Overenie podpisu u notára a na matrike – cena

overenie podpisu

V oblasti súkromného aj podnikateľského života často nastane situácia, kedy je nevyhnutné podrobiť dokumenty či podpisy úradnému overeniu. Požiadavky na overený podpis alebo dokument môžu vznikať zákonmi alebo dobrovoľnou iniciatívou jednotlivcov.

Tento článok rozoberá všetko od postupov na pošte až po ceny notárov cez rôzne možnosti overovania podpisov. Špeciálne sa zameria na notárov v konkrétnych lokalitách, ako je Petržalka, Ružinov, Bratislava a Skalica. Kto má právo overovať podpisy a aké sú ceny spojené s týmto dôležitým procesom?

Kto môže overovať podpisy

Overenie podpisu predstavuje formálny proces, v rámci ktorého sa potvrdzuje pravosť vlastnoručne napísaného podpisu fyzickej osoby na rôznych dokumentoch. Či už ide o zmluvy alebo iné listiny. Tento postup, často označovaný aj ako legalizácia, je vykonávaný na žiadosť jednotlivca, ktorý je povinný za tento úkon uhradiť príslušný poplatok.

To, kto môže overovať podpisy, teda má právomoc osvedčovať podpisy sú:

 • okresné úrady a obce (matriky)
 • notári

Tieto orgány sú povolané vykonávať overovanie pravosti podpisu na dokumentoch v súlade s platnými právnymi predpismi.

Overenie podpisu okresným úradom alebo matrikou

Osoba, ktorej podpis sa má overiť, musí byť prítomná pri overovaní. Proces osvedčovania podpisu môže prebehnúť buď priamo v úradnej miestnosti príslušného okresného úradu/obce/matriky alebo v mieste bydliska osoby, ak jej zdravotný stav neumožňuje osobnú účasť na úrade.

Podpisujúca osoba buď vlastnoručne podpíše dokument pred pracovníkom úradu alebo vyhlási, že uznáva existujúci podpis na listine.

Pred samotným osvedčením podpisu je nevyhnutné, aby sa osoba podpísala do osvedčovacej knihy príslušného úradu. V tomto kroku sa overuje, či podpis osoby na listine zodpovedá jej podpisu v osvedčovacej knihe.

Následne úrad vystaví osvedčovaciu doložku, ktorá obsahuje zákonné náležitosti, vrátane údajov o osobe, mieste a dátume osvedčenia.

kto môže overovať podpisy
Každé overenie podpisu na listine si vyžaduje poplatok vo výške 2 eurá, ktorý sa platí na príslušnom úrade.

Overenie a cena podpisu u notára

Notári sú ďalším orgánom oprávneným vykonávať osvedčenie pravosti podpisu. Podobne ako v prípade úradov, osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri procese.

Legalizácia notára spočíva v potvrdení, že osoba buď vlastnoručne podpísala dokument pred notárom alebo vyhlásila, že uznáva existujúci podpis.

Osvedčenie pravosti podpisu notárom sa dokumentuje osvedčovacou doložkou obsahujúcou zákonné náležitosti. Cena overenia podpisu u notára je vo výške 1,99 eur (2,39 eur s DPH).

Obidve metódy osvedčovania podpisu sú podrobným právnym postupom, ktorý zabezpečuje správne a právne záväzné overenie autenticity vlastnoručného podpisu fyzickej osoby.

Aký je rozdiel medzi osvedčením podpisu u notára a na obecnom úrade?

Overenie podpisu u obidvoch orgánov sa považuje za rovnocenné, pokiaľ je listina, na ktorej sa podpis osvedčuje, určená na použitie na Slovensku (napr. plná moc).

Avšak, v prípade, že má byť listina využitá v cudzine alebo je napísaná v inom jazyku než v štátnom (s výnimkou češtiny), možné je len osvedčenie u notára, pretože obec v týchto prípadoch osvedčovanie nevykonáva.

Pre zaujímavosť, mnohí sa pýtajú, či musí byť čestné prehlásenie overené. Nemusí, avšak existuje možnosť dobrovoľného overenia. Overenie čestného vyhlásenia je proces, ktorý zabezpečuje, že podpis na dokumente je autentický a skutočne patrí osobe, ktorá ho podala.

Overenie podpisu na pošte

Na pošte zatiaľ nie je možné vykonať overenie podpisu. Hoci pošta rozšírila svoje služby a umožňuje osvedčovanie určitých dokumentov, vrátane vysvedčenia pri prihláške na vysokú školu, splnomocnenia či zmluvy, overenie podpisu k tomu nepatrí.

Je však potrebné poznamenať, že pošta poskytuje iné služby, ktoré sú spoplatnené podľa ich druhu. Tieto služby zahŕňajú napríklad vytvorenie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe, tlač dokumentov (s poplatkom od 0,06 eura za bežnú jednostrannú čiernobielu tlač) a ďalšie.

Ako funguje overovanie elektronických podpisov

S narastajúcim trendom elektronizácie správy naberá elektronické podpisovanie významnú úlohu, pričom cieľom je zjednodušiť a urýchliť vybavovanie rôznych administratívnych procesov.

K elektronickému podpisovaniu a jeho overovaniu slúži kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (KEP).

Tento podpis umožňuje elektronické vykonávanie právnych úkonov, ktoré by inak vyžadovali písomnú (listinnú) formu, ako napríklad zmluvy o prevode nehnuteľností.

V obchodnom prostredí sa najčastejšie využíva na komunikáciu s orgánmi verejnej moci, ako napríklad daňovým úradom alebo súdmi, prostredníctvom centrálneho portálu verejnej správy na adrese www.slovensko.sk.

Pre využívanie KEP je nevyhnutné mať občiansky preukaz s integrovaným čipom, často označovaný ako eID karta, ktorý musí byť aktivovaný pre elektronické služby. Na ňom by mali byť nahraté certifikáty potrebné pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktoré sú bezplatne nahrávané na oddelení dokladov Policajného zboru.

overenie podpisu
Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je kľúčovým nástrojom pri procese vytvárania a overovania kvalifikovaného elektronického podpisu, prepojuje informácie o držiteľovi s jeho osobou a potvrdzuje jeho totožnosť.

Overenie splnomocnenia

Ide o právny proces, ktorý potvrdzuje pravosť a platnosť splnomocnenia udeleného jednej osobe inou osobou na vykonanie určitých právnych krokov v jej mene. Tento postup zabezpečuje, že splnomocnenec má právomoc konať v súlade so splnomocnením a zastupovať oprávneného splnomocniteľa.

Overenie splnomocnenia a udelenie splnomocnenia bez následného overenia sú kľúčové faktory ovplyvňujúce právnu platnosť a účinnosť tohto dokumentu.

Overenie splnomocnenia reprezentuje proces, v ktorom notár alebo iný oprávnený úrad potvrdzuje autenticitu a dôveryhodnosť splnomocnenia. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že splnomocnenie je autentické a dôveryhodné.

Je často nevyhnutné v prípadoch, kedy má splnomocnenie oprávňovať k vykonávaniu závažných právnych úkonov. Týmto procesom sa potvrdzuje totožnosť splnomocniteľa a splnomocnenca a zabezpečuje sa platnosť splnomocnenia.

Overenie splnomocnenia je povinné v nasledujúcich situáciách:

 • Ak splnomocnenie oprávňuje splnomocnenca na vykonávanie právnych úkonov s hodnotou presahujúcou 166,60 eur.
 • V prípade, že má byť splnomocnenie využité v zahraničí.
 • Ak je splnomocnenie určené na predloženie orgánom verejnej moci.

Naopak, splnomocnenie bez overenia môže byť vhodným riešením pre menej závažné alebo rutinné právne úkony. Aj keď nie je overené, zostáva právne platné, no môže byť menej dôveryhodné v niektorých prípadoch.

V prípade, že splnomocnenie bez overenia predkladá splnomocnenec orgánu verejnej moci alebo inej osobe, táto osoba môže požadovať, aby bolo splnomocnenie overené. Napr. splnomocnenie na prepis auta, ktoré nie je overené notárom, nie je platné a dopravný inšpektorát ho neprijme.

Overenie podpisu splnomocniteľa je dobrovoľné, ale odporúča sa, pretože zabezpečuje, že podpis na splnomocnení je autentický a že celé splnomocnenie je právne platné. Často krát pri tomto úkone pomôže aj vzor splnomocnenia.

overenie splnomocnenia
Overenie splnomocnenia zabezpečuje transparentnosť a právnu istotu vo vzťahu medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, a je nevyhnutným krokom pri vykonávaní právnych činov v mene inej osoby.

Notár v Petržalke a overenie podpisu

Overovanie podpisov je dôležitou úlohou, ktorú zabezpečujú notári, a to aj na Notárskom úrade v mestskej časti Petržalka v Bratislave.

Výber notára je dobrovoľný, s výnimkou dedičských vecí ako závet. Notár môže odmietnuť vykonať úkon len v prípade, že by bol v rozpore s Ústavou, zákonom alebo inými právnymi predpismi. Taktiež môže odmietnuť, ak klient nezaplatí primeraný preddavok na odmenu notára a hotové výdavky.

Notár (nielen v Petržalke)by mal byť nestranným, otvoreným a čestným poradcom klientov, bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské či politické presvedčenie.

V Petržalke pôsobí niekoľko notárov, ktorí vykonávajú aj overovanie podpisov. Medzi nich patria napr.:

Samozrejme, tu je tabuľka s informáciami o notároch:

NotárAdresaWebová stránka
JUDr. Luciana Rebrová, PhD.Einsteinova 24www.notar-aupark.sk
JUDr. Petra JežkováRusovská cesta 36www.zoznam.sk/firma/2756009/Notarka-JUDr-Petra-Jezkova-Bratislava
JUDr. Irena BošanskáBudatínska 1www.zoznam.sk/firma/2796482/Bosanska-Irena-JUDr-Bratislava
JUDr. Mária GajdošováKopčianska 8-10
JUDr. Mária PauliakováKutlíkova 1755/17www.notarpauliakova.sk

Notári v Ružinove

V Ružinove, ako aj v iných častiach Bratislavy, pôsobí viacero notárov, ktorí ponúkajú rôzne právne služby v súlade so svojimi kompetenciami. Notár však nie je vyhľadávaný len na overenie podpisu, ale keď predám auto na splátky cez notára.

Ružinov má široký výber notárov, ktorí vykonávajú bežné úkony, ako napríklad vydávanie osvedčení o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny, overovanie pravosti podpisu na listine a potvrdenie predloženia listiny a dátumu jeho doručenia.

Tu sú niektorí z notárov v Ružinove, spolu s ich kontaktnými údajmi:

NotárAdresaWebová stránka
JUDr. Zuzana GrófikováSeberíniho 1www.notary.sk
JUDr. Ivan MacákPlynárenská 7/Chttps://numacak.sk
JUDr. Stanislav BauerKaradžičova 8http://www.notar-bauer.sk
JUDr. Peter KriškoMlynské nivy 43 http://www.krisko.sk
JUDr. Daniela HlavnováJašíkova 2 http://www.bratislava-notar.sk
JUDr. Ludmila JoanidisováPlynárenská 7/Chttps://numacak.sk
Mgr. Jana BorovičkováTrenčianska 53/Bhttp://www.notarskyurad.com

Matrika v Bratislave

Aj keď náklady na notárske overenie podpisov môžu byť na prvý pohľad prijateľné, pri potrebe overenia väčšieho počtu dokumentov sa tieto výdavky môžu výrazne navýšiť. Alternatívou k notárskemu overeniu je úradné overenie podpisu na matrike, čo platí aj v prípade Bratislavy.

Matrika, umiestnená zväčša na obecnom alebo mestskom úrade, je v každom obvode v Bratislave ľahko dostupná a ponúka nižšie náklady na overenie podpisu.

Žiadosť o overenie podpisu na matrike v Bratislave je možné podať osobne na akejkoľvek matrike v meste. Proces overenia vyžaduje predloženie dokladov preukazujúcich totožnosť, dokumentu, na ktorom sa má podpis overiť, a poplatku za overenie,

Postup overenia podpisu na matrike v Bratislave je jednoduchý. Zamestnanec matriky overí totožnosť žiadateľa, zhodnotí platnosť dokumentu, na ktorom sa má overiť podpis, a následne žiadateľ podpíše dokument v prítomnosti zamestnanca.

Overenie podpisu sa potvrdí otlačkom pečiatky matriky. Platnosť overenia podpisu na matrike v Bratislave je 3 mesiace od dátumu overenia.

Tento rýchly a dostupný spôsob overenia podpisu na matrike v Bratislave je uznávaný všetkými orgánmi verejnej moci. Zaručuje, že podpis na dokumente je vlastnoručným podpisom žiadateľa.

matrika bratislava
Kontaktné údaje na jednotlivé pracoviská matriky v Bratislave nájdete na webovej stránke Okresného úradu Bratislava.

Matrika v Skalici

Matrika v Skalici, nachádzajúca sa na Mestskom úrade, je verejne prístupná každý pracovný deň od pondelka do piatka. Slúži ako štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, zaznamenávajúca informácie o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí na území Slovenskej republiky.

Taktiež eviduje údaje o štátnych občanoch, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v zahraničí.

Na matrike v Skalici je možné získať rodné listy, úmrtné listy a sobášne listy, a to rovnako ako na iných matrikách na Slovensku. Osvedčovanie listín a podpisov na matrike vykonáva Ingrid Vaníčková, s kontaktnými informáciami uvedenými nižšie:

 • Číslo dverí: 102
 • Telefón: +421346903106
 • Email: vanickova.ingrid@mesto.skalica.sk
 • Doba vybavenia: Na počkanie

Osvedčovanie listín vyžaduje predloženie originálu listiny, fotokópie osvedčovanej listiny a platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Poplatok za osvedčovanie závisí od počtu strán a jazyka listiny.

Osvedčovanie podpisov na listinách v slovenskom alebo českom jazyku, určených pre použitie na Slovensku, je možné za správny poplatok.

 • za overenie 1 podpisu: 2 €
 • za overenie 1 podpisu mimo úradnej miestnosti matriky v Skalici: 4 €

Je dôležité mať na pamäti, že matrika nevykonáva osvedčovanie listín, ktoré majú byť použité v zahraničí, alebo listín, ako sú odpisy či kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov a podobne.

Osvedčovanie podpisov sa vykonáva iba na listinách v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré majú byť použité na území Slovenskej republiky.