Ako zistiť, či som dlžník?

ako zistiť či som dlžník

V súčasnej dobe je bežné, že mnohí ľudia čelia situácii, kedy majú nejaké nezaplatené záväzky voči bankám alebo nebankovým spoločnostiam. Ako však zistiť, či som dlžník? Odpoveď na túto otázku hľadajú viacerí.

Ak sa človek nachádza v danej situácii, pravdepodobne kladie otázku, „ako zistiť, či som dlžník“ niektorému z týchto veriteľov. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť svoj dlh a zabezpečiť si prehľad o svojich finančných povinnostiach.

Ako zistím všetky svoje dlhy?

Ak človek stratil prehľad o svojich finančných povinnostiach a nevie, či má nejaké nezaplatené dlhy, môže to byť veľmi stresujúce a zároveň aj nebezpečné. Preto je veľmi dôležité pravidelne kontrolovať a vedieť, ako zistím všetky svoje dlhy?

Prvým krokom, ako zistím všetky svoje dlhy je zhromaždenie všetkých potrebných informácií. Najdôležitejšie sú výpisy z úverových registrov, ktoré sú špeciálnymi databázami, ktoré uchovávajú informácie o všetkých úveroch a záväzkoch jednotlivca.

Existujú dva hlavné registre v Slovenskej republike. Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI).

Ako sa dá získať výpis z úverového registra?

Výpis z úverového registra sa dá získať osobne, online alebo poštou. Najjednoduchšie je ho vybaviť online, pri vybavení sa zaplatí poplatok 8 eur a výpis má žiadateľ k dispozícii okamžite.

Pri osobnom vybavení v klientskom centre sa platí poplatok 14 eur a záujemca ho dostane na počkanie.

Ak záujemca preferuje doručenie výpisu z úverového registra poštou, zaplatí 4 eura, avšak čakacia doba je do 30 dní.

Zoznam dlžníkov v bankách

Úvery a pôžičky sú neoddeliteľnou súčasťou finančného sveta. Ľudia ich využívajú na financovanie svojich snov a plánov, avšak nie vždy sa im podarí splácať ich v stanovenom termíne. A práve kvôli tomuto fenoménu existuje niečo, čo je pre mnohých potenciálnych dlžníkov strašiakom. Zoznam dlžníkov v bankách.

Úverový register – zoznam dlžníkov v bankách

 • Úverový register je zoznam všetkých ľudí, ktorí majú nejaký dlh voči bankám. Ide o údaje, ktoré sa ukladajú do centrálneho registra poskytovateľov úverov a sú vytvorené na základe informácií z finančných inštitúcií, ako sú banky, poisťovne a podobne.
 • V tomto zozname sú zaznamenané všetky úverové záväzky, ktoré má dlžník voči bankám, vrátane informácií o splátkach, omeškaní a ďalších dôležitých údajov.
 • Pre banky má tento register veľký význam, pretože im umožňuje poznať finančnú situáciu svojich klientov a zistiť, či majú nejaké predchádzajúce dlhy. Takto môžu posúdiť riziko úverov a rozhodnúť sa, či danému klientovi poskytnú pôžičku alebo nie.
 • Pre ľudí, ktorí majú nejaký dlh voči bankám je však tento zoznam niečím, čoho sa obávajú. Každá pôžička, či už veľká alebo malá, sa totiž zaznamenáva do registra, a tak si dlžníci môžu znechutene sledovať, ako sa ich dlh hromadí a zvyšuje sa.
 • To môže viesť k situácii, že ak majú viacero nezaplatených záväzkov, budú mať veľmi malú šancu na získanie akéhokoľvek úveru v budúcnosti.

Aj keď to znie strašidelné, úverový register má aj svoj pozitívny rozmer. Pomáha totiž bankám chrániť svoje peniaze a minimalizovať riziko záťaže neplatičov.

Taktiež slúži ako ukazovateľ finančnej disciplíny a spoľahlivosti jednotlivých dlžníkov. Preto je dôležité mať čistý štít v úverovom registri, ak chce záujemca získať akúkoľvek pôžičku alebo úver.

V konečnom dôsledku, zoznam dlžníkov v bankách je dôležitou súčasťou finančného systému, ktorý slúži na ochranu nielen finančných inštitúcií, avšak aj samotných dlžníkov.

Bankový register dlžníkov zdarma

Bankový register dlžníkov je jeden z najdôležitejších registrov v rámci finančného sektora. Slúži ako databáza údajov o dlžníkoch voči bankám a iným finančným inštitúciám. Tieto údaje majú veľký význam pre banky pri poskytovaní úverov a ďalších finančných produktoch.

V súčasnosti nie je možné získať bankový register dlžníkov zdarma, len za úhradu poplatku. Tento poplatok sa odvíja od toho, či má záujemca o jeho doručenie záujem prostredníctvom pošty, online formou alebo si ho chce vyzdvihnúť osobne v klientskom centre.

Ak chce niekto získať bankový register dlžníkov zdarma, nebude to možné. Najnižší poplatok sú 4 eurá, v prípade jeho doručenia prostredníctvom pošty. To však môže trvať až 30 dní.

Online výpis z úverového registra

Online výpis z úverového registra je služba, ktorú ponúkajú úverové registre. Tie najväčšie sú na Slovensku dva. Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI).

Ako získať online výpis z úverového registra?

 • Stačí sa pripojiť na internet, vyhľadať odpovedajúcu stránku a zadať požadované údaje. Na rozdiel od osobnej návštevy je výhodou tohto riešenia aj to, že klientské informácie sú chránené prostredníctvom zabezpečeného pripojenia a nie je potrebné zdieľať dôverný záznam s inými ľuďmi alebo osobami.
 • Okrem toho, online výpis je rýchlejší a klient si môže skontrolovať svoj záznam kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Online výpis z úverového registra obsahuje informácie o aktuálnych aj bývalých úveroch, pôžičkách, leasingoch alebo kreditných kartách.
 • Klient sa môže dozvedieť výšku svojich splátok, počet chýbajúcich splátok, ako aj možné sankcie alebo pokuty. To sú veľmi dôležité informácie pre plánovanie svojich finančných záväzkov.

Poplatok za online výpis z úverového registra je 8 eur.

Nahliadnutie do centrálneho úverového registra

Centrálne úverové registre sú dôležitým nástrojom pre banky a iné finančné inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky svojim klientom. Tieto registre obsahujú informácie o úveroch, dlhoch a iných finančných záväzkoch jednotlivcov aj podnikov.

Ich úlohou je poskytnúť prehľad o finančnej situácii jednotlivcov a minimalizovať riziko, ktoré banky berú pri rozhodovaní o poskytnutí pôžičky.

Banky majú povinnosť nahliadnuť do centrálneho úverového registra predtým, než sa rozhodnú poskytnúť pôžičku svojim klientom. Takto si overujú bonitu a schopnosť klienta splácať pôžičku. Tento proces sa nazýva „úverové zhodnotenie“ a je základným krokom pri schvaľovaní pôžičiek.

Nahliadnutie do centrálneho úverového registra dáva bankám veľkú výhodu. Vďaka tomuto prehľadu majú možnosť posúdiť, či je žiadateľ dostatočne spoľahlivý a spláca svoje záväzky včas. Ak sa ukáže, že mal klient v minulosti problémy so splácaním úverov alebo má veľký počet dlhov, banka môže jeho žiadosť odmietnuť alebo mu poskytnúť len osobitne stanovené podmienky pôžičky.

Čo je to SRBI register?

Slovenský bankový sektor má v dnešnej dobe veľký objem údajov o klientoch, ktorí využívajú jeho služby. Tieto informácie obsahujú nielen základné údaje o klientoch, avšak aj informácie o ich platobných návykoch a finančnej histórii.

Pre lepšie a efektívnejšie fungovanie bankového systému je dôležité, aby boli tieto údaje zdieľané medzi jednotlivými bankami a poskytovateľmi finančných služieb. Práve pre tento účel bol vytvorený Spoločný register bankových informácií – SRBI register.

Čo je SRBI register?

 • SRBI register je centrálny register a slúži k zdieľaniu a uchovávaniu informácií o klientoch bankového sektoru. Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
 • Hlavným cieľom vytvorenia SRBI registra bolo preverovanie bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny fyzických osôb a podnikateľov v bankovom sektore.

Tento register slúži bankám a poskytovateľom finančných služieb ako podpora pri rozhodovaní o úverových a finančných produktoch pre konkrétnych záujemcov. Získavajú tak presnejší obraz o platobnom správaní svojich potenciálnych klientov, čo znižuje riziko poskytnutých úverov a pomáha predchádzať možnému nesplácaniu.

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra je štandardizovaný dokument, ktorý slúži ako pomôcka k vytvoreniu žiadosti, aby jednotlivec mohol požiadať o odstránenie svojich údajov z úverového registra.

Meno a priezvisko, Adresa registrovanej osoby
Názov banky:
Adresa banky:

Vec: Žiadosť o vymazanie z úverového registra

Týmto Vás žiadam o vymazanie mojich osobných údajov z úverového registra. Dôvodom mojej žiadosti je ukončenie úverovej zmluvy s vašou spoločnosťou a splatenie všetkých mojich záväzkov v súvislosti s touto zmluvou, ako aj uplynutie 5 ročnej lehoty.

Taktiež žiadam o vymazanie mojich osobných údajov, ktoré ste získali od iných zmluvných partnerov alebo tretích strán v súvislosti s touto úverovou zmluvou.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Podpis

Tento vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra je dôležitým nástrojom pre všetkých, ktorí sa chcú zbaviť nežiaducich záznamov v úverovom registri a zlepšiť si svoju finančnú povesť pre budúce úverové alebo iné finančné transakcie.

Finančný register – čo obsahuje?

Finančný register je dôležitý nástroj, ktorý v súčasnosti slúži na zhromažďovanie, spracovávanie a zdieľanie informácií o finančnej situácii a platobnej disciplíne firiem a podnikateľov na Slovensku.

Finančný register obsahuje širokú škálu informácií o subjektoch, ako sú firmy, podnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby či právnické osoby.

Čo obsahuje finančný register?

 • Jeho databáza obsahuje údaje o obchodných registračných číslach, účtovnom období, právnej forme a sídle subjektu.
 • Okrem toho zahrňuje aj informácie o majiteľoch a spoločníkoch, údaje o výške základného imania spoločnosti a jej orgánoch, vrátane zmeny v tomto zložení v priebehu rokov.
 • Dôležitým údajom vo finančnom registri sú daňové dlhy. Systém eviduje všetky dlžné dane a odvody, vrátane možných sankcií. Vďaka tomu si subjekty môžu overiť, či neexistujú žiadne nevyriešené dlhy, ktoré by mohli ovplyvniť ich podnikateľskú činnosť.
 • Okrem toho finančný register tiež obsahuje informácie o dlžníkoch voči štátu. Tieto údaje sú dôležité napríklad pre daňové úrady, ktoré majú tak možnosť zachytiť osoby či subjekty, ktoré sa vyhýbajú plateniu dane alebo majú nedostatočnú platobnú disciplínu.
 • V neposlednom rade je súčasťou finančného registra aj evidencia pohľadávok voči štátu. Tieto údaje sa týkajú napríklad nezaplatených pokút alebo nedoplatkov z odvádzaných daní.

V súčasnosti je možný prístup k finančnému registru online formou na webovej stránke https://www.finreg.sk.

Kontakt na úverový register

V prípade ak má žiadateľ záujem o kontakt na úverový register, tu sú najdôležitejšie údaje:

Korešpondenčná adresa:

KLIENTSKE CENTRUM SBCB:

Mlynské nivy 14
821 09 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: sbcbklient@crif.com

Telefónne číslo: +421 2 5920 7584

Všetky podrobnejšie kontakty na úverový register, ako aj kontaktný formulár nájde žiadateľ na webovej stránke: https://www.sbcb.sk/sk/kontakt.

Pôžičky pre dlžníkov v registri

Pôžičky pre dlžníkov v registri sú finančné produkty, ktoré sú dostupné pre osoby, ktoré majú záznam v registri dlžníkov. Tieto záznamy môžu byť spôsobené neplatením úverov, dlhmi voči bankám alebo inými finančnými inštitúciami.

Pôžičky pre dlžníkov v registri majú väčšinou vyššie úrokové sadzby, pretože predstavujú pre veriteľov väčšie riziko. Avšak pre ľudí v registri dlžníkov sa môžu stať cenným nástrojom na vyriešenie ich finančných problémov.

Tieto pôžičky môžu byť poskytované nebankovými spoločnosťami alebo inými súkromnými subjektmi.