Daň z motorových vozidiel – kedy vzniká daňová povinnosť

dan z motorovych vozidiel

Daň z motorových vozidiel je povinná platba, ktorú musia uhradiť majitelia vybraných vozidiel evidovaných v Slovenskej republike. Daň slúži na financovanie výdavkov spojených s údržbou ciest a mostov, ako aj na podporu rozvoja dopravy.


Obsah článku


Daňovníkom dane z motorových vozidiel môže byť fyzická či právnická osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla ako držiteľ a používa vozidlo na podnikanie či zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla na služobné cesty.

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky pre posúdenie predmetu dane.

Podmienky vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel:

 • Evidencia vozidla v SR: Vozidlo musí byť zapísané v evidencii vozidiel SR a mať pridelené evidenčné číslo.
 • Spĺňanie technických podmienok: Vozidlo musí spĺňať všetky technické požiadavky na prevádzku na pozemných komunikáciách.
 • Použitie vozidla na podnikanie: V prípade, že je daňovníkom právnická osoba, musí vozidlo používať na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

V osobitných prípadoch vzniká daňová povinnosť v inom termíne:

 • Právny nástupca zrušeného daňovníka: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku zrušeného daňovníka bez likvidácie.
 • Zmena v osobe daňovníka: Ak dôjde k zmene držiteľa vozidla v priebehu mesiaca, daňová povinnosť pre nového daňovníka vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k zmene došlo.

Príklad:

 • Fyzická osoba kúpi 15. marca 2024 nové motorové vozidlo a 20. marca ho začne používať na podnikanie. Daňová povinnosť k dani z motorového vozidla pre túto fyzickú osobu vznikne 1. apríla 2024.

Ak sa chce záujemca dozvedieť viac o vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, odporúča sa sledovať webovú stránku Finančnej správy SR.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Preddavky na daň z motorových vozidiel sú zálohové platby dane, ktoré je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Kto je povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel?

Povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel vzniká daňovníkovi, ktorého predpokladaná daň za zdaňovacie obdobie presiahne 700 €, avšak nepresiahne 8300 €. Ide o platenie štvrťročných preddavkov na daň.

Pri mesačných preddavkoch na daň vzniká povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel daňovníkovi, ktorého predpokladaná daň za zdaňovacie obdobie presiahne 8300 €.

Výška štvrťročných preddavkov na daň

Výška preddavkov sa vypočíta ako jedna štvrtina predpokladanej dane a je splatná do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Splatnosť preddavkov

Splatnosť preddavkov na daň z motorových vozidiel je nasledovná:

 • Mesačné preddavky: do konca posledného dňa v mesiaci
 • Štvrťročné preddavky: do konca posledného dňa v kalendárnom štvrťroku

Príklady:

 • Daňovník má predpokladanú daň za rok 2024 vo výške 8 000 €. Je povinný platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 000 € (8 000 € / 4) do konca každého kalendárneho štvrťroka.
 • Daňovník má predpokladanú daň za rok 2024 vo výške 12 000 €. Je povinný platiť mesačné preddavky vo výške 1 000 € (12 000 € / 12) do konca každého mesiaca.

Daňovník, ktorý má povinnosť platiť preddavky, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Daň z motorového vozidla v iných krajinách – porovnanie so slovenským systémom

Systémy dane z motorového vozidla sa v rôznych krajinách líšia v mnohých aspektoch, ako napríklad:

 • Typ dane: Niektoré krajiny majú daň z motorových vozidiel založenú na objeme motora, zatiaľ čo iné ju vypočítavajú na základe emisií CO2, ceny vozidla alebo kombinácie týchto faktorov.
 • Sadzby dane: Sadzby dane z motorového vozidla sa značne líšia v závislosti od krajiny. Napríklad v Dánsku môže daň z motorového vozidla dosiahnuť až 180% ceny vozidla, zatiaľ čo v Českej republike je maximálna sadzba 12%.
 • Výnimky a zľavy: Mnoho krajín ponúka výnimky a zľavy z dane z motorového vozidla pre určité typy vozidiel, napríklad pre hybridné autá a elektromobily, historické vozidlá alebo vozidlá používané na charitatívne účely.
 • Spôsob platby: Niektoré krajiny vyžadujú, aby sa daň z motorového vozidla platila ročne, zatiaľ čo iné ju vyberajú štvrťročne alebo mesačne.

Tu je stručné porovnanie slovenského systému dane z motorového vozidla s niektorými inými krajinami:

KrajinaTyp daneSadzby daneVýnimky a zľavySpôsob platby
SlovenskoObjem motora, emisie CO20,50 € – 6,50 € za 1 cm³Hybridné a elektromobily, historické vozidláRočne
Česká republikaObjem motora3 000 Kč – 35 000 KčHybridné a elektromobily, historické vozidláRočne
NemeckoEmisie CO22 € – 83 € za 1 g/km CO2Hybridné a elektromobilyRočne
Veľká BritániaEmisie CO2£150 – £2 355Hybridné a elektromobily, historické vozidláRočne
FrancúzskoEmisie CO2€4.80 – 13.79 € za 1 g/km CO2Hybridné a elektromobily, historické vozidláRočne

Je dôležité poznamenať, že toto je len všeobecný prehľad a systémy dane z motorového vozidla sa v jednotlivých krajinách neustále menia. Pred dovozom vozidla do inej krajiny sa odporúča oboznámiť sa s aktuálnymi predpismi a požiadavkami v danej krajine.

Okrem vyššie uvedených aspektov je dôležité zvážiť aj:

 • Administratívne poplatky: Mnoho krajín vyžaduje platenie administratívnych poplatkov za registráciu vozidla a podanie daňového priznania k dani z motorového vozidla.
 • Menové kurzy: Ak sa platí daň z motorového vozidla v inej mene, bude potrebné zohľadniť aj menový kurz.
 • DPH: V niektorých krajinách sa na daň z motorového vozidla vzťahuje aj daň z pridanej hodnoty (DPH).

V niektorých krajinách sa daň z motorového vozidla vyberá na miestnej úrovni. To znamená, že sadzba dane sa môže líšiť v závislosti od obce alebo regiónu, v ktorom je vozidlo registrované.

Na čo sa využívajú prostriedky cestnej dane za auto?

Prostriedky z cestnej dane za auto sa na Slovensku využívajú na financovanie rôznych oblastí, ktoré súvisia s cestnou dopravou a motorovými vozidlami. Medzi najdôležitejšie patria:

1. Výstavba a údržba ciest:

 • Najväčší podiel z prostriedkov cestnej dane za auto ide na financovanie výstavby, opráv a údržby ciest a diaľníc. Patrí sem napríklad výstavba nových mostov, tunelov, obchvatov, avšak aj oprava výtlkov, koľají a zosuvov.

2. Dopravná infraštruktúra:

 • Prostriedky z cestnej dane za auto sa taktiež používajú na financovanie výstavby a údržby dopravnej infraštruktúry, ako sú napríklad križovatky, kruhové objazdy, cyklotrasy, chodníky a verejné osvetlenie.

3. Dopravná bezpečnosť:

 • Slúžia aj na financovanie aktivít zameraných na zvýšenie dopravnej bezpečnosti. Patrí sem napríklad kampaň na prevenciu dopravných nehôd, inštalácia dopravných značiek a semaforov a podpora práce polície a záchranných zložiek.

4. Ochrana životného prostredia:

 • Časť prostriedkov sa investuje do opatrení na ochranu životného prostredia v súvislosti s cestnou dopravou. Ide napríklad o podporu používania ekologických vozidiel, výstavbu zelených zón a znižovanie emisií z výfukov.

5. Verejná doprava:

 • Vláda SR môže z cestnej dane za auto financovať aj rozvoj verejnej dopravy, ako je napríklad nákup nových autobusov a trolejbusov, budovanie železničných tratí a zastávok, ako aj podpora integrovanej dopravy.

Okrem týchto oblastí sa cestná daň za auto môže používať aj na:

 • Financovanie výskumu a vývoja v oblasti cestnej dopravy
 • Podporu motoristického športu
 • Financovanie aktivít miest a obcí súvisiacich s cestnou dopravou

Dôležité je poznamenať, že rozdelenie a použitie prostriedkov z cestnej dane upravuje štátny rozpočet. To znamená, že konkrétne sumy a použitie financií sa môžu v jednotlivých rokoch líšiť.

Daň z motorového vozidla v kontexte ochrany životného prostredia

Daň z motorového vozidla je jednou z foriem fiškálnej politiky štátu, ktorá slúži nielen na získanie príjmu, ale aj na reguláciu a ochranu životného prostredia. Cieľom tejto dane je motivovať vlastníkov motorových vozidiel k znižovaniu emisií, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

V súčasnosti sa na dodržiavanie emisných noriem kladie veľký dôraz a vďaka daňovým stimulom sa stále viac výrobcov snaží vyrábať ekologickejšie vozidlá. To znamená, že vodiči, ktorí vlastnia menej znečisťujúce vozidlo, majú nižšiu daň, čo môže byť pre nich dôvodom na kúpu takéhoto vozidla a vďaka tomu prispejú k ochrane životného prostredia.

Okrem toho, daň z motorového vozidla je aj jedným z nástrojov na obmedzenie počtu starých a znečisťujúcich vozidiel v premávke. V mnohých krajinách existujú výnimky alebo znížené sadzby pre ekologickejšie vozidlá, čo motivuje majiteľov starších a znečisťujúcich vozidiel k výmene za moderné a ekologickejšie alternatívy.

Takýmto spôsobom daň z motorového vozidla pomáha znižovať množstvo emisií, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia, a tým chráni životné prostredie. V konečnom dôsledku to má pozitívny vplyv na zdravie ľudí a obohacuje život prostredníctvom čistejšieho a zdravšieho prostredia.