Postúpenie pohľadávky – oznámenie, vzor

postupenie pohladavky

Postúpenie pohľadávky je právny akt, ktorým veriteľ prevádza svoje pohľadávky voči dlžníkovi na inú osobu, tzv. postupníka. Postupník sa tak stáva novým veriteľom a nadobúda všetky práva a povinnosti spojené s danou pohľadávkou.

Postúpenie pohľadávky môže mať rôzne dôvody. Veriteľ sa môže rozhodnúť postúpiť pohľadávku napríklad z dôvodu nedostatku financií, kvôli nesplácaniu dlhu dlžníkom alebo z daňových dôvodov.


Obsah článku


Čo to je pohľadávka?

Pri otázke čo to je pohľadávka ide o právo veriteľa požadovať od dlžníka plnenie, t.j. aby mu niečo dal (napr. peniaze, tovar, službu), aby niečo konal (napr. vykonal opravu) alebo aby niečo nekonal (napr. nerušil susedské právo).

Pohľadávka môže vzniknúť z rôznych dôvodov, napríklad:

 • Zo zmluvy: Najčastejšie pohľadávky vznikajú zo zmluvných vzťahov, napríklad z kúpnej zmluvy, o dielo, o nájme a pod.
 • Zo spôsobenia škody: Ak niekto spôsobí inej osobe škodu, vzniká mu voči nej pohľadávka na náhradu škody.
 • Z bezdôvodného obohatenia: Ak sa niekto bezdôvodne obohatí na úkor inej osoby, vzniká mu voči nej pohľadávka na vydanie bezdôvodného obohatenia.
 • Z iných právnych skutočností: Pohľadávka môže vzniknúť aj z iných právnych skutočností, napríklad z rozhodnutia súdu, zo zákona a pod.

Pohľadávky sa delia na:

 • Peňažné pohľadávky: Ide o pohľadávky, ktorých predmetom je plnenie peňažnej sumy.
 • Nepeňažné pohľadávky: Ide o pohľadávky, ktorých predmetom je iné plnenie ako peňažná suma, napríklad plnenie tovaru, služby, či nekonanie.

Pohľadávky sa ďalej delia na:

 • Dobytné pohľadávky: Ide o pohľadávky, ktorých splatnosť už nastala a dlžník ich má povinnosť splatiť.
 • Nedobytné pohľadávky: Ide o pohľadávky, ktorých splatnosť už nastala, avšak dlžník ich nesplnil a veriteľovi sa ich nedarí vymáhať.

Pohľadávka je to, čo je majetkom veriteľa a predstavuje pre neho ekonomickú hodnotu. Veriteľ môže s pohľadávkou nakladať podľa svojho uváženia, napríklad ju môže predať, darovať, zastaviť alebo vymáhať súdom.

Význam slova pohľadávka

Slovo pohľadávka má v slovenskom jazyku dva základné významy:

1. V právnom zmysle:

Pohľadávka je právnym termínom označované formálne právo veriteľa požadovať od dlžníka splnenie finančnej pohľadávky, ktoré vzniklo z obojstrannej alebo jednostrannej zmluvy alebo zo zákona. Je to teda právo na zaplatenie určitej sumy peňazí alebo na vykonanie určitého konania zo strany dlžníka.

Pohľadávka môže vzniknúť napríklad pri požičiavaní peňazí, uzavretí zmluvy o dodávke tovaru alebo poskytnutí služby. V prípade, že dlžník nesplní svoju povinnosť splatiť pohľadávku, môže veriteľ požadovať úhradu súdnou cestou. Pohľadávka sa dá aj previesť na inú osobu, tá sa stáva novým veriteľom a má rovnaké práva ako pôvodný veriteľ.

2. V hovorovej reči:

V hovorovej reči sa slovo pohľadávka niekedy používa aj v širšom zmysle, a to na označenie akéhokoľvek nároku na niečo, napríklad na peniaze, tovar, službu, uznanie a pod. V tomto zmysle sa slovo pohľadávka používa aj v spojení s frázami ako „mať pohľadávku na niekoho“ alebo „vyrovnať si pohľadávky“.

Príklady použitia slova pohľadávka:

 • Veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku vo výške 1000 eur.
 • Spoločnosť X má pohľadávku voči spoločnosti Y z titulu dodávky tovaru.
 • Poškodený má voči páchateľovi trestného činu pohľadávku na náhradu škody.
 • Manželia si po rozvode musia vyrovnať vzájomné pohľadávky.

Dôležité je rozlišovať medzi týmito dvoma významami slova pohľadávka. V právnom kontexte má slovo pohľadávka presne definovaný význam, zatiaľ čo v hovorovej reči sa môže používať aj v širšom zmysle.

Vzor oznámenia o postúpení pohľadávky

Vzor oznámenia o postúpení pohľadávky je nástrojom, ktorý uľahčuje prevedenie pohľadávky z jedného veriteľa na druhého. Toto oznámenie má za úlohu informovať veriteľa o úmysle predať svoju pohľadávku inému subjektu. Tento nástroj je dôležitým krokom pri prevádzaní pohľadávky v rámci obchodných transakcií, avšak vyžaduje jasný a správny postup.

Oznámenie o postúpení pohľadávky

V mene: [Meno a priezvisko/Názov veriteľa] Sídlo: [Adresa veriteľa] IČO: [IČO veriteľa] (ďalej len „Veriteľ“)

V mene: [Meno a priezvisko/Názov postupníka] Sídlo: [Adresa postupníka] IČO: [IČO postupníka] (ďalej len „Postupník“)

Týmto oznamujeme,

že dňa [Dátum zmluvy o postúpení pohľadávky] bola medzi Veriteľom a Postupníkom uzatvorená Zmluva o postúpení pohľadávky, na základe ktorej Veriteľ postúpil Postupníkovi nasledovnú pohľadávku:

 • Dlžník: [Meno a priezvisko/Názov dlžníka]
 • Sídlo: [Adresa dlžníka]
 • Číslo faktúry: [Číslo faktúry]
 • Dátum splatnosti faktúry: [Dátum splatnosti faktúry]
 • Výška pohľadávky: [Výška pohľadávky] EUR

Postupník sa týmto stáva novým veriteľom dlžníka a nadobúda všetky práva a povinnosti spojené s touto pohľadávkou. Dlžník je povinný splatiť postúpenú pohľadávku už len Postupníkovi, a to aj vtedy, ak o postúpení pohľadávky nebol informovaný.

Veriteľ týmto vyhlasuje, že postúpil Postupníkovi všetky svoje práva a nároky spojené s touto pohľadávkou a že Postupník je oprávnený vymáhať túto pohľadávku od dlžníka.

V Bratislave, dňa [Dátum]

Podpis Veriteľa:

Podpis Postupníka:

Prílohy:

 • Zmluva o postúpení pohľadávky

Vzor oznámenia o postúpení pohľadávky musí obsahovať informácie o identite pôvodného veriteľa a nového veriteľa, dátum postúpenia pohľadávky, čiastku a predmet postúpenia. Taktiež je potrebné uviesť, že pôvodný veriteľ odovzdáva všetky práva a povinnosti voči dlžníkovi novému veriteľovi a že dlžník je povinný plniť svoje povinnosti len novému veriteľovi.

Môže dodávateľ vydať predfaktúru odberateľovi a postúpiť túto pohľadávku?

Áno, dodávateľ môže vydať predfaktúru odberateľovi a následne postúpiť túto pohľadávku tretej osobe, napríklad inkasnej spoločnosti.

Predfaktúra je informatívny doklad, ktorým dodávateľ informuje odberateľa o cene za dodanie tovaru alebo služby. Predfaktúra sama o sebe nie je daňovým dokladom a nevznikajú na jej základe žiadne daňové povinnosti.

Postúpenie pohľadávky, ako už bolo spomenuté, je prevod práv z veriteľa (v tomto prípade dodávateľa) na inú osobu (v tomto prípade inkasnú spoločnosť). Postupník (inkasná spoločnosť) tak nadobúda pohľadávku voči odberateľovi a bude oprávnený vymáhať od neho platbu podľa predfaktúry.

Odberateľ je povinný splatiť pohľadávku už len postupníkovi (inkasnej spoločnosti), a to aj keď o postúpení pohľadávky nebol informovaný. O postúpení pohľadávky by však mal byť odberateľ informovaný dodávateľom, a to najmä z dôvodu, aby neplatil pohľadávku pôvodnému veriteľovi (dodávateľovi), avšak už len postupníkovi (inkasnej spoločnosti).

Je dôležité poznamenať, že postúpenie pohľadávky z predfaktúry má určité daňové dôsledky. Dodávateľ, ktorý postúpi pohľadávku z predfaktúry, musí túto transakciu zahrnúť do svojho daňového priznania. Postupník, ktorý nadobudne pohľadávku z predfaktúry, si môže uplatniť odpočet DPH z ceny postúpenej pohľadávky, ak spĺňa všetky zákonné podmienky.

Vzor predfaktúry

Vzor predfaktúry by mal obsahovať všetky potrebné informácie pre identifikáciu dodávateľa, odberateľa, tovaru/služieb a ceny.

Predfaktúra

Číslo predfaktúry:

Dodávateľ:

 • Názov: [Názov dodávateľa]
 • Sídlo: [Adresa sídla dodávateľa]
 • IČO: [IČO dodávateľa]
 • DIČ: [DIČ dodávateľa] (ak je dodávateľ platca DPH)
 • IČ DPH: [IČ DPH dodávateľa] (ak je dodávateľ platca DPH)

Odberateľ:

 • Názov: [Názov odberateľa]
 • Sídlo: [Adresa sídla odberateľa]
 • IČO: [IČO odberateľa] (ak má odberateľ IČO)

Dátum vystavenia: [Dátum vystavenia predfaktúry]

Dátum splatnosti: [Dátum splatnosti faktúry] (nepovinné)

Dátum dodania: [Predpokladaný dátum dodania tovaru/služieb] (nepovinné)

Spôsob úhrady: [Hotovosť, bankový prevod, dobierka, atď.] (nepovinné)

Spôsob dodania: [Osobný odber, kuriér, pošta, atď.] (nepovinné)

Text faktúry:

PoložkaPopis tovaru/službyMnožstvoMerná jednotkaCena za jednotku (bez DPH)Celková cena (bez DPH)
1[Popis tovaru/služby 1][Množstvo 1][Merná jednotka 1][Cena za jednotku 1][Celková cena 1]
2[Popis tovaru/služby 2][Množstvo 2][Merná jednotka 2][Cena za jednotku 2][Celková cena 2]
atď.

Celková suma (bez DPH): [Celková suma v EUR bez DPH]

Upozornenie: Nie je daňový doklad.

Platobné údaje:

 • [Účet dodávateľa] (ak je uvedené)
 • [Variabilný symbol] (ak je uvedené)

Kontaktná osoba:

 • Meno a priezvisko: [Meno a priezvisko kontaktnej osoby]
 • Telefón: [Telefónne číslo]
 • E-mail: [E-mailová adresa]

Podpis dodávateľa:

Dôležité je uviesť na vzor predfaktúry nápis „Nie je daňový doklad„.