Prevádzkareň – povinnosti pri otvorení

Otvorenie prevádzkarne je spojené s rôznymi oznamovacími povinnosťami. Tieto kroky sa líšia podľa charakteru a typu prevádzkovanej živnosti. Tiež je potrebné rozlišovať pojem prevádzkareň a miesto podnikania. Aké sú oznamovacie povinnosti, ktoré musia podnikatelia dodržať pri zriadení prevádzkarne?


Obsah článku


Povinnosti pri otvorení prevádzky

Zriadenie prevádzkarne môže uskutočniť živnostník alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Tento krok možno vykonať pri zakladaní firmy alebo kedykoľvek počas jej existencie.

Prvým krokom k zriadeniu prevádzkarne je ohlásenie na živnostenskom úrade. V závislosti od typu prevádzky môže byť potrebné kontaktovať ďalšie úrady, ako napríklad daňový úrad, regionálny úrad verejného zdravotníctva, veterinárna a potravinová správa alebo miestny obecný úrad.

Okrem toho je pri zriadení prevádzkarne nutné dodržiavať rôzne povinnosti stanovené legislatívou, ako napríklad zákon o ochrane spotrebiteľa.

Otvorenie prevádzkarne je dôležitým krokom pre každého podnikateľa. S ním sa spája viacero povinností, ktoré je nutné splniť, aby prevádzka mohla legálne fungovať. Toto sú tie najdôležitejšie z nich:

 • Ohlásenie živnostenskému úradu

Otvorenie prevádzkarne je nutné ohlásiť živnostenskému úradu, a to aj vtedy, ak sa už prevádzkareň uviedla v ohlásení živnosti. Na ohlásenie slúži formulár „Oznámenie o zriadení prevádzkarne“, ktorý je dostupný na webe živnostenského registra. Ohlásenie je potrebné podať do 15 dní od začatia prevádzkovania.

 • Nahlásenie prevádzkarne na daňový úrad

Medzi povinnosti pri otvorení prevádzky patrí jej ohlásenie na daňovom úrade. Spraviť sa tak musí do 30 dní odo dňa, keď došlo k otvoreniu prevádzkarne.

 • Hygienické a požiarne predpisy

Prevádzkareň musí spĺňať všetky hygienické a požiarne predpisy. V závislosti od typu prevádzky sa požiadavky líšia, preto je dôležité oboznámiť sa s nimi vopred. Informácie o hygienických predpisoch nájdete na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, o požiarnych predpisoch na webe Hasičského a záchranného zboru.

 • Označenie prevádzky

Prevádzkareň musí byť viditeľne označená obchodným menom a sídlom podnikateľa. Označenie prevádzky musí byť umiestnené tak, aby bolo ľahko čitateľné z verejnej komunikácie.

 • Evidencia tržieb

Podnikatelia s elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) sú povinní evidovať všetky tržby v systéme eKasa. Ostatní podnikatelia musia viesť evidenciu tržieb v papierovej forme.

 • Ochrana osobných údajov

Ak v prevádzkarni spracovávate osobné údaje, napr. od zákazníkov, je nutné dodržiavať všetky požiadavky GDPR.

 • Ostatné povinnosti pri otvorení prevádzky

V závislosti od typu prevádzky sa na vás môžu vzťahovať aj iné povinnosti, napr. povinnosť mať prevádzkový poriadok, výčapnú licenciu, povolenie na prevádzkovanie živnosti v chránenej zóne atď.

Tipy pre úspešné otvorenie prevádzkarne:

 • Včas si vybaviť všetky potrebné povolenia a licencie.
 • Dôkladne si preštudovať všetky hygienické a požiarne predpisy.
 • Zabezpečiť viditeľné označenie prevádzkarne.
 • Zaviesť systém evidencie tržieb.
 • Dodržovať všetky požiadavky GDPR.
 • Včas si vybaviť všetky ostatné potrebné doklady.

Otvorenie prevádzkarne je náročný proces, ale s dobrou prípravou a dodržiavaním všetkých povinností sa dá zvládnuť bez problémov.

Tento článok slúži len na informačné účely a nenahrádza odbornú právnu pomoc. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom otvárania prevádzkarne sa obráťte na príslušný živnostenský úrad alebo na advokáta.

Prevádzkareň musí byť viditeľne označená obchodným menom a sídlom podnikateľa. Označenie prevádzky musí byť umiestnené tak, aby bolo ľahko čitateľné z verejnej komunikácie.

Ohlásenie prevádzky na mestskom úrade

Ohlásenie prevádzky na mestskom úrade alebo na obecnom úrade patrí medzi povinnosti pri otvorení prevádzkarne. Umiestnenie prevádzky na území obce sa riadi podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyjadruje aj obec. Obec sa vyjadruje k umiestneniu prevádzkarne na jej území vyjadriť aj v zmysle stavebného konania, ak prichádza k výstavbe.

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

Obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce.

V prípade, že ohlásenie je nutné, možno si stiahnuť z webu mesta alebo obce formulár „Oznámenie o zriadení prevádzkarne“. Formulár vyplniť, podpísať a doručiť úradu.

K ohláseniu prevádzky bude potrebných niekoľko dokumentov ako napríklad:

 • výpis z obchodného registra (ak ste zapísaní v obchodnom registri)
 • živnostenský list
 • doklad o vlastníctve alebo nájme prevádzkových priestorov
 • doklad o zaplatení poplatku (ak je poplatok za ohlásenie stanovený)

Mestský úrad má 30 dní na to, aby sa k ohláseniu vyjadril. Ak mestský úrad nemá žiadne námietky, ohlásenie schváli a vydá o tom potvrdenie.

Na začiatku podnikania určite stojí za to overiť podmienky podpory podnikania od štátu.

Čo je a nie je prevádzkareň?

Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Môže ísť o rôzne typy priestorov, napríklad:

 • Predajňa: Priestor, v ktorom sa predáva tovar alebo služby konečným spotrebiteľom.
 • Výrobná prevádzka: Priestor, v ktorom sa vyrábajú produkty.
 • Reštaurácia: Priestor, v ktorom sa poskytuje stravovanie.
 • Kancelária: Priestor, v ktorom sa vykonáva administratívna práca.
 • Služobné prevádzky: Priestory, v ktorých sa poskytujú rôzne služby, ako napríklad kaderníctvo, kozmetický salón, masážny salón, opravovňa a podobne.

Prevádzkareň nie je:

 • Sídlo firmy: Sídlo firmy je adresa, na ktorej má firma oficiálne sídlo. Prevádzkareň môže byť na tej istej adrese ako sídlo firmy, avšak nemusí.
 • Sklad: Sklad je priestor, v ktorom sa uskladňuje tovar. Prevádzkareň môže mať sklad, nie je to podmienka.
 • Miesto podnikania: Miesto podnikania je adresa, na ktorej podnikateľ prijíma poštu a vybavuje administratívu. Prevádzkareň môže byť na tej istej adrese ako miesto podnikania. Nemusí to tak byť, je to iba jedna z možností.

Existuje aj pojem združená prevádzkareň. Ide o trvalo zriadený priestor (napr. dielňu), v ktorom sa vyrába finálny produkt. Tento priestor je spravidla uzavretý a slúži na vykonávanie súboru činností. Tieto činnosti by samé o sebe mohli byť samostatnými živnosťami. V prípade združenej prevádzkarne na seba nadväzujú alebo sú inak prepojené. Cieľom je výroba finálneho produktu.

Príklad:

V združenej prevádzkarni sa môže vyrábať nábytok. Súčasťou tejto výroby môže byť:

 • rezanie dreva (samostatná živnosť)
 • montáž nábytku (samostatná živnosť)
 • lakovanie nábytku (samostatná živnosť)

Všetky tieto činnosti sa v združenej prevádzkarni vykonávajú na jednom mieste a na seba nadväzujú. Konečným produktom je hotový nábytok.

Existuje aj pojem združená prevádzkareň. Ide o trvalo zriadený priestor (napr. dielňu), v ktorom sa vyrába finálny produkt.

Ako si zriadiť živnosť?

Ak si chce niekto otvoriť prevádzkareň, potrebuje mať živnostenské oprávnenie. Skôr ako sa začne riešiť samotná prevádzka, je potrebné vedieť všetko o živnosti.

Založenie živnosti je pomerne jednoduché a dá za zvládnuť podľa návodu krok za krokom:

1. Prihlásenie do klientského účtu:

 • Navštíviť portál elektronických služieb Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk).
 • Prihlásiť sa do klientského účtu. Ak ho niekto nemá, je nutné si ho vytvoriť. Samozrejme je potrebný občiansky preukaz s čipom.

2. Výber služby a vyplnenie formulára:

 • Vybrať požadovanú službu – „Založenie živnosti“.
 • Postupovať podľa pokynov na obrazovke.
 • Vyplniť požadované údaje o sebe, adrese a súvisiacich informáciách.
 • Vybrať požadovaný druh živnosti (voľná, viazaná, remeselná) a doplniť potrebné detaily.

3. Odoslanie a potvrdenie:

 • Po vyplnení a odoslaní formulára príde potvrdzovací e-mail.
 • V ňom sa živnostník dozvie, že živnosť bola úspešne založená.
 • Poštou bude doručené aj tlačené potvrdenie o založení živnosti.

4. Registrácia a podmienky:

 • Po registrácii bude živnostník zapísaný v registri živnostníkov.
 • Na živnosť sa môže podnikať v takmer akejkoľvek oblasti.
 • Nezabudnúť na dodržiavanie ďalších zákonných podmienok prevádzkovania danej činnosti.
 • Živnosť sa môže hodiť aj pri práci z domu.

Užitočné tipy:

 • Pred založením živnosti si treba preštudovať informácie na webe Finančnej správy SR. Síce tu nie je všetko o živnosti, ale nájdu sa tam užitočné informácie týkajúce sa povinností voči finančnej správe.
 • V prípade nejasností sa treba obrátiť na kontaktné centrum Finančnej správy SR alebo na príslušný okresný úrad odbor živnostenského podnikania.
 • Zvážiť využitie služieb daňového poradcu, ktorý pomôže s výberom vhodnej živnosti a s plnením daňových povinností.

Založenie živnosti je pomerne jednoduchý proces, ktorý sa zvládne online z pohodlia domova. Netreba zabudnúť na dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek.

Ak si chce niekto otvoriť prevádzkareň, potrebuje mať živnostenské oprávnenie. Skôr ako sa začne riešiť samotná prevádzka, je potrebné vedieť všetko o živnosti.

Povinnosti živnostníka

Prevádzkovanie živnosti je spojené s viacerými povinnosťami bez ohľadu na to, či má podnikateľ prevádzku alebo nie.

Daňové povinnosti živnostníka:

 • registrácia na daňovom úrade (pridelenie DIČ)
 • platenie preddavkov na daň z príjmov (zvyčajne štvrťročne)
 • podanie daňového priznania (raz ročne)
 • dodržiavanie daňovej evidencie (jednoduché účtovníctvo, paušálne výdavky, podvojné účtovníctvo)
 • odvádzanie DPH (ak ste platiteľom DPH)

Sociálne a zdravotné poistenie:

 • registrácia v Sociálnej poisťovni (platba poistného, ak nie je splnená podmienka pre oslobodenie)
 • registrácia v zdravotnej poisťovni (platba poistného)

Ostatné povinnosti:

 • ohlásenie prevádzkarne na mestskom úrade (ak je to potrebné)
 • dodržiavanie hygienických a požiarnych predpisov
 • ochrana osobných údajov (GDPR)
 • evidencia tržieb (ak ste povinný)
 • vedenie obchodnej evidencie (ak ste povinný)
 • dodržiavanie ďalších povinností, ktoré sa vzťahujú na daný typ živnosti

Povinnosti živnostníka alebo SZČO sa líšia v závislosti od typu živnosti, spôsobu zdaňovania a ďalších faktorov. Vždy si preto treba overiť, aké povinnosti sa vzťahujú na konkrétny prípad. V prípade nejasností sa treba obrátiť na príslušný úrad (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, mestský úrad) alebo na odborného poradcu.