Výpis z obchodného registra – online, formuláre, kontakt

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje informácie o právnických osobách zapísaných v obchodnom registri. Je to dôležitý dokument, ktorý sa používa na rôzne účely. Výpis z obchodného registra sa dá získať v elektronickej aj listinnej podobe.


Obsah článku


Výpis z obchodného registra online

Výpis z obchodného registra online je možné získať cez stránku www.orsr.sk. Takéto výpisy často nemajú právnu oporu a môžu byť vhodné len pre informačné účely. Ak je potrebný výpis z obchodného registra na právne účely, je najlepším spôsobom získať ho cez elektronickú žiadosť cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

Výpis z obchodného registra slovensko sk si ale zvyčajne vyžaduje vyplnenie elektronického formulára a úhradu príslušných poplatkov. Tieto výpisy majú oficiálnu platnosť a môžu byť použité na rôzne právne účely, ako je napríklad právne konanie, uzatváranie zmlúv a podobne. Výpis z obchodného registra slovensko sk je dostupný online.

Pre elektronický výpis z obchodného registra sa odporúča navštíviť Ústredný portál verejnej správy a vyhľadať príslušný formulár alebo postup na získanie právne použiteľného výpisu z obchodného registra. Tam by ste mali nájsť všetky potrebné informácie a inštrukcie na dokončenie žiadosti.

Elektronický výpis z obchodného registra sa však dá vybaviť rýchlo a jednoducho z pohodlia domova alebo kancelárie. Cena za výpis je 6,50 eur. Maximálny počet subjektov na výpise je v tomto prípade 40, maximálny počet vyžiadaných kópií v elektronickej podobe je 1.

Výpis z obchodného registra v listinnej forme

Výpis z obchodného registra v listinnej podobe je vytlačený na papieri a opatrený pečiatkou a podpisom súdu. Je to originálny dokument, ktorý sa používa na právne úkony.

ORSR výpis je možné získať aj na vybraných poštách. Zoznam poštových pobočiek, kde je tento servis dostupný, je zverejnený na webovej stránke Slovenskej pošty. Poplatok za výpis je od 3,50 eur.

Výpis z ORSR poskytujú aj notári. Cena za vyhotovenie výpisu z obchodného registra u notára nie je fixná a závisí od počtu strán výpisu, ktorý notár vyhotovuje.

Platí sa poplatok vo výške 1,33 eur bez DPH za každú stranu, ktorú daný ORSR výpis obsahuje, pretože notár overuje zhodu vytlačeného výstupu z informačného systému so skutočným stavom údajov v danom systéme.

Okrem toho sa platí aj poplatok vo výške 0,70 eur, ktorý notár odvádza Notárskej komore za prevádzkovanie informačného systému, umožňujúceho prístup k údajom v obchodnom registri a vydávanie výpisov na právne úkony na počkanie. Notári sú navštevovaný najmä pre overenie podpisu, a nie každý vie, že poskytujú aj takéto služby.

Výpis z ORSR v listinnej podobe sa dá získať aj cez portál slovensko.sk. Stačí iba pri žiadosti zvoliť listinnú podobu.

Výpis z obchodného registra slovensko sk si ale zvyčajne vyžaduje vyplnenie elektronického formulára a úhradu príslušných poplatkov.

Poskytovanie výpisu z ORSR cez Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z ORSR cez Ústredný portál verejnej správy pozostáva z niekoľkých krokov:

 • vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
 • výber podoby poskytovaného výpisu (elektronická alebo listinná)
 • výber subjektu/subjektov z obchodného registra prostredníctvom vyhľadávania subjektov
 • určenie počtu kópií
 • vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa – v prípade žiadosti v listinnej podobe je potrebné vyplniť korešpondenčnú adresu. V prípade elektronickej podoby výpisu je potrebné zadať kontaktný e-mail
 • odoslanie vytvorenej žiadosti

Portál klienta prevedie jednotlivými krokmi.

Vyplnenie informácií o správe

 • Predmet: Tu sa môže uviesť predmet správy, ktorý sa následne zobrazí v zozname elektronických správ v schránke používateľa. Napríklad, môže sa poskytnúť krátky opis obsahu správy.
 • Značka prijímateľa: Môže sa uviesť značka prijímateľa, ktorá sa zobrazí v detaile správy. Toto môže byť informácia, ktorú adresát zaslal v rámci konania.
 • Značka odosielateľa: Môže sa uviesť značku odosielateľa, ktorá sa zobrazí v detaile správy a slúži na identifikáciu. Napríklad, môže to byť číslo konania, číslo registračného záznamu, spisová značka a podobne.
 • Vyhľadávanie subjektov v obchodnom registri: Subjekty zaregistrované v obchodnom registri je možné vyhľadávať podľa kritérií – obchodné meno/IČO/Spisová značka.
 • Vyhľadávanie podľa obchodného mena/IČO/Spisovej značky: Uviesť obchodné meno (celé alebo čiastočné), IČO (celé číslo) alebo spisovú značku v tvare: oddiel/vložka/súd (napríklad: Sro/0000/B). Následne vybrať správnu položku z číselníka, napríklad ALFA, s.r.o. (IČO: 12345678, spisová značka: Sro/0000/B).
 • Výber vyhľadaných subjektov: Podľa zadaných kritérií sa zobrazia subjekty, ktoré vyhovujú. Používateľ potvrdí výber kliknutím na požadovaný subjekt.
 • Výber viacerých subjektov: Po kliknutí na tlačidlo „Pridať“ sa môže pridať ďalší subjekt, o ktorého výpis sa žiada.
 • Ukončenie výberu subjektov: Pre prechod na ďalší krok formulára sa klikne na tlačidlo „Pokračovať“. Ak sa chce žiadateľ vrátiť k vyhľadávaniu, použije tlačidlo „Späť“, pričom zoznam vybraných subjektov zostane zachovaný.

Týmito krokmi sa ukončí vyplnenie informácií o správe.

Výpis z obchodného registra – formulár

Formuláre pre obchodný register sa vyplnia online na slovensko.sk pri žiadosti. V žiadosti o poskytnutie výpisu z obchodného registra v listinnej podobe je nevyhnutné uviesť údaje o žiadateľovi, ako je meno alebo názov spoločnosti, korešpondenčná adresa a kontaktný email, na ktorý majú byť poslané výpisy.

V prípade žiadosti o vyhotovenie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra stačí uviesť kontaktný email, na ktorý bude výpis zaslaný. V rámci formulára sú automaticky vyplnené údaje vybraných spoločností, pre ktoré sa výpis z obchodného registra žiada.

Platba a doručenie ORSR výpisu

Po prijatí žiadosti o výpis z obchodného registra bude používateľovi doručená správa o prijatí, ktorá obsahuje pridelené identifikačné číslo. Táto správa bude doručená do elektronickej schránky a tiež na uvedený emailový kontakt. Vyhotovenie a poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe nie je spoplatnené.

V prípade, že žiadosť smeruje k získaniu výpisu z obchodného registra v listinnej podobe, bude používateľovi doručená správa s príkazom na úhradu. Tento príkaz bude dostupný v elektronickej schránke.

Úhradu je možné vykonať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo podľa pokynov uvedených v platobnom predpise, ktorý je doručený rovnakým spôsobom. E-mailové správy obsahujúce informácie majú len informatívny charakter.

Ak platba nebude uskutočnená do 10 dní od doručenia správy s informáciami o platbe, žiadosť sa považuje za neúčinnú. O vybavení žiadosti bude klient informovaný správou prostredníctvom elektronickej schránky a na e-mailovú adresu.

Elektronický výpis z obchodného registra bude doručený do elektronickej schránky klienta a listinný bude poslaný poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti.

Formuláre pre obchodný register sa vyplnia online na slovensko.sk pri žiadosti o elektronický alebo listinný výpis.

Čo je obchodný register

Obchodný register je úložiskom rôznych subjektov, od obchodných firiem, ako sú s.r.o. alebo a.s., až po verejné a komanditné obchodné spoločnosti. Predstavuje v podstate register právnických osôb.

Obchodný register zahŕňa rôzne právne subjekty, vrátane tých, ktoré podliehajú miestnym právnym predpisom:

 • verejná obchodná spoločnosť
 • komanditná spoločnosť
 • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • jednoduchá spoločnosť na akcie
 • akciová spoločnosť
 • družstvo

Okrem toho obsahuje aj právne subjekty, ktoré boli vytvorené v súlade s právom Európskej únie, ako napríklad európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo alebo európska spoločnosť.

Do registra sa môžu zapísať aj iné právne subjekty, ktoré vytvoril osobitný zákon alebo na základe zákona, ktorý ustanovuje ich zápis do obchodného registra. Sem patria:

 • štátne podniky
 • organizačné zložky slovenských právnických subjektov
 • podniky zahraničných právnických subjektov a ich organizačné zložky

Správu Obchodného registra firiem vykonáva okresný súd v sídle príslušného krajského súdu pre právnické subjekty, ktoré majú svoje sídlo v jurisdikcii tohto krajského súdu.

Obchodný register – kontakt

Na kontakt Obchodného registra je možné použiť e-mailovú adresu: register@justice.gov.sk. Táto adresa slúži predovšetkým na hlásenie problémov s aplikáciou Obchodný register na internete a je vhodná aj na poskytovanie návrhov na zlepšenie funkcionality aplikácie a pripomienky týkajúce sa grafického dizajnu webových stránok a formátu výpisov.

V prípade výskytu akýchkoľvek problémov alebo otázok týkajúcich sa Obchodného registra je tiež odporúčané kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré má na starosti správu Obchodného registra.