Psychologický test – výber povolania

Psychologické testy sú štandardizované hodnotenia určené na meranie aspektov duševných schopností, osobnostných vlastností a správania jednotlivca. Tieto testy vykonávajú vyškolení odborníci a používajú sa na získanie prehľadu o kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych funkciách osoby. Dá sa urobiť psychologický test zadarmo? Ako môže človeku pomôcť pri výbere povolania?


Obsah článku


Tento článok sa bude zaoberať využitím psychologických testov pri kariérnom rozhodovaní. Bude diskutovať o rôznych typoch bežne používaných testov, ich výhodách a obmedzeniach a o tom, ako môžu jednotlivcom pomôcť pri informovanom výbere povolania.

Okrem toho sa bude zaoberať bežnými mylnými predstavami o psychologických testoch a poskytne tipy, ako interpretovať a efektívne využívať ich výsledky.

Psychologické testy – základne informácie

Na dnešnom konkurenčnom trhu práce je výber správnej kariéry rozhodujúci pre dlhodobý úspech a spokojnosť. Toto rozhodnutie môže byť náročné a mnohí jednotlivci sa snažia identifikovať svoje silné stránky a záujmy.

Práve v týchto prípadoch zohrávajú psychologické testy dôležitú úlohu. Tieto testy môžu poskytnúť cenné informácie o schopnostiach, záujmoch a osobnostných vlastnostiach jednotlivca, ktoré mu môžu pomôcť pri výbere povolania, ktoré je v súlade s jeho silnými stránkami a hodnotami.

Na výber sú v súčasnosti rôzne typy psychologických testov zadarmo, ktoré môžu človeku výrazne pomôcť pri výbere povolania. Jedným z nich je Gallupov test, ktorý pomáha identifikovať silné stránky človeka.

Je však dôležité poznamenať, že tieto testy by nemali byť jediným faktorom pri rozhodovaní o kariére. Môžu slúžiť ako východisko pre sebareflexiu a pochopenie svojich silných a slabých stránok. Pri rozhodovaní o kariére je nevyhnutné kombinovať výsledky týchto testov s ďalšími faktormi, ako sú záujmy, hodnoty a zručnosti.

Okrem testov osobnosti sa dá stretnúť aj s inými psychotestami, ako sú psychotesty pre vodičov. Vďaka nim je možné včas odhaliť psychické poruchy, ktoré by mohli u vodiča viesť k nesprávnemu úsudku, neprimeranej reakcii či strate koncentrácie počas šoférovania.

Psychologické testy osobnosti

Psychologické testy osobnosti sú hodnotenia používané na posúdenie osobnostných vlastností, charakteristík a správania jednotlivca.

Cieľom týchto testov je zmerať emocionálne, kognitívne a behaviorálne vzorce jednotlivca, ktoré môžu poskytnúť prehľad o jeho potenciálnej voľbe povolania. Pochopením svojej osobnosti, silných a slabých stránok môžu jednotlivci prijímať informované rozhodnutia o svojej kariére.

K dispozícii sú rôzne psychologické testy osobnosti, a to online aj osobné. Medzi populárne príklady psychotestov online patrí MBTI test osobnosti (Myers-Briggs Type Indicator), ktorý prostredníctvom série otázok hodnotí osobnostné črty, hodnoty a záujmy jednotlivca.

Ďalším populárnym testom je psychologický test DASS (Depression Anxiety and Stress Scale), ktorý meria úroveň stresu, úzkosti a depresie jednotlivca a poskytuje dôležité informácie pre kariérne rozhodovanie.

Tu je kompletný zoznam osobnostných testov, ktoré môžu človeku pomôcť s výberom kariéry:

 1. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 2. Holland Code Career Test
 3. Big Five Personality Test
 4. Strong Interest Inventory
 5. Enneagram Personality Test
 6. DISC Assessment
 7. Career Aptitude Test
 8. Keirsey Temperament Sorter
 9. MAPP Career Assessment
 10. 16 Personality Factor (16PF) Questionnaire
 11. Values Assessment
 12. Career Decision Scale
 13. Career Anchors Assessment
 14. TalentSmart Emotional Intelligence Test
 15. Career Leader Self-Assessment
 16. Career Explorer Test
 17. Career Personality Profiler
 18. Work Personality Index
 19. Career Style Interview
 20. CareerMatchmaker Test

Psychologické testy osobnosti sa v priebehu rokov vyvíjali a stali sa neoddeliteľnou súčasťou kariérneho poradenstva. Od svojich počiatkov v armáde až po ich široké používanie v rôznych pracovnýcch prostrediach prešli tieto testy významným vývojom a naďalej sa zdokonaľujú a prispôsobujú.

Hoci môžu poskytnúť cenné poznatky, je nevyhnutné používať ich ako nástroj a nespoliehať sa pri dôležitých kariérnych rozhodnutiach len na ich výsledky.

MBTI test osobnosti

Najpopulárnejší je v súčasnosti Myers-Briggs typový indikátor (MBTI) – psychologický test určený na hodnotenie osobnostných vlastností a preferencií. Je založený na teórii psychologických typov, ktorú vypracoval švajčiarsky psychiater Carl Jung, a prvýkrát ho vypracovala dvojica matky a dcéry Katharine Cook Briggsová a Isabel Briggsová Myersová v 40. rokoch 20. storočia.

V priebehu rokov sa MBTI stal jedným z najpoužívanejších osobnostných testov na svete, ktorý ponúka pohľad na vrodené sklony a správanie človeka.

MBTI je založený na štyroch dvojiciach dichotómií:

 • extroverzia / introverzia
 • zmysly / intuícia
 • myslenie / cítenie
 • posudzovanie / vnímanie

Tieto dichotómie odrážajú rôzne spôsoby vnímania a spracovania informácií, rozhodovania a interakcie s vonkajším svetom. Po zodpovedaní série otázok sa jednotlivcom priradí štvorpísmenový kód, ktorý predstavuje jedinečný typ osobnosti. Jedinec môže byť napríklad klasifikovaný ako ENFP, čo predstavuje extroverziu, intuíciu, cítenie a vnímanie.

Jedným z hlavných spôsobov využitia MBTI je pomôcť jednotlivcom pri výbere a rozvoji kariéry. Vychádza z predpokladu, že určité typy osobnosti sú vhodnejšie pre určité povolania a že jednotlivci budú šťastnejší a úspešnejší v povolaniach, ktoré sú v súlade s ich prirodzenými preferenciami.

Napríklad extrovertným jedincom sa môže dariť v zamestnaniach, ktoré zahŕňajú veľa sociálnych interakcií, zatiaľ čo introverti môžu uprednostňovať osamelé a introspektívne úlohy.

Okrem toho môže MBTI poskytnúť cenné informácie o silných a slabých stránkach jednotlivca, ktoré mu pomôžu pri rozhodovaní o jeho kariére. Napríklad osoba, ktorá výrazne preferuje myslenie, môže vyniknúť v kariére, ktorá si vyžaduje logické a analytické myslenie, zatiaľ čo osoba, ktorá výrazne preferuje cítenie, môže prosperovať v profesii zameranej na ľudí, ako je poradenstvo alebo sociálna práca.

Je však dôležité poznamenať, že hoci MBTI test osobnosti môže byť užitočným nástrojom na sebapoznávanie a skúmanie kariéry, nemal by byť jediným faktorom pri rozhodovaní o povolaní. Do úvahy by sa mali brať aj ďalšie faktory, ako sú osobné záujmy, hodnoty a zručnosti. Okrem toho MBTI nie je definitívnym meradlom osobnosti a nemal by sa používať na obmedzenie kariérnych možností.

Kritici MBTI tvrdia, že test nemá dostatočnú vedeckú platnosť a spoľahlivosť, pretože je založený na odpovediach, ktoré poskytli sami respondenti, a nezohľadňuje zložitosť a premenlivosť ľudskej osobnosti. Okrem toho môže MBTI upevňovať stereotypy a obmedzovať potenciál jednotlivcov tým, že ich zaraďuje do konkrétnych typov.

Žiaden test povolania nezaručí správny alebo nesprávny výsledok. V konečnom dôsledku je najlepšia voľba taká, ktorá je v súlade s jedinečnou povahou jednotlivca.

Psychologický test DASS

Psychologické testy sa často používajú v rôznych oblastiach vrátane kariérneho poradenstva a poradenstva na posúdenie osobnosti a schopností jednotlivca.

Jedným z takýchto testov, ktorý si v posledných rokoch získal popularitu, je dotazník DASS (Depression, Anxiety and Stress Scale). Tento test, ktorý vyvinuli výskumníci z Univerzity v Novom Južnom Walese, je určený na meranie troch bežných psychologických stavov – depresie, úzkosti a stresu.

Psychologický test DASS pozostáva zo 42 výrokov, pričom 14 výrokov sa týka každej z troch dimenzií. Účastníci majú ohodnotiť výroky na stupnici od 0 do 3, pričom 0 znamená „vôbec sa ma to netýka“ a 3 znamená „týka sa ma to veľmi často alebo väčšinou“. Skóre pre každú dimenziu sa potom vypočíta a interpretuje s cieľom určiť úroveň depresie, úzkosti a stresu u jednotlivca.

V súvislosti s výberom povolania môže dotazník DASS poskytnúť cenné informácie o duševnej pohode jednotlivca. Depresia, úzkosť a stres sú bežné problémy, ktorým čelí mnoho jednotlivcov, najmä keď ide o dôležité životné rozhodnutia, ako je napríklad výber povolania.

Tento test môže pomôcť kariérnym poradcom identifikovať akékoľvek skryté psychické problémy, ktoré môžu brániť rozhodovaciemu procesu a kariérnemu úspechu jednotlivca.

Dotazník DASS môže tiež objasniť mechanizmy a zručnosti jednotlivca v oblasti zvládania stresu. Posúdením úrovne stresu jednotlivca môže tento test pomôcť identifikovať potenciálne kariérne cesty, ktoré môžu byť vhodnejšie pre niekoho, kto bojuje s vysokou úrovňou stresu.

Okrem toho môže dotazník DASS odhaliť aj úroveň motivácie a odhodlania jednotlivca. Depresia a úzkosť môžu často viesť k nedostatku motivácie a nízkemu sebavedomiu, čo môže výrazne ovplyvniť výber povolania a úspech.

Identifikovaním týchto problémov môžu kariérni poradcovia poskytnúť vhodnú podporu a poradenstvo, aby pomohli jednotlivcom prekonať tieto problémy a prijať informované rozhodnutia.

Je dôležité poznamenať, že psychologický test DASS nie je diagnostickým nástrojom pre poruchy duševného zdravia. Je to skríningový nástroj, ktorý môže poskytnúť náhľad na emocionálnu pohodu jednotlivca. Ak sa zistia akékoľvek znepokojujúce výsledky, odporúča sa vyhľadať ďalšie hodnotenie a podporu u odborníka na duševné zdravie.

Test poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti sú stavy duševného zdravia, ktoré môžu ovplyvniť myšlienky, emócie a správanie jednotlivca. Tieto poruchy môžu mať významný vplyv na výber povolania, pretože majú dopad na schopnosť pracovať, komunikovať s ostatnými a zvládať stres.

Preto môže absolvovanie testu porúch osobnosti pomôcť pri identifikácii potenciálnych kariérnych problémov a poskytnúť usmernenie o vhodných kariérnych možnostiach.

Výsledky takéhoto testu môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť ich silné stránky a obmedzenia, čo im umožní prijímať informované rozhodnutia o kariére.

Ak má napríklad jednotlivec hraničnú poruchu osobnosti, môže mať problémy s reguláciou emócií a udržiavaním stabilných vzťahov, čo môže byť pre neho náročné na kariéru vo vysoko stresovom prostredí. Ak to jednotlivci vedia, môžu preskúmať kariérne možnosti, ktoré sú v súlade s ich silnými stránkami a schopnosťami.

Existuje množstvo online testov psychických porúch zdarma. Hoci tieto testy môžu poskytnúť cenné informácie, je nevyhnutné zvážiť ich presnosť. Mali by sa v každom prípade používať len ako východisko na sebapoznanie, a nie ako definitívna odpoveď.

Psychotesty – ako sa na ne pripraviť?

Príprava na psychotesty je veľmi dôležitá, pretože môže výrazne ovplyvniť výsledky a v konečnom dôsledku aj proces kariérneho rozhodovania. Oboznámením sa s formátom a typmi otázok môžu jednotlivci znížiť úzkosť z testu a dosiahnuť tak lepší výkon.

Cvičné testy sú pravdepodobne najúčinnejším spôsobom prípravy na psychologický test. Cvičenia na psychotesty napodobňujú skutočný test a pomáhajú jednotlivcom oboznámiť sa s formátom, časovými obmedzeniami a typmi otázok. Môžu tiež pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých sa treba zlepšiť, a budovať sebadôveru.

Mnohé zdroje ponúkajú psychotesty online, ako napríklad Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) alebo Strong Interest Inventory (SII).

Cvičenia mindfulness môžu zasa jednotlivcom pomôcť zvládnuť testovú úzkosť a zostať pokojní a sústredení počas absolvovania psychologického testu. Tieto cvičenia zahŕňajú techniky, ako je hlboké dýchanie, vizualizácia a relaxačné techniky.

Cvičenie mindfulness môže tiež zlepšiť koncentráciu, ktorá je kľúčová pre dobrý výkon v teste. Jednotlivci môžu zaradiť cvičenia mindfulness do svojej každodennej rutiny, aby mohli využívať ich dlhodobé výhody.

Časový manažment je pre úspešné zvládnutie testu taktiež dôležitý. Mnohé psychotesty sú časovo obmedzené a jednotlivci sa môžu cítiť pod tlakom, aby ich dokončili v stanovenom čase. Cvičenia na riadenie času, ako napríklad nastavenie časovača alebo vytvorenie harmonogramu pre rôzne časti testu, môžu jednotlivcom pomôcť zlepšiť ich rýchlosť a presnosť.

Okrem toho si jednotlivci môžu precvičiť aj určovanie priorít a naučiť sa prechádzať od ťažkých otázok, aby nestrácali čas.

Test osobnosti – povolanie

Testy zamerané na konkrétne povolanie sú určené na posúdenie osobnostných vlastností a záujmov jednotlivca vo vzťahu ku konkrétnym pracovným úlohám alebo odvetviam. Test povolania môže poskytnúť cenné informácie o potenciálnej vhodnosti jednotlivca pre konkrétnu profesiu a pomôcť mu tak urobiť informované rozhodnutie.

Je však dôležité si uvedomiť, že žiaden osobnostný test nemôže určiť celú kariérnu dráhu človeka. Tieto testy majú slúžiť ako východisko na sebareflexiu a skúmanie. Okrem toho treba mať na pamäti, že osobnosť nie je pevne daná a jednotlivci sa môžu časom vyvíjať a meniť. Preto výsledky testov nemusia vždy presne odrážať aktuálne preferencie a schopnosti človeka.

Testy osobnosti na výber povolania poskytujú prehľad o osobnosti človeka a môžu tiež pomôcť jednotlivcom identifikovať potenciálne slabé miesta alebo oblasti, v ktorých sa môžu zlepšiť.

Ako môžu psychologické testy pomôcť pri výbere povolania?

Pre jednotlivcov, ktorí si s výberom kariéry nevedia dať rady, môže byť test povolania záchranným kolesom. Zoznam benefitov je naozaj dlhý:

 • Identifikácia silných a slabých stránok: Psychologické testy môžu jednotlivcom pomôcť identifikovať ich silné a slabé stránky, čo im umožní prijať informované rozhodnutia o tom, ktoré kariérne cesty by pre nich mohli byť najvhodnejšie.
 • Pochopenie osobnostných vlastností a ich súladu s rôznymi kariérnymi dráhami: Tieto testy môžu poskytnúť prehľad o osobnostných vlastnostiach jednotlivca a o tom, ako sú v súlade s rôznymi kariérnymi dráhami. To môže jednotlivcom pomôcť pri výbere povolania, ktoré je vhodné pre ich osobnosť, čo vedie k väčšej spokojnosti a úspechu v práci.
 • Preskúmanie nových kariérnych možností na základe výsledkov testu: Absolvovaním psychologického testu môžu jednotlivci objaviť nové kariérne možnosti, o ktorých predtým neuvažovali. Výsledky môžu jednotlivcom otvoriť nové možnosti a pomôcť im rozšíriť si kariérne obzory.
 • Zlepšenie sebauvedomenia pre lepšie kariérové rozhodovanie: Psychologické testy môžu tiež zlepšiť sebauvedomenie tým, že jednotlivci lepšie pochopia svoje záujmy, hodnoty a preferencie. Toto sebauvedomenie môže viesť k lepšiemu kariérovému rozhodovaniu a pomôcť jednotlivcom vybrať si kariéru, ktorá je v súlade s ich osobnými cieľmi a túžbami.
 • Posudzovanie zručností a schopností: Okrem osobnostných vlastností môžu psychologické testy posúdiť aj zručnosti a schopnosti jednotlivca. Tieto informácie môžu byť užitočné pri určovaní, ktoré kariérne cesty sú potenciálne vhodné a ktoré zručnosti je potrebné ďalej rozvíjať.
 • Identifikácia potenciálnych prekážok v kariére: Niektoré psychologické testy môžu identifikovať aj potenciálne prekážky v kariére, napríklad toleranciu stresu, spokojnosť s prácou a komunikačné zručnosti. Tieto informácie môžu jednotlivcom pomôcť pri výbere kariéry, ktorá je v súlade s ich silnými stránkami a minimalizuje potenciálne problémy.
 • Poskytnutie komplexného hodnotenia kariéry: Kombinácia výsledkov viacerých psychologických testov môže jednotlivcom poskytnúť komplexné hodnotenie kariéry. To môže pomôcť hlbšie pochopiť ich silné a slabé stránky, osobnostné črty, zručnosti a záujmy, ktoré môžu byť podkladom pre ich kariérne rozhodnutia.
 • Uľahčenie kariérnych zmien: Jednotlivcom, ktorí zvažujú zmenu alebo prechod na inú kariéru, môžu psychologické testy poskytnúť cenné poznatky a informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní. Tieto testy môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť ich motiváciu, prečo chcú zmeniť kariéru, a určiť, ktorá nová kariérna cesta by pre nich mohla byť najvhodnejšia.
 • Zlepšenie spokojnosti s prácou a výkonnosti: Výberom povolania, ktoré zodpovedá ich silným stránkam, osobnosti a záujmom, majú jednotlivci väčšiu pravdepodobnosť, že budú pociťovať spokojnosť s prácou a dosahovať dobré výsledky vo zvolenej oblasti. To môže viesť k naplnenej a úspešnej kariére.
 • Poskytnutie východiskového bodu pre kariérne poradenstvo: Psychologické testy môžu slúžiť ako východiskový bod pre sedenia kariérneho poradenstva a poskytnúť základnú informáciu, s ktorou môžu poradcovia pracovať. To môže jednotlivcom pomôcť získať individuálne poradenstvo a podporu v procese rozhodovania.

Záverom možno konštatovať, že psychologické testy môžu byť cenným nástrojom v procese rozhodovania o kariére, ale nemali by byť jediným rozhodujúcim faktorom. Je dôležité pristupovať k nim s kritickým a reflexívnym myslením a výsledky používať skôr ako vodítko než ako konečnú odpoveď.