Vzor závetu – ako a kedy ho spísať?

Závet je právny dokument, ktorý má kľúčový význam pri určovaní osudu majetku po smrti jednotlivca. Je to základný kameň dedičského práva, ktorý umožňuje jednotlivcom mať kontrolu nad tým, ako bude ich majetok rozdelený medzi dedičov.


Obsah článku


Je to nielen právny dokument, ale aj dôležitý nástroj pre zabezpečenie pokojného prechodu majetku a vykonanie poslednej vôle jednotlivca.

Vzor závetu – holografný

Holografický závet je špecifický typ závetu, ktorý je napísaný vlastnoručne zosnulou osobou, bez účasti notára alebo iného svedka. Hlavnou charakteristikou je, že musí byť úplne napísaný vlastnoručne zosnulou osobou. Tým sa zabezpečuje, že závet vyjadruje skutočnú poslednú vôľu zosnulého, bez vonkajších ovplyvnení alebo nátlaku zo strany inej osoby.

Aj keď je holografický závet menej formálny ako notársky závet, často vyžaduje dôkladnú analýzu a overenie jeho autenticity. Občiansky zákonník ustanovuje, že takýto závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou. V opačnom prípade nebude platný.

Vzor – ako napísať závet:

Ja dolu podpísaný ………………………. (meno a priezvisko), …………………. (dátum a miesto narodenia), ……………… (trvalý pobyt) ,týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí ,uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky. Svoj majetok, ktorý tvorí:

 • ……………….. (uviesť majetok – napríklad nehnuteľnosť, uviesť presnú adresu, číslo listu vlastníctva)
 • …………………(uviesť majetok, napríklad vlastnícky podiel v spoločnosti, uviesť názov, IČO, obchodný register, v ktorom je zapísaná)
 • ………………..(uviesť majetok, napríklad osobné vozidlo, uviesť EVČ, značku, typ, rok výroby)

týmto odkazujem…………………………(uviesť komu je majetok odkázaný – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt dediča/dedičom)

V …………………. dňa…………………………….

Meno priezvisko (vlastnoručný podpis)

Ako už bolo spomínané, odkázať sa dá celý majetok alebo jeho časť. Takisto je možné odkázať celý majetok jednej osobe, alebo ho rozdeliť medzi viac osôb. Ide len o vzor poslednej vôle, dokument je potrebné prispôsobiť individuálnej situácii.

Závet sa odporúča uložiť do úschovy notárovi. Ak ho zosnulý spíše vlastnou rukou, neinformuje nikoho z blízkych o tom, že tak urobil a kam závet uložil môže sa stať, že sa po jeho smrti jednoducho nenájde.

Vzor závetu – alografný

Alografný závet je závet, ktorý nie je napísaný vlastnou rukou závetcu, ale je ním vlastnoručne podpísaný a pred dvoma svedkami prejavený ako jeho posledná vôľa.

Vzor, ako napísať závet, ktorý nie je písaný vlastnoručne:

Ja dolu podpísaný ………………………. (meno a priezvisko), …………………. (dátum a miesto narodenia), ……………… (trvalý pobyt) ,týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí ,uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky. Svoj majetok, ktorý tvorí:

 • ……………….. (uviesť majetok – napríklad nehnuteľnosť, uviesť presnú adresu, číslo listu vlastníctva)
 • …………………(uviesť majetok, napríklad vlastnícky podiel v spoločnosti, uviesť názov, IČO, obchodný register, v ktorom je zapísaná)
 • ………………..(uviesť majetok, napríklad osobné vozidlo, uviesť EVČ, značku, typ, rok výroby)

týmto odkazujem…………………………(uviesť komu je majetok odkázaný – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt dediča/dedičom)

Predmetný závet nie je napísaný mojou rukou. Pred prítomnými svedkami vyhlasujem, že je vyjadrením mojej poslednej vôle a na tento znak ho vlastnoručne podpisujem. Prítomní svedkovia svojimi podpismi potvrdzujú moje vyhlásenie.

V …………………. dňa…………………………….

Meno priezvisko závetcu (vlastnoručný podpis)

Meno priezvisko svedka č.1 (vlastnoručný podpis)

Meno priezvisko svedka č.2 (vlastnoručný podpis)

Vzor, ako napísať závet na počítači, resp. nie vlastnoručne je obsahovo v podstate rovnaký ako holografný. Avšak treba uviesť, že nie je písaní vlastnoručne a pridať dvoch svedkov. Svedkovia nemusia byť pri písaní závetu, ale musia byť pri jeho podpise.

Podľa Občianskeho zákonníka môžu byť svedkami iba tie osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Naopak svedkom nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé, osoby, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a ktoré majú podľa závetu dediť (dedičia). Aj v tomto prípade sa odporúča uložiť závet u notára.

Alografný závet je závet, ktorý nie je napísaný vlastnou rukou závetcu, ale je ním vlastnoručne podpísaný a pred dvoma svedkami prejavený ako jeho posledná vôľa.

Účel závetu

Závet je náležitou súčasťou každého dobrého plánovania dedičstva. Jeho hlavným účelom je poskytnúť jasné usmernenia týkajúce sa toho, čo sa má stať s majetkom jednotlivca po jeho smrti.

Tento dokument môže obsahovať pokyny týkajúce sa rozdelenia majetku medzi dedičov, určenia opatrovníka pre maloleté deti, a mnoho ďalších dôležitých aspektov, ktoré môžu ovplyvniť osud majetku a blaho rodiny.

Dôležitosť závetu

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je závet dôležitý. Prvým je, že umožňuje jednotlivcom vyjadriť ich poslednú vôľu týkajúcu sa ich majetku a blaha ich rodiny. Bez tohto dokumentu by dedičstvo mohlo byť ponechané na rozhodnutie súdu, resp. dedičský zákon, čo môže viesť k nežiaducim sporom a neistotám.

Závet sa môže týkať celého majetku, alebo jeho časti. V prípade, že sa zo závetu dedí len časť majetku po zosnulom, teda len určitá časť z jeho celkového majetku, zostávajúca časť dedičstva, nazývaná zvyšný majetok, automaticky prechádza na dedičov podľa zákona.

Ak však zosnulý nezanechal žiadny závet, dedenie sa riadi výlučne dedičským zákonom. Závetom sa teda môže ošetriť iba časť majetku, napríklad dom, firma a podobne. Zvyšok majetku, napríklad hotovosť na účtoch sa môže dediť podľa zákona. Ako bude vyzerať závet je na rozhodnutí jednotlivca.

Ako napísať závet

Závet je písomný dokument, v ktorom osoba vyjadruje svoju vôľu o tom, ako sa má rozdeliť jej majetok po jej smrti. Existuje viacero foriem závetu, avšak všetky musia spĺňať určité náležitosti, aby boli platné. Preto je dôležité vedieť, ako napísať závet.

Formy závetu:

 • Vlastnoručný závet: Závet napísaný a podpísaný vlastnou rukou závetcu. Je to najjednoduchšia forma závetu, avšak je dôležité, aby bol celý text napísaný vlastnou rukou závetcu, vrátane jeho podpisu.
 • Závet napísaný inou osobou: Závet napísaný inou osobou za prítomnosti dvoch svedkov. Svedkovia musia byť plnoletí a nesmú byť dedičmi v závete.
 • Závet vo forme notárskej zápisnice: Závet spísaný notárom. Notár overí totožnosť závetcu a jeho spôsobilosť na právne úkony a závet uloží do notárskeho registra závetov.

Náležitosti závetu:

 • Označenie závetu: V závete musí byť uvedené, že ide o závet.
 • Identifikácia závetcu: V závete musia byť uvedené identifikačné údaje závetcu, ako napríklad jeho meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo.
 • Detaily o dedičoch: V závete musia byť uvedení dedičia a ich dedičské podiely.
 • Popis majetku: V závete môže byť uvedený aj popis majetku, ktorý má byť predmetom dedičstva.
 • Podpis závetcu: Vlastnoručný závet musí byť podpísaný závetcom. Závet napísaný inou osobou musia podpísať závetca a dvaja svedkovia.
 • Dátum a miesto: V závete musí byť uvedený dátum a miesto jeho spísania.

Závet je vhodné uložiť na bezpečné miesto, aby sa po smrti závetcu ľahko našiel. Ak si niekto nie je istý, ako napísať závet, môže sa obrátiť na notára alebo advokáta. To je odporúčané pri každom právnom úkone vrátane vzoru poslednej vôle. Závet je možné kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

Je dôležité si uvedomiť, že závet by nemal byť statický dokument. S časom sa môžu meniť okolnosti, ako napríklad zmeny vo financiách, rodinných vzťahoch alebo právnych predpisoch, a preto je dôležité pravidelne revidovať a aktualizovať závet podľa potreby.

Závet napísaný a podpísaný vlastnou rukou závetcu je najjednoduchšia forma závetu, avšak je dôležité, aby bol celý text napísaný vlastnou rukou závetcu, vrátane jeho podpisu.

Neopomenuteľný dedič

V závete zanechanom poručiteľom (zomrelým) musia mať jeho deti (neopomenuteľní dedičia) garantovaný nárok na časť dedičstva. Občiansky zákonník definuje minimálne podiely pre maloleté a plnoleté deti:

 • Maloleté deti: musia dediť aspoň toľko, koľko by im prináležalo zo zákona.
 • Plnoleté deti: musia dediť aspoň polovicu toho, čo by im prináležalo zo zákona.

Ak závet porušuje tieto minimálne podiely, je v danej časti neplatný. Výnimkou je vydedenie daného potomka. Deti disponujú v rámci dedenia zo závetu špeciálnym postavením. Zákon im zaručuje minimálny dedičský podiel, a preto ich nemožno v závete bezdôvodne opomenúť.

Vydedenie

Možnosť zbaviť dieťa dedičstva existuje len v opodstatnených prípadoch, tzv. vydedenie. Zákon stanovuje štyri dôvody pre vydedenie:

 • Neposkytnutie potrebnej pomoci: potomok neposkytol poručiteľovi v chorobe, starobe, či iných závažných situáciách pomoc, ktorú by od neho mohol očakávať.
 • Neoprávnený nezáujem: potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa záujem, ktorý by ako jeho potomok mal prejavovať.
 • Trestný čin: potomok bol odsúdený za úmyselný trestný čin s väzením minimálne na jeden rok.
 • Neusporiadaný život: potomok vedie trvalo neusporiadaný život.

Vydedenie sa realizuje formou listiny o vydedení, ktorá musí obsahovať jeden z uvedených dôvodov a presný opis skutkového stavu, pre ktorý je potomok vydedený. Listina o vydedení môže byť aj súčasťou závetu.

Závet je dôležitý právny dokument, ktorý umožňuje jednotlivcom mať kontrolu nad tým, ako bude ich majetok rozdelený po ich smrti. Jeho správne vypracovanie môže pomôcť minimalizovať sporov a neistotu medzi dedičmi a zabezpečiť, že posledná vôľa jednotlivca bude dodržaná. Preto je dôležité venovať závetu dostatočnú pozornosť a vypracovať ho so starostlivosťou a odborným poradenstvom.