Stravné lístky – príspevok zamestnávateľa na stravu

stravné lístky

Stravné lístky, či už v papierovej alebo elektronickej podobe, predstavujú dôležitú súčasť benefitov poskytovaných zamestnávateľmi svojim zamestnancom. Tieto lístky umožňujú zamestnancom získať príspevok na stravu, čo výrazne prispieva k ich pohodliu a finančnej stabilite.


Obsah článku


Tento článok sa pozrieme na výhody a možnosti stravných lístkov, ako aj na ich význam v kontexte pracovného prostredia.

Stravné lístky a príspevok na stravu 2024

TypHodnota
Minimálna hodnota stravných lístkov75 % výšky stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5-12 hodín
Minimálna výška pre stravné lístky5,85 eura (stúplo z 5,48 eur)
Príspevok na stravovanieMinimálne 55 % z ceny jedla, maximálne 55 % z hodnoty stravného za pracovnú cestu trvajúcu 5-12 hodín
Minimálny príspevok zamestnávateľa3,22 eur (stúplo z 3,02 eur)
Maximálny príspevok4,29 eur (stúplo z 4,02 eur)
Daňové výdavkyPodnikatelia môžu zahrnúť 55 % hodnoty pracovnej cesty ako náklady v daňovom priznaní

Maximálny daňový výdavok na diéty pre SZČO

Samostatne zárobkovo činné osoby, napríklad živnostníci, majú možnosť v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby zahrnúť určité výdavky ako skutočne preukázateľné daňové výdavky. Medzi tieto výdavky patrí aj stravné, teda diéty. Pričom môžu uplatniť 55 % z hodnoty diéty pre pracovnú cestu trvajúcu 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň.

Samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na takéto diéty len v prípade, ak:

 • jej neboli poskytnuté diéty ako zamestnancovi, napríklad v prípade, že má súbežne živnosť a trvalý pracovný pomer a zamestnávateľ jej poskytuje stravné formou gastrolístka alebo finančného príspevku na stravovanie.
 • neboli jej poskytnuté diéty, napríklad ak je živnostník okrem podnikania zamestnaný na trvalý pracovný pomer a bol vyslaný na pracovnú cestu zamestnávateľom, alebo ak absolvuje pracovnú cestu ako súčasť svojej živnosti a následne si diéty vyúčtuje.
 • nejde o výdavok na stravu poskytnutý ako nepeňažné plnenie držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

V roku 2024 si môže SZČO uznať v daňových výdavkoch sumu 4,29 eur za každý odpracovaný deň, čo predstavuje 55 % zo sumy 7,80 eur.

Zákonník práce, stravné lístky a home office

Podľa ustanovení § 152 Zákonníka práce majú zamestnanci, ktorí pracujú z domu, rovnaký nárok na stravné lístky ako tí, ktorí pracujú na pracovisku. Aj keď je ťažšie kontrolovať čas, ktorý zamestnanec venuje práci pri home office, predpokladá sa, že pri bežných plných pracovných úväzkoch odpracuje aspoň 4 hodiny.

V prípade, že zamestnávateľ nemá vlastné stravovacie zariadenie alebo je poskytovanie stravy v rozpore s povahou domácej práce alebo práce na diaľku, zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie.

zákonník práce stravbé lístky
Pri zabezpečovaní stravy na home office sa často preferujú stravné lístky kvôli zložitostiam s prevádzkovaním vlastného stravovacieho zariadenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie v súlade so zásadami správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Stravné pri pracovnej ceste

Pracovné cesty predstavujú dôležitú súčasť pracovného života mnohých ľudí, a práve stravné je jednou z výhod poskytovaných zamestnávateľmi pri týchto cestách.

Zamestnanec má nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta trvá minimálne 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je stanovené v pevnej sume pre rôzne časové intervaly, čo znamená, že zamestnanec nemusí predkladať doklady o využití tejto výhody.

Dĺžka pracovnej cesty je rozdelená do troch časových pásiem:

 • 5 až 12 hodín
 • viac ako 12 hodín, menej ako 18 hodín
 • viac ako 18 hodín

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté aktuálne platné sumy stravného pri pracovnej ceste pre rok 2024:

5 až 12 hodín7,80 eur
12 až 18 hodín11,60 eur
nad 18 hodín17,40 eur

Zamestnávateľ má možnosť zabezpečiť stravné pri pracovnej ceste, pričom existujú dve možnosti:

 1. Stravovanie počas celej pracovnej cesty: V takomto prípade zamestnanec stráca nárok na príspevok na stravu alebo diéty.
 2. Stravovanie len počas časti pracovnej cesty: Zamestnanec má nárok na príspevok na stravu alebo diéty, avšak táto suma sa kráti podľa nasledujúceho percentuálneho kľúča:
Ak má zamestnanec poskytnutéStravné je skrátené o
Raňajky25 % zo sumy 17,40 eur
Obed40 % zo sumy 17,40 eur
Večeru35 % zo sumy 17,40 eur
Stravné pri pracovnej ceste
Zamestnanec má nárok na stravné za každý deň pracovnej cesty podľa jeho trvania v kalendárnom dni. Ak je poskytnutá bezplatná strava počas pracovnej cesty, môže zamestnávateľ znížiť sumu poskytovaného stravného o určitú sumu za každé jedlo. Či už ide o raňajky, obed alebo večeru.

Finančný príspevok na stravovanie pri zahraničných cestách

Príspevok na stravovanie pri zahraničných pracovných cestách v roku 2024 ponúka zamestnancom nárok na diéty, ktorých výška závisí od dĺžky trvania a od sadzieb základného stravného pre danú krajinu. Aktuálne sumy finančného príspevku pri zahraničných cestách sú nasledovné

Do 6 hodín vrátane25 % zo základnej sadzby stravného pre krajinu
Nad 6 hodín až 12 hodín50 % zo základnej sadzby stravného pre krajinu
Nad 12 hodín100 % zo základnej sadzby stravného pre krajinu

Sadzby základného stravného pre jednotlivé krajiny sú stanovené v Opatrení Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z. Základné sadzby zostali nezmenené od roku 2013 a platia aj pre rok 2024.

V prípade, že zamestnanec strávi časť pracovného dňa vo viacerých krajinách, zamestnávateľ vypočíta finančný príspevok na stravovanie na základe sadzieb tej krajiny, v ktorej zamestnanec strávil viac času. Ak by bol čas rovnomerne rozdelený medzi dve krajiny, zamestnávateľ zohľadní sadzbu krajiny, ktorá je pre zamestnanca výhodnejšia.

Gastrolístky a elektronické stravné lístky

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancovi jedným z troch spôsobov:

 • vlastným stravovacím zariadením
 • v zariadení iného zamestnávateľa
 • prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na sprostredkovanie stravovacích služieb (gastrolístky alebo finančný príspevok).

Ako už bolo spomenuté, minimálna hodnota gastrolístka je 5,85 eur. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje gastrolístky, ich musí zabezpečiť v elektronickej forme. S výnimkou situácií, kedy zamestnanec nemá možnosť využiť elektronickú stravovaciu kartu (elektronické stravné lístky).

gastrolístky
Gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom vopred, aby boli k dispozícii už v prvý pracovný deň.

Výška a zvýšenie stravného v roku 2023 a 2024

Porovnanie výšky stravného medzi rokmi 2023 a 2024 ponúka zaujímavý pohľad na vývoj výšky príspevkov a hodnôt stravných lístkov. Dochádza k zvýšeniu stravného? Nasledujúca tabuľka zobrazuje konkrétne zmeny:

Čas/stravné lístky20232024
5 až 12 hodín7,30 eur7,80 eur
12 až 18 hodín10,90 eur11,60 eur
Nad 18 hodín16,40 eur17,40 eur
Stravné lístky – minimálna hodnota5,48 eur5,85 eur
Maximálna výška stravného 4,02 eur4,29 eur
Minimálna výška stravného3,02 eur3,22 eur
Stravné pre živnostníka4,02 eur/deň4,29 eur/deň

V roku 2024 teda dochádza k miernemu zvýšeniu stravného pre rôzne časové pásma pracovných ciest. Minimálna hodnota výšky stravného sa takisto pozvoľna zvyšuje. Tieto zmeny reflektujú aktuálnu situáciu a prispôsobenie sa súčasným nákladovým trendom v oblasti stravovania a živnostníckych aktivít.

Stravovanie pre špecifickú skupinu zamestnancov

V rámci jedného kalendárneho dňa sa nárok na stravovanie zamestnancov posudzuje samostatne pre každú tuzemskú pracovnú cestu, ak zamestnanec vykoná viacero ciest. Pri viacdňovej tuzemskej pracovnej ceste sa každý deň zvlášť posudzuje vzhľadom na nárok na stravné.

V prípade, že zamestnanec, ktorý často mení pracoviská z dôvodu osobitnej povahy svojho povolania, absolvuje:

 • viacero pracovných ciest v rámci jedného dňa, pričom každá trvá menej ako 5 hodín, ale celkový čas týchto ciest dosiahne 5 hodín alebo viac, má nárok na stravné za celkový čas týchto ciest
 • pracovnú cestu v rámci dvoch kalendárnych dní, pričom každá trvá menej ako 5 hodín, ale celkový čas dosahuje aspoň 5 hodín, má nárok na stravné vo výške určenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín
 • viacero pracovných ciest v rámci jednej pracovnej zmeny v dvoch kalendárnych dňoch, pričom každá trvá menej ako 5 hodín, ale celkový čas týchto ciest dosiahne 5 hodín alebo viac, má nárok na stravné za celkový čas týchto ciest

Zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, môže mať v pracovnej zmluve alebo dohode o práci mimo pracovného pomeru dohodnuté odlišné podmienky poskytovania stravného, vrátane nižších sum stravného oproti zákonnej úprave, najviac však o 5 %.

Príspevok zamestnávateľa na stravu – bezplatné zabezpečenie

Bezplatne zabezpečený príspevok zamestnávateľa na stravu spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Zamestnanec nepreukazuje žiadne náklady na toto stravovanie.
 • Stravovanie musí byť zabezpečené pre zamestnanca formálnym spôsobom.
 • Hodnota bezplatne zabezpečeného stravovania nie je stanovená, pretože ide o nepeňažné plnenie.

Podrobnosti o zabezpečenom bezplatnom príspevku zamestnávateľa na stravu:

 • Úplné bezplatne zabezpečené stravovanie zahŕňa poskytnutie troch hlavných jedál počas jedného kalendárneho dňa a tuzemskej pracovnej cesty. Jedná sa o raňajky, (zdravý) obed a večeru.
 • Zamestnávateľ nezabezpečuje stravné, ak má zamestnanec preukázateľne bezplatné stravovanie počas celého dňa a tuzemskej pracovnej cesty.
 • Čiastočne bezplatne zabezpečené stravovanie zahŕňa poskytnutie jedného alebo dvoch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a jedného kalendárneho dňa.
 • Zamestnávateľ zníži nárok na stravné, ak má zamestnanec čiastočne bezplatné stravovanie počas tuzemskej pracovnej cesty.
 • Za bezplatné stravovanie sa nepovažuje bežné pohostenie (ako káva, obložený chlebík, minerálna voda) ani poskytnutie stravovacích poukážok. Stravné slúži na zabezpečenie teplého jedla.

Stravné príspevky zamestnávateľa podľa zákona

V dnešnej dobe je dôležité mať prehľad o platných sumách stravného, či už ide o tuzemské pracovné cesty alebo o príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. Podľa §8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sú príspevky na stravu upravované prostredníctvom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Toto opatrenie zohľadňuje indexy cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní, ako aj indexy cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel, pričom k zvýšeniu stravného dochádza, ak je kumulatívny index cien najmenej o 5 % vyšší ako hodnota základne.