Zrušenie spoločnosti – ex offo výmaz

zrusenie spolocnosti

Zrušenie spoločnosti – ex offo, teda zo zákonného právneho účinku, môže byť neľahkým a zložitým procesom. V prípade, že sa spoločnosť dostane do finančných ťažkostí alebo vyvstane spor medzi spoločníkmi, môže byť nevyhnutné uplatnenie tohto odborného termínu. Ide o konanie, ktoré bude viesť k zániku právnych subjektov, ako sú akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti či družstvá.

Zrušenie spoločnosti môže byť nevyhnutné v prípade, že spoločnosť stratila svoju funkčnosť a schopnosť vykonávať svoju činnosť bez porušovania zákonov.

Zrušenie s.r.o.

Existuje viacero spôsobov, ako na zrušenie s.r.o., a každý z nich má svoje výhody a nevýhody.

1) likvidácie spoločnosti

Zrušiť s.r.o. je možné najmä prostredníctvom likvidácie spoločnosti. Pre tento proces je potrebné vytvoriť likvidačnú zostavu, ktorá musí byť schválená valným zhromaždením spoločnosti. Rovnako je potrebné zveriť likvidátora, ktorý bude zabezpečovať zrušenie s.r.o.

Pri likvidácii sa vyplácajú všetky pohľadávky a zvyšné aktíva rozdeľujú medzi spoločníkov podľa ich podielov. Likvidácia však môže byť časovo aj finančne náročný proces, preto existujú aj iné možnosti, ako ukončiť existenciu s.r.o.

2) Zlúčenie s.r.o. s inou spoločnosťou

Ďalšou možnosťou je zlúčenie s.r.o. s inou spoločnosťou. Zlúčenie môže mať podobný účel ako likvidácia – zrušenie spoločnosti a rozdelenie jej aktív medzi spoločníkov. Aby však mohlo dôjsť k zlúčeniu, je potrebné splniť niektoré podmienky, napríklad schválenie valného zhromaždenia a zverejnenie zámeru zlúčenia.

Zlúčenie je vhodné najmä v prípade, že existujúca spoločnosť chce rozšíriť svoju činnosť alebo spojiť svoje aktíva s inou spoločnosťou.

3) Rozdelenie

Ďalším spôsobom zrušenia s.r.o. je rozdelenie. Podobne ako v prípade zlúčenia sa aj tu rozdeľujú aktíva a pohľadávky medzi spoločníkov, avšak rozdiel spočíva v tom, že s.r.o. sa rozdelí na dve nové spoločnosti. Rozdelenie je vhodné v prípade, že jeden zo spoločníkov chce pokračovať vo svojej činnosti s inou spoločnosťou alebo chce svoje podnikanie rozdeliť medzi viacero spoločností.

4) Ex offo výmazom z Obchodného registra

Poslednou možnosťou je zrušenie s.r.o. ex offo výmazom z Obchodného registra. Tento postup môže byť vhodný najmä vtedy, ak s.r.o. nemá žiadne záväzky ani aktíva a neplní tak svoju funkciu. V tomto prípade je potrebné podať žiadosť o ex offo výmaz s.r.o. súdu, ktorý následne zruší spoločnosť z Obchodného registra.

Ak sa chce ukončiť existencia s.r.o., je možné využiť jeden z vyššie uvedených spôsobov alebo iné možné postupy. Je však dôležité zvážiť všetky možnosti a vybrať tú, ktorá bude najvhodnejšia pre danú spoločnosť.

V prípade nejasností alebo potreby poradenstva je možné sa obrátiť na právnika alebo profesionála. Zrušenie s.r.o. je dôležitý a zodpovedný krok, ktorý vyžaduje starostlivé a premyslené rozhodnutie.

Čo je to ex offo výmaz?

Ex offo výmaz je termín, ktorý sa môže používať v kontexte likvidácie spoločnosti. Znamená to, že z dôvodu úradnej moci sa automaticky vymaže jej právna osobnosť zo záznamu v Obchodnom registri. Tento proces sa volá aj výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

K zrušeniu spoločnosti a následnému ex offo výmazu dochádza v rôznych situáciách.

  • Jednou z nich môže byť dobrovoľné zrušenie spoločnosti zo strany jej zakladateľov či jednotlivých spoločníkov. V takom prípade sa musia dodržať určité legislatívne kroky, ktoré sú stanovené v občianskom zákonníku a v zákonníku právnických osôb.
  • Ďalším dôvodom pre zrušenie spoločnosti a výmaz z Obchodného registra môže byť aj nemožnosť dosiahnutia jej hlavného cieľa alebo nastala situácia, ktorá znemožňuje jej ďalší chod. V takom prípade môže byť spoločnosť vymazaná ex offo – teda z dôvodu nedohliadnuteľnosti jej právnej osobnosti.

Pri zrušení spoločnosti sa musia dodržať určité postupy, ktoré sú stanovené zákonom. Patria sem napríklad zloženie likvidačného fondu, splnenie všetkých záväzkov spoločnosti voči veriteľom, vypracovanie likvidačnej závierky a jej overenie audítorom. Po týchto krokoch nasleduje rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti a následne výmaz ex offo.

Ex offo výmaz môže mať pre spoločníkov aj niektoré dôsledky. Napríklad v prípade, že v danom čase spoločnosť nie je schopná vyplatiť všetkých veriteľov, môžu byť spoločníci povinní splniť zvyšné záväzky ako jej členovia. V niektorých prípadoch môže nastať aj trestnoprávna zodpovednosť členov spoločnosti.

Ex offo výmaz je teda dôležitým krokom pri zrušení spoločnosti a ukončení jej činnosti. Zabezpečuje, že právna osobnosť spoločnosti sa úplne vymaže z Obchodného registra a spoločnosť sa tak stane definitívne neplatnou.

Všetci zúčastnení musia dodržiavať stanovené postupy a legislatívne požiadavky pre správny priebeh tohto procesu. Zdôrazňuje sa tak dôležitosť dodržiavania právnych predpisov a transparentnosť v obchodnom prostredí.

Význam slova Ex offo

Slovo „ex offo“ pochádza z latinského výrazu „ex officio“, čo v preklade znamená „z úradnej moci“ alebo „z úradu“. Význam slova Ex offo sa najčastejšie používa v právnom a obchodnom prostredí a odkazuje na to, že istá osoba, orgán alebo inštitúcia vykonáva činnosť alebo má určité práva a povinnosti v súlade s úradom, ktorý zastáva.


V obchodnom práve sa pojmom „ex offo“ najčastejšie označuje právny úkon, ktorý vykonáva niekto v mene iného subjektu alebo na základe svojej funkcie. Napríklad zástupca spoločnosti môže konať „ex offo“ pri podpisovaní zmluvy v mene spoločnosti alebo sudca môže rozhodovať „ex offo“ vo veciach, ktoré sú mu pridelené zákonmi alebo pracovným poriadkom súdu.


V praxi sa toto slovné spojenie často používa aj v súvislosti s právomocami a výsostnými právami úradov a inštitúcií. Napríklad významným subjektom s právom konať „ex offo“ je napríklad právomocný exekútor, ktorý má podľa zákona právo vykonávať exekučné konanie ex offo bez predchádzajúceho povolenia súdu.


Ďalším významným aspektom slova „ex offo“ je jeho využitie v súvislosti so zrušením spoločnosti. V prípade, že bola spoločnosť zrušená a následne vymazaná z obchodného registra, môže úradný orgán v niektorých prípadoch vykonať konanie „ex offo“ a tým zabezpečiť ukončenie jej činnosti a likvidáciu majetku.


Je dôležité povedať, že významom „ex offo“ sa vyjadruje autorita a právomoc, ktorú má daná osoba alebo inštitúcia v rámci svojej funkcie alebo úradu. Tento termín má preto veľký význam v právnom a obchodnom prostredí a jeho použitie pomáha upraviť jednoznačnosť a záväznosť určitých právnych činov a rozhodnutí.

V súhrne, slovo „ex offo“ má v právnom a obchodnom kontexte veľký význam a slúži na označenie a upresnenie konania alebo právomocí vykonávaných „z úradnej moci“. Jeho použitie prispieva k zvýšeniu presnosti a právnej istoty vo vzťahu k právam a povinnostiam jednotlivých osôb alebo inštitúcií.

Zrušenie spoločnosti Ex offo

Zrušenie spoločnosti „Ex offo“ je jednou z možností ako ukončiť existenciu podnikateľskej spoločnosti. Tento proces je dôležitý v prípade, že spoločnosť sa rozhodne zastaviť svoju činnosť, nakoľko je pre ňu nevýhodná alebo už nie je schopná fungovať. Zrazu tento proces prináša so sebou množstvo dôležitých krokov a základných podmienok, ktoré musia byť dodržané a splnené.

  • Jedným z rozhodujúcich faktorov pri zrušení spoločnosti je jej majetok. Ten musí byť správne rozdelený a predaný, aby sa vyrovnali záväzky voči veriteľom, avšak aj akcionárom a spoločníkom. Pokiaľ majetok nie je dostatočný na uspokojenie všetkých pohľadávok, môže dôjsť k zániku spoločnosti „ex offo“.
  • Dôležitým krokom pri zrušení spoločnosti je aj vytvorenie plánu likvidácie, ktorý určuje postup, ako majetok bude predaný a ako budú uspokojené pohľadávky. Likvidátorom spoločnosti môže byť jednotlivec alebo tím ľudí, ktorý bude mať za úlohu vypracovať a realizovať tento plán. Ich úlohou bude tiež vyhotoviť záverečný účet za spoločnosť a zaevidovať zánik spoločnosti v obchodnom registri.
  • Okrem právnych a finančných rozhodnutí prináša zrušenie spoločnosti „ex offo“ aj dusivú administratívu. Spoločnosť musí splniť všetky požiadavky súvisiace s uplatňovaním zmlúv, dodržiavať právne postupy, ako aj uskutočňovať potrebné platby. Tento proces môže trvať niekoľko mesiacov, v závislosti od zložitosti majetkovej a právnej štruktúry spoločnosti.
  • Ďalším faktorom, ktorý je dôležitý pri zrušení spoločnosti, je dodržanie všetkých povinností voči štátu, ako sú platby dane, odvodov a poplatkov. Tieto povinnosti musia byť časovo a správne vykonané, aby sa zabránilo možným sankciám a následným problémom pre bývalých spoločníkov a akcionárov.

Napriek tomu, že likvidácia spoločnosti, či už ide o komanditnú spoločnosť alebo s.r.o., môže byť náročný a nákladný proces, môže priniesť výhody, ak je uskutočnená správnym spôsobom. Samozrejme dôvody ukončenia môžu byť rôzne, likvidácia firmy je však náročnejší proces ako založenie s.r.o.

Jednou z hlavných výhod je ukončenie zodpovednosti spoločníkov a akcionárov voči dlhom spoločnosti. Pokiaľ je však spoločnosť zrušená nezákonne alebo bez splnenia všetkých povinností, môžu sa tieto dlhy preniesť na bývalých spoločníkov a akcionárov.