Občianske združenie – ako funguje, ako ho založiť a registrovať

Občianske združenia sú právnickými osobami registrovanými na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je to dobrovoľné združenie fyzických osôb, ktoré sa združujú na základe spoločných záujmov. Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.


Obsah článku


Ako funguje občianske združenie?

Občianske združenie je dobrovoľné združenie fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej činnosti zameranej na dosiahnutie spoločného cieľa. Občianske združenia môžu mať rôzne zameranie, napríklad ochranu životného prostredia, podpora umenia a kultúry, pomoc sociálne slabším, rozvoj športu a rekreácie a podobne.

Občianske združenia môžu slúžiť aj na presadzovanie záujmov určitej profesnej skupiny, etnickej menšiny alebo inej komunity.

Ako funguje občianske združenie? V združení sa zriaďujú orgány, ako napríklad valné zhromaždenie, výbor a predseda. Členovia občianskeho združenia sa dobrovoľne podieľajú na jeho činnosti.

Financovanie môže získavať financie z rôznych zdrojov, ako napríklad z členských príspevkov, darov, grantov, dotácií a subvencií. Združenie je povinné viesť evidenciu o svojom hospodárení a predkladať daňové priznania. Občianske združenie je povinné zverejňovať informácie o svojich aktivitách a hospodárení.

Výhody fungovania občianskeho združenia:

 • Spoločný cieľ: Možnosť spolupracovať s ostatnými na dosiahnutí spoločného cieľa.
 • Financovanie: Možnosť získavať financie z rôznych zdrojov.
 • Daňové úľavy: Združenie môže mať nárok na daňové úľavy.
 • Zvýšenie povedomia: Možnosť šíriť povedomie o dôležitých otázkach.
 • Získanie skúseností: Možnosť získať cenné skúsenosti v rôznych oblastiach.

Nevýhody fungovania občianskeho združenia:

 • Administratíva: Založenie a prevádzka si vyžaduje určitú administratívu.
 • Zodpovednosť: Členovia orgánov zodpovedajú za jeho činnosť.
 • Finančné riziká: Združenie môže mať finančné riziká, ak nedokáže získať dostatok financií na svoju činnosť.

Občianske združenie je užitočný nástroj pre tých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na riešení spoločenských problémov a dosiahnuť pozitívnu zmenu v komunite. Fungovanie si vyžaduje určité úsilie a zodpovednosť, ale prináša aj mnoho výhod.

Ako založiť občianske združenie

Postup ako založiť občianske združenie môže administratívne náročnejší. Podľa zákona je potrebné na založenie občianskeho združenia vytvoriť prípravný výbor. Tento výbor musí pozostávať z aspoň troch osôb, pričom minimálne jedna z nich musí dosiahnuť vek 18 rokov.

Prípravný výbor má za povinnosť vypracovať stanovy občianskeho združenia a návrh na jeho registráciu, čo je nevyhnutné pre jeho založenie. Návrh na založenie občianskeho združenia musí byť podpísaný a k nemu musia byť pripojené stanovy vo dvoch vyhotoveniach.

Okrem toho je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 66 eur. V prípade elektronického podania návrhu sa platí polovičný poplatok vo výške 33 eur.

Pri založení OZ je dôležitou súčasťou aj vymyslenie názvu a vytvorenie loga, ktoré bude reprezentovať danú organizáciu. Názov by mal byť stručný, jednoduchý a výstižný voči poslaniu združenia.

Potrebné je tiež získanie finančných prostriedkov na financovanie aktivít daného občianskeho združenia. Jednou z možností je žiadosť o granty od nadácií, vlády alebo súkromných organizácií, ďalšou je hľadanie sponzorov alebo organizovanie vlastných aktivít, ako sú dražby alebo charitatívne podujatia.

Samotné založenie OZ je viazané na jeho registráciu, ktorú vykonáva Ministerstvo vnútra SR. Občianske združenie formálne vzniká dňom jeho registrácie.

Občianske združenie je užitočný nástroj pre tých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na riešení spoločenských problémov a dosiahnuť pozitívnu zmenu v komunite.

Registrácia občianskeho združenia

Ministerstvo vnútra SR je podľa platného zákona povinné zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré spĺňa podmienky stanovené zákonom a predložilo kompletné stanovy. Zákon teda neumožňuje ministerstvu rozhodovať o registrácii občianskych združení na základe vlastnej úvahy.

Ak zo strany ministerstva neboli zistené žiadne dôvody na odmietnutie registrácie občianskeho združenia, bude registrácia vykonaná do 15 dní od podania návrhu. V tejto lehote ministerstvo zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov s označením dňa registrácie.

O registrácii sa nevydáva žiadne oficiálne rozhodnutie. Občianske združenie musí po registrácii mať identifikačné číslo (IČO), ktoré mu pridelí Ministerstvo vnútra SR. Môže však mať pridelené aj DIČ.

Ministerstvo má teda povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky. Inak povedané, nemá právo rozhodovať subjektívne o tom, či združenie zaregistruje alebo nie.

Register občianskych združení je verejný zoznam, v ktorom sú evidované všetky zapísané na Slovensku. Vedie ho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Register občianskych združení je dostupný aj online na stránke ministerstva vnútra.

Stanovy občianskeho združenia

Stanovy sú dušou a srdcom každej neziskovej organizácie. Upravujú všetky dôležité aspekty fungovania a slúžia ako kompas pre jej činnosť.

Prečo je dôležité dbať na kvalitné stanovy?

 • Zaručujú súlad s legislatívou: Stanovy musia spĺňať požiadavky Zákona o združovaní občanov. A sa chce združenie vyhnúť rizikám, malo by si nechajte stanovy vypracovať odborne.
 • Predchádzajú sporom: Jasné definovanie práv a povinností členov predchádza nedorozumeniam a konfliktom.
 • Zaisťujú efektívne fungovanie: Stanovy definujú štruktúru, orgány a kompetencie v rámci združenia.

Kľúčové oblasti, ktoré stanovy musia obsahovať:

 • Identita združenia: Názov, sídlo, cieľ činnosti.
 • Orgány a riadenie: Typy orgánov, spôsob ich ustanovenia a kompetencie.
 • Zastupovanie: Určenie funkcionárov oprávnených konať v mene združenia.
 • Organizačné jednotky (pobočky): Vzájomné vzťahy a kompetencie.
 • Hospodárenie: Pravidlá nakladania s majetkom, príjmami a výdavkami.
 • Práva a povinnosti členov: Jasné definovanie pre lepšiu spoluprácu.

Tipy pre tvorbu stanov:

 • Nepoužívať len vzory: Vzorové stanovy sú zjednodušené a nemusia spĺňať potreby. Je vhodné vyhľadať si stanovy obdobných združení, alebo si ich nechať vypracovať odborne.
 • Osloviť advokáta: Profesionálna pomoc zaručí kvalitné a bezchybné stanovy.
 • Dbať na zrozumiteľnosť: Stanovy by mali byť ľahko pochopiteľné pre všetkých členov.

Kvalitné stanovy sú investíciou do bezproblémového fungovania vášho združenia. Nemala by sa podceňovať ich dôležitosť. Za pomoci odborníka je možné vytvoriť ich na mieru individuálnym potrebám združenia.

Zmena stanov občianskeho združenia

V prípade schválenia zmien stanov občianskeho združenia je toto združenie povinné písomne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od schválenia zmeny. K tomuto oznámeniu je potrebné pripojiť dve vyhotovenia znenia dodatku k stanovám.

Ak zmena stanov občianskeho združenia zahŕňa zmeny údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu, združenie predloží ministerstvu dokumenty osvedčujúce dané skutočnosti pre aktualizáciu údajov.

Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo počtom členov štatutárneho orgánu, ktorý je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu. Pravosť podpisov musí byť notársky osvedčená.

V prípade schválenia zmien stanov občianskeho združenia je toto združenie povinné písomne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od schválenia zmeny.

Likvidácia občianskeho združenia

Likvidácia občianskeho združenia začína vstupom do likvidácie, vymenovaním likvidátora a zmeny názvu. Združenie bude používať názov s prídavkom „v likvidácii“. Vstup do likvidácie sa zverejní v Obchodnom vestníku. Tým sa oznamuje, že občianske združenie vstúpilo do likvidácie a veritelia majú možnosť si prihlásiť svoje pohľadávky.

Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia tohto oznámenia sa pristupuje k podaniu návrhu na výmaz združenia. Celý proces likvidácie občianskeho združenia až po finálny výmaz z registra občianskych združení trvá priemerne približne 7 mesiacov. Dĺžka tohto procesu je viazaná na zákonné lehoty, ktoré sú stanovené príslušnými právnymi predpismi.

Likvidácia je náročnejší proces, podobne ako likvidácia spoločnosti.

Po skončení likvidácie dochádza k výmazu občianskeho združenia z registra občianskych združení. Združenie prestáva existovať a stráca právnu subjektivitu.