Návrh na vklad do katastra – kto ho podáva, ako dlho treba čakať

navrh na vklad do katastra

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností je formálny dokument, ktorý sa podáva na katastrálny odbor Okresného úradu v mieste, kde sa nachádza daná nehnuteľnosť. Jeho cieľom je zaznamenať zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. Táto zmena môže nastať v rôznych prípadoch, napríklad pri kúpe, dedičstve, darovaní, zámene či rozdelení nehnuteľnosti.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností musí obsahovať všetky potrebné údaje o nehnuteľnosti, vrátane jej presného popisu a príslušného pozemku. Taktiež musí byť spracovaný v súlade s platným legislatívnym rámcom a musí byť podpísaný vlastníkom nehnuteľnosti alebo splnomocnenou osobou.


Obsah článku


Návrh na vklad do katastra po novom

Návrh na vklad do katastra po novom počíta s nasledovným postupom:

1. Získanie potrebných tlačív a príloh:

 • Tlačivo návrhu na vklad: Tlačivo návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je možné si stiahnuť z webovej stránky katastrálneho úradu alebo ho požiadať priamo na katastrálnom odbore.
 • Prílohy k návrhu na vklad:
  • Kópie darovacej zmluvy: Darovacia zmluva musí byť podpísaná oboma stranami (darcom a obdarovaným).
  • List vlastníctva nehnuteľnosti: List vlastníctva je možné si vyžiadať na katastrálnom odbore.
  • Geometrický plán: Geometrický plán je potrebný len vtedy, ak sa darovaním mení hranica pozemku.
  • Súhlas druhého manžela/manželky: Ak sa darovaná nehnuteľnosť nadobudla do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je potrebný súhlas druhého manžela/manželky s podaním návrhu na vklad. Súhlas musí byť úradne osvedčený.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku: Správny poplatok za podanie návrhu na vklad je 33 eur v prípade elektronického podania a 66 eur pri osobnom podaní. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti v pokladnici katastrálneho úradu.

2. Vyplnenie tlačiva návrhu na vklad:

 • Tlačivo návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností sa vyplní pozorne a bez chýb.
 • Nezabudnú sa uviesť všetky povinné údaje, ako sú identifikačné údaje, údaje o nehnuteľnosti, údaje o darovacej zmluve a údaje o prílohách.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností sa treba obrátiť na príslušný katastrálny odbor.

3. Podanie návrhu na vklad:

 • Návrh na vklad sa môže podať osobne na príslušnom katastrálnom odbore podľa miesta nachádzania sa nehnuteľnosti alebo elektronicky cez Portál katastra nehnuteľností (po overení sa kvalifikovaným elektronickým podpisom).

4. Kontrola návrhu na vklad katastrálnym odborom:

 • Katastrálny odbor preskúma návrh na vklad a v prípade, že bude všetko v poriadku, začne vklad do katastra.

5. Rozhodnutie o vkladovom konaní:

 • Katastrálny úrad má na rozhodnutie o vkladovom konaní v štandardnom vkladovom konaní 30 dní od doručenia návrhu na vklad.
 • V urýchlenom vkladovom konaní má katastrálny úrad na rozhodnutie 15 dní.
 • Ak je v návrhu na vklad alebo v jeho prílohách chyba, katastrálny odbor vyzve žiadateľa na jej odstránenie. V takomto prípade sa lehota na rozhodnutie o vkladovom konaní predlžuje o čas potrebný na odstránenie chyby.

6. Zápis do katastra nehnuteľností:

 • Ak katastrálny úrad vklad do katastra schváli, zapíše žiadateľa do katastra ako nového vlastníka nehnuteľnosti.
 • O výsledku vkladu do katastra, katastrálny odbor informuje listom.

Návrh na vklad do katastra po novom musí byť podpísaný a overený na príslušnom katastrálnom úrade. Dodržanie tohto kroku je nevyhnutné pre zabezpečenie platnosti a právnej istoty vkladu. Do agendy katastra sa da objednať aj cez online rezerváciu termínu na doklady.

Kto podáva návrh na vklad do katastra?

Pri zamyslení sa nad tým, kto podáva návrh na vklad do katastra je dobré vedieť, že tak môže urobiť každý účastník právneho úkonu, na základe ktorého dochádza k zmene vlastníctva alebo iného vecného práva k nehnuteľnosti. V praxi to najčastejšie znamená:

 • Kupujúci: Pri kúpe nehnuteľnosti podáva návrh na vklad spravidla kupujúci.
 • Darca: Pri darovaní nehnuteľnosti podáva návrh na vklad darca.
 • Dedič: Pri dedení nehnuteľnosti podáva návrh na vklad dedič.
 • Manželia: Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podáva návrh na vklad jeden z manželov a to s vedomím a súhlasom druhého manžela.
 • Záložca: Pri založení záložného práva podáva návrh na vklad záložca.
 • Využívajúci vecného bremena: Pri zriadení vecného bremena podáva návrh na vklad osoba, v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené.

Pri otázke kto podáva návrh na vklad do katastra je tiež dobré vedieť, že návrh musí byť podaný do 30 dní od okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V opačnom prípade môže katastrálny odbor uložiť pokutu.

Návrh na vklad do katastra pri darovacej zmluve

Ak sa získala nehnuteľnosť darovacou zmluvou, darca bude musieť podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, aby bol zapísaný ako jej nový vlastník.

Postup podania návrhu na vklad do katastra pri darovacej zmluve:

Najprv sa vypíše formulár návrhu na vklad, ktorý je dostupný na webovej stránke katastrálneho úradu alebo je možné si ho vyžiadať priamo na odbore katastra nehnuteľností.

S návrhom na vklad je potrebné priložiť nasledujúce prílohy:

 • Dve kópie darovacej zmluvy, ktorá musí byť podpísaná oboma stranami (darcom a obdarovaným).
 • List vlastníctva nehnuteľnosti, ktorý je možné získať na katastrálnom odbore.
 • Geometrický plán, ktorý je potrebný len v prípade, ak darovaním dochádza k zmene hranice pozemku.
 • Súhlas druhého manžela/manželky, ak bol darujúci spoluvlastník nehnuteľnosti.
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, ktorý je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti v pokladnici katastrálneho úradu.

Podanie návrhu na vklad je možné osobne na príslušnom katastrálnom odbore podľa miesta polohy nehnuteľnosti alebo elektronicky cez Portál katastra nehnuteľností (po overení prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu).

Návrh na vklad preskúma katastrálny odbor a v prípade, že všetky doklady budú kompletné, bude žiadateľ zapísaný ako nový vlastník nehnuteľnosti v katastri. Informácia o výsledku konania bude doručená formou listu.

Ak si žiadateľ nie je istý, ako vyplniť tlačivo návrhu na vklad, môže požiadať o pomoc zamestnancov katastrálneho odboru. Odporúča sa podať návrh na vklad elektronicky, pretože je to rýchlejší, lacnejší a pohodlnejší spôsob.

Ako dlho trvá zápis do katastra?

To, ako dlho trvá zápis do katastra závisí od typu vkladu a od toho, či bol podaný elektronicky alebo v papierovej forme.

V štandardnom vkladovom konaní:

 • Pri bežnom vklade: Katastrálny úrad má 30 dní na to, aby o návrhu na vklad rozhodol.
 • Pri vkladoch s autorizovanou zmluvou: Ak je darovacia zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, katastrálny úrad má 20 dní na to, aby o návrhu na vklad rozhodol.

V urýchlenom vkladovom konaní:

 • Pri bežnom vkladovom konaní: Katastrálny úrad má 15 dní na to, aby o návrhu na vklad rozhodol.
 • Pri vkladoch s autorizovanou zmluvou: Ak je darovacia zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, katastrálny úrad má 10 dní na to, aby o návrhu na vklad rozhodol.

Ako skrátiť čas zápisu do katastra:

 • Podať návrh na vklad elektronicky: Elektronické podanie je rýchlejšie a pohodlnejšie ako papierové.
 • Vyplniť tlačivo návrhu na vklad bez chýb: Dbať na to, aby sa všetky údaje v tlačive vyplnili správne a úplne.
 • Priložiť k návrhu na vklad všetky požadované prílohy: Netreba zabudnúť k návrhu na vklad priložiť všetky požadované prílohy, ako je napríklad list vlastníctva nehnuteľnosti a geometrický plán.
 • Uhradiť správny poplatok za vklad do katastra včas.

Ako dlho trvá zápis do katastra nehnuteľností ovplyvňuje aj skutočnosť, či sú všetky doklady a údaje korektné a správne.

Kedy je potrebný geometrický plán ako príloha pre návrh na vklad do katastra?

Geometrický plán je potrebný ako príloha pre návrh na vklad do katastra nehnuteľností v nasledovných prípadoch:

1. Vklad s geometrickým plánom:

 • Ak sa mení hranica pozemku.
 • Ak sa rozdeľuje pozemok na viacero pozemkov.
 • Ak sa zlučuje viacero pozemkov do jedného pozemku.
 • Ak sa vyznačuje novovytvorený pozemok.
 • Ak sa zruší pozemok.
 • Ak sa mení druh pozemku (napr. zo stavebného na ornú pôdu).
 • Ak sa vyznačuje stavba na pozemku, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností (napr. rodinný dom, byt, nebytový priestor).
 • Ak sa vyznačuje vybraná technická infraštruktúra na pozemku (napr. inžinierske siete, prístupové cesty).

2. Vklad s bežnou zmluvou:

V niektorých prípadoch môže katastrálny odbor požadovať geometrický plán aj pri vkladoch s bežnou zmluvou, ak to vyžadujú záujmy katastra nehnuteľností. To sa môže napríklad stať, ak nie je možné jednoznačne určiť hranicu pozemku z listu vlastníctva alebo z iných dostupných podkladov.

3. Vklad s autorizovanou zmluvou:

V prípade vkladu s autorizovanou zmluvou (notárska zápisnica, zmluva autorizovaná advokátom) nie je geometrický plán povinnou prílohou. Katastrálny odbor však môže geometrický plán požadovať, ak to vyžadujú záujmy katastra nehnuteľností.

Geometrický plán musí vyhotoviť oprávnený geodet. Musí byť úradne overený katastrálnym odborom. Nesmie byť starší ako 2 roky od dňa podania návrhu na vklad.