Remeselné živnosti – zoznam, čo je potrebné na založenie

Remeselné živnosti predstavujú typ živnostenského podnikania, ktoré sa vyznačuje prepojením s tradíciou a manuálnymi zručnosťami. Na jej prevádzkovanie je potrebná odborná spôsobilosť, ktorá sa obvykle získava vyučením v danom odbore. Na jej založenie je teda potrebné mať osvedčenie o získanom vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti, uznanie odbornej kvalifikácie a podobne.


Obsah článku


Medzi remeselné živnosti patrí napríklad zámočníctvo, kamenárstvo, zlatníctvo, stolárstvo, kaderníctvo a ďalšie.

Remeselná živnosť. Ako si ju založiť?

Založenie remeselnej živnosti na Slovensku si vyžaduje splnenie niekoľkých dôležitých krokov:

1. Odborná spôsobilosť:

Na prevádzkovanie remeselnej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť v danom odbore. Najčastejšie sa to dá dosiahnuť:

 • Vyučením v danom odbore: Dokladom o odbornej spôsobilosti je výučný list.
 • Maturitným vysvedčením v odbore: V kombinácii s dokladom o praxi v danom odbore.
 • Osvedčením o získanom vzdelaní: V akreditovanej vzdelávacej ustanovizni pre príslušnú živnosť v kombinácii s dokladom o praxi.
 • Iným dokladom podľa § 22 živnostenského zákona: Napríklad uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie.

2. Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti:

Okrem odbornej spôsobilosti je nutné splniť aj všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • Vek: Dosiahnutie veku 18 rokov.
 • Spôsobilosť na právne úkony: Plnoletosť a bezúhonnosť.
 • Ohlásenie živnosti: Na príslušnom živnostenskom úrade.

3. Ohlásenie živnosti:

Ohlásenie remeselnej živnosti sa podáva na príslušnom živnostenskom úrade podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla podniku. Ohlásenie je možné podať osobne, elektronicky alebo poštou.

Potrebné dokumenty:

 • Vyplnený formulár „Ohlásenie živnosti“.
 • Doklad o odbornej spôsobilosti.
 • Doklad o zaplatení poplatku za ohlásenie živnosti.
 • V prípade ohlásenia živnosti elektronicky aj kvalifikovaný elektronický podpis.

Poplatok za ohlásenie remeselnej živnosti je 15 € za každú živnosť a v prípade založenia živnosti cez internet je poplatok znížený na 7,50 €.

Zoznam remeselných živností

Aktuálny zoznam remeselných živností je uvedený v Prílohe č. 1 živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zoznam obsahuje viac ako 100 remeselných živností rozdelených do rôznych kategórií, ako napríklad Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín, Výroba drevárskych výrobkov, Výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov, Textilná a odevná výroba, ako aj kategória Ostatné, kde patrí napríklad kaderníctvo, kozmetika, fotografovanie či oprava počítačov.

Zoznam remeselných živností je veľmi rozmanitý a zahŕňa rôzne druhy činností. Medzi najčastejšie remeslá patria napríklad kováčstvo, šperkárstvo, obuvníctvo, košikárstvo, keramika, výroba sviečok, výroba mydiel, kožušníctvo a mnohé ďalšie.

V tabuľke sa nachádza zoznam niektorých remeselných živností:

KategóriaRemeselné živnosti
Výroba kovov a kovových výrobkovZámočníctvo, Nástrojárstvo, Kovoobrábanie
Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkovOpravy pracovných strojov, Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel, Opravy karosérií
Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodínVýroba a opravy protetických výrobkov, Výroba a opravy ortopedickej obuvi, Hodinárstvo
Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramikaKamenárstvo
Výroba drevárskych výrobkov, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkovStolárstvo, Drevárstvo, Výroba nábytku
StavebníctvoMurárstvo, Tesárstvo, Pokrývačstvo, Maliarske a natieračské práce, Inštalatérstvo, Elektromontážne práce, Vykurovanie a klimatizácia
Textilná a odevná výrobaKrajčírstvo, Obuvníctvo, Čalúnnictvo
Umelecká výrobaRezba a drevorezba, Hrnčiarstvo, Maliarstvo, Sochárstvo, Grafika

Zoznam remeselných živností je vhodné si dôkladne prejsť, ak má záujemca plány otvoriť si tento druh živnosti.

Čo potrebujem na založenie živnosti?

Ak sa záujemca zamýšľa a kladie si otázku „čo potrebujem na založenie živnosti“, na Slovensku musí splniť nasledovné podmienky a požiadavky:

Všeobecné podmienky:

 • Vek: Dosiahnutie veku 18 rokov.
 • Spôsobilosť na právne úkony: Plnoletosť a bezúhonnosť.
 • Odborná spôsobilosť: V závislosti od typu živnosti (voľná, remeselná, viazaná).

Požiadavky na založenie živnosti:

 • Vyplnenie formulára „Ohlásenie živnosti“: Formulár je dostupný online na webovej stránke Ministerstva vnútra SR alebo na príslušnom živnostenskom úrade.
 • Doklad o odbornej spôsobilosti: V závislosti od typu živnosti (výučný list, maturitné vysvedčenie, osvedčenie o získanom vzdelaní a pod.).
 • Doklad o zaplatení poplatku za ohlásenie živnosti: Poplatok sa líši v závislosti od typu živnosti (voľná, remeselná, viazaná).
 • V prípade ohlásenia živnosti elektronicky: Kvalifikovaný elektronický podpis.

Postup pri zakladaní živnosti:

 1. Vybrať si typ živnosti, ktorú chce človek prevádzkovať.
 2. Preštudovať si požiadavky na odbornú spôsobilosť pre danú živnosť.
 3. Vyplniť formulár „Ohlásenie živnosti“.
 4. Pripraviť si doklad o odbornej spôsobilosti a doklad o zaplatení poplatku.
 5. Ohlásiť živnosť na príslušnom živnostenskom úrade (osobne alebo elektronicky).

Pred ohlásením živnosti je dobré si preštudovať všetky relevantné informácie a v prípade nejasností sa obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na odborníka.

Všetky spomenuté údaje a informácie sú odpoveďou na otázku „čo potrebujem na založenie živnosti“. Ak sa všetky formality vybavia v predstihu, nebude mať záujemca problém otvoriť si živnosť čo najskôr.

Treba tiež pamätať na to, že v prípade predaja výrobkov a inkasovania hotovosti je potrebné si zabezpečiť aj elektronickú pokladňu.

Remeselné kurzy

Remeselné kurzy sú vzdelávacie programy, ktoré učia ľudí rôznym remeselným zručnostiam. Tieto kurzy sa zameriavajú na praktické aspekty remesla a poskytujú študentom príležitosť naučiť sa a precvičiť si rôzne techniky a postupy.

Typy remeselných kurzov:

Existuje široká škála remeselných kurzov, ktoré sa zameriavajú na rôzne remeslá, ako napríklad:

 • Tradičné remeslá: Hrnčiarstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, kováčstvo, košikárstvo, pletenie a háčkovanie
 • Umelecké remeslá: Maliarstvo, sochárstvo, grafika, šperkárstvo
 • Moderné remeslá: Dizajn a výroba šperkov, mydiel, sviečok, dekorácií, recyklácia
 • Kulinárske remeslá: Pečenie, varenie, výroba syrov, vína, piva

Výhody remeselných kurzov:

 • Naučiť sa nové zručnosti: Remeselné kurzy umožňujú študentovi naučiť sa rôzne remeselné zručnosti a techniky.
 • Rozvíjať kreativitu: Remeselné kurzy pomôžu rozvíjať kreativitu a umelecké cítenie.
 • Získať praktické skúsenosti: Remeselné kurzy sa zameriavajú na praktické aspekty remesla a poskytujú študentom príležitosť precvičiť si rôzne techniky a postupy.
 • Spoznať nových ľudí: Remeselné kurzy sú skvelým spôsobom, ako spoznať ľudí s podobnými záujmami.
 • Užiť si zábavu: Remeselné kurzy sú zábavným a relaxačným spôsobom, ako tráviť voľný čas.

Kde nájsť remeselné kurzy:

Remeselné kurzy sa ponúkajú na rôznych miestach, ako napríklad:

 • Ľudové školy umenia: Ponúkajú širokú škálu remeselných kurzov pre rôzne vekové kategórie.
 • Súkromné ateliéry a dielne: Mnoho remeselníkov ponúka kurzy vo svojich ateliéroch a dielňach.
 • Komunitné centrá a knižnice: Niektoré komunitné centrá a knižnice ponúkajú remeselné kurzy pre verejnosť.
 • Online kurzy: Existuje mnoho online platforiem, ktoré ponúkajú remeselné kurzy online.

Predtým, ako sa záujemca rozhodne pre remeselný kurz, je vhodné, aby zvážil úroveň obtiažnosti pre svoju úroveň, prečítal si recenzie kurzu a lektora, opýtal sa na detaily ako je dĺžka kurzu, počet účastníkov, využívané materiály a stanovil si rozpočet pre kurz.

Remeselné živnosti si vyžadujú množstvo praktických zručností. Vďaka remeselným kurzom sa záujemcovia môžu naučiť všetko potrebné pre svoju prax.

Aké sú trendy v oblasti remeselných živností?

Remeselné živnosti si prechádzajú v súčasnosti viacerými trendmi, medzi ktoré patria:

1. Nárast záujmu o remeselné produkty:

 • Spotrebitelia si stále viac cenia originálne a ručne vyrobené produkty.
 • Remeselné produkty sú vnímané ako kvalitnejšie, trvácnejšie a jedinečné.
 • Existuje rastúci záujem o lokálne a eticky vyrobené produkty.

2. Popularizácia online predaja:

 • Remeselníci čoraz viac využívajú online platformy na predaj svojich produktov.
 • Online predaj umožňuje remeselníkom osloviť širšie publikum a expandovať na nové trhy.
 • Existuje viacero online platforiem zameraných na remeselné produkty.

3. Zvýšená digitalizácia:

 • Remeselníci čoraz viac využívajú digitálne nástroje a technológie v rôznych aspektoch svojej práce.
 • Digitálne nástroje slúžia na marketing, komunikáciu, správu zákazníkov a dizajn produktov.
 • 3D tlač a iné digitálne technológie sa používajú na výrobu remeselných produktov.

Trendy v oblasti remeselných živností sa neustále menia a vyvíjajú. Remeselníci, ktorí sa dokážu adaptovať a ponúkať kvalitné a jedinečné produkty, majú veľkú šancu na úspech v dnešnom dynamickom svete.