Gallup test – ako funguje a na čo sa využíva?

Vstup do sveta práce prináša množstvo výziev pre zamestnancov a zamestnávateľov. Základným kameňom pre úspešnú organizačnú kultúru a výkonnosť tímu je pochopenie jednotlivých osobnostných vlastností a preferencií každého člena tímu. Jedným z najefektívnejších nástrojov na meranie týchto faktorov je Gallup Test.

Gallup Test je cenným nástrojom pre zlepšenie pracovného prostredia a zvýšenie produktivity v organizáciách. Porozumenie silných stránok jednotlivcov umožňuje lepšie využitie ich potenciálu a vytvára prostredie, kde môžu zamestnanci prosperovať. Investícia do pochopenia a rozvoja talentov je investíciou do dlhodobého úspechu organizácie.

Čo je Gallupov test?

Gallupov test, známy aj ako CliftonStrengths Assessment, je psychometrický nástroj vyvinutý spoločnosťou Gallup s cieľom identifikovať a analyzovať silné stránky človeka, ktoré môžu byť aj v pracovnom posudku.

Tento test je založený na pozorovaní, že jednotlivci majú väčšiu pravdepodobnosť úspechu, keď sú sústredení na rozvoj svojich prirodzených talentov namiesto toho, aby sa snažili vyrovnať so svojimi slabými stránkami.

Gallupov test sa skladá z rady otázok, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty osobnosti, schopností a preferencií jednotlivca. Po vyplnení testu jednotlivec získa zoznam svojich najvýraznejších silných stránok, ktoré sú označované ako „témy“ a kategorizované podľa modelu CliftonStrengths. Tieto témy sú základom pre ďalšie porozumenie seba samého a svojho potenciálu v pracovnom aj osobnom živote.

Gallupov test sa často využíva v rámci osobného rozvoja, kariérneho poradenstva, manažérskeho rozvoja a tímového budovania. Poskytuje jednotlivcom a organizáciám cenné informácie o tom, ako môžu najlepšie využiť svoje silné stránky a dosiahnuť svoje ciele.

Ako funguje Gallup test?

Gallup test funguje na základe psychometrických princípov, ktoré analyzujú individuálne silné stránky človeka a talenty jednotlivca. Tu je stručný prehľad toho, ako funguje:

 • Vyplnenie dotazníka: Jednotlivec vyplní sériu otázok, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty jeho osobnosti, preferencií a spôsobov myslenia. Otázky sú navrhnuté tak, aby identifikovali prirodzené sklonnosti a tendencie jednotlivca v rôznych oblastiach života.
 • Kategorizácia talentov: Po vyplnení dotazníka sa odpovede analyzujú a vyhodnocujú podľa modelu CliftonStrengths. Tento model identifikuje 34 unikátnych tém alebo talentov, ktoré zodpovedajú najvýraznejším silným stránkam jednotlivca.
 • Poskytnutie výsledkov: Po analýze dotazníka dostane jednotlivec zoznam svojich najvýraznejších silných stránok, označovaných ako „témy“. Tieto témy sú opísané v kontexte ich významu a prínosu pre jednotlivca.
 • Využitie výsledkov: Získané informácie môžu byť využité na osobný rozvoj, kariérne poradenstvo, tímové budovanie alebo manažérsky rozvoj. Jednotlivec sa môže lepšie porozumieť svojim silným stránkam a naučiť sa, ako ich využiť na dosiahnutie svojich cieľov.

Gallup test sa nezameriava na hodnotenie jednotlivcov, ale skôr na identifikáciu ich potenciálu a posilnenie ich silných stránok. Tento prístup umožňuje ľuďom využiť svoje talenty na maximum a dosiahnuť väčší osobný aj pracovný úspech.

Využitie Gallupovho testu v pracovnom prostredí

Gallup test má široké uplatnenie v pracovnom prostredí a organizáciách. Jedným z hlavných spôsobov využitia je v procese náboru a výberu nových zamestnancov. Identifikácia silných stránok uchádzačov môže pomôcť zamestnávateľom nájsť kandidátov, ktorí majú potenciál vynikať v danom pracovnom prostredí.

Okrem toho sa Gallup test využíva aj pri riadení ľudských zdrojov a rozvoji zamestnancov. Porozumenie jednotlivcov a ich talentov umožňuje manažérom lepšie prispôsobiť pracovné úlohy a projekty podľa individuálnych schopností členov tímu. Tým sa zvyšuje angažovanosť zamestnancov a produktivita tímu ako celku.

Najlepšie platné práce na Slovensku jednoducho nemusia byť vhodné pre každú osobnosť. Každý však môže uspieť v niektorej oblasti, v ktorej je silný.

Gallup test sa nezameriava na hodnotenie jednotlivcov, ale skôr na identifikáciu ich potenciálu a posilnenie ich silných stránok.

Gallup test zadarmo

Existuje viacero možností, ako si urobiť Gallup test zadarmo:

1. Online testy:

 • Gallup CliftonStrengths 34: Gallup ponúka bezplatnú verziu testu CliftonStrengths 34, ktorá poskytne prehľad o 5 silných stránkach.
 • Via Character: Test Via Character od Inštitútu charakteru je bezplatný a meria 24 charakterových silných stránok.
 • Test talentov SHL: Test talentov SHL ponúka bezplatnú verziu, ktorá poskytne prehľad o preferovaných pracovných štýloch a talentoch.

2. Knihy a online zdroje:

 • Kniha „StrengthsFinder 2.0“ od Toma Ratha: Táto kniha obsahuje kód na bezplatné absolvovanie testu CliftonStrengths 34.
 • Webová stránka Gallup: Na webovej stránke Gallup nájdete množstvo bezplatných informácií o silných stránkach a talentoch, ako aj rôzne tipy a rady.
 • Blog „Strengths Based Leadership“: Blog „Strengths Based Leadership“ ponúka množstvo bezplatných článkov a materiálov o silných stránkach a ich využití v práci aj v osobnom živote.

3. Workshopy a kurzy:

 • Gallup ponúka rôzne workshopy a kurzy o silných stránkach, z ktorých niektoré sú bezplatné.
 • Niektoré univerzity a neziskové organizácie ponúkajú bezplatné workshopy o silných stránkach.

Dôležité je poznamenať, že bezplatné verzie testov a kurzov nemusia byť tak komplexné ako platené verzie. Napriek tomu však môžu poskytnúť cenný prehľad o silných stránkach a talentoch. Test osobnosti zadarmo je dostupný na rôznych stránkach, avšak presnejšiu analýzu poskytne odborník – psychológ alebo odborník z oblasti ľudských zdrojov.

Existuje viacero možností, ako si urobiť test osobnosti zadarmo, napríklad na stránke 16Personalities alebo Big Five Inventory. 16Personalities je bezplatný test osobnosti, ktorý pomôže identifikovať typ osobnosti podľa Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Big Five Inventory je bezplatný test osobnosti, ktorý meria 5 veľkých faktorov osobnosti – otvorenosť voči skúsenostiam, svedomitosť, extroverzia, príjemnosť a neuroticizmus. Pri výbere povolania je dôležitá aj osobnosť, napríklad či je človek introvert alebo extrovert.

Výhody a výsledky Gallup testu

Implementácia Gallup testu prináša množstvo výhod. Medzi tie najvýraznejšie patria zlepšená komunikácia, teda porozumenie talentov a preferencií jednotlivcov umožňuje lepšie komunikačné zručnosti v tíme a znižuje konflikty.

Vďaka testu môže prísť aj zvýšená produktivita. Zamestnanci majú tendenciu byť produktívnejší, keď môžu pracovať na úlohách, ktoré zodpovedajú ich silným stránkam. Manažéri majú lepšie podmienky na riadenie tímu a posilnenie motivácie zamestnancov.

Dôležité je aj zníženie fluktuácie. Zamestnanci sú pravdepodobnejšie lojálni k organizácii, keď majú možnosť rozvíjať svoje talenty a využívať ich vo svojej práci.

Prečo je dôležité poznať silné a slabé stránky človeka?

Poznanie silných a slabých stránok človeka je kľúčové pre jeho osobný rozvoj, profesionálny úspech a naplnenie v živote z mnohých dôvodov:

 • Zlepšený sebapoznávací proces: Poznanie silných a slabých stránok človeka pomáha jednotlivcom lepšie porozumieť sebe samým. Tento proces sebapoznávania umožňuje zvýšiť sebavedomie a sebaúctu.
 • Efektívnejšie rozhodovanie: Vedieť, kde sú silné stránky a kde má človek obmedzenia, pomáha pri rozhodovaní voľby kariéry, projektoch a životných rozhodnutiach. To umožňuje ľahšie nájsť cesty k dosiahnutiu svojich cieľov.
 • Zlepšené medziľudské vzťahy: Poznanie silných stránok iných ľudí umožňuje lepšie porozumenie ich motivácií, preferencií a reakcií. To vytvára základ pre zdravé a produktívne medziľudské vzťahy v osobnom aj pracovnom živote.
 • Rozvoj profesionálnych schopností: Identifikácia silných stránok umožňuje jednotlivcom zamerať sa na ich rozvoj a zdokonaľovanie. To môže viesť k profesionálnemu rastu, zvýšeniu produktivity a výkonnosti v práci.
 • Manažérske a vedenie schopností: Pre manažérov a vedenie je dôležité poznať silné a slabé stránky svojich zamestnancov, aby mohli efektívnejšie prideľovať úlohy, poskytovať spätnú väzbu a podporovať ich rozvoj.
 • Riešenie konfliktov: Poznanie silných a slabých stránok jednotlivcov môže pomôcť pri riešení konfliktov a zlepšiť komunikáciu v tíme. Tím sa môže efektívnejšie prispôsobiť a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.

Celkovo je pochopenie silných a slabých stránok človeka kľúčové pre jeho osobný a profesionálny rozvoj, a pomáha mu žiť naplnený a uspokojivý život.

Poznanie silných a slabých stránok človeka je kľúčové pre jeho osobný rozvoj, profesionálny úspech a naplnenie v živote z mnohých dôvodov.

Slabé stránky človeka – ako s nimi pracovať?

Správne spracovanie slabých stránok človeka je rovnako dôležité ako využívanie jeho silných stránok. Tu je niekoľko krokov, ako pracovať so slabými stránkami a ich zlepšiť:

 • Identifikácia slabých stránok: Začať treba identifikáciou konkrétnej oblasti, kde sa človek cítite menej schopný alebo kompetentný. Je dôležité byť úprimný a objektívny pri hodnotení vlastných slabých stránok človeka.
 • Stanovenie cieľov: Po identifikovaní slabých stránok si treba stanoviť ciele, ako zlepšiť alebo prekonať slabé stránky. Ciele by mali byť konkrétne, merateľné a dosiahnuteľné.
 • Využitie tréningu a vzdelávanie: Hľadať príležitosti na zlepšenie slabých oblastí prostredníctvom tréningu, vzdelávania alebo kurzu. Získať nové znalosti a zručnosti môže pomôcť zlepšiť sa v týchto oblastiach.
 • Prax a cvičenie: Podobne ako pri rozvoji akýchkoľvek zručností, aj prekonanie slabých stránok vyžaduje prax a cvičenie. Treba venovať čas a úsilie na zdokonaľovanie sa v oblastiach, kde sa človek cíti menej silný.
 • Preberanie zodpovednosti: Pri práci na slabých stránkach je dôležité prevziať zodpovednosť za vlastný rozvoj. Byť otvorený pre učenie sa a rast a aktívne pracovať na zlepšení oblastí na zlepšenie.
 • Udržiavanie pozitívnej motivácie: Udržovať pozitívny prístup a motiváciu, keď sa pracuje na prekonaní slabých stránok. Vnímať chyby ako príležitosť na rast a zdokonaľovanie sa, nie ako prekážku.
 • Zhodnotenie pokroku: Pravidelne zhodnocovať pokrok v slabých oblastiach a prispôsobiť svoj prístup podľa potreby. Udržiavajte si flexibilitu a neustále sa snažiť byť lepší v týchto oblastiach.

Pracovať so slabými stránkami človeka môže byť náročné, ale s odhodlaním, úsilím a správnym prístupom je možné dosiahnuť výrazné zlepšenie a rast.