Akciová spoločnosť – čo to je, ako ju založiť

Akciová spoločnosť je populárna forma podnikania, ktorá sa vyskytuje po celom svete. Jej fungovanie je založené na akcionároch, teda vlastníkoch akcií, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v riadení a rozvoji firmy. Akcie slúžia ako finančné nástroje, vďaka ktorým akcionári získavajú podiel na zisku a hlasovacie právo v spoločnosti.


Obsah článku


Čo je akciová spoločnosť?

Akciová spoločnosť je typ obchodnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje týmito kľúčovými vlastnosťami:

 • Základné imanie rozdelené na akcie: Kapitál akciovej spoločnosti je rozdelený na menšie časti nazývané akcie, ktoré vlastnia akcionári.
 • Obmedzená zodpovednosť akcionárov: Akcionári ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu do základného imania.
 • Samostatná právna subjektivita: Akciová spoločnosť je samostatný právny subjekt, oddelený od svojich akcionárov.
 • Zodpovednosť celým svojim majetkom: Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Obchodné meno akciovej spoločnosti musí obsahovať označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ alebo „a. s.“. Akciová spoločnosť je takto jednoznačne rozlíšená napríklad od spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) či verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s).

Typy akciových spoločností

Akciové spoločnosti sa delia na dva typy:

 • Súkromná akciová spoločnosť:
  • Akcie nie sú obchodované na verejnom trhu.
  • Zakladatelia pokryjú celú výšku základného imania.
  • Menej regulačných požiadaviek.
  • Nepodlieha dohľadu burzy cenných papierov.
  • Nepotrebuje overenie účtovnej závierky audítorom (okrem splnenia výnimiek).
 • Verejná akciová spoločnosť:
  • Časť akcií je obchodovaná na regulovanom trhu (burze).
  • Zakladatelia nemusia mať dostatočnú sumu na založenie.
  • Umožňuje ľahšie získať väčší objem kapitálu.
  • Podlieha regulačným požiadavkám a dohľadu burzy.
  • Musí mať overenú účtovnú závierku audítorom.
  • Musí vyhotoviť výročnú správu.

V SR sú častejšie súkromné akciové spoločnosti pretože majú menej obmedzení. Akciová spoločnosť môže byť verejná alebo súkromná, pričom každá možnosť má svoje výhody.

Jednoduchá akciová spoločnosť

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) je hybridný typ obchodnej spoločnosti, ktorá kombinuje prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti:

 • Nízke požiadavky na základné imanie: Minimálna výška je len 1 €.
 • Jednoduchá štruktúra: Vhodná pre malé a stredné firmy.
 • Akciový systém: Podiel na imaní je určený akciami.
 • Obmedzená zodpovednosť: Akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

Jednoduchá akciová spoločnosť musí obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“. Akciová spoločnosť môže byť aj v zjednodušenej forme.

Základné imanie:

 • Minimálna hodnota: 1 €
 • Rozdelenie na akcie:
  • ľubovoľný počet
  • minimálna hodnota akcie: 1 cent

Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti:

 • Zakladatelia: 1 alebo viacero fyzických/právnických osôb
 • Zakladateľský dokument:
  • zakladateľská zmluva (pre viacero zakladateľov)
  • zakladateľská listina (pre 1 zakladateľa)
  • forma: Notárska zápisnica o právnom úkone
  • povinná súčasť: Stanovy spoločnosti
 • Živnostenské oprávnenie: Podľa predmetu činnosti
 • Zápis do obchodného registra:
  • elektronická žiadosť
  • poplatok: 150 € (elektronicky) / 300 € (listinne)

Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie:

 • nízke náklady na založenie
 • jednoduchá štruktúra
 • obmedzená zodpovednosť akcionárov
 • možnosť získania kapitálu emisiou akcií

Nevýhody jednoduchej akciovej spoločnosti:

 • vyššia administratíva v porovnaní s s. r. o.
 • nižšia prestíž v porovnaní s a. s.
 • verejný register akcionárov

Jednoduchá spoločnosť na akcie je vhodnou formou podnikania pre malé a stredné firmy, ktoré hľadajú flexibilnú štruktúru s obmedzenou zodpovednosťou akcionárov. Je dôležité zvážiť aj jej nevýhody a porovnať ju s inými formami podnikania pred konečným rozhodnutím.

Založenie akciovej spoločnosti

Založenie akciovej spoločnosti je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dodržanie viacerých krokov a splnenie zákonných požiadaviek.

Tu je návod, ako na založenie akciovej spoločnosti:

1. Vypracovanie zakladateľskej listiny a stanov:

 • Zakladateľská listina (ak je len jeden zakladateľ) alebo zakladateľská zmluva (ak je viacero zakladateľov) definuje základné informácie o spoločnosti, ako napríklad:
  • obchodné meno
  • sídlo
  • predmet podnikania
  • výška základného imania
  • počet a hodnota akcií
  • práva a povinnosti akcionárov
 • Stanovy upravujú vnútornú organizáciu a fungovanie a.s., napríklad:
  • pôsobnosť orgánov a.s. (valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada)
  • spôsob hlasovania
  • rozdelenie zisku

2. Získanie živnostenského oprávnenia:

Akciová spoločnosť potrebuje živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie svojej činnosti. Žiadosť o živnostenské oprávnenie sa podáva na miestnom úrade príslušnom podľa sídla spoločnosti.

3. Vklad do základného imania:

Akcionári musia vložiť do základného imania spoločnosti peňažné alebo nepeňažné vklady v súlade s ich podielom na základnom imaní.

4. Zápis do obchodného registra:

Na zápis do obchodného registra je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • vyplnený formulár návrhu na zápis do obchodného registra
 • zakladateľská listina/zmluva
 • stanovy
 • doklad o splatení vkladu do základného imania
 • výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu zakladateľa (ak je právnickou osobou)
 • živnostenské oprávnenie
 • doklad o zaplatení poplatku za zápis do obchodného registra

5. Oznámenie o založení akciovej spoločnosti:

Po zápise do obchodného registra je spoločnosť povinná oznámiť svoje založenie daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni.

Akciová spoločnosť – základné imanie

Pojem základné imanie sa spája najmä so spoločnosťami s ručením obmedzeným (s.r.o.), avšak vyskytuje sa aj v akciových spoločnostiach (a.s.). Aj keď je podstata imania v oboch typoch spoločností podobná, jeho tvorba sa značne líši.

Základné imanie akciovej spoločnosti predstavuje peňažné vyjadrenie zdrojov vložených do spoločnosti jej vlastníkmi – akcionármi. Táto definícia sa takmer zhoduje s definíciou imania v s.r.o., pričom obe formy definuje obchodný zákonník.

Hlavný rozdiel spočíva v štruktúre vlastníkov. Kým s.r.o. môže mať maximálne 50 spoločníkov, počet akcionárov v a.s. nie je obmedzený.

Vklad a tvorba základného imania akciovej spoločnosti

V a.s. sa imanie netvorí vkladmi spoločníkov ako v s.r.o., ale emisiou akcií (účastín). Akcia dáva jej držiteľovi podiel na zisku a umožňuje mu podieľať sa na vedení firmy (podľa zakladateľskej zmluvy).

Pri zakladaní a.s. sa určí výška imania a jeho rozdelenie na vopred definovaný počet akcií. Následne dochádza k ich upisovaniu – predaju investorom. Ak sa nepodarí upísať všetky akcie, celý proces sa ruší a opakuje. Do dňa vzniku a.s. musí byť upísané celé imanie a splatené minimálne 30 %. Okrem toho musí mať a.s. vytvorený rezervný fond vo výške 10 % imania.

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. určuje minimálnu výšku imania a.s. na 25 000 €. V porovnaní s minimom 5 000 € pre s.r.o. je to značne kapitálovo náročnejšia forma podnikania.

Akcionári nemusia splácať imanie výhradne v hotovosti, avšak aj nepeňažnými vkladmi. V praxi sa však preferuje splácanie v hotovosti kvôli jednoduchosti. Nepeňažné vklady musia prejsť overením znalcom. Zmenu výšky imania a.s. schvaľuje valné zhromaždenie a.s.

Základné imanie je dôležitým aspektom fungovania akciovej spoločnosti. Pochopenie jeho tvorby, štruktúry a fungovania je kľúčové pre zodpovedné riadenie a strategické plánovanie v rámci a.s.

Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť má viacero výhod, ako je napríklad možnosť získania kapitálu, obmedzené ručenie a prestíž. Na druhej strane je spojená aj s nevýhodami ako vyššia administratíva, náklady na založenie a zverejňovanie informácií.

Výhody akciovej spoločnosti:

 • Anonymita akcionárov: Do obchodného registra sa zapisuje iba jediný akcionár, ak ich je viac, ich zoznam nie je verejný. Novinkou od roku 2018 je zápis konečného užívateľa výhod, ktorý však nie je verejne prístupný.
 • Neobmedzený počet akcionárov: Umožňuje ľahšie získanie kapitálu emisiou akcií.
 • Jednoduchšie získanie kapitálu: Emisia akcií umožňuje získať kapitál od širokého okruhu investorov.
 • Prestíž a imidž: Akciová spoločnosť pôsobí ako silný a stabilný partner v očiach klientov a inštitúcií.
 • Akcionár neručí za záväzky spoločnosti: Na rozdiel od spoločníka s.r.o., akcionár nenesie žiadne riziká.
 • Súd neskúma zoznam dlžníkov sociálne poisťovne: Na rozdiel od s.r.o., pri zápise a.s. súd nemá túto povinnosť.

Nevýhody akciovej spoločnosti:

 • Vyššia kapitálová náročnosť: Minimálne základné imanie 25 000 €, ktoré musí byť v celej výške splatené.
 • Drahšie založenie: Notárska zápisnica zakladateľskej zmluvy a vyšší súdny poplatok.
 • Rezervný fond už pri založení: Minimálne 10 % zo základného imania.
 • Personálna a administratívna náročnosť: Vyžaduje si min. 4 osoby (dozorná rada a predstavenstvo).
 • Zverejňovanie informácií: Akciová spoločnosť je povinná zverejňovať svoje hospodárske výsledky a ďalšie informácie.
 • Rozdelenie zisku: Zisk sa rozdeľuje medzi akcionárov formou dividend, čím sa znižuje reinvestovaný kapitál.
 • Konflikty záujmov: Rozdielne záujmy medzi akcionármi a manažmentom a.s.
 • Nižšia kontrola: Akcionári s malým podielom na akciách majú obmedzený vplyv na riadenie a.s.

Vhodnosť a.s. závisí od individuálnych potrieb a cieľov podnikania. Vždy si treba zvážiť výhody a nevýhody rôznych foriem podnikania.