Cash flow – výpočet, podstata a význam

cash flow

Cash flow tvorí srdce každej obchodnej operácie. Je to to, čo podnikaniu umožňuje dýchať – kontinuálny príliv a tok finančných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pre jeho fungovanie. Ale aká je skutočná podstata cash flow a prečo je jeho výpočet tak kľúčový pre manažérov a investorov?

Ako môže človek vedieť, či je podnikateľská operácia zdravá, ak nevie, koľko peňazí vlastne vstupuje a odchádza z firmy? Ako môže plánovať budúcnosť, ak nemá presný obraz o tom, ako tok financií ovplyvňuje jeho rozhodnutia?


Obsah článkuKĽÚČOVÉ INFORMÁCIE K ČLÁNKU:

 • Cash flow, často označovaný ako tok hotovosti, je kľúčovým pojmom vo finančnej analýze podniku, predstavujúcim príliv a odliv finančných prostriedkov spoločnosti za určité časové obdobie.
 • Pri výpočte cash flow sa dá použiť priama alebo nepriama metóda. Tie sa líšia vo forme a náročnosti na informácie a výpočty, pričom obidve vedú k rovnakému výsledku.
 • Výkaz cash flow informuje o peňažných tokoch, zahŕňajúc príjmy, výdavky, prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov. Tie sa klasifikujú do troch hlavných kategórií: prevádzkové, investičné a finančné peňažné toky.

Čo je to cash flow?

Cash flow, často označovaný ako tok hotovosti, je kľúčovým pojmom vo finančnej analýze podniku. Predstavuje príliv a odliv finančných prostriedkov spoločnosti za určité časové obdobie, či už ide o mesiac, kvartál alebo rok.

Jednoducho povedané, cash flow je rozdiel medzi príjmami (vrátane inkasa pohľadávok) a výdavkami (zahrňujúc úhradu záväzkov) spoločnosti. Jeho sledovanie je kľúčové pre zabezpečenie likvidity a solventnosti firmy, aby nedošlo k finančným problémom z dôvodu nedostatku hotovosti.

Cash flow zohľadňuje tiež skutočnosť, že nie všetky príjmy a náklady v podvojnom účtovníctve sú priamymi príjmami a výdavkami. Preto môže spoločnosť s pozitívnym hospodárskym výsledkom stále čeliť problémom so ziskom v hotovosti.

Výpočet cash flow – priama a nepriama metóda

Pri výpočte cash flow je možné použiť buď priamu alebo nepriamu metódu.

Priama metóda:Pri priamej metóde sa zvolia vhodné hlavné skupiny hrubých príjmov a hrubých výdavkov. A to buď ako čistá priama metóda, kde sa vychádza z analytických účtov k účtom peňažných prostriedkov, alebo ako modifikovaná priama metóda, kde sa upravia položky výkazu zisku a strát týkajúce sa prevádzkovej činnosti, ako sú tržby z predaja či náklady na obstaranie tovaru.
Nepriama metóda:Nepriamou metódou sa zase určuje cash flow na základe výsledku hospodárenia pred zdanením. Tento výsledok sa upraví o nepeňažné položky a zmeny stavu pracovného kapitálu, ktoré ovplyvňujú prevádzkové činnosti spoločnosti.

Aj keď obidve metódy výpočtu cash flow vedú k rovnakému výsledku, líšia sa vo forme a náročnosti na informácie a výpočty.

Zatiaľ čo menšie firmy sa možno nezaoberajú detailným výkazom cash flow, existujú aj zjednodušené spôsoby sledovania peňažných tokov, napríklad pomocou excelových tabuliek, kde sa zaznamenávajú príjmy a výdavky z bankových výpisov či faktúr.

Pri priamej metóde sa peňažné toky zaznamenávajú priamo z bankových výpisov alebo pokladničných denníkov do výkazu cash flow, zatiaľ čo pri nepriamej metóde sa vychádza z účtovného zisku a upravuje sa o nepeňažné položky a zmeny stavu pracovného kapitálu.

výpočet cash flow
Výpočet cash flow z prevádzkovej činnosti je kľúčový pre likviditu firmy. A preto je dôležité sledovať nielen jeho výšku, ale aj ich efektívne využitie pri financovaní investícií a splácaní záväzkov.

Výkaz cash flow

Samotný výkaz cash flow poskytuje detailný prehľad o vývoji peňazí, teda príjmoch a výdavkoch, ako aj o stavoch peňažných prostriedkov na začiatku a na konci sledovaného obdobia. Tento dokument je povinnou súčasťou uzávierky účtovných jednotiek, ktoré podliehajú auditu. Výkaz cash flow prezentuje informácie o peňažných tokoch, zahŕňajúc príjmy, výdavky, prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov.

Tieto peňažné toky sa klasifikujú do troch hlavných kategórií:

 • Prevádzkové peňažné toky: Zahrňujú činnosti spojené s hlavnou obchodnou činnosťou účtovnej jednotky a iné operácie, ktoré súvisia s jej hospodárskou aktivitou, s výnimkou investičných a finančných činností.
 • Investičné peňažné toky: Tieto toky súvisia s nákupom a odpisom dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a súvisiacich finančných investícií, ktoré nie sú súčasťou peňažných ekvivalentov.
 • Finančné peňažné toky: Zahrňujú činnosti, ktoré majú za výsledok zmeny vo vlastnom imaní a záväzkoch z úverov a pôžičiek.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Cash flow z prevádzkovej činnosti zahŕňa transakcie, ktoré súvisia s jadrom podnikania účtovnej jednotky a ovplyvňujú tvorbu zisku či straty. Medzi ne patria napríklad:

 • Príjmy zo predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov.
 • Príjmy z poplatkov za priemyselné a autorské práva, provízií a ďalšie príjmy súvisiace s hospodárskou a finančnou činnosťou.
 • Výdavky na materiál, tovar a externé služby, vrátane uhrádzaných preddavkov.
 • Náklady na zamestnancov, ako sú mzdy, odmeny, poistenia a preddavky na daň z príjmov.
 • Daňové povinnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa viažu na investičnú alebo finančnú činnosť.
 • Príjmy a výdavky zo zmlúv, ktoré udržujú s cieľom obchodovať s nimi.
 • Transakcie s cennými papiermi určenými na predaj alebo na obchodovanie.

Peňažné toky z investičnej činnosti

Cash flow spojený s investičnou činnosťou zahŕňa nasledujúce operácie:

 • Náklady na akvizíciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 • Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 • Investície do dlhodobých cenných papierov a podielov v iných subjektoch, s výnimkou tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty alebo sú určené na obchodovanie.
 • Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných subjektoch, s výnimkou tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty alebo sú určené na obchodovanie.
 • Poskytnutie pôžičiek.
 • Príjmy zo splatenia poskytnutých pôžičiek.
 • Náklady súvisiace s derivátmi, pokiaľ nie sú určené na obchodovanie alebo sa nezapočítavajú ako peňažné toky z finančnej činnosti.
 • Príjmy súvisiace s derivátmi, pokiaľ nie sú určené na obchodovanie alebo sa nezapočítavajú ako peňažné toky z finančnej činnosti.
 • Príjmy a náklady súvisiace s derivátmi, ktoré slúžia ako zabezpečenie majetku alebo záväzkov účtovnej jednotky. A taktiež ich vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažné toky súvisiace s rizikom, ktoré zabezpečujú.

Peňažné toky z finančnej činnosti

Medzi peňažné toky súvisiace s finančnou činnosťou patria:

 • Príjmy z emisie akcií, z upísaných obchodných podielov a z iných foriem zvýšenia vlastného imania.
 • Výdavky na nákup alebo spätný odkup vlastných akcií alebo obchodných podielov a na iné formy znižovania vlastného imania.
 • Príjmy z poskytnutých úverov a pôžičiek zo strany bánk, zahraničných bankových pobočiek alebo iných fyzických alebo právnických osôb, pokiaľ sa tieto prostriedky použijú na činnosti súvisiace s podnikaním.
 • Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek poskytnutých bankami, zahraničnými bankovými pobočkami alebo inými fyzickými alebo právnickými osobami, pokiaľ sa tieto výdavky týkajú činností súvisiacich s podnikaním.
 • Príjmy z emisie dlhopisov.
 • Výdavky na splatenie záväzkov z dlhopisov.
casflow
Týmto spôsobom poskytuje výkaz cash flow jasné informácie o tokoch peňazí v rôznych aspektoch podnikateľskej činnosti, čo je kľúčové pre pochopenie finančnej situácie účtovnej jednotky.

Cashflow a detailný prehľad

V tejto časti sa posúva analýza cashflow na vyššiu úroveň a podrobnejšie sa preskúmajú aspekty peňažných operácií v rámci prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti spoločnosti.

Prevádzková činnosť a cashflow

 • Príjmy a výdavky v mene tretích strán: Zahrňujú transakcie uskutočnené v prospech alebo na úkor tretích strán, ako sú úhrady na bežných bankových účtoch alebo nájomné. Tieto sa započítavajú do peňažných tokov prevádzkovej činnosti.
 • Transakcie s krátkodobými cennými papiermi: Vykazujú sa peňažné toky spojené s nákupom a predajom krátkodobých cenných papierov alebo s ich splátkami prostredníctvom kreditných kariet s kratšou dohodnutou dobou splatnosti.
 • Kurzové rozdiely: Kurzové rozdiely zahrňujúce prevody v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným kurzom určeným ECB alebo NBS ku koncu účtovného obdobia. Tieto sa oddelene vykazujú od peňažných tokov na základe prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti.

Investičná činnosť a cashflow

 • Výdavky a príjmy z dlhodobých aktív: Zahrňujú nákup a predaj dlhodobých aktív, ako aj príjmy a výdavky spojené s nimi.
 • Transakcie s cennými papiermi a úrokové platby: Vykazujú sa príjmy a výdavky súvisiace s cennými papiermi a úrokmi, ktoré sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti.

Finančná činnosť a cashflow

 • Príjmy a výdavky spojené s financovaním: Zahrňujú príjmy a výdavky z emisie akcií, úverov, pôžičiek a splátky úverov a pôžičiek.
 • Transakcie s dlhovými cennými papiermi: Vykazujú sa príjmy z emisie a výdavky na úhradu dlhových cenných papierov.

Významnou súčasťou sú tiež informácie o úrokoch, dividendách a daní z príjmov. Tie sa zosumarizujú podľa ich charakteru a ich príslušnosti k jednotlivým činnostiam. Doplňujú sa tiež informáciami o metodike vykazovania peňažných tokov, štruktúre finančných prostriedkov a ďalšími relevantnými údajmi.