Splnomocnenie na prepis auta – vzor, platnosť, plná moc a cena

splnomocnenie na prepis auta

Pri prepise auta si mnohí majitelia kladú otázky týkajúce sa ceny, platnosti a potrebných dokumentov. Ide o dôležitý krok vlastníckych záležitostí, ktorý vyžaduje starostlivý prístup a dodržiavanie právnych postupov.

Koľko stojí prepis auta? Aká je platnosť splnomocnenia na prepis auta? Tento článok odpovie na tieto a mnohé ďalšie otázky súvisiace s procesom prepisu auta.

Koľko stojí prepis auta?

Prepis auta na nového majiteľa alebo zmena registračných tabuliek s evidenčným číslom vozidla (EČV) sú procesy, ktoré zväčša neobídu finančné náklady. Cena prepisu auta je však ovplyvnená rôznymi faktormi, vrátane výkonu motora a veku vozidla.

Sadzby za prepis auta sú v súlade s platnou slovenskou legislatívou od júla 2023. Tieto poplatky sa týkajú kategórií vozidiel:

 • L – motocykle, malé motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky
 • M1 – autá s najviac ôsmimi sedadlami (vrátane sedadla vodiča)
 • N1 (s výnimkou kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie) – vozidlá určené na prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3 500 kilogramov

Pri otázke, koľko stojí prepis auta treba zohľadniť dva hlavné faktory: výkon motora a vek vozidla. Výkon motora je rozdelený do kategórií s príslušnými sadzbami, pričom poplatky za prepis sa ďalej ovplyvňujú koeficientom závislým od veku vozidla.

splnomocnenie na prepis auta
Komplexný systém zabezpečuje spravodlivý a primeraný prístup k určeniu cien za prepis auta.

Cena za prepis auta podľa výkonu motora

V legislatíve sa nachádzajú dve tabuľky, ktoré riadia proces stanovenia poplatkov. Jedna z nich predpisuje výšku poplatku na základe výkonu motora, zatiaľ čo druhá definuje koeficient v závislosti od veku vozidla.

Čím vyšší je výkon vozidla, tým vyšší je aj príslušný poplatok. Naopak, koeficient klesá v súlade s vekom vozidla. Celková cena za prepis je potom vypočítaná ako súčin sadzby poplatku na základe výkonu motora a príslušného koeficientu.

Sadzba za výkon motora sa pohybuje v rozsahu od menej ako 80 kW do 210 kW a viac, s príslušným poplatkom dosahujúcim až tisíc eur. Najnižšia cena za prepis auta je vždy 33 eur. Tento poplatok zahŕňa zapísanie držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel a vykonanie potrebných úprav v dokladoch vrátane ich vydania.

Výkon motora (nad)Výkon motora (do)Poplatok
Menej ako 80 kW80 kW vrátane33 €
80 kW90 kW vrátane60 €
90 kW100 kW vrátane90 €
100 kW110 kW vrátane120 €
110 kW125 kW vrátane200 €
125 kW140 kW vrátane300 €
140 kW155 kW vrátane500 €
155 kW170 kW vrátane700 €
170 kW210 kW vrátane900 €
210 kW a viac1000 €

Cena za prepis auta podľa emisnej normy

Cena za prepis auta je podstatne ovplyvnená hodnotou uvedenou v tabuľke koeficientov. Táto tabuľka začína s počiatočným koeficientom 1,0 pri prvom zaznamenaní vozidla do evidencie.

Čím dlhší čas uplynul od tejto prvej evidencie, tým nižší je koeficient. To znamená, že samotný poplatok za registráciu vozidla klesá s predĺžením času od prvého záznamu. Tabuľka zohľadňuje typ paliva, emisnú triedu vozidla a jeho vek.

Čím je vozidlo staršie alebo má nižšiu emisnú triedu, tým vyššia je cena za prepis auta.

Minimálny koeficient 0,10 platí pre vozidlá staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie, bez ohľadu na použité palivo a emisnú normu. V prípade vozidiel na vodík alebo s kombináciou akéhokoľvek paliva a plug-in hybridu bude platný koeficient 0,20. Pre všetky ostatné vozidlá bude koeficient určovaný podľa emisnej normy alebo dátumu prvej evidencie.

Najstaršie a najmenej ekologické vozidlá budú mať koeficient na úrovni 1,00. U novších a ekologickejších vozidiel je minimálny koeficient 0,40. Elektromobily predstavujú výnimku, pri ich registrácii platí poplatok 33 eur. V prípade, kedy nie je možné určiť emisnú normu vozidla, sa koeficient odvíja len od dátumu prvej evidencie.

PalivoDruh vozidlaEkologický koeficient vozidla
Akékoľvek palivoVozidlo staršie ako 40 rokov0,10
Vodík alebo kombinácia palívVozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia PHEV0,20
Vozidlo s iným palivomEmisná norma/Dátum 1. evidencie
Euro 1/I do 31. 12. 19961,00
Euro 2/I od 1. 1. 1997 do 31. 12. 20010,80
Euro 3/III od 1. 1. 2002 do 31. 12. 20060,70
Euro 4/IV od 1. 1. 2007 do 31. 12. 20110,60
Euro 5/V/EEV od 1. 1. 2012 do 31. 8. 20160,50
Euro 6a,b,c/VIA,B,C od 1. 9. 2016 do 31. 8. 20200,45
Euro 6d/VID a novšie od 1. 9. 20200,40

Plná moc na prepis auta/vozidla

Prepísanie vozidla na iného majiteľa alebo vykonanie zmeny v evidenčných údajoch, ako napríklad zmena technických čiar (TEČ), môže byť realizované aj prostredníctvom plnomocenstva na prepis auta – poveriť inú osobu, ak to majiteľ sám nemá možnosť uskutočniť. Na mnohých webových portáloch nájde človek vzor splnomocnenia na prepis auta, ktorý si môže stiahnuť a vyplniť podľa svojich potrieb.

Bez ohľadu na to, či uprednostňuje vypĺňanie elektronické alebo ručné, má možnosť si vybrať, čo mu viac vyhovuje. Je však dôležité mať na pamäti, že podpis na plnej moci na prepis auta musí byť úradne overený notárom. V Slovenskej legislatíve teda platí, že podpis na splnomocnení musí byť úradne overený, čo znamená, že osoba, ktorá niekoho splnomocňuje, musí svoj podpis nechať overiť notárom.

Čo je vlastne plnomocenstvo na prepis auta? Ide o formálny písomný právny dokument, ktorým človek vyjadruje súhlas na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v jeho mene inou osobou. Tento dokument je možné využiť na jednorazový úkon alebo na viacero opakujúcich sa úkonov, ktoré nie je možné zrealizovať osobne.

Splnomocnenie môže byť užitočné pri rôznych evidenčných úkonoch týkajúcich sa vozidla. Na túto problematiku nadväzuje zoznam 16 právnych úkonov, ktoré môžu byť predmetom splnomocnenia. Medzi ne patrí napríklad prihlásenie nového vozidla, odhlásenie do iného okresu, zmena držby vozidla nadobudnutého dedením a mnoho ďalších.

Jediný úkon, ktorý si vyžaduje osobnú prítomnosť, je výmena neplatného osvedčenia o evidencii, napríklad v prípade krádeže vozidla, zmien v osvedčení alebo pri vypršaní platnosti tohto dokumentu.

plná moc na prepis auta
Pokiaľ si človek nie je istý, ako postupovať pri prepise auta, odporúča sa osloviť odborníka na autá, ktorý má skúsenosti s týmito úkonmi. Tieto veci môžu byť komplexné, a preto je výhodné mať pri sebe niekoho, kto vie, ako s nimi narábať a kto môže vybaviť potrebné úkony na základe plnej moci na prepis vozidla.

Platnosť splnomocnenia na prepis auta

Platnosť splnomocnenia na prepis auta závisí od konkrétneho úkonu, na ktorý bolo vydávané. Splnomocnenie môže byť vydané na dobu určitú alebo neurčitú. V prípade, že je stanovený presný časový rámec, platí do uplynutia tejto lehoty. Ak je splnomocnenie udelené na neurčito, jeho platnosť trvá až do odvolania alebo vypovedania.

Odvolanie alebo vypovedanie splnomocnenia môže nastať kedykoľvek. V prípade odvolania musí splnomocniteľ informovať o tejto zmene splnomocnenca. V prípade vypovedania je povinnosťou splnomocnenca oznámiť túto skutočnosť splnomocniteľovi a aj osobe, voči ktorej bolo plnomocenstvo na prepis auta udelené.

Ak sa stane, že splnomocnenec zomrie, splnomocnenie automaticky zaniká. Výnimkou je situácia, ak bolo splnomocnenie udelené na zastupovanie v súdnom konaní; v takom prípade platí aj po smrti splnomocnenca, avšak len do právoplatného skončenia súdneho konania.

V súhrne:

 • Platnosť splnomocnenia je viazaná na vykonanie konkrétneho úkonu.
 • Plná moc na prepis vozidla môže byť časovo obmedzená alebo platiť do odvolania.
 • Odvolanie alebo vypovedanie plnomocenstva na prepis auta je možné kedykoľvek.
 • V prípade úmrtia splnomocnenca zaniká splnomocnenie, s výnimkou súdnych konaní, kde platí do ich právoplatného ukončenia.

Vzor splnomocnenia na prepis auta

Nižšie je vzor splnomocnenia na prepis auta, platný pre rok 2024, ktorý je v súlade s najaktuálnejšou legislatívou a poskytuje ucelený rámec pre udelenie právomoci inej osobe v týchto záležitostiach. Tento vzor splnomocnenia na prepis auta si je možné jednoducho skopírovať, vyplniť a vytlačiť, prípadne vyplniť dodatočne perom.

Dôležité informácie obsiahnuté vo vzore splnomocnenia na prepis auta zahŕňajú:

 • presné uvedenie splnomocniteľa a splnomocnenca
 • jasný popis povoleného právneho výkonu
 • dátum vydania a prípadne dobu platnosti

Týmto sa zabezpečuje, že plná moc na prepis vozidla bude nielen účinná, ale aj v súlade so všetkými aktuálnymi právnymi požiadavkami. V prípade potreby zmeny alebo doplnenia údajov je možné vzor jednoducho aktualizovať podľa konkrétnych okolností.

SPLNOMOCNENIE

Ja dolu podpísaný (á) …………………………………………………………………….

trvalým bydliskom ………………………………………………………………………..

dátum narodenia  …………………………………………………………………………

rodné číslo …………………………………………………………………………………..

číslo OP ……………………………………………………………………………………….

SPLNOMOCŇUJEM:

meno a priezvisko ………………………………………………………………………..

trvalým bydliskom ……………………………………………………………………….

dátum narodenia …………………………………………………………………………

rodné číslo ………………………………………………………………………………….

číslo OP ………………………………………………………………………………………

k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

druh ………………………………………….. typ …………………………………………………….

číslo motora ……………………………….. (VIN) číslo karosérie ……………………………..

EČV/ŠPZ ……………………………………… farba …………………………………………………

………………………………………………….

     podpis splnomocniteľa

V ………………………………… dňa ……………………………..

Online vzor splnomocnenia na prepis auta vo Worde a .pdf

Ako si vybrať?

 • Vzor splnomocnenia na prepis auta vo Worde: Ak človek preferuje možnosť jednoduchého a interaktívneho vyplňovania, voľba vo formáte Word je ideálna.
 • Vzor splnomocnenia na prepis auta v .pdf: Ak človek plánuje zdieľať dokument, a zároveň si praje, aby ostal nezmenený, .pdf je správnou voľbou.

V dnešnej online dobe je pomerne jednoduché nájsť vzor splnomocnenia na prepis auta vo Worde na mnohých webových portáloch. Stiahnuť si tento vzor je možné na rôznych stránkach. Vzor splnomocnenia na prepis auta je k dispozícii vo formáte .pdf alebo .docx pre Word.