Úprava pracovnej doby – ako podať žiadosť?

Životné situácie sa neustále menia, a niekedy sa môže zdať, že tradičný pracovný čas už nevyhovuje individuálnym potrebám. V takých prípadoch môže byť žiadosť o úpravu pracovnej doby skvelým riešením.

Kedy a ako podať žiadosť o úpravu pracovnej doby, a aké kroky je možné podniknúť, aby sa dosiahol vyvážený a prispôsobený pracovný režim?

Žiadosť o úpravu pracovnej doby treba najskôr zvážiť

Prvým krokom pred podaním žiadosti o úpravu pracovnej doby je dôkladné zoznámenie sa so zamestnaneckými právami a povinnosťami. V niektorých prípadoch môže byť úprava pracovnej doby schválená bez problémov, ale pre niektoré pracovné pozície alebo odvetvia môžu existovať špecifické obmedzenia.

Predtým, než sa začne písať žiadosť, treba si premyslieť, aký druh úpravy pracovnej doby je ideálny či prijateľný. Môže to byť skrátenie pracovného času, zmena pracovného dňa, alebo dokonca možnosť práce z domu či zmena pracovnej pozície.

Úprava sa môže týkať plného aj polovičného úväzku. Jasne sa musí definovať, ako by mala nová pracovná doba zlepšiť pracovný život a prispieť k efektivite. Je vhodné predložiť plány nadriadenému a konzultovať s ním o možnostiach úpravy pracovnej doby.

Otvorená komunikácia môže prispieť k lepšiemu porozumeniu a prípadnému nájdeniu najlepšieho riešenia pre obe strany.

Na čo sa pripraviť pri žiadosti o úpravu pracovnej doby?

Pri písaní žiadosti o úpravu pracovnej doby je dôležité byť formálny a jasný. Uviesť presný dôvod, prečo zamestnanec žiada o úpravu a aké výhody to prinesie jemu aj spoločnosti. Dodržať treba profesionálny tón a pripojiť všetky potrebné informácie, ako napríklad plánovaný termín začatia nového pracovného režimu.

Po podaní žiadosti sa treba pripraviť na diskusiu alebo rozhovor s nadriadeným. Byť otvorený otázkam a diskutovať možné náhradné riešenia, ktoré by mohli byť v oboch záujmoch. Ak je potrebné, treba byť pripravený na kompromis.

Možno nebude možné získať úplne presne to, čo si zamestnanec predstavoval, ale spoločným úsilím by sa mohlo nájsť uspokojivé riešenie pre všetkých.

Vzor žiadosti o úpravu pracovného času

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU PRACOVNÉHO ČASU

(§ 86 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času

V spoločnosti pracujem ako administratívny pracovník podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] po určený týždenný pracovný čas.

Vzhľadom na zmenu pomerov v rodine (zhoršený zdravotný stav matky, o ktorú sa musím starať), žiadam o úpravu pracovného času na päť hodín denne od pondelka do piatku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………. Podpis

meno [ ],
bytom [ ]

Vzor žiadosti o úpravu pracovného času slúži iba ako inšpirácia, dôvody pre úpravu pracovného času môžu byť rôzne. Je vhodné ich uviesť čo najpresnejšie ako je možné. Pracovný čas sa môže upraviť na dočasné obdobie, alebo na dobu neurčitú. Aj to je možné uviesť v žiadosti.

Možno nebude možné získať úplne presne to, čo si zamestnanec predstavoval, ale spoločným úsilím by sa mohlo nájsť uspokojivé riešenie pre všetkých.

Zmena pracovného času zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ má právo zmeniť pracovný čas zamestnanca, ak to vyžaduje prevádzka zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný zmeniť pracovný čas zamestnanca v prípade, ak to vyžaduje:

  • zmena organizačných alebo technických podmienok prevádzky zamestnávateľa
  • závažné prevádzkové dôvody
  • zmena pracovných podmienok zamestnanca v dôsledku zmeny právnych predpisov

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi zmenu pracovného času písomne vopred. Ak je zmena pracovného času pre zamestnanca nevýhodná, má právo odmietnuť ju. V takom prípade zamestnávateľ môže zamestnanca prepustiť z dôvodu nadbytočnosti.

Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia na to, aby zmena pracovného času bola pre zamestnanca čo najmenej obmedzujúca. Zamestnávateľ je povinný:

  • zistiť, či je zmena pracovného času nevyhnutná
  • zvážiť, či je možné zmenu pracovného času vykonať bez toho, aby bola pre zamestnanca nevýhodná
  • ak je to možné, ponúknuť zamestnancovi náhradné pracovné miesto s rovnakým alebo podobným pracovným zaradením
  • poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na hľadanie nového zamestnania

Zmena pracovného času zo strany zamestnávateľa je možná, ak to vyžaduje prevádzka zamestnávateľa. je dôležité dohodnúť si úväzok, aby bol jasný fond pracovného času 2024.

Pracovný čas a prestávka na obed

Pracovný čas sa definuje ako časový interval, počas ktorého musí byť zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonávať prácu a plniť povinnosti podľa obsahu pracovnej zmluvy. Naopak, doba odpočinku predstavuje časový interval, ktorý nezapadá do definície pracovného času.

Zamestnávateľ by mal naplánovať pracovný čas tak, aby plnoletý zamestnanec mal medzi dvoma zmenami minimálne 12 hodín odpočinku.

Mladistvý zamestnanec by mal mať odpočinok aspoň 14 hodín. Výnimkou môže byť skrátenie odpočinku na 8 hodín len vo výnimočných prípadoch, napríklad pri turnusovej práci alebo v prípade mimoriadnych udalostí.

Právo na prestávku v práci sa uplatňuje v niekoľkých konkrétnych prípadoch. Poskytovanie prestávky na odpočinok a stravovanie sa rôzni v závislosti od povahy práce a typu zamestnanca.

Pracovný čas a prestávka na obed sa podľa zákon rozlišuje pre plnoletého zamestnanca, ak je jeho práca prerušiteľná a prestávku pre zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré nemožno prerušiť.

V prípade možnosti prerušiť prácu sa prestávka poskytuje v prípade, ak je pracovná zmena dlhšia ako 6 hodín. Trvá tridsať minút a nezapočítava sa do pracovného času.

Ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorú nemožno prerušiť, prestávka sa poskytuje aj bez prerušenia prevádzky či práce. Poskytovať sa má v primeranej dĺžke v závislosti od konkrétnych okolností. Takáto prestávka sa do pracovného času započítava.

Prestávka na obed predstavuje viac než len čas na stravovanie. Poskytuje pracovníkom príležitosť na relaxáciu, fyzickú obnovu a mentálnu regeneráciu. Správne naplánovaná a dostatočne dlhá prestávka má pozitívny vplyv na kognitívne funkcie, zvyšuje koncentráciu a znižuje úroveň stresu.

Zamestnanci, ktorí majú právo na stravné a možnosť si odpočinúť počas prestávky na obed, majú tendencie k vyššej produktivite a kreativite.

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície

V pracovnom prostredí sa občas objavuje potreba zamestnanca vykonať určité zmeny týkajúce sa napríklad jeho pracovnej činnosti. Predtým, než sa rozhodne podniknúť tento krok, je nevyhnutné, aby zamestnanec formálne požiadal o schválenie zmien priamo od zamestnávateľa.

Niekedy to môže byť riešenie, ak nie je možná úprava pracovaného času. Iná pracovná pozícia môže ponúkať vhodnejšiu pracovnú dobu. Ak chce človek pracovať v inom odbore alebo inej pozícii, môže byť vhodný aj rekvalifikačný kurz.

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície sa riadi predovšetkým ustanoveniami zákonníka práce, najmä v prípadoch, kedy zamestnávateľ nesie povinnosť vykonať túto zmenu pre svojho zamestnanca.

Tieto situácie zahŕňajú prípady, keď zdravotný stav zamestnanca nedovolí pokračovať v jeho súčasnej pracovnej pozícii. Rovnaké ustanovenia platia aj v prípade tehotných zamestnankýň, ktorých súčasná práca predstavuje riziko pre ich tehotenstvo.

Pre zaslanie žiadosti o preradenie na inú pracovnú pozíciu je nevyhnutné priložiť odborný lekársky posudok, ktorý potvrdzuje súčasné zdravotné problémy zamestnanca. Treba však vedieť, ako napísať žiadosť.

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície sa riadi predovšetkým ustanoveniami zákonníka práce, najmä v prípadoch, kedy zamestnávateľ nesie povinnosť vykonať túto zmenu pre svojho zamestnanca.

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície – vzor

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o zmenu pracovnej pozície

Podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa [ ] pracujem ako skladníčka v logistickom centre. Dňa [ ] som sa podrobila odbornému lekárskemu vyšetreniu [ ]. Vďaka tomuto odbornému vyšetreniu sa zistilo, že ďalšie pôsobenie na danej pracovnej pozícii je pre mňa nevhodné, lebo do vážnej miery ohrozuje moje zdravie.

K tejto mojej žiadosti pripájam aj odborný lekársky posudok. Vzhľadom na jeho skutočnosti žiadam o zmenu pracovnej pozície, pokiaľ možno od [ ].  

V [ ] dňa [ ]

……………………. podpis
meno [ ],
bytom [ ], [ ]

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície vzor uvádza iba príklad. Žiadosť je potrebné upraviť podľa individuálnej situácie.

Záver

Žiadosť o úpravu pracovnej doby môže byť kľúčom k dosiahnutiu lepšej rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Udržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom má pozitívny vplyv na duševné zdravie, redukuje stres a prevenciu vyhorenia, a zároveň zvyšuje úroveň produktivity a angažovanosti v práci.

Táto rovnováha spočíva v nachádzaní optimálnej kombinácie pracovných a osobných aspektov, ktorá umožňuje jednotlivcom rozvíjať sa vo všetkých oblastiach svojho života.

Konkrétna podoba tejto rovnováhy môže byť individuálna a odlišná pre každého jednotlivca v závislosti od jeho osobných priorít a preferencií. Je však nevyhnutná pre udržanie zdravého a plnohodnotného životného štýlu.

Pri žiadosti o úpravu pracovného času alebo zmenu pracovnej pozície treba dodržiavať profesionálne postupy a byť otvorený na komunikáciu, aby sa návrhy na úpravu mohli rýchlo a efektívne riešiť.