Formuláre ORSR – obchodný register, návrh na zápis zmeny

Obchodný register Slovenskej republiky (ORSR) je verejný zoznam právnických osôb a podnikateľov fyzických osôb zapísaných na Slovensku. Slúži na informovanie verejnosti o právnom postavení týchto subjektov a ich majetkových pomeroch. Pre prácu s ORSR je nevyhnutné poznať a správne používať formuláre ORSR, ktoré určuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Pre zápis do ORSR a pre akékoľvek zmeny v zapísaných údajoch je potrebné podať návrh na zápis. Tento návrh sa podáva na príslušnom registrovom súde, a to v elektronickej alebo papierovej forme. Na podanie návrhu na zápis je potrebné vyplniť príslušný formulár ORSR.

Kľúčové informácie článku

Aké sú účely a funkcie Obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR)?

Ako je možné získať formuláre ORSR a aké sú ich najnovšie verzie?

Aký je postup na správne vyplnenie formulárov ORSR?

Formuláre ORSR

Formuláre obchodného registra sú štandardizované dokumenty používané pri registrácii a správe obchodných subjektov v rôznych právnych systémoch. Ich účelom je zaznamenávať informácie o obchodných subjektoch, ako sú spoločnosti, živnostníci alebo iné právnické osoby, a udržiavať ich údaje aktuálne.

ORSR formuláre sú elektronické tlačivá, ktoré sa používajú na podávanie návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri Slovenskej republiky.

Od 1. marca 2024 sú k dispozícii nové verzie formulárov obchodného registra, ktoré je nutné používať namiesto starších verzií. Staré verzie formulárov už nie je možné odoslať, a to ani v prípade námietok.

Druhy formulárov obchodného registra:

Formuláre pre zápis do obchodného registraZaloženie spoločnosti s ručením obmedzeným
Založenie akciovej spoločnosti
Založenie družstva
Založenie verejnej obchodnej spoločnosti
Založenie komanditnej spoločnosti
Založenie európskej spoločnosti
Založenie európskej družstevnej spoločnosti
Zápis konečného užívateľa výhod
Formuláre pre zmenu údajov v obchodnom registriZmena sídla spoločnosti
Zmena názvu spoločnosti
Zmena konateľa/ predstavenstva/ dozornej rady
Zvýšenie/ zníženie základného imania
Zmena predmetu podnikania
Formuláre pre vymazanie údajov z obchodného registraVymazanie spoločnosti z obchodného registra
Vymazanie konateľa/ predstavenstva/ dozornej rady
Ďalšie príklady formulárov Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov
Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu

Tabuľka ukazuje prehľad formulárov, ktoré sa používajú na rôzne úkony v obchodnom registri. Tabuľka je len na orientačný prehľad. Kompletný zoznam formulárov a informácie o ich použití je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Elektronické formuláre obchodného registra na stiahnutie

Formuláre ORSR je možné stiahnuť bezplatne z webovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR. Na tejto stránke je možné nájsť prehľad všetkých dostupných formulárov, ako aj ich najnovšie verzie. Formuláre sú dostupné vo formáte XML, ktorý je možné vyplniť v bežných kancelárskych programoch.

Ako vyplniť ORSR formuláre?

Vyplnenie formulárov ORSR si vyžaduje znalosť príslušných právnych predpisov a postupov. Odporúča sa preto, aby sa človek pred vyplnením formulára oboznámil s relevantnou legislatívou a s pokynmi na vyplnenie formulára, ktoré sú dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ak si človek nie je istý s vyplnením formulára, môže sa obrátiť na advokáta alebo notára. Títo ľudia vedia poskytnúť odbornú pomoc a poradiť s výberom správneho formulára a s jeho vyplnením.

Obchodný register Slovenskej republiky (ORSR) je verejný zoznam právnických osôb a podnikateľov fyzických osôb zapísaných na Slovensku.

Formuláre obchodného registra – ako ich podať?

Nezáleží na spôsobe podania, je dôležité mať všetky potrebné dokumenty a údaje pripravené vopred, aby bol proces podania čo najhladší a aby sa minimalizovala pravdepodobnosť neúplných alebo chybných žiadostí. Formuláre ORSR možno podať dvojako:

 • elektronicky
 • papierovo

Po podaní môže byť vhodné sledovať stav žiadosti a prípadne reagovať na akékoľvek požiadavky alebo otázky, ktoré môže obchodný register mať. Papierovo ich možno poslať aj prostredníctvom Slovenskej pošty. Dôležité je vedieť, ako správne poslať list poštou.

Návrh na zápis zmien do obchodného registra – kto ich podáva?

Podľa právnych predpisov je u zapísanej fyzickej osoby zákonitou povinnosťou podať návrh na zmenu v obchodnom registri práve touto osobou. V prípade zapísaných právnických subjektov je táto povinnosť viazaná na fyzické osoby, ktoré majú právomoc konať v mene danej právnickej entity, ako napríklad konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným alebo člen predstavenstva akciovej spoločnosti

Samozrejme, existuje možnosť podať návrh aj prostredníctvom advokáta, ktorý je splnomocneným právnym zástupcom na základe plnej moci. Takýmto spôsobom je zabezpečené dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a správneho postupu pri podávaní návrhov na zmenu údajov v obchodnom registri.

Návrh na zápis zmeny do obchodného registra – zmena v obchodnom registri

Obchodný register, ktorý je kľúčovým pilierom evidencie obchodných subjektov, ukladá povinnosť predkladať návrh na predpísanom tlačive. 

Štandardizované formuláre sú stanovené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., kde sú definované aj prílohy potrebné k návrhu na zápis. Tieto tlačivá sú verejne dostupné na oficiálnej webovej stránke ministerstva. 

Okrem samotného tlačiva musia byť k žiadosti priložené aj dokumenty, ktoré obsahujú informácie určené na zápis alebo výmaz z obchodného registra. Je dôležité poznamenať, že všetky navrhované údaje musia byť opodstatnené príslušnými listinami, čím sa zabezpečuje dôveryhodnosť a presnosť údajov v registri.

Návrh na zápis zmeny do obchodného registra elektronicky

Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je k dispozícii tlačivo určené pre elektronické podanie žiadosti o zápis zmien do obchodného registra. Po jeho správnom vyplnení je nutné vytvoriť súbor a podpísať ho prostredníctvom overeného elektronického podpisu

Rovnaké prílohy, ktoré boli vyžadované pri podaní v papierovej forme, sú požadované aj pri elektronickom podaní. Aby sa táto kompletná dokumentácia doručila, je možné ju podať elektronicky cez centrálne umiestnený portál verejnej správy. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje efektívna a moderná cesta komunikácie so správnymi orgánmi.

Obchodný register, ktorý je kľúčovým pilierom evidencie obchodných subjektov, ukladá povinnosť predkladať návrh na predpísanom tlačive. 

Zápis zmien do obchodného registra – poplatky

Celková výška poplatku za zápis zmeny do obchodného registra sa môže líšiť v závislosti od rozsahu zmien a od počtu dokumentov, ktoré je potrebné notársky overiť. 

Poplatok za zápis zmeny do obchodného registra sa skladá z dvoch častí:

 • Súdny poplatok:
  • Od apríla 2024 je súdny poplatok za zápis zmeny do obchodného registra 220 eur.
  • V prípade zmeny sídla spoločnosti v rámci tej istej obce je súdny poplatok 100 eur.
 • Notárske poplatky:
  • Notárske poplatky sa líšia v závislosti od typu zmeny a rozsahu notárskych úkonov.
  • Orientačná cena za overenie podpisov na zakladateľskej listine a spoločenskej zmluve sa pohybuje okolo 50 eur.

Celkový poplatok za zápis zmeny do obchodného registra sa teda môže pohybovať od 270 eur do 300 eur a viac.

Príklady poplatkov za bežné zmeny:

 • Zmena sídla spoločnosti v rámci tej istej obce: 270 eur (súdny poplatok 100 eur + notárske poplatky 170 eur)
 • Zmena konateľa/ predstavenstva/ dozornej rady: 300 eur (súdny poplatok 220 eur + notárske poplatky 80 eur)
 • Zmena názvu spoločnosti: 300 eur (súdny poplatok 220 eur + notárske poplatky 80 eur)
 • Zvýšenie/ zníženie základného imania: 300 eur (súdny poplatok 220 eur + notárske poplatky 80 eur)

Zmenu do obchodného registra je možné podať elektronicky cez portál elektronických služieb ORSR alebo v papierovej forme na príslušnom registrovom súde.

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra – zápis do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) do obchodného registra je formulár, ktorý sa používa na založenie novej s.r.o. v Slovenskej republike. Formulár je dostupný na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR a ORSR v elektronickej podobe.

Návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra musí obsahovať:

 • Základné informácie o spoločnosti:
  • Názov spoločnosti
  • Sídlo spoločnosti
  • Predmet podnikania
  • Základné imanie
  • Mená a trvalé bydliská konateľov
 • Zakladateľskú listinu:
  • V zakladateľskej listine sa uvádzajú základné informácie o spoločnosti, ako aj práva a povinnosti zakladateľov.
 • Spoločenskú zmluvu:
  • V spoločenskej zmluve sa uvádzajú podrobnosti o fungovaní spoločnosti, ako napríklad rozdelenie zisku a straty, spôsob hlasovania na valnom zhromaždení a riešenie sporov.
 • Vyhlásenie konateľov:
  • Vo vyhlásení konateľov konatelia prehlasujú, že súhlasia s vykonávaním funkcie konateľa a že spĺňajú všetky zákonné podmienky.
 • Prílohy:
  • K návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra je potrebné priložiť aj niektoré prílohy, napríklad notársky overené podpisy na zakladateľskej listine a spoločenskej zmluve, výpis z bankového účtu s vkladom základného imania a doklady o sídle spoločnosti.

Spomínaný návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra je možné podať elektronicky cez portál elektronických služieb ORSR alebo v papierovej forme na príslušnom registrovom súde.

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) – poplatky

S podaním návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra sú spojené súdne poplatky a notárske poplatky. Súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra je 220 eur. Notárske poplatky sa líšia v závislosti od rozsahu notárskych úkonov. Orientačná cena za overenie podpisov na zakladateľskej listine a spoločenskej zmluve sa pohybuje okolo 50 eur.