Kúpna zmluva na auto – kľúčové informácie a rady pre bezpečný nákup

V dnešnej dobe je kúpa auta veľkým a dôležitým rozhodnutím, ktoré si vyžaduje starostlivý prístup. Jedným zo základných krokov pri kúpe auta je uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorá definuje podmienky a záväzky medzi kupujúcim a predávajúcim.

Aké sú dôležité aspekty kúpnej zmluvy na auto? Pred uzavretím kúpnej zmluvy sa hodí niekoľko užitočných rád pre bezproblémový nákup.

Čo musí obsahovať kúpno predajná zmluva na auto

Kúpno predajná zmluva na auto musí obsahovať niekoľko dôležitých informácií a údajov o vozidle, ale aj o kupujúcom a predávajúcom.

 • Identifikácia strán: Prvým krokom pri písaní kúpnej zmluvy je presné identifikovanie oboch strán – kupujúceho a predávajúceho. Aj jednoduchá kúpno predajná zmluva musí obsahovať plné mená, adresy a kontaktné informácie.
 • Popis vozidla: Jednoduchá kúpno predajná zmluva by mala obsahovať presný popis vozidla, vrátane jeho modelu, ročníka, farby a evidenčného čísla, VIN čísla a počtu najazdených kilometrov. Taktiež je vhodné spomenúť akékoľvek doplnky alebo úpravy, ktoré boli na vozidle vykonané.
 • Cena a spôsob platby: Jasná špecifikácia ceny auta a spôsobu platby je kľúčovým prvkom zmluvy. Treba v nej uviesť sumu, ktorú kupujúci zaplatí, a dohodnúť sa na termínoch a spôsobe platenia.
 • Zodpovednosť za skryté vady: V zmluve sa špecifikuje postavenie v prípade skrytých vád vozidla. Niekedy sa môžu nečakané problémy objaviť a je dôležité mať jasno v tom, kto bude za nich zodpovedný.
 • Dátum prevzatia vozidla: Jasný dátum prevzatia vozidla je dôležitým prvkom zmluvy. Týmto spôsobom je možné jednoznačne určiť začiatok záväzkov a práv oboch strán.
 • Odpoveď na výhrady: Kúpno predajná zmluva by mala obsahovať ustanovenie o tom, ako budú riešené prípadné výhrady alebo nesúhlasné body týkajúce sa vozidla.
 • Záruky a poistenie: V prípade, že predávajúci poskytuje nejaké záruky alebo poistenie, treba uviesť tieto podmienky jasne a presne.
 • Podpis a dátum: Nakoniec, zmluva by mala obsahovať miesto pre podpisy oboch strán a dátum uzatvorenia zmluvy. Podpisy potvrdzujú súhlas s ustanoveniami zmluvy.

Pred podpisovaním kúpnej zmluvy na auto si treba dôkladne prečítať všetky podmienky a v prípade pochybností sa poradiť s právnym odborníkom.

Kúpa auta, aj keď je to auto na splátky, je investícia do osobného alebo pracovného života, a preto je dôležité mať jasné a transparentné dohody, aby sa predišlo nepríjemným prekvapeniam v budúcnosti. Pri kúpe auta sa dá využiť aj pôžička na čokoľvek.

V prípade kúpy auta cez Carvago zariadi kúpnu zmluvu aj všetky ostatné právne záležitosti Carvago.sk. So spoločnosťou Carvago SK sa vždy uzatvára zmluva, ktorá zabezpečuje úplnú záruku.

Po samotnej kúpe auta netreba zabúdať na legislatívne povinnosti ako poistka na auto (povinné PZP), zaplatenie dane z motorových vozidiel alebo kúpa diaľničnej známky.

Pred podpisovaním kúpnej zmluvy na auto si treba dôkladne prečítať všetky podmienky a v prípade pochybností sa poradiť s právnym odborníkom.

Kúpno predajná zmluva auta – vzor

Uvedená kúpno predajná zmluva auta slúžia iba ako vzor pri predaji auta medzi dvoma fyzickými osobami. Jednoduchá kúpno predajná zmluva na auto sa dá ľahko stiahnuť alebo napísať. Treba však dbať na to, aby obsahovala všetky dôležité informácie.

KÚPNA ZMLUVA

Zmluvné strany:

Meno a priezvisko:       ………………………..
Dátum narodenia:         ………………………..
Rodné číslo:                 ………………………..
Trvale bytom:               ………………………..
Číslo účtu:                   ………………………..

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

Meno a priezvisko:       ………………………..
Dátum narodenia:         ………………………..
Rodné číslo:                 ………………………..
Trvale bytom:               ………………………..
Číslo účtu:                   ………………………..

(ďalej len ako „Kupujúci“)

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto kúpno predajnú zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):

Článok I

Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla, ktoré je identifikované podľa nasledujúcich údajov:

Druh vozidla:                            …………………….. (osobné, nákladné)
Továrenská značka, typ:          ………………………..
Farba:                                      ………………………..
Kód motora:                             ………………………..
VIN číslo:                                        ………………………..
Rok výroby:                             ………………………..
Číslo technického preukazu:     ………………………..
Evidenčné číslo vozidla:           ………………………..  

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok II

Predmet Zmluvy

Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu predmetné motorové vozidlo. Vzájomne sa dohodli sa na kúpnej cene. Zaplatením kúpnej ceny sa predmetné vozidlo stáva výlučným vlastníctvom kupujúceho.

Článok III

Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo dohodnutú kúpnu cenu vo výške …………..,- € (slovom ………………………………………………. eur)

Predávajúci a Kupujúci sa vzájomne dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu (vybrať jeden z uvedených spôsobov, prípadne doplniť iný):

 • v hotovosti pri podpise zmluvy;
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v deň podpisu tejto Zmluvy.

V prípade, neuhradenie dohodnutej kúpnej ceny za Predmetné motorové vozidlo riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli. Vydanie plnenie prebehne najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.  

Článok IV

Stav Predmetného motorového vozidla

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo (môže sa upraviť podľa situácie):

 • bolo používané,
 • bolo riadne udržiavané,
 • ku dňu podpisu Zmluvy má najazdených ……………….. kilometrov,
 • je v dobrom stave,
 • nemá žiadne vady a úpravy / má nasledovné vady a úpravy: …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou. Zároveň vyhlasuje, že predmetné vozidlo kupuje v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu Zmluvy.

Článok V

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu Zmluvy. Zároveň sa obe strany dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy.

Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch. Každá strana dostane po jednom rovnopise.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, pripájajú svoje vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V ………………….., dňa ……….

___________________________                                  ________________________

Predávajúci                                                                 Kupujúci

Kúpno predajná zmluva vzor sa dá upraviť podľa situácie a potrieb, avšak obsahuje všetky potrebné náležitosti. Kúpno predajná zmluva auta PDF sa dá aj stiahnuť s rôznych stránok.

Kúpno predajná zmluva motorky má prakticky totožný obsah. Rozdiel je iba pri uvedení druhu vozidla – motocykel. Vzor sa teda môže použiť aj ako vzor kúpno predajnej zmluvy na motorku.

Postup predaja auta nie je zložitý, ale v každom prípade je potrebné byť obozretný.

Predaj auta – postup

Postup predaja auta nie je zložitý, ale v každom prípade je potrebné byť obozretný. Pri výbere platformy na predaj je odporúčané preferovať internetové stránky s vysokou návštevnosťou a širokou popularitou.

Je dôležité spraviť kvalitné a ostré fotografie vozidla. Predtým, než sa auto začne fotografovať, je vhodné ho dôkladne upratať a umyť. Dôležité je odfotiť jeho interiér a exteriér.

Stanoviť treba na realistickú cenu, ktorá odráža aktuálny stav vozidla. Pre dosiahnutie tejto sumy sa odporúča vykonať prieskum cien podobných áut na trhu. Je dobré uviesť či sa k autu predávajú aj zimné pneumatiky alebo celoročné pneumatiky.

V predajnom inzeráte transparentne popísať všetky nedostatky a opotrebenia, ktoré auto za svoju prevádzku nadobudlo. Úprimný prístup môže v budúcnosti ušetriť nepríjemné situácie. Pri osobnej prehliadke sa nedostatky odhalia, skryté vady sú zasa ošetrené zmluvne.

V prípade záujmu potenciálneho kupujúceho sa treba dohodnúť na osobnom stretnutí. Vyskúšanie vozidla je dôležitým krokom pri rozhodovaní o kúpe, a preto by mal každý záujemca mať túto možnosť.

Avšak, treba mať na pamäti, že niektorí kupujúci môžu byť výnimkou a auto kúpiť aj bez skúšobnej jazdy. Potom už stačí len jednoduchá kúpno predajná zmluva na auto a vyriešenie formálnych záležitostí. Ako napríklad overenie poistenia auta.