Komanditná spoločnosť – ako ju založiť, príklady

komanditna spolocnost

Komanditná spoločnosť je typ obchodnej spoločnosti, ktorá spája dva druhy spoločníkov: komplementárov a komanditistov. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, zatiaľ čo komanditisti ručia len do výšky svojho vkladu. Komanditná spoločnosť je vhodná pre tých, ktorí chcú spojiť kapitál s manažérskymi skúsenosťami a zároveň obmedziť svoje riziká.

Na založenie Komanditnej spoločnosti je potrebná spoločenská zmluva a vklad spoločníkov. Spoločenská zmluva musí obsahovať názov a sídlo spoločnosti, predmet podnikania, výšku vkladov spoločníkov a rozdelenie zisku a straty. Komanditná spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra.


Obsah článku


Ako založiť komanditnú spoločnosť?

Pre založenie Komanditnej spoločnosti je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

Príprava dokumentov:

 1. Spoločenská zmluva: Musí obsahovať názov a sídlo spoločnosti, predmet podnikania, výšku základného imania, mená a adresy spoločníkov, rozdelenie vkladov a ziskov, spôsob správy a konania spoločnosti.
 2. Vyhlásenie správcu vkladu: Potvrdzuje splatenie vkladov komanditistov.
 3. Podpisový vzor komplementára: Vzor podpisu osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
 4. Súhlas so sídlom: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s užívaním priestorov ako sídla spoločnosti.
 5. Čestné prehlásenie komplementára: Prehlásenie o nesplnení podmienok pre zápis do registra diskvalifikovaných osôb.

Vydanie živnostenského oprávnenia:

 1. Ohlásenie živností na okresnom úrade príslušnom podľa sídla spoločnosti.
 2. Uhradenie správnych poplatkov.

Splatenie základného imania:

 • Komanditisti musia splatiť svoje vklady do výšky určenej v spoločenskej zmluve.

Zápis do obchodného registra:

 1. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra na príslušnom okresnom súde.
 2. Návrh musí obsahovať spoločenskú zmluvu, výpis z obchodného registra (ak je spoločníkom právnická osoba), listinu o splatení vkladov, čestné prehlásenie komplementára a ďalšie dokumenty.
 3. Správny poplatok za zápis do obchodného registra.

Dôležité informácie:

 • Minimálny počet spoločníkov: 2 (jeden komplementár a jeden komanditista).
 • Minimálna výška základného imania: 250 €.
 • Komplementár ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.
 • Komanditista ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu.
 • Spoločnosť sa riadi spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.

Založenie Komanditnej spoločnosti si vyžaduje dôležité premyslenie, odhodlanosť a uvážené kroky. Môže priniesť viacero výhod, ako napríklad získanie kapitálu, daňovú optimalizáciu či možnosť zjednotiť rôzne typy know-how.

Komanditná spoločnosť na Slovensku

Komanditná spoločnosť je typ obchodnej spoločnosti, ktorá spája prvky osobnej a kapitálovej spoločnosti. V komanditnej spoločnosti existujú dva druhy spoločníkov:

 • Komplementári: Ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, podobne ako pri živnosti.
 • Komanditisti: Ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu.

Komanditná spoločnosť je jednou z foriem obchodných spoločností na Slovensku, ktorá sa nachádza medzi najčastejšie založenými právnymi formami v našej krajine.

 • Komplementári sú plne zodpovední za záväzky spoločnosti svojím majetkom, zatiaľ čo komanditisti sú zodpovední len do výšky vloženej sumy do spoločnosti. Toto je jedna z hlavných výhod Komanditnej spoločnosti na Slovensku, pretože komanditisti majú nižšie riziko pri zodpovednosti za záväzky spoločnosti ako komplementári.
 • Komanditná spoločnosť môže byť založená jedným alebo viacerými komplementármi a minimálne jedným komanditistom. Základným kapitálom spoločnosti môže byť peňažný vklad. Vklad do Komanditnej spoločnosti môže byť aj účelový, t.j. musí byť určený na presne stanovený účel.
 • Jedným z najdôležitejších dokumentov pri založení Komanditnej spoločnosti na Slovensku je zmluva, ktorá musí byť vypracovaná v písomnej forme a obsahovať všetky potrebné náležitosti. Medzi ne patria najmä údaje o založení spoločnosti, meno a adresy spoločníkov, spoločný predmet činnosti, výška vkladov a podielov jednotlivých spoločníkov.
 • Zmluva musí byť notársky overená a zaregistrovaná na Obchodnom súde na doplnenie Stanov. Komanditná spoločnosť má právnu subjektivitu, čo znamená, že môže vystupovať ako samostatná právna osoba a mať vlastný majetok a právne vzťahy.

Spoločníci Komanditnej spoločnosti sú povinní hospodáriť s majetkom spoločnosti starostlivo a v jej záujme. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku spoločnosti v dôsledku ich neopatrného konania, môžu byť za to považovaní za zodpovedných.

Komanditná spoločnosť spája dva druhy spoločníkov: Komplementárov a komanditistov

Príklady komanditnej spoločnosti

Pre lepšie pochopenie uvádzame niektoré príklady komanditnej spoločnosti:

1. Advokátska kancelária:

 • Komplementári: Advokáti s licenciou na podnikanie.
 • Komanditisti: Investori, ktorí financujú kanceláriu a zdieľajú zisk, avšak nenesú zodpovednosť za záväzky.

2. Stavebná firma:

 • Komplementári: Skúsení stavitelia, ktorí riadia projekt a ručia za jeho dokončenie.
 • Komanditisti: Investori, ktorí financujú projekt a zdieľajú zisk.

3. Reštaurácia:

 • Komplementári: Skúsení gastronómovia, ktorí riadia prevádzku reštaurácie.
 • Komanditisti: Investori, ktorí financujú prevádzku.

4. E-shop:

 • Komplementári: Odborníci na e-commerce, ktorí riadia prevádzku e-shopu.
 • Komanditisti: Investori, ktorí financujú e-shop.

5. Startup:

 • Komplementári: Zakladatelia startupu s víziou a skúsenosťami.
 • Komanditisti: Investori, ktorí financujú startup.

Na Slovensku ku komanditným spoločnostiam patria napríklad tieto spoločnosti:

HB Reavis, k. s.: Realitný development

Mazars Tax, k.s.: Poskytovanie daňového poradenstva

Príkladov komanditnej spoločnosti je veľa. Či už na Slovensku alebo v iných krajinách je táto právna forma stále vyhľadávaná.

Výhody a nevýhody komanditnej spoločnosti

Vedenie komanditnej spoločnosti má svoje výhody aj nevýhody. Toto sú tie najčastejšie:

Výhody:

 • Získanie kapitálu: Komanditisti investujú do spoločnosti a ručia len do výšky svojho vkladu, čím sa znižuje riziko pre investorov a umožňuje rýchlejšie získanie kapitálu pre rozvoj firmy.
 • Oddelenie rizika: Komplementári ručia celým svojím majetkom, zatiaľ čo komanditisti len do výšky vkladu. To umožňuje zapojenie investorov s obmedzeným rizikom.
 • Flexibilita: Spoločenskú zmluvu je možné upraviť podľa individuálnych potrieb a preferencií spoločníkov, čím sa umožňuje flexibilita v riadení a fungovaní spoločnosti.
 • Možnosť zjednotiť rôzne typy know-how: Komplementári s expertízou v riadení a komanditisti s kapitálom a inými znalosťami a skúsenosťami dokážu efektívne spolupracovať.
 • Daňová optimalizácia: Vhodná štruktúra komanditnej spoločnosti umožňuje optimalizáciu daňového zaťaženia.

Nevýhody:

 • Neobmedzené ručenie komplementárov: Komplementári riskujú stratu celého svojho majetku v prípade záväzkov a nesplatených pohľadávok spoločnosti.
 • Zložitosť riadenia a rozhodovania: Rozhodovací proces môže byť zdĺhavý a náročný kvôli rozdielnym záujmom a ručeniu komplementárov a komanditistov.
 • Nižšia reputácia: Komanditné spoločnosti nie sú tak rozšírené a vnímané ako s. r. o., čo môže ovplyvniť dôveru klientov a partnerov.
 • Vyššie administratívne nároky: Komanditná spoločnosť má komplexnejšiu administratívu a reporting v porovnaní s jednoduchšími formami podnikania.
 • Možné konflikty záujmov: Rozdielne postavenie a ručenie komplementárov a komanditistov môže viesť k nesúladom a konfliktom záujmov.

Komanditná spoločnosť ponúka flexibilitu a možnosti pre rôzne typy spolupráce, avšak kladie aj špecifické požiadavky na riadenie a vymedzenie zodpovednosti. Pred založením komanditnej spoločnosti je dôležité zvážiť všetky aspekty a porovnať ich s inými formami podnikania.

Zánik komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť môže zaniknúť z rôznych dôvodov. Zákon o obchodných spoločnostiach definuje nasledovné spôsoby zániku:

1. Zrušením spoločnosti:

 • Rozhodnutím komplementárov: Komplementári sa na základe spoločenskej zmluvy alebo písomnej dohody môžu dohodnúť na zrušení spoločnosti.
 • Rozhodnutím súdu: Súd môže zrušiť komanditnú spoločnosť na návrh ktoréhokoľvek spoločníka z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku (napr. porušovanie zákona, strata spôsobilosti na právne úkony).
 • Premenou na verejnú obchodnú spoločnosť: V tomto prípade sa komanditná spoločnosť zrušuje bez likvidácie a jej majetok prechádza na novovzniknutú verejnú obchodnú spoločnosť.

2. Uplynutím doby: Komanditná spoločnosť môže zaniknúť aj uplynutím doby, na ktorú bola založená, ak nie je spoločenská zmluva predĺžená.

3. Splnením účelu: Ak je komanditná spoločnosť založená na dosiahnutie určitého účelu, zaniká jeho splnením.

4. Vylúčením komanditistu: Ak je komanditista vylúčený zo spoločnosti, môže to viesť k zániku spoločnosti, ak v nej nezostane aspoň jeden komanditista.

5. Smrťou komplementára: Smrť komplementára vedie k zániku spoločnosti, ak v nej nezostane aspoň jeden komplementár.

6. Konkurz: Vyhlásenie konkurzu na majetok komanditnej spoločnosti vedie k jej zániku.

7. Zlúčenie alebo rozdelenie: Komanditná spoločnosť môže zaniknúť zlúčením s inou spoločnosťou alebo rozdelením na dve alebo viacero spoločností.

Proces zániku komanditnej spoločnosti:

 • Po zániku, komanditná spoločnosť vstupuje do likvidácie.
 • Likvidátori zlikvidujú majetok spoločnosti, uspokoja veriteľov a rozdelia zostatok likvidačného zostatku medzi spoločníkov.
 • Zánik komanditnej spoločnosti sa zapíše do obchodného registra.

Zánik komanditnej spoločnosti môže mať daňové dôsledky pre spoločníkov. Spoločníci a veritelia komanditnej spoločnosti musia byť informovaní o jej zániku. V prípade zániku komanditnej spoločnosti je dôležité dodržať všetky zákonné postupy.