Otvorenie živnosti – doklady, poplatok, založenie online

otvorenie zivnosti

Otvorenie živnosti je prvým krokom na ceste k vlastnému podnikaniu. Prináša so sebou slobodu a zodpovednosť za budovanie vlastnej kariéry. Avšak, proces založenia živnosti môže pôsobiť mätúco a zdĺhavo. Ohlásenie živnosti sa realizuje na živnostenskom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa.


Obsah článku


Prvým krokom pri otvorení živnosti je výber typu živnosti, ktorú chce záujemca prevádzkovať. Na založenie je potrebný občiansky preukaz, výpis z registra trestov, doklad o zaplatení správneho poplatku, pri remeselných alebo viazaných živnostiach aj doklad o odbornej spôsobilosti.

Čo je živnosť?

Čo presne však živnosť je? Ide o samostatnú a sústavnú činnosť, ktorá je prevádzkovaná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Upravuje ju živnostenský zákon. Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (SZČO) alebo právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.) na základe živnostenského oprávnenia.

Existuje viacero typov živností – voľné, remeselné a viazané, ktoré sa líšia v požiadavkách na odbornú spôsobilosť. Založenie živnosti je pomerne jednoduchý proces, ktorý sa dá vybaviť online alebo na miestnom živnostenskom úrade.

Vedieť, čo je živnosť, je v dnešnej dobe dôležité, pretože je to spôsob zárobku peňazí pre mnohých ľudí.

Všetko o živnosti – kde nájsť info?

Ak chce záujemca nájsť všetko dôležité o živnosti, existuje viacero zdrojov, z ktorých môže čerpať informácie:

Oficiálne zdroje:

 • Živnostenský zákon: obsahuje všetky relevantné informácie o živnostiach, ich typoch, podmienkach prevádzkovania a procese založenia.
 • Živnostenský úrad: oficiálna stránka Živnostenského úradu SR, kde živnostník nájde formuláre, návody a kontakty na miestne úrady.
 • Portály o podnikaní: komplexné portály s informáciami o podnikaní na Slovensku, vrátane živností, daní, odvodov a dotačných programov.

Ostatné zdroje:

 • Knihy a publikácie o podnikaní: V kníhkupectvách aj online sa nachádza široká škála kníh a publikácií o rôznych aspektoch podnikania, vrátane živností.
 • Online kurzy a webináre: Existuje mnoho online kurzov a webinárov, ktoré pomôžu s podnikaním a s vybavením živnosti.
 • Poradenstvo: Je možné obrátiť sa na daňového poradcu, právnika alebo iného odborníka, ktorý poradí s konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa živnosti.

Vedieť všetko o živnosti predtým, ako sa založí, je veľmi rozumný krok. Pomôže lepšie pochopiť celý proces, od jej otvorenia až po jej prevádzkovanie.

Ako si založiť živnosť?

To, ako si založiť živnosť na Slovensku, nie je až také problematické a ide o pomerne jednoduchý proces. Treba podstúpiť niekoľko krokov.

1. Vybrať si typ živnosti:

Existujú tri typy živností:

 • Voľné živnosti: Nevyžadujú si žiadne špeciálne vzdelanie alebo prax.
 • Remeselné živnosti: Vyžadujú si výučný list v danom odbore.
 • Viazané živnosti: Vyžadujú si vysokoškolské vzdelanie alebo prax v danom odbore.

Zoznam voľných, remeselných a viazaných živností sa nachádza na stránke Živnostenského úradu SR.

2. Splniť podmienky odbornej spôsobilosti:

Ak si záujemca vyberie remeselnú alebo viazanú živnosť, bude musieť preukázať odbornú spôsobilosť. Môže to urobiť napríklad výučným listom, diplomom o vysokoškolskom vzdelaní alebo praxou v danom odbore.

3. Vyplniť a podať formulár:

Na miestnom živnostenskom úrade možno vyplniť a podať formulár. Ten sa nachádza na stránke Živnostenského úradu SR alebo priamo na Živnostenskom úrade.

4. Zaplatiť poplatok za zápis do živnostenského registra:

Poplatok za zápis do živnostenského registra je 5 € pre voľné živnosti a 15 € pre remeselné a viazané živnosti.

5. Začať podnikať:

Po zápise do živnostenského registra môže živnostník začať podnikať.

Vedieť, ako si založiť živnosť, nie je zložité, dôležité je pripraviť si kvalitný podnikateľský plán a poznať všetky povinnosti, ktoré so živnosťou súvisia.

Doklady potrebné na založenie živnosti

Medzi základné doklady potrebné na založenie živnosti patria:

 • Občiansky preukaz: Na preukázanie totožnosti a trvalého pobytu.
 • Výpis z registra trestov: Nie je potrebný, ak ide o občana SR, úrad si ho vyžiada automaticky.
 • Doklad o odbornej spôsobilosti: Ak si záujemca vyberie remeselnú alebo viazanú živnosť, bude musieť preukázať odbornú spôsobilosť. Môže to urobiť napríklad výučným listom, diplomom o vysokoškolskom vzdelaní alebo praxou v danom odbore.
 • Súhlas príslušného súdu: Ak ohlasuje živnosť zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony.
 • Doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť: Ak je adresa podnikania odlišná od miesta bydliska. Môže to byť napríklad nájomná zmluva, výpis z listu vlastníctva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Ďalšie doklady na založenie živnosti:

 • Doklad o zaplatení poplatku za zápis do živnostenského registra: Poplatok je 5 € pre voľné živnosti a 15 € pre remeselné a viazané živnosti.
 • Plná moc: Ak ohlasuje živnosť splnomocnenec, potrebuje plnú moc s overeným podpisom.

Všetky doklady je potrebné predložiť v origináli alebo v overenej kópii. Odporúča sa pripraviť si kópie všetkých dokladov pre vlastnú potrebu. Žiadosť je možné podať online alebo na miestnom živnostenskom úrade.

Čo je to živnostenský list alebo živnostenské oprávnenie?

Živnostenský list, oficiálne nazývaný „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“, je doklad, ktorý oprávňuje fyzickú alebo právnickú osobu na prevádzkovanie živnosti v Slovenskej republike. Od roku 2010 nahradil klasický živnostenský list, avšak v bežnej reči sa stále používa staré pomenovanie.

Na rozdiel od minulosti sa už živnostenský list nevydáva. Podnikateľ si vybaví výpis zo živnostenského registra, ktorý slúži ako doklad o živnostenskom oprávnení. Výpis je dostupný online a je bezplatný.

Získanie živnostenského oprávnenia je pomerne jednoduchý proces. Žiadosť o výpis zo živnostenského registra sa dá podať elektronicky alebo osobne na miestnom živnostenskom úrade.

Ako dlho trvá vybavenie živnosti?

Dĺžka vybavenia živnosti závisí od spôsobu podania a typu živnosti:

Elektronické podanie:

 • Voľné živnosti: 1 až 3 pracovné dni
 • Remeselné a viazané živnosti: 3 až 5 pracovných dní

Osobné podanie:

 • Voľné živnosti: 3 až 5 pracovných dní
 • Remeselné a viazané živnosti: 5 až 7 pracovných dní

V oboch prípadoch je dôležité, aby bola žiadosť o výpis zo živnostenského registra kompletná a správne vyplnená. Ak je v žiadosti chyba, živnostenský úrad ju môže vrátiť na dopracovanie, čo môže predĺžiť proces vybavenia živnosti.

Treba tiež poznamenať, že v niektorých prípadoch môže byť potrebné doložiť k žiadosti o výpis zo živnostenského registra aj ďalšie dokumenty, napríklad doklad o odbornej spôsobilosti. To môže tiež predĺžiť proces vybavenia.

Založenie alebo otvorenie živnosti online

Založenie živnosti online je v súčasnosti pomerne jednoduchý a pohodlný proces. Existuje viacero možností, ako je to možné urobiť:

1. Prostredníctvom portálu Slovensko.sk:

 • Táto možnosť je dostupná pre fyzické osoby s občianskym preukazom s čipom a aktivovaným elektronickým podpisom.
 • Na portáli Slovensko.sk nájde žiadateľ službu „Ohlásenie živnosti“, kde je možné vyplniť a odoslať elektronický formulár.
 • Poplatok za ohlásenie živnosti online je 5 €.

2. Prostredníctvom sprostredkovateľskej spoločnosti:

 • Existuje viacero spoločností, ktoré ponúkajú sprostredkovanie založenia alebo otvorenia živnosti online.
 • Tieto spoločnosti pomôžu s vyplnením formulára a odoslaním žiadosti na živnostenský úrad.
 • Za túto službu si samozrejme účtujú poplatok, ktorý sa môže pohybovať od 10 € do 50 €.
 • Zoznam sprostredkovateľských spoločností sa nachádza na internete.

3. Pomocou online formulára na webe miestneho živnostenského úradu:

 • Niektoré miestne živnostenské úrady ponúkajú možnosť odoslania žiadosti o ohlásenie živnosti online.
 • Na webe úradu sa nachádza online formulár, ktorý je možné vyplniť a odoslať.

Pred odoslaním žiadosti o ohlásenie živnosti je potrebné si skontrolovať, či má záujemca všetky potrebné dokumenty. V žiadosti o ohlásenie živnosti treba uviesť všetky predmety podnikania, ktoré chce živnostník prevádzkovať. Po odoslaní žiadosti je potrebné skontrolovať, či záujemcovi živnostenský úrad nedal žiadne výzvy na dopracovanie.

Poplatok za založenie živnosti

Poplatok za založenie živnosti v roku 2024 je 5 € (od apríla 7€) za voľnú živnosť a za remeselnú a viazanú živnosť je to 15€ (od apríla 22€), ak sa podá osobne na živnostenskom úrade. Pri elektronickom ohlásení živnosti cez portál slovensko.sk je poplatok 50% z celkovej sumy pre remeselné a viazané živnosti a každá voľná živnosť je od poplatku oslobodená.

Poplatok za založenie živnosti sa uhrádza bezhotovostne prevodom na účet živnostenského úradu. V online formulári bude klient automaticky presmerovaný na platobnú bránu. Pri osobnom ohlásení mu úradník povie, ako môže poplatok uhradiť.

Živnostenské podnikanie a jeho výhody

Živnostenské podnikanie je skvelý spôsob, ako sa stať vlastným pánom a budovať si kariéru podľa svojich predstáv. Prináša so sebou viacero výhod, medzi ktoré patria:

1. Nezávislosť a sloboda:

 • Podnikateľ je sám sebe pánom a sám si určuje, ako a kedy bude pracovať.
 • Nemusí sa nikomu zodpovedať a nie je viazaný pracovnými zmluvami.
 • Má voľnosť vybrať si, s kým bude spolupracovať a aké projekty bude realizovať.

2. Potenciál vysokého zárobku:

 • Jeho príjmy nie sú obmedzené mzdou, závisia len od jeho šikovnosti a úsilia.
 • Môže si sám stanovovať ceny za svoje služby a produkty.
 • Ak sa mu darí, môže si zarobiť oveľa viac, ako by si zarobil v zamestnaní.

3. Sebarealizácia a zadosťučinenie:

 • Môže robiť to, čo ho baví a napĺňa.
 • Má možnosť rozvíjať svoje talenty a zručnosti.
 • Môže budovať vlastnú značku a reputáciu.
 • Môže sa podieľať na rozvoji spoločnosti a ovplyvňovať životy ľudí.

4. Flexibilita:

 • Sám si určuje pracovný čas a miesto práce.
 • Môže pracovať z domu, z kancelárie alebo z co-workingového priestoru.
 • Môže si sám upraviť pracovný čas tak, aby mu vyhovoval.
 • Má možnosť ľahšie skĺbiť prácu s rodinou a osobným životom.

5. Daňové a odvodové úľavy:

 • Živnostníci si môžu uplatniť rôzne daňové a odvodové úľavy, ktoré im pomôžu znížiť náklady na podnikanie.
 • Môžu si napríklad uplatniť paušálne výdavky, paušálne výdavky na dopravu, daňový bonus na dieťa, odvodové úľavy pre SZČO a iné.

6. Rýchle a jednoduché založenie:

 • Založiť si živnosť je v súčasnosti pomerne jednoduchý a rýchly proces.
 • Všetko je možné vybaviť online cez portál Slovensko.sk.
 • Poplatok za ohlásenie živnosti je len 5 €.
Živnostenské podnikanie je skvelou príležitosťou pre tých, ktorí chcú mať kontrolu nad svojím životom a kariérou a chcú si budovať niečo vlastné.

Čo je register živností?

Register živností, oficiálne nazývaný živnostenský register, je verejný register, ktorý obsahuje informácie o živnostníkoch a ich živnostiach na Slovensku. Vedie ho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a je dostupný online.

V registri živností je možné nájsť nasledovné informácie:

 • Meno a priezvisko živnostníka
 • Názov živnosti
 • Adresa podnikania
 • Predmet podnikania
 • Dátum začatia podnikania
 • Právna forma (fyzická osoba, právnická osoba)
 • IČO (identifikačné číslo organizácie)
 • DIČ (daňové identifikačné číslo)

Register živností je dôležitým nástrojom pre:

 • Podnikateľov: slúži na evidenciu ich živností a na preukazovanie ich oprávnenia na podnikanie
 • Zákazníkov: umožňuje im overiť si, či daný podnikateľ je legitímny a či má oprávnenie na podnikanie v danej oblasti
 • Štátne orgány: umožňuje im kontrolovať dodržiavanie živnostenského zákona a ostatných predpisov

Register živností je rozdelený na dve časti:

 • Verejná časť: je dostupná online a obsahuje základné informácie o živnostníkoch a ich živnostiach
 • Neverejná časť: obsahuje citlivé informácie o živnostníkoch, ako sú napríklad ich rodné číslo a adresa trvalého pobytu

Výpis z registra živností je možné si vyžiadať online, na príslušnom živnostenskom úrade alebo na pošte.