Neoprávnené podnikanie – bez živnosti, na čierno

Neoprávnené podnikanie, práca bez živnosti alebo práca na čierno je akákoľvek podnikateľská činnosť, ktorá nie je vykonávaná v súlade s platnou legislatívou. To zahŕňa prevádzkovanie živnosti bez živnostenského oprávnenia, vykonávanie činnosti bez splnenia zákonných podmienok, zamestnávanie ľudí bez riadneho pracovného pomeru, či neplatenie daní a odvodov.


Obsah článku


Neoprávnené podnikanie je v rozpore so zákonom a môže mať vážne dôsledky pre zainteresované osoby.

Podnikanie bez živnosti. Aké sú dôsledky?

Podnikanie bez živnosti, nazývané aj neoprávnené podnikanie alebo práca na čierno, predstavuje vážny priestupok s ďalekosiahlymi následkami.

Dôsledky podnikania bez živnosti:

 • Pokuty od živnostenského úradu: Výška pokuty sa môže vyšplhať až do výšky 3319 €.
 • Trestné stíhanie: V závažných prípadoch hrozí trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie.
 • Zhabanie neoprávnene vyrobených alebo predávaných produktov: Produkty vyrobené alebo predané v rámci neoprávneného podnikania môžu byť skonfiškované.
 • Neplatnosť právnych úkonov: Zmluvy a iné právne úkony uzatvorené v súvislosti s neoprávneným podnikaním môžu byť neplatné.
 • Poškodenie reputácie: Neoprávnené podnikanie môže poškodiť reputáciu podnikateľa a sťažiť mu budúce podnikanie.

Podnikanie bez živnosti a neoprávnené podniaknie sa môže zdať ako lákavá možnosť, avšak riziká a následky s ňou spojené ďaleko prevyšujú akékoľvek krátkodobé výhody. Okrem pokút a trestného stíhania môže práca na čierno poškodiť reputáciu a sťažiť budovanie úspešného podnikania. Je dôležité zvážiť všetky aspekty a zvoliť si legálnu formu podnikania, ktorá umožní podnikať s istotou a bez rizika sankcií.

Práca na čierno. Čím je charakteristická?

Práca na čierno alebo tiež známa ako „čierna práca“, je v súčasnosti veľmi aktuálnou tématikou na Slovensku aj vo svete. Predstavuje nelegálny spôsob zamestnávania, ktorý je charakteristický tým, že pracovný pomer nie je ani prihlásený, ani riadne zodpovedaný zo strany zamestnávateľa.

 • Človek, ktorý pracuje na čierno, nie je zaregistrovaný v sociálnom a zdravotnom poistení, a teda neodvádza na ne príspevky. Tento spôsob práce sa vyskytuje v rôznych oblastiach, ako napríklad v stavebníctve, gastronómii, službách alebo v poľnohospodárstve.
 • Typickým príkladom práce na čierno sú aj rôzne sezónne práce, kde sa pracuje len krátkodobo počas sezóny a potom je zamestnanec prepustený bez akejkoľvek zmluvy alebo poistenia. Dôvodom, prečo sa ľudia uchyľujú k práci na čierno, je najmä získanie rýchleho príjmu alebo vyhnutie sa plateniu dani z príjmu a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Niektorí zamestnávatelia sú tiež ochotní platiť menej v porovnaní s priemerným platom v danej oblasti, pretože pri práci na čierno nemusia platiť zamestnanecké odvody, pracovné oblečenie, zariadenie či prostriedky.
 • Práca na čierno prináša so sebou veľa nevýhod a rizík, jednak preto, že zamestnanec nie je riadne sociálne ani zdravotne zabezpečený, avšak aj preto, že v prípade úrazu alebo choroby nemá nárok na náhradu mzdy alebo zdravotné ošetrenie.
 • Okrem toho, zamestnanec nemá nárok ani na dovolenku, prípadne nemocenské či materské voľno. Navyše, v prípade odhalenia práce na čierno môže dôjsť k pokutám pre obe strany, teda i pre zamestnávateľa aj zamestnanca.

Práca na čierno je nelegálnym spôsobom zamestnávania, a preto je dôležité bojovať proti nej a presadzovať dodržiavanie zákonných podmienok v pracovnom prostredí.

Zamestnávatelia by mali mať korektný prístup k svojim zamestnancom a dodržiavať zákony týkajúce sa pracovných vzťahov. Zamestnanci by na druhej strane mali mať informácie o svojich právach a nenechať sa obalamutiť ponukou rýchleho a nenahláseného zamestnania.

V konečnom dôsledku je neoprávnené podnikanie nebezpečné pre obe strany a vedie k rôznym následkom. Preto je dôležité dodržiavať zákony a pracovať len v legálnom pracovnom vzťahu, ktorý zaručuje práva zamestnanca a jeho bezpečnosť v pracovnom prostredí.

Čo je podnikanie?

Pri zamyslení sa nad tým, čo je podnikanie, je potrebné vedieť, že ide o proces vytvárania a riadenia podniku s cieľom dosiahnuť zisk a poskytovať určité produkty alebo služby na trhu. Je to kľúčový prvok súčasnej spoločnosti a významný faktor hospodárskeho rastu a rozvoja.

 • Podnikanie sa neobmedzuje len na založenie firmy, zahŕňa aj podnikavé myslenie a prístup k životu. Je to schopnosť využívať príležitosti, byť tvorivý a riešiť problémy. Podnikateľ je človek, ktorý je odvážny, ambiciózny a nebojí sa riskovať. Je to človek, ktorý v sebe má podnikateľského ducha a túžbu dosiahnuť viac.
 • Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ľudia rozhodujú stať sa podnikateľmi. Niektorí chcú byť nezávislí a robiť veci po svojom, iní túžia po finančnej slobode a bohatstve. Niektorí chcú dosiahnuť úspech a uznanie, iní sa chcú zapojiť do niečoho užitočného pre spoločnosť. Každý má svoje vlastné motivácie a ciele, ktoré ho vedú k podnikaniu.
 • Podnikanie nie je jednoduchý proces a vyžaduje veľa úsilia, práce a obetu. Je nutné mať správnu kombináciu kvalít a schopností, aby bol človek úspešný podnikateľ. Musí mať odvahu riskovať a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Musí mať vizionársky pohľad na to, ako by mal jeho podnik fungovať a kam by ho mal priviesť v budúcnosti.
 • Pri podnikaní musí mať podnikateľ schopnosť riadiť ľudí a tím, pretože bez kvalitných zamestnancov a vzťahov s nimi nikdy nedosiahne úspech. Podnikateľ je však oveľa viac než iba šéf firmy. Je aj lídrom, inovátorom, stratégom a organizátorom. Prekonáva prekážky a nachádza nové spôsoby riešenia problémov. Musí byť flexibilný a prispôsobivý v meniacom sa prostredí, v ktorom podniká. A najmä musí mať neustálu chuť učiť sa a rozvíjať sa ako podnikateľ a ako človek.

Čo ešte je podnikanie a čo všetko prináša?

Podnikanie prináša širokú paletu výhod pre podnikateľa aj spoločnosť, v ktorej podniká. Podnikanie vedie k tvorbe pracovných miest, stimuluje hospodársky rast a inovácie a prispieva k rozvoju celého odvetvia a krajiny. Má tiež pozitívny vplyv na spoločnosť vďaka tomu, že poskytuje produkty a služby, ktoré uspokojujú potreby a zlepšujú kvalitu života ľudí.

Práca na živnosť. Aké sú jej výhody?

Existujú mnohé dôvody, prečo sa môže zdať človeku možnosť pracovať na živnosť atraktívna. Avšak táto forma podnikania má aj svoje nevýhody a nie je pre každého vhodná. Kedy teda práca na živnosť predstavuje výhodnú možnosť?

 • Prvým dôvodom môže byť možnosť flexibilnejšieho pracovného času. Je možné si nastaviť svoj pracovný čas tak, aby mal človek viac času na prácu alebo na rodinu, podľa toho, ako veľmi je to pre neho dôležité. Toto priame nastavenie jeho pracovnej doby je určite jednou z veľkých výhod živnosti.
 • Ďalším pozitívom môže byť vyšší príjem. Keď človek pracuje ako živnostník, môže si stanoviť svoju cenu za prácu. Je to v jeho rukách a má tak možnosť aktívnejšie ovplyvniť svoje finančné zabezpečenie. Ak teda má dostatok zákaziek a dokáže si udržať dobré renomé, môže zarábať viac ako v bežnom zamestnaní.
 • Pre mnohých je dôležitým faktorom aj pocit slobody a nezávislosti. Človek pracuje sám na seba, nemá nad sebou šéfa a môže si robiť veci podľa vlastného uváženia. To môže byť obzvlášť príjemné pre tých, ktorí radšej pracujú sami a nemajú radi príkazy.
 • Mnoho ľudí sa rozhodne pre prácu na živnosť aj preto, že chcú rozvíjať svoje záujmy a schopnosti. Na rozdiel od zamestnania, kde majú určitý pracovný záväzok, ako živnostníci majú väčšiu slobodu v oblasti svojho podnikania. Môžu sa venovať veciam, ktoré napĺňajú ich záujmy a dokážu sa viac rozvíjať vo svojom odbore.

Na druhej strane, živnosť prináša aj určité nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť predtým, ako sa človek rozhodne pre túto formu práce. Jednou z nich môžu byť finančné riziká. Ak má človek nestabilný príjem, môže sa stať, že v jednom mesiaci zarába dobre, no v ďalšom veľmi málo alebo vôbec nič. Musí sa naučiť hospodáriť s financiami a byť pripravený na to, že jeho príjem môže kolísať.

Živnostenský list alebo živnostenské oprávnenie

V súčasnosti sa na Slovensku už nevydávajú živnostenské listy. Namiesto nich sa používa živnostenské oprávnenie, resp. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vzniká ohlásením živnosti na príslušnom živnostenskom úrade.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení je doklad, ktorý osvedčuje, že fyzická alebo právnická osoba môže prevádzkovať živnosť v súlade s platnou legislatívou. Obsahuje informácie o:

 • Oprávnení prevádzkovať živnosť: Druh a predmet podnikania
 • Identite podnikateľa: Meno a priezvisko/ názov firmy, adresa, IČO
 • Dátum vzniku živnostenského oprávnenia
 • Prípadné obmedzenia: Napríklad viazanosť na osobu zodpovedného zástupcu

Živnostenský list je v súčasnosti už minulosťou, nahradil ho teda doklad Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Ako zistiť DIČ?

Existuje viacero možností, ako zistiť DIČ (daňové identifikačné číslo):

1. Vyhľadanie v zozname daňových subjektov:

2. Pomocou finstat.sk:

 • Na stránke finstat.sk je možné vyhľadať DIČ právnických osôb zadaním názvu firmy.

3. Priamo u daňového subjektu:

 • DIČ je možné nájsť na faktúrach, zmluvách a iných dokladoch vystavených daňovým subjektom.
 • Je možné sa obrátiť priamo na daňový subjekt a požiadať ho o oznámenie jeho DIČ.

Zoznam daňových subjektov na stránke Finančnej správy SR je najspoľahlivejším zdrojom informácií o tom, ako zistiť DIČ.

Živnostenský register

Živnostenský register je dôležitým registrom pre každého podnikateľa a živnostníka. Ide o databázu, ktorá zaznamenáva údaje o všetkých fyzických a právnických osobách, ktoré vykonávajú živnostenskú činnosť na území Slovenskej republiky.


Registrovanie živnostenskej činnosti v Živnostenskom registri je povinné pre každého, kto si chce založiť vlastný biznis alebo vykonávať nejakú formu živnosti. Registrácia je dôležitá preto, aby sa zabezpečila transparentnosť a regulácia podnikania v krajine.


Registrovanie sa vykonáva na Okresnom úrade alebo na Obchodnom registri. Do Živnostenského registra sa zapisujú všetky potrebné informácie o živnostníkoch, napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, druh živnostenskej činnosti, výška základného imania atď. Tieto údaje sú dôležité nielen pre štátnu správu, ale aj pre samotného podnikateľa, ktorý tak má prehľad o svojich povinnostiach a právach vyplývajúcich zo živnostenského oprávnenia.

Okrem evidencie plní Živnostenský register aj kontrolnú funkciu. Kontroluje sa, či živnostník dodržiava podmienky vykonávania živnosti a plní svoje povinnosti voči štátu, napríklad v oblasti platenia daní a odvodov. V prípade nedodržania podmienok môže živnostenský úrad uložiť disciplinárny postih, vrátane zrušenia živnostenského oprávnenia.

Živnostenský register má dôležitú úlohu pri poskytovaní informácií pre verejnosť. Na webovej stránke Živnostenského registra je možné vyhľadať si informácie o konkrétnych živnostiach alebo podnikateľoch a overiť si ich platnosť. To pomáha spotrebiteľom v rozhodovaní, či si vybrať práve danú firmu či živnostníka.

V súčasnosti je Živnostenský register digitalizovaný a využíva moderné technológie, čo zjednodušuje komunikáciu medzi živnostníkmi a živnostenskými úradmi.