Živnostenský úrad – ako si založiť živnosť?

Živnostenský úrad je miestom, kam chodia budúci podnikatelia, aby získali živnostenské oprávnenie, bežne nazývané živnostenský list. Pre založenie živnosti je návšteva živnostenského úradu iba jedna z možností. Začať podnikať sa dá aj prostredníctvom online žiadosti.


Obsah článku


Ako si založiť živnosť

Žiadosť o živnostenské oprávnenie, tzv. ohlásenie živnosti, možno na živnostenskom úrade vybaviť dvomi spôsobmi:

 • Osobne na živnostenskom úrade v mieste bydliska podnikateľa.
 • Online prostredníctvom portálu slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický podpis a čítačka kariet).

Okrem toho je možné nechať všetko na rôzne spoločnosti, ktoré zakladajú živnosti aj sro pre klientov. Patrí k nim napríklad Firmáreň.sk.

Ako si založiť živnosť na živnostenskom úrade? Na ohlásenie živnosti je potrebné osobne navštíviť príslušný okresný úrad, konkrétne odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad). Živnosť je možné vybaviť iba na živnostenskom úrade, ktorý má jurisdikciu nad miestom trvalého bydliska živnostníka.

Je dôležité poznamenať, že aj keď živnostník reálne pobýva na inom mieste, než je jeho trvalé bydlisko, musí osobne navštíviť úrad v mieste svojho trvalého pobytu na vybavenie živnosti. Nefunguje to teda ako vybavovaní dokladov či prihlasovaní vozidiel.

Registráciu živnosti je možné uskutočniť aj elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. Nie je nutné sa osobne dostaviť na okresný úrad, všetko sa dá urobiť odkiaľkoľvek a súvisiace poplatky sú nižšie. Je však potrebné mať nový občiansky preukaz s nahratým certifikátom na kvalifikovaný elektronický podpis.

Certifikát je žiadaný osobitne po vydaní nového občianskeho preukazu. tiež je nutné mať čítačku na eID kartu. Okrem toho je potrebné nainštalovať príslušné softvéry na prácu s elektronickým občianskym preukazom.

Živnosť je možné vybaviť iba na živnostenskom úrade, ktorý má jurisdikciu nad miestom trvalého bydliska živnostníka.

Doklady na založenie živnosti

Živnosť je definovaná v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Jej založenie sa vykonáva prostredníctvom ohlásenia, ktoré sa podáva na miestne príslušnom okresnom úrade na odbore živnostenského podnikania.

Doklady na založenie živnosti:

 • Doklad preukazujúci dosiahnutie plnoletosti: občiansky preukaz.
 • Doklad o bezúhonnosti: výpis z Registra trestov (RT), ak sa nejedná o občana Slovenskej republiky (pre občanov SR výpis z RT poskytne okresný úrad na OŽP ako jednotné kontaktné miesto pri ohlásení živnosti).
 • Súhlas príslušného súdu – v prípade, že živnosť ohlasuje zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony.
 • Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť – požadovaný v prípade, ak sa ohlasuje remeselná alebo viazaná živnosť (napríklad doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.).
 • Doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania (v prípade, že adresa podnikania sa líši od miesta bydliska).
 • Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie – ak podnikateľ sám nespĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti.

Na odbore živnostenského podnikania miestne príslušného okresného úradu je potrebné vyplniť formulár určený pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorý slúži na ohlásenie živnosti.

Poplatok za založenie živnosti

Poplatok za každú voľnú živnosť je stanovený na 5 €, zatiaľ čo poplatok za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený na 15 €. Doklad o zaplatení sa prikladá k žiadosti o založenie živnosti. Ďalšie informácie o správnych poplatkoch týkajúcich sa živnostenského podnikania sú dostupné na príslušných stránkach Ministerstva vnútra SR.

Poplatok za založenie živnosti však nemusí byť to jediné, čo bude potrebné zaplatiť. Napríklad:

 • Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení stojí 6 €.
 • Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení sa platia 3 €.
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti je za 4 €.

Pri viazaných a remeselných živnostiach sú potrebné aj iné doklady na založenie živnosti, napríklad:

 • Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu (§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
 • Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Tieto úkony sú spoplatnené sumou 6 €. Tiež je potrebné myslieť na to, že uvádzané poplatky sa môžu časom zmeniť, takže si ich aktuálnosť treba overiť na stránke Ministerstva vnútra SR.

Poplatok je možné uhradiť viacerými spôsobmi:

 • Prostredníctvom platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu,
 • Prostredníctvom potvrdenia o zaplatení správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty,
 • Prostredníctvom poštového poukazu, ktorý je súčasťou platobného poukazu, bankovým prevodom na účet uvedený na platobnom poukaze.

Ak sa živnostník rozhodne pre vybavenie živnosti cez elektronickú službu, neplatí poplatok za voľné živnosti, pričom poplatok za remeselné a viazané živnosti sa znižuje na polovicu, t. j. na 7,50 €.

Od 1. apríla 2024 sa majú poplatky za založenie živnosti zvyšovať:

 • Voľné živnosti – 7 €, prípadne 0 € pri elektronickom vybavení.
 • Remeselné a viazané živnosti – 22 €, prípadne 11 € pri elektronickom vybavení.

Správny poplatok uhradí žiadateľ prostredníctvom platobného portálu Ústredného portálu pre verejnú správu alebo prostredníctvom svojho internetového bankovníctva na základe správy o platobných podmienkach zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa.

Poplatok za každú voľnú živnosť je stanovený na 5 €, zatiaľ čo poplatok za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený na 15 €.

Zrušenie živnosti

Na zrušenie živnosti je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení.

Pre účely tohto článku sa pojmy zánik a zrušenie živnosti používajú synonymicky, pričom zrušenie živnosti sa chápe ako zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia o ukončení podnikania.

Na úplné zrušenie živnosti je potrebné podať oznámenie o ukončení podnikania pre všetky živnosti, ktoré je dotknuté.

Ukončenie živnostenského podnikania je možné realizovať dvoma spôsobmi:

 • Osobná návšteva: Živnostník môže ukončiť živnosť osobne na jednotnom kontaktnom mieste v rámci príslušného okresného úradu, kam patrí podľa trvalého pobytu (pre fyzické osoby) alebo sídla (pre právnické osoby).
 • Elektronické podanie: Živnostník má možnosť ukončiť živnosť aj elektronicky prostredníctvom formulára „oznamovanie ukončenia podnikania“, ktorý je dostupný pod okresným úradom, kde živnostník patrí podľa trvalého pobytu (pre fyzické osoby) alebo sídla (pre právnické osoby).

Rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi spočíva v časovej náročnosti na vybavenie.

Kde sa nachádzajú živnostenské úrady?

Živnostenské úrady sú dostupné v rámci celého Slovenska. Nachádzajú sa v okresných mestách. Tu je rozdelenie podľa krajov:

Bratislavský krajBratislava
Malacky
Živnostenský úrad Pezinok
Senec
Trnavský krajDunajská Streda
Galanta
Piešťany
Senica
Trnava
Trenčiansky krajBánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Považská Bystrica
Prievidza
Trenčín
Nitriansky krajKomárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Žilinský krajČadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Žilina
Banskobystrický krajBanská Bystrica
Brezno
Lučenec
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom
Prešovský krajBardejov
Humenné
Kežmarok
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Košický krajŽivnostenský úrad Košice
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

Živnostenský úrad Košice či Živnostenský úrad Pezinok sídla na adrese miestneho Okresného. To sa týka väčšiny okresných živnostenských úradov, avšak nemusí to pravidlo, nakoľko môžu sídliť aj v inom objekte. Pred návštevou úradu si treba na stránke Ministerstva vnútra SR skontrolovať aktuálne adresy úradov.

Čo je živnostenský úrad

Živnostenský úrad je orgán štátnej správy, ktorý vykonáva dohľad nad živnostenským podnikaním na Slovensku. Je to miesto, kde je potrebné ohlásiť živnosť, ak niekto hodlá prevádzkovať živnosť, resp.
otvorenie živnosti.

Funkcie živnostenského úradu:

 • Ohlasovanie živnosti: Živnostenský úrad prijíma ohlásenia živnosti a vedie živnostenský register.
 • Vydávanie výpisov zo živnostenského registra: Živnostenský úrad vydáva výpisy zo živnostenského registra, ktoré obsahujú informácie o živnostníkoch.
 • Kontrolná činnosť: Živnostenský úrad vykonáva kontrolu nad dodržiavaním živnostenského zákona.
 • Udeľovanie pokút: Živnostenský úrad môže udeliť pokutu za porušenie živnostenského zákona.

Funkcií živnostenského úradu je podstatne viac, nejde len o otvorenie živnosti. Funguje na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly. Ak niekto plánuje začať podnikať, s návštevou živnostenského úradu netreba váhať, pretože tam sa všetko vybaví hneď.