Výmena vodičského preukazu – kedy je povinná

V súčasnosti oddelenia dokladov Policajného zboru vybavujú veľké množstvo žiadostí o výmenu vodičských preukazov. Na konci roka 2023 uplynula platnosť ružových vodičských preukazov vydaných od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004. Aktuálne je v evidencii takmer 180 tisíc týchto preukazov. Ako postupovať pri výmene vodičského preukazu a aký poplatok sa platí za nový vodičský preukaz?


Obsah článku


Tento článok sa bude venovať výmene vodičáku, poplatkom za vydanie nového dokladu a jeho platnosti. Vysvetlí, v ktorých prípadoch je výmena nutná a v ktorých naopak zbytočná. Po prečítaní tohto článku budú čitatelia informovaní o všetkých zmenách a predpisoch týkajúcich sa výmeny vodičského preukazu.

Výmena vodičáku

Vodiči sú povinní sledovať platnosť svojich vodičských preukazov. Na niektorých starších vodičských preukazoch môže byť uvedený len dátum vydania. Ak vodiči nedodržia termín výmeny starého vodičského preukazu, stratia oprávnenie viesť motorové vozidlo. 

Žiadosť o vydanie nového vodičského preukazu je možné podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru SR. Žiadateľ musí po prevzatí náhradného vodičského preukazu odovzdať svoj starý vodičský preukaz, a to najneskôr do dňa vydania nového vodičského preukazu. Vyžaduje sa aj platný doklad totožnosti.

Podľa Prezídia Policajného zboru SR môže byť od žiadateľov v určitých prípadoch požadované predloženie potvrdenia o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Týka sa to najmä tých, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov na vedenie nákladných vozidiel, kamiónov alebo autobusov.

Nepredloženie týchto potvrdení bude mať za následok zánik platnosti vodičských preukazov pre konkrétne vozidlá po doručení náhradného dokladu.

Vodiči starší ako 65 rokov musia predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti pre každú kategóriu vozidla.

Ministerstvo vnútra zistilo, že pre výmenu vodičáku sa v súčasnosti rozhodujú aj osoby s vodičskými preukazmi vydanými od 1. mája 2004 do 18. januára 2013. Tieto vodičské preukazy nie je zatiaľ potrebné aktualizovať. Niektoré osoby sa však rozhodli požiadať o nový doklad, čo spôsobuje zdržania na oddeleniach dokladov.

Aby sa vodiči vyhli stresu a dlhým radom na oddelení dokladov, odporúča sa, aby o nový doklad požiadali s dostatočným predstihom. Na webovej stránke Ministerstva vnútra SR nájdu podrobné informácie a príklady aktuálne platných dokladov.

Výmena vodičského preukazu – poplatok

Získanie vodičského preukazu môže byť nákladné, ako je zrejmé zo súčasných cien v autoškolách. Správny poplatok za výmenu vodičského preukazu je však v porovnaní s kurzmi zanedbateľný.

Výmena vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 €. Na požiadanie možno vodičský preukaz vydať do 2 pracovných dní za zvýšený poplatok 26 €. V prípade, že človek nemá s vydaním dokladu naponáhlo, štandardná cena vodičského preukazu v roku 2023 je 6,50 €.

Osoby staršie ako 65 rokov sú pri výmene vodičského preukazu do 30 dní oslobodené od štandardného poplatku. Pri zrýchlenom 2-dňovom procese sa však uplatňuje poplatok 26 €.

Za jazdu s neplatným vodičským preukazom môže byť uložená pokuta 50 € v blokovom konaní a do 100 € v správnom konaní. Neplatný vodičský preukaz bude v každom prípade zadržaný.

Ktoré vodičské preukazy treba vymeniť?

Ružové vodičské preukazy nemali mať žiadnu platnosť a považovali sa za časovo neobmedzené, ale ich platnosť sa napriek tomu skončila v roku 2023. Dôvodom je smernica, ktorou Európsky parlament a Rada 2006/126 ES z roku 2006 zaviedli obmedzenú platnosť vodičských preukazov rôznych skupín.

Zmena vodičských preukazov je potrebná z dôvodu štandardizácie dokladov v celej Európe. Zohľadnenie technologického pokroku je tiež veľmi dôležité.

Podľa tejto smernice si osoby, ktorým boli vydané vodičské preukazy v období od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, musia vymeniť svoje preukazy za nové do 31. decembra 2023. Podľa Karolíny Barinkovej, hovorkyne Prezídia Policajného zboru SR, je v súčasnosti v obehu ešte približne 380 000 týchto preukazov (na základe údajov z júla 2022). Polícia Slovenskej republiky bude naďalej pripomínať verejnosti potrebu výmeny týchto starých preukazov.

Okrem toho existujú aj novšie verzie ružových „vodičských preukazov“, ktorých platnosť tiež končí a ktoré nemajú dátum platnosti. Tieto preukazy boli vydané v období od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 a budú platné do 31. decembra 2032. Ich držitelia majú ešte 10 rokov na ich výmenu, ale môžu o ňu požiadať aj skôr. Nie je to však nevyhnutné.

V budúcnosti sa bude uznávať len jeden vzor vodičského preukazu. Na jeho prednej strane budú uvedené tieto informácie:

 • osobné údaje
 • dátum vydania
 • vydávajúci orgán a číslo vodičského preukazu
 • podpis držiteľa
 • skupiny vodičských oprávnení
 • fotografia držiteľa
 • modrý obdĺžnik s 12 hviezdičkami v kruhu a písmenami SK v strede

Zadná strana nového vodičského preukazu obsahuje všetky skupiny vodičských oprávnení, dátumy ich vydania a obmedzenia vo forme štandardizovaných kódov.

Aktualizovaný doklad obsahuje aj vylepšené bezpečnostné prvky.

Vodičský preukaz – platnosť

Platnosť vodičského preukazu sa líši v závislosti od dátumu vydania dokladu. Toto sú doby platnosti vodičských oprávnení:

 • vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023
 • vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov
 • platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti

Licencie vydané po 19. januári 2013 majú platnosť 15 alebo 5 rokov a musia sa vymeniť pred uplynutím ich platnosti. Žiadatelia by však mali počítať s dostatočne dlhým časom na vybavenie.

V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia preukazov alebo ak došlo k zmene údajov, odporúča sa požiadať o výmenu čo najskôr.

Prvý vodičský preukaz

Bez ohľadu na to, či sa človek chystá získať svoj úplne prvý vodičský preukaz, či mu končí platnosť toho súčasného alebo ho stratil, o nový doklad je potrebné najprv požiadať. Noví vodiči musia pred podaním žiadosti absolvovať skúšku v autoškole a získať doklad o odbornej spôsobilosti.

Na každom okresnom policajnom riaditeľstve je za vybavovanie vodičských preukazov zodpovedné oddelenie dokladov. Žiadosti o vodičské preukazy možno podať prostredníctvom ústneho oznámenia držiteľa vodičského preukazu. Je potrebné, aby žiadateľ podal žiadosť osobne. Oddelenie dokladov vydá vodičský preukaz podľa miesta, kde bola žiadosť podaná.

Na začatie procesu musí držiteľ vodičského preukazu predložiť platný doklad totožnosti a prípadne svoj starý vodičský preukaz. Oddelenie dokladov si tak môže overiť totožnosť žiadateľa a jeho predchádzajúce vodičské preukazy. Oddelenie vyberie správny poplatok. Žiadateľ bude následne vyzvaný, aby podpísal dve záväzné žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu, čím potvrdí, že poskytnuté údaje sú pravdivé.

Na oddelení dokladov sa vyhotoví čiernobiela fotografia a podpis žiadateľa. Žiadateľovi sa vráti jedna potvrdená záväzná žiadosť a starý vodičský preukaz s vyznačeným dátumom prevzatia nového vodičského preukazu. V prípade potreby môže žiadateľ uviesť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, na ktorú bude dostávať aktuálne informácie o stave svojho vodičského preukazu.

Získanie prvého vodičského preukazu je pomerne jednoduchý a priamočiary proces. Platnosť vodičského preukazu, ktorý je vydaný čerstvým vodičom, je spravidla 15 rokov.

Dá sa vzdať vodičského oprávnenia?

Vzdanie sa vodičského preukazu je trvalé rozhodnutie a ak si to človek v budúcnosti rozmyslí, bude sa musieť zapísať do autoškoly a absolvovať celý proces odznova.

Ak sa niekto chce vzdať vodičského preukazu, musí predložiť písomné oznámenie policajnému orgánu. Oznámenie by malo obsahovať meno, adresu, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a dátum vydania vodičského preukazu. Ak sa vodič vzdáva len jedného z viacerých vodičských preukazov, mal by uviesť, do ktorej skupiny patrí. Spolu s oznámením musí priložiť aj príslušný vodičský preukaz.