Koncesionárske poplatky 2024

koncesionarske poplatky

Koncesionárske poplatky boli povinné finančné príspevky, ktoré museli občania platiť ak boli odberateľmi elektriny v dome alebo byte a takisto zamestnávatelia, ktorí zamestnávali troch a viac zamestnancov. Tieto poplatky boli obvykle určené na pokrytie nákladov na prevádzku verejnoprávnych médií.

Na Slovensku bol schválený zákon o zrušení koncesionárskych poplatkov s platnosťou od 1.7. 2023. Od tohto dátumu je financovanie verejnoprávneho televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku zabezpečené z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Koncesionárske poplatky sa od júla 2023 na Slovensku neplatia

Od leta roku 2023 sa Slovensko stalo krajinou, v ktorej už neplatia koncesionárske poplatky. Tento významný krok priniesol mnoho zmien a noviniek pre obyvateľov, médiá a samotnú vládu.

Koncesionárske poplatky boli dlhodobo predmetom kritiky a kontroverzie. Tento krok mal viacero dôsledkov. Predovšetkým sa zmenilo financovanie verejnoprávnych médií, ktoré boli doteraz závislé od týchto poplatkov. Ich fungovanie teraz závisí od samotnej vlády. To môže mať vplyv na programový obsah a kvalitu vysielania.

 • Vplyvom zrušenia koncesionárskych poplatkov sa zmenili aj náklady pre obyvateľov. Od občanov a podnikateľov už od júla 2023 nie sú vyberané poplatky za televízne a rozhlasové prijímače. To je pre mnohých vítaná úľava v rozpočte.
 • Tento krok však predstavuje aj určitý nápor na vládu a jej schopnosť zabezpečiť dostatočné financovanie médií.
 • Je potrebné však pripomenúť, že aj keď sa koncesionárske poplatky od júla 2023 neplatia, verejnoprávne médiá majú stále dôležitú úlohu voči verejnosti. Sú zodpovedné za informovanie, vzdelávanie a kultúrnu hodnotu v spoločnosti.
 • Preto je dôležité, aby bolo ich fungovanie zabezpečené a aby mohli plniť svoju úlohu bez ohľadu na zmeny v systéme financovania.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 sa stalo jedným z najvýraznejších krokov v oblasti médií na Slovensku v posledných rokoch. Prinieslo nové výzvy pre médiá, vládu i obyvateľov. Je však dôležité, aby boli zaujaté všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie spravodlivého a udržateľného financovania médií, ktoré sú dôležitým pilierom slobodnej a demokratickej spoločnosti.

RTVS a kontakt pre neplatičov koncesionárskych poplatkov

Dlhé roky bola platba koncesionárskych poplatkov jednou z povinností slovenských občanov. Koncesionárske poplatky slúžili na financovanie prevádzky verejnoprávnej televízie a rozhlasu RTVS. No od júla 2023 sa už neplatia koncesionárske poplatky, nakoľko boli zrušené.

Aj napriek tomuto vývoju sa môže stať, že niektorí občania sa budú pokúšať kontaktovať RTVS v súvislosti s neplatením koncesionárskych poplatkov. RTVS ponúka kontakt pre neplatičov koncesionárskych poplatkov. Stačí tak využiť kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke https://uhrady.rtvs.sk. Zamestnanci RTVS majú k dispozícii potrebné informácie a môžu záujemcu usmerniť, ak je potrebné.

Je dôležité poznamenať, že v súčasnosti už nie je potrebné platiť koncesionárske poplatky a neplatiči nie sú považovaní za priestupkárov. Avšak ak má človek akékoľvek nedoplatky z predchádzajúcich rokov, existuje možnosť ukončiť situáciu dohodou s RTVS prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Využiť tento kontakt pre neplatičov koncesionárskych poplatkov ponúka RTVS aj doteraz.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov je významným krokom v smerovaní k transparentnosti a zlepšeniu financovania verejnoprávnej televízie a rozhlasu.

Dnes má možnosť každý sledovať a počúvať túto inštitúciu bez povinnosti platiť poplatky, avšak je dôležité, aby si bol človek vedomý hodnoty programov, ktoré poskytuje.

Neplatenie koncesionárskych poplatkov

Neplatenie koncesionárskych poplatkov znamenalo porušenie zákona, ktorý stanovuje všetky právne povinnosti vo vzťahu k využívaniu rozhlasových a televíznych vysielacích služieb.

 • Tí, ktorí sa rozhodli neplatiť poplatok, sa často odvolávali na to, že nechcú financovať verejnoprávne médiá, pretože si myslia, že sú zbytočné.
 • Neplatenie koncesionárskych poplatkov viedlo k finančným dlhom.
 • Neplatenie koncesionárskych poplatkov malo tiež dopad na celkový rozpočet verejnoprávnych médií.
 • V konečnom dôsledku, neplatenie koncesionárskych poplatkov nie je len otázkou finančných povinností, avšak aj morálnej zodpovednosti každého občana voči spoločnosti, v ktorej žije.

Verejnoprávne médiá majú dôležitú úlohu v našom živote a ich fungovanie by malo byť v záujme všetkých.

Mali dôchodcovia koncesionárske poplatky znížené?

Koncesionárske poplatky pre dôchodcov boli stanovené na polovicu sumy. Od roku 2020 však bola táto skupina ľudí automaticky oslobodená od týchto poplatkov. Títo občania tak neuhrádzali nič za tieto služby. Tieto opatrenia boli veľkým krokom vpred a ukazovali, že vláda bola ochotná pomôcť svojim občanom v dôchodkovom veku.

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov nebola len symbolická zmena, avšak reálna pomoc, ktorá im uľahčila život.

Ako zistiť či som dlžník koncesionárskych poplatkov

Ako zistiť či som dlžník koncesionárskych poplatkov? Existuje na to niekoľko jednoduchých spôsobov.

 • Prvou možnosťou je zaručene kontaktovať priamo poskytovateľa danej služby, teda RTVS. Zamestnanci by mali byť schopní poskytnúť informácie o aktuálnom stave platieb.
 • Ďalším spôsobom, ako zistiť či som dlžník koncesionárskych poplatkov je skontrolovať výpisy SIPO. Ak sa koncesionárske poplatky uhrádzali prostredníctvom služby SIPO, doklad o zaplatení, ktorý by mal byť uložený je takýmto spôsobom pomôckou pri zisťovaní, či boli všetky služby uhradené.
 • Tretím spôsobom je kontrola platieb online, prostredníctvom Môjho účtu na stránke RTVS.

Vzhľadom na dôležitosť pravidelných platieb koncesionárskych poplatkov je dôležité pravidelne skontrolovať, či sa všetky poplatky splatili v termíne.

V prípade, že sa zistí, že sa nestihol zaplatiť niektorý z poplatkov včas, mal by sa užívateľ čo najskôr poradiť s poskytovateľom danej služby a dohodnúť sa na spôsobe vyriešenia danej situácie.

Aká bola výška koncesionárskych poplatkov

Na Slovensku bola výška koncesionárskych poplatkov 4,64 € mesačne a platili ich všetci plnoletí občania, ktorí boli odberateľmi elektrickej energie.

Výška koncesionárskeho poplatku mala však aj svojich kritikov, ktorí poukazovali na to, že bol stále povinný a mohol byť ťažkým bremenom najmä pre ľudí s nižšími príjmami.

Prihlásenie sa na platenie koncesionárskych poplatkov

Prihlásenie sa na platenie koncesionárskych poplatkov bolo dôležitým krokom pre každého, kto bol odberateľom elektrickej energie. V súčasnej dobe už nie je potrebné sa prihlasovať na platenie koncesionárskych poplatkov, keďže tieto boli zrušené.

V minulosti bolo povinné platiť koncesionárske poplatky. Predstavovali povinný príspevok, ktorý sa musel uhrádzať mesačne. Zrušenie platenia koncesionárskych poplatkov bolo vítané nielen bežnými občanmi, avšak aj spoločnosťami.

Počas rokov sa totiž koncesionárske poplatky stali spornou témou a veľa ľudí nesúhlasilo s tým, že sú nútení platiť za niečo, čo ani nevyužívajú v plnej miere.

Nový zákon omeškal finančné zaťaženie mnohých domácností, ktoré sa museli potýkať s vysokými nákladmi na život. Bolo to zvlášť ťažké pre rodiny s nízkymi príjmami, ktoré si neodkladne potrebovali ušetriť každý cent.

Vďaka zrušeniu koncesionárskych poplatkov sa im uľavilo a už nemusia platiť za túto službu.

Ako prebieha financovanie verejnoprávnych médií dnes?

Verejnoprávne médiá sú dôležitou súčasťou mediálneho prostredia v akomkoľvek demokratickom štáte. Zabezpečujú objektívne informovanie verejnosti a poskytujú platformu pre slobodný prejav a názorovú pluralitu. Avšak, ako sa dnes financujú tieto médiá a aký vplyv to má na ich nezávislosť?

Verejnoprávne médiá na Slovensku sú financované zo štátneho rozpočtu. Každoročne sa schvaľuje štátny rozpočet, v ktorom je stanovená aj suma na financovanie verejnoprávnych médií.

Financovanie verejnoprávnych médií na Slovensku je komplexnou témou. Všetci však súhlasia, že je dôležité zabezpečiť dostatočné prostriedky pre ich fungovanie a garantovať ich nezávislosť od politického vplyvu.

To umožní, aby verejnoprávne médiá mohli plniť svoju dôležitú úlohu v spoločnosti a poskytovať objektívne a kvalitné informácie pre všetkých občanov.