre fyzickú osobu, nepodnikateľa, musí obsahovať tie isté povinné náležitosti ako faktúra pre právnickú osobu. To znamená, že musí obsahovať:

 • Identifikáciu dodávateľa: Meno a priezvisko (ak ide o SZČO) alebo obchodné meno dodávateľa, sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa, IČO dodávateľa, DIČ dodávateľa (ak je platiteľom DPH), označenie registra, v ktorom je dodávateľ zapísaný, číslo zápisu do registra.
 • Identifikáciu odberateľa: Meno a priezvisko odberateľa, sídlo alebo miesto podnikania odberateľa.
 • Informácie o dodaní tovaru alebo služby: Poradové číslo faktúry, dátum vystavenia faktúry, dátum dodania tovaru alebo služby, označenie tovaru alebo služby, množstvo tovaru alebo služby, jednotková cena bez DPH, celková cena bez DPH, sadzba DPH, celková suma DPH, celková cena vrátane DPH.

Vystavenie faktúry fyzickej osobe, nepodnikateľovi, môže byť vykonané iba v prípade, že táto osoba využila poskytované služby alebo zakúpila tovar od firmy, ktorá faktúru vystavuje.

Ako vystaviť faktúry pre živnostníkov?

Vystavovanie faktúr je neodmysliteľnou súčasťou podnikania pre živnostníkov. Je to jeden z najdôležitejších krokov vo vzťahu k správe financií a účtovníctvu. Preto je dôležité mať dostatočné informácie o tom, ako správne vystaviť faktúru pre živnostníkov, aby bola platná a v súlade s platnými právnymi predpismi.

 • Prvým krokom pri vystavovaní faktúry je mať prehľad o svojich zákazníkoch a ich údajoch, ako napríklad obchodné meno, adresu a IČO. Tieto údaje je potrebné uviesť na faktúre, aby bola platná.
 • Ďalej je tiež dôležité uviesť presný dátum vystavenia a splatnosti faktúry, sumu a spôsob platby. Pri vystavovaní faktúr pre živnostníkov je potrebné dodržiavať aj daňové zákony. Je potrebné si overiť, aké dane a poplatky sú povinní platiť a v akých termínoch. Niektoré živnosti majú zvýšené požiadavky na uvádzanie informácií na faktúrach, preto je dôležité zistiť si, čo daná živnosť vyžaduje.
 • Dnes už existuje množstvo softvérov, ktoré môžu pomôcť s vystavovaním faktúr a zjednodušiť celý proces. Možno tiež zvážiť elektronický spôsob vystavovania faktúr, ktorý šetrí čas i náklady na tlač a poštovné.

To, ako vystaviť faktúry pre živnostníkov nie je len o dokumentácii a dodržiavaní právnych predpisov, avšak je to aj dôležitý aspekt budovania dôvery medzi podnikateľmi a zákazníkmi. Preto je dôležité mať prehľad o všetkých svojich faktúrach a dodržiavať platné predpisy, aby človek mohol podnikať úspešne a s dôverou zo strany svojich zákazníkov.

Tlačivo faktúry. Kde ho nájsť?

Tlačivo faktúry si môže podnikateľ vytvoriť sám, prípadne stiahnuť online.

Aké možnosti existujú?

1. Vytvoriť si vlastné tlačivo faktúry:

 • Najflexibilnejšia možnosť.
 • Je možné si ho prispôsobiť svojim potrebám a požiadavkám.
 • Vyžaduje si určité technické znalosti a čas.

Nástroje na tvorbu faktúr:

 • Excel: Jednoduchý a bezplatný nástroj na vytvorenie základnej faktúry.
 • Google Docs: Ďalší bezplatný online nástroj s podobnými funkciami ako Excel.
 • Faktúrovacie softvéry: Platené programy s pokročilými funkciami, ako napríklad automatické generovanie faktúr, sledovanie platieb a správa kontaktov.

2. Stiahnuť si tlačivo faktúry online:

 • Rýchle a jednoduché riešenie.
 • Dostupné rôzne šablóny faktúr v rôznych formátoch (PDF, Word, Excel).
 • Nie všetky šablóny sú zadarmo a nemusia spĺňať všetky požiadavky.

Pred výberom tlačiva faktúry je dobré si premyslieť, aké informácie je potrebné na ňom uviesť a aké funkcie sú potrebné. Uistiť sa, že tlačivo faktúry spĺňa všetky zákonné požiadavky SR. Odporúča sa pravidelne kontrolovať tlačivo faktúry a v prípade potreby ho aktualizovať.

Vzor faktúry živnostníka, SZČO

Nasledujúci vzor faktúry živnostníka alebo SZČO je len orientačný a môže byť zmenený, prispôsobený daným podmienkam.

Faktúra číslo: 123/2024

Vystavené dňa: 10. 10. 2024

Dátum platby: 30. 10. 2024

—————————————————————-

Odberateľ: Ján Novák Mierová 10 012 34 Bratislava

IČO: 12345678

DIČ: SK123456789

—————————————————————-

DN: 001 Popis položky: Poskytnutie služieb – konzultácia

Množstvo: 1 hodina

Jednotková cena: 30,00 EUR

Cena bez DPH: 30,00 EUR

DPH 20 %: 6,00 EUR

—————————————————————-

Spolu celkom bez DPH: 30,00 EUR

Spolu celkom s DPH: 36,00 EUR

—————————————————————-

Spôsob úhrady: Bankový prevod Číslo účtu: SK12 1234 5678 9012 3456

Variabilný symbol: 201910

Vzor faktúry živnostníka, SZČO obsahuje všetky potrebné údaje a informácie o poskytnutej službe alebo tovare, vrátane dátumu vystavenia, čísla faktúry, názvu a sídla živnostníka, čísla účtu, dátumu splatnosti, ceny bez DPH a ceny s DPH či popisu poskytnutej služby alebo tovaru.

Vzor faktúry pre neplatcu DPH na stiahnutie. Kde ho nájsť?

Každý podnikateľ, ktorý je neplatcom DPH (daň z pridanej hodnoty), musí vyhotoviť faktúru v súlade s platnými predpismi. Tá je dôležitým dokumentom pre účtovnícke a daňové účely, a preto je dôležité, aby bola vyhotovená správne a obsahovala všetky potrebné údaje.

Výhoda pre neplatcov DPH je, že nemusia platiť daň vo výške 20%, ktorá sa pripočíta k cene každého tovaru alebo služby. Preto majú neplatcovia DPH povinnosť uvádzať na faktúre formuláciu „neplatca DPH“.

V prípade, že podnikateľ nie je zvyknutý na vyhotovovanie takýchto faktúr a potrebuje si nájsť kvalitný vzor faktúry pre neplatcu DPH na stiahnutie, môže sa obrátiť na niekoľko overených zdrojov v internetovom prostredí.


Jednou z možností je navštíviť internetové stránky renomovaných účtovníckych spoločností, ktoré často ponúkajú svojim klientom možnosť stiahnuť si vzor faktúry pre neplatcu DPH. Väčšinou ide o profesionálne spracované a overené vzory, ktoré môžu slúžiť ako vynikajúci návod pre prípravu vlastnej faktúry.

Mnoho programov na fakturáciu ponúka šablóny faktúr pre neplatcov DPH. Niektoré z nich ponúkajú bezplatnú skúšobnú verziu, takže si ich môže podnikateľ vyskúšať pred zakúpením.

Medzi obľúbené programy na fakturáciu na Slovensku patria:

 • FakturaOnline.sk
 • SuperFaktura

Vzor faktúry pre neplatcu DPH na stiahnutie je k dispozícii pre všetkých, ktorí potrebujú vytvoriť faktúru pre svoje podnikanie bez DPH. Stačí si ho stiahnuť a upraviť podľa vlastných potrieb a následne odoslať zákazníkovi.

Vzor zálohovej faktúry

Vzor zálohovej faktúry pomáha podnikateľom zabezpečiť finančné prostriedky vopred na plnenie záväzkov voči svojim dodávateľom alebo získavanie potrebných zdrojov na financovanie svojho podnikania. Ide o dôležitý nástroj pre riadenie finančnej stability a likvidity podniku, a preto je dôležité vedieť, ako správne vytvoriť a používať zálohovú faktúru.

Dátum: DD.MM.RRRR

Číslo faktúry: F-RRRR/NN

Odberateľ:

Meno: _____________

Adresa: _____________

IČO: ____________

DIČ: ____________

Predávajúci:

Meno: _____________

Adresa: _____________

IČO: ____________

DIČ: ____________

Predmet: Zálohová faktúra za objednávku číslo O-RRRR/YY

Dátum dodania: DD.MM.RRRR

Termín platby: DD.MM.RRRR ________________________________________________________________________________ |

Produkty | Množstvo | Jednotková cena | Celková cena

Celková suma bez DPH: _____________

DPH: _____________

Celková suma s DPH: _____________

Zálohová faktúra bola vytvorená na základe objednávky O-RRRR/YY. Celková suma za uvedené produkty a služby bude zaplatená do stanoveného termínu.

Podpis predávajúceho: ________________________________

Podpis odberateľa: ________________________________

Vzor zálohovej faktúry pomáha firme vytvoriť si správnu zálohovú faktúru a tak si zabezpečiť platby za predané tovary alebo poskytnuté služby vopred, čím sa minimalizuje riziko neplatenia a zlepšuje sa cash-flow spoločnosti.