Predmet podnikania – čo to je a ako ho vybrať

Predmet podnikania je základným prvkom každého podnikania a predstavuje oblasť alebo činnosť, v ktorej podnikateľ pôsobí. Je to dôležitá súčasť podnikateľského plánu, ktorá má veľký vplyv na úspech podnikania. Čo presne je predmet podnikania a ako ho vybrať?


Obsah článku


Čo je predmet podnikania?

Predmet podnikania, alebo tiež predmet činnosti, je základným stavebným kameňom každého podnikania. Je to súbor činností, produktov alebo služieb, ktoré spoločnosť poskytuje alebo produkuje. Vo svete obchodu, kde konkurencia je silná a trh je neustále v pohybe, je rozhodnutie o tom, čím sa podnik bude zaoberať, kritické pre jeho úspech.

Predmet podnikania je jednoducho definovaný ako činnosti alebo oblasti, v ktorých firma pôsobí. Môže to zahŕňať širokú škálu aktivít, od výroby výrobkov až po poskytovanie služieb, a od obchodovania so spotrebiteľmi po obchodovanie so spoločnosťami.

Tento koncept zahŕňa nielen produkty alebo služby, ktoré firma ponúka, ale aj základné hodnoty, vízie a ciele, ktoré tvoria jadro podnikania.

A vlastne čo je podnikanie? Podnikanie je proces, ktorý zahŕňa zakladanie, prevádzkovanie a riadenie podniku alebo firmy s cieľom generovať zisk. Je to aktívny spôsob činnosti, ktorý zahŕňa rôzne činnosti, ako sú výroba tovarov, poskytovanie služieb, obchodovanie s tovarom alebo službami, alebo investovanie do rôznych projektov alebo podnikateľských iniciatív.

Druhy predmetov podnikania

Existuje mnoho rôznych typov predmetov podnikania, ktoré si podnikateľ môže vybrať, v závislosti od záujmov, zručností a cieľov. Nápadov na podnikanie je veľa, a na každý je potrebné napasovať vhodný predmet činnosti. Tu je niekoľko príkladov:

1. Voľné živnosti:

 • Služby: Upratovanie, opatrovanie detí, venčenie psov, prekladateľské služby, grafický dizajn, webdesign, programovanie, atď.
 • Obchod: Predaj tovaru online alebo v kamennom obchode, napr. oblečenie, elektronika, knihy, potraviny, atď.
 • Výroba: Výroba remeselných výrobkov, potravín, nápojov, atď. Samozrejme s príslušnými povoleniami na výrobu.

2. Remeselné živnosti:

 • Stavebné práce: Murárstvo, tesárstvo, maliarske práce, elektroinštalácie, atď.
 • Opravárenské služby: Oprava automobilov, elektroniky, obuvi, atď.
 • Krásne a zdravie: Kaderníctvo, kozmetika, masáže, pedikúra, manikúra, atď.

3. Viazané živnosti:

 • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie: Organizovanie zájazdov a dovoleniek.
 • Realitná činnosť: Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
 • Poskytovanie poistenia: Predaj poistných produktov.
 • Prevádzkovanie lekárne: Predaj liekov a zdravotníckych pomôcok

Predmet podnikania s.r.o. je vo väčšine prípadov rovnaký ako predmety podnikania samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré sa zapisujú do Živnostenského registra Slovenskej republiky. Tieto predmety podnikania sa klasifikujú do troch uvedených kategórií – voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti.

Ak je v pláne aj otvorenie prevádzky, treba myslieť aj na ohlásenie prevádzky na mestskom úrade a ďalšie povinnosti s tým spojené.

Voľné živnosti

Voľnú živnosť si môže založiť takmer každý, a to vďaka omnoho jednoduchším požiadavkám a podmienkam vykonávania v porovnaní s viazanými či remeselnými živnosťami. Základné požiadavky zahŕňajú čistý register trestov, minimálny vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.

Pre voľné živnosti nie je vyžadovaný minimálny stupeň vzdelania ani odborná prax. Voľné živnosti zahŕňajú akúkoľvek činnosť, ktorá nespadá do kategórie viazaných či remeselných živností.

Existuje zoznam činností, ktoré sú najčastejšie vykonávané ako voľné živnosti a je pravidelne aktualizovaný Odborom živnostenského podnikania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tento zoznam nie je záväzný.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú činnosti, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť, avšak spôsob, ako sa táto odborná spôsobilosť preukazuje, sa líši od spôsobu, ako sa preukazuje pri remeselných živnostiach. Postup pre dokladovanie odbornej spôsobilosti je uvedený v zozname, ktorý tvorí prílohu č. 2 Živnostenského zákona, alebo je definovaný osobitnými predpismi.

Tieto činnosti vyžadujú špecifické vedomosti, skúsenosti alebo kvalifikácie, aby sa zabezpečila kvalita a bezpečnosť poskytovaných služieb. Zoznam týchto živností je prísne regulovaný a ich výkon je podliehaný osobitným požiadavkám a kontrolám, aby sa zaručila dodržiavanie stanovených noriem a štandardov.

Remeselné živnosti

Pre vykonávanie remeselných živností je nevyhnutnou podmienkou odborná spôsobilosť získaná vyučením v príslušnom odbore. Túto odbornú spôsobilosť je potrebné preukázať prostredníctvom výučného listu alebo iného dokumentu, ktorý potvrdzuje úspešné ukončenie príslušného odborného alebo študijného programu.

Remeselné živnosti sú definované v prílohe č. 1 Živnostenského zákona a zahŕňajú rôzne odborné činnosti, ktoré vyžadujú špecifické znalosti a zručnosti. Tieto podmienky sú navrhnuté na zabezpečenie kvality a odbornosti v oblasti remeselných živností a zároveň na ochranu spotrebiteľov.

Pre vykonávanie remeselných živností je nevyhnutnou podmienkou odborná spôsobilosť získaná vyučením v príslušnom odbore.

Kde nájsť zoznam predmetov podnikania

Výber predmetu podnikania je kľúčový pre úspešný štart firmy. Existuje viacero zdrojov, ktoré s výberom a hľadaním dostupných možností pomôžu:

1. Webové stránky štátnych inštitúcií:

 • Väčšina krajín má register podnikateľov, ktorý spravuje štátna inštitúcia alebo ministerstvo zodpovedné za hospodársku oblasť.
 • Na týchto stránkach sa nájdu informácie o registrácii firmy a zoznam predmetov podnikania uznávaných v danej krajine.

Na Slovensku je zoznam voľných živností dostupný napríklad na stránke Ministerstva vnútra SR, kde je pravidelne aktualizovaný.

2. Webové stránky podnikateľských organizácií:

 • Ponúkajú zoznamy predmetov podnikania, vrátane novších oblastí, ktoré nemusia byť v štátnych registroch zahrnuté.
 • Často poskytujú aj užitočné rady a informácie pre začínajúcich podnikateľov.

Na Slovensku ide napríklad o Slovenskú komoru remesiel a živností.

3. Obchodné registre:

 • Online databázy s informáciami o podnikoch – Obchodný register SR, prípadne Živnostenský register.
 • Vybrané predmety podnikania sú uvedené v registračných kartách ako súčasť zápisu o registračnej povinnosti.

Ak má podnikateľ jasnejšiu predstavu v akej oblasti by chcel podnikať, môže sa inšpirovať už existujúcimi firmami. Stačí si ich vyhľadať v obchodnom alebo živnostenskom registri, kde sú uvedené aj predmety podnikania.

Ako vybrať predmet podnikania

Vybrať predmety podnikania je dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý priebeh podnikania. Tu je niekoľko tipov, ktoré pomôžu pri výbere predmetu činnosti:

1. Zvážiť záujmy a zručnosti:

 • Čo podnikateľa baví a v čom je dobrí?
 • Aké sú jeho silné stránky a slabé stránky?
 • Aké má skúsenosti a znalosti?

2. Preskúmanie trhu:

 • Aký je dopyt po daných produktoch alebo službách?
 • Aká je konkurencia v danej oblasti?
 • Aké sú trendy v danom odvetví?

3. Zvážiť finančné možnosti:

 • Koľko peňazí má k dispozícii na rozbehnutie podnikania?
 • Aké sú očakávané náklady a výnosy?

4. Premyslieť si ciele:

 • Aké sú krátkodobé a dlhodobé ciele pre podnikanie?
 • Aký typ podnikania chce budovať?

5. Vybrať si typ predmetu podnikania:

 • Voľné živnosti: nevyžadujú si žiadne špeciálne povolenie
 • Remeselné živnosti: vyžadujú si výučný list
 • Viazané živnosti: vyžadujú si živnostenské oprávnenie a doklad o odbornej spôsobilosti

6. Preštudovať príslušné zákony a predpisy:

 • Živnostenský zákon
 • Obchodný zákonník
 • Daňové zákony

7. Nepodceňovať dôležitosť marketingu a propagácie:

 • Ako bude oslovovať svojich potenciálnych zákazníkov?
 • Aké marketingové nástroje bude používať?

8. Byť pripravený na tvrdú prácu a odhodlanie:

 • Podnikanie nie je ľahké a vyžaduje si veľa úsilia.
 • Nevzdávať sa ľahko a byť vytrvalý.

V krátkosti sa dá povedať, že s výberom predmetov podnikania pomôže aj podnikateľský plán. Podnikateľský plán je detailný dokument, ktorý obsahuje opis podnikateľskej vízie, stratégie a cieľov, ako aj spôsoby, ako tieto ciele dosiahnuť.

Je to praktický nástroj, ktorý pomôže plánovať, riadiť a rozvíjať podnik. Okrem iného môže obsahovať aj predmety podnikania, s ktorými sa uvažuje na začiatku podnikania alebo pri rozširovaní biznisu.

Podnikateľský plán je detailný dokument, ktorý obsahuje opis podnikateľskej vízie, stratégie a cieľov, ako aj spôsoby, ako tieto ciele dosiahnuť.

Rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.

Rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je proces, ktorý umožňuje spoločnosti zahrnúť do svojej činnosti nové aktivity. Predmet podnikania sro sa teda dá doplniť aj o ďalšie činnosti.

Postup:

 • Rozhodnutie valného zhromaždenia: Valné zhromaždenie spoločníkov s.r.o. musí schváliť rozšírenie predmetu podnikania. Toto rozhodnutie sa zapisuje do zápisnice z valného zhromaždenia.
 • Návrh na zápis zmeny do obchodného registra: Spoločnosť doručí oznámenie alebo požiadavku na rozšírenie rozsahu svojho podnikania príslušnému úradu (napríklad živnostenskému úradu) spolu s dokumentáciou (zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie).
 • Poplatky: Za zápis zmeny do obchodného registra sa platí poplatok.
 • Podanie návrhu: Po obdržaní príslušného povolenia na nové činnosti (napríklad živnostenského oprávnenia) podá spoločnosť žiadosť o ich zápis do Obchodného registra s príslušnými prílohami.
 • Zápis zmeny do obchodného registra: Zápis do Obchodného registra je obvykle potrebné oznámiť úradu, ktorý udelenie povolenia schválil, s výnimkou živnostenského úradu, kde táto povinnosť neplatí. Oznamovanie iným úradom závisí od charakteru činnosti a osobitostí podnikania (napríklad oznámenie úradu verejného zdravotníctva, dopravného úradu, Národnej banky Slovenska, colného úradu, daňového úradu a pod.).

Pred rozšírením predmetu podnikania si treba preštudovať aktuálnu legislatívu, aby bolo isté, že nová činnosť je v súlade s platnými zákonmi. Tiež sa treba uistiť sa, že má podnikateľ všetky požadované dokumenty.

Nemožno zabudnúť zaplatiť poplatok za zápis zmeny do obchodného registra. V prípade nejasností je vhodné obrátiť sa na advokáta alebo na notára.