Privatbanka – recenzia

Privatbanka je prvá banka na Slovensku špecializujúca sa na poskytovanie privátnych bankovných služieb. Stanovuje trendy v tejto oblasti a vystupuje ako líder na slovenskom finančnom trhu. Klientom ponúka špičkové finančné a investičné služby, ktoré sú individuálne prispôsobené ich potrebám a zohľadňujú ich predstavy o zhodnocovaní aktív.

S dôrazom na osobný prístup privátni bankári diskrétne spolupracujú s klientmi pri investičných rozhodnutiach. Koncept privátneho bankovníctva zahŕňa systematickú správu finančných prostriedkov klienta zo strany privátnej banky.

Skrytý vzťah medzi klientom a zástupcom banky umožňuje hlboké porozumenie potrieb a preferencií klientov, čo tvorí základ pre vytvorenie individuálnej investičnej stratégie.

Privatbanka na Slovensku

Privatbanka, a. s., vyšla z transformácie Banky Slovakia a stala sa prvou špecializovanou bankou na Slovensku od svojho vzniku v roku 2005. Sústredí sa na poskytovanie služieb v oblasti privátneho bankovníctva a ponúka rozsiahle možnosti nielen pre individuálne, ale aj korporátne (firemné) bankovníctvo. Spoločnosť je súčasťou skupiny Penta.

Privátne bankovníctvo je pre Privatbanku esenciálnou službou, ktorá zahŕňa systematickú správu finančných prostriedkov klienta. Cieľom individuálne vytvorenej investičnej stratégie je efektívne zhodnotenie a dlhodobé zveľadenie majetku klienta.

Privátny bankár, špecializovaný osobný poradca klienta, zastupuje banku v komunikácii s klientom. Je to profesionál so širokým prehľadom vo finančných produktoch, perfektne poznajúci potreby klientov. Na základe tejto znalosti vytvára pre klienta optimálnu investičnú stratégiu.

V súčasnosti pôsobí v Privatbanke 14 takýchto odborníkov. Banka sa teda sústredí na investície a nie na pôžičky pre každého.

Okrem ústredia a ďalšej pobočky v Bratislave má Privatbanka pobočky a zastúpenia v mnohých slovenských mestách, vrátane Banskej Bystrice, Brezna, Dunajskej Stredy, Košíc, Nitry, Prešova, Prievidze, Trenčína, Trnavy a Žiliny. Banka rozšírila svoju činnosť aj na český trh od roku 2009, kde má svoje zastúpenie v Prahe.

Privatbanka termínovaný vklad

Privatbanka termínovaný vklad prináša zhodnotenie úspor. Ide o produkt pre bežných súkromných klientov. Sami si môžu zvoliť dobu, počas ktorej nechajú svoje finančné prostriedky pracovať v banke.

Počas celej tejto doby sú peniaze chránené Fondom ochrany vkladov. V prípade nečakaných situácií máte navyše možnosť ich predčasného výberu.

Zriadenie termínovaného vkladu Privatbanka je bezplatné a nevyžaduje vytvorenie bežného účtu ani dodatočných podmienok, ako napríklad obratov na účte alebo nákup iných produktov od banky. Môže to byť najvýhodnejší termínovaný vklad.

S Fixným výnosom až 3,60 % ročne, peniaze chránenými Fondom ochrany vkladov a možnosťou viazanosti od 1 do 5 rokov, môžete si vytvoriť termínovaný vklad už od 250 €.

Privatbanka FIX Konto dlhodobo ponúka jedno z najvyšších zhodnotení na trhu a už ôsmy rok za sebou tento produkt získava ocenenie Termínovaný vklad roka FH od nezávislého portálu Finančná Hitparáda. Termínovaný vklad sa dá zriadiť v ktorejkoľvek pobočke alebo online.

Čo je termínovaný vklad?

Termínovaný vklad je druh bankového produktu, ktorý umožňuje klientovi uložiť určitú sumu peňazí na dohodnuté obdobie s pevne stanoveným úrokovým sadzbou. Tento druh vkladu je známy aj ako termínovaný depozit, termínovaný depozitný účet alebo fixný termínovaný vklad.

Kľúčovými črtami termínovaného vkladu sú:

 1. dohodnuté obdobie: Investičný termín termínovaného vkladu je dohodnutý medzi klientom a bankou pri otvorení účtu. Môže to byť obdobie od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov.
 2. úroková miera: Úroková miera je stanovená pri otváraní termínovaného vkladu a zostáva fixná počas celého dohodnutého obdobia. Táto miera môže byť vyššia v porovnaní s bežnými úsporami alebo inými flexibilnými účtami.
 3. fixná výplata úrokov: Úroky z termínovaného vkladu sú pravidelne vyplácané klientovi počas dohodnutého obdobia. Výplata môže byť mesačná, šesťmesačná alebo ročná, v závislosti od dohody s bankou.
 4. nemožnosť predčasného výberu: Väčšina termínovaných vkladov nemá možnosť predčasného výberu. To znamená, že klient nemôže stiahnuť peniaze pred skončením dohodnutého obdobia bez penalizácie alebo straty úrokov.
 5. záruka návratu investície: Na konci dohodnutého obdobia sa celá investovaná suma vráti klientovi, vrátane pripísaných úrokov.
 6. zákaznícky profil: Termínované vklady sú obľúbené medzi tými, ktorí sú pripravení zveriť svoje peniaze banke na určitý čas za stabilnú úrokovú sadzbu.

Termínované vklady poskytujú klientom istotu pevne stanovených výnosov, ale zároveň obmedzujú prístup k finančným prostriedkom počas dohodnutého obdobia. Je dôležité vyhodnotiť finančné ciele a potreby pred otvorením termínovaného vkladu a zabezpečiť, aby tento typ produktu zodpovedal očakávaniam a preferenciám. Môže to však byť jedna z možností ako zarobiť 1 000 €.

Zriadenie termínovaného vkladu Privatbanka je bezplatné a nevyžaduje vytvorenie bežného účtu ani dodatočných podmienok, ako napríklad obratov na účte alebo nákup iných produktov od banky.

Privatbanka dlhopisy

Privatbanka dlhopisy patria k produktom pre obyvateľstvo. Korporátne dlhopisy sú ideálne pre každého, kto hľadá výnosy z investícií výrazne vyššie než pri termínovaných vkladoch s pravidelnou výplatou výnosov. Oproti termínovaným vkladom však dlhopisy nedisponujú ochranou Fondom ochrany vkladov.

V ponuke sú dostupné výlučne Privatbanka dlhopisy emitované spoločnosťami z ekonomicky silnej a diverzifikovanej skupiny PENTA.

Investovanie do korporátnych dlhopisov je jednoduché. Ako investor klient požičiava peniaze emitentovi (osobe vydávajúcej dlhopis) na určité obdobie. Emitent následne pravidelne vypláca dohodnutý úrokový výnos, obvykle každých šesť mesiacov. Po uplynutí dohodnutého obdobia emitent vráti celú investovanú sumu (istinu).

Výhody korporátnych dlhopisov Privat banka:

 • investícia už od 3 000 €
 • nadpriemerný fixný výnos až 6,00 % ročne
 • pravidelné vyplácanie na zvolený účet
 • možnosť predaja dlhopisu pred jeho splatnosťou
 • len odôvodnení emitenti

Nevýhody:

 • investícia nie je chránená Fondom ochrany vkladov

Podobne ako pri termínovaných vkladoch, aj pri investovaní do korporátnych dlhopisov rozhoduje klient o čase, na ktorý chce investovať svoje prostriedky. Hlavným rozdielom je absencia ochrany zo strany Fondu ochrany vkladov. Naopak, výhodou je možnosť dosiahnuť výrazne vyšší výnos v porovnaní s termínovanými vkladmi.

Čo sú korporátne dlhopisy?

Korporátne dlhopisy sú dlhopisy emitované súkromnými spoločnosťami alebo korporáciami, nie vládnymi inštitúciami. Sú to dlhopisy, ktoré vydáva súkromná firma s cieľom získať financie pre svoje prevádzkové či investičné potreby. Investori, ktorí kupujú tieto dlhopisy, sa stávajú veriteľmi emitenta a poskytujú mu pôžičku na dohodnutý čas.

Tu sú niektoré kľúčové prvky korporátnych dlhopisov:

 1. emitent: Súkromná spoločnosť alebo korporácia, ktorá vydáva dlhopisy na trhu s cieľom získať kapitál.
 2. investori: Osoby alebo inštitúcie, ktoré kupujú tieto dlhopisy a tým sa stávajú veriteľmi emitenta.
 3. úrokový výnos: Emitent pravidelne (obvykle každých šesť mesiacov) platí investičným veriteľom peňažné prostriedky v podobe úrokového výnosu. Tento úrok je dohodnutý vopred a môže byť fixný alebo sa meniť v závislosti od podmienok dlhopisu.
 4. doba splatnosti: Je to obdobie, počas ktorého sú peniaze investorov požičané emitentovi. Po skončení tohto obdobia emitent vráti investíciu investičným veriteľom, čo sa nazýva splatnosť dlhopisu.
 5. cenová hodnota: Je to nominálna hodnota dlhopisu, ktorá predstavuje pôvodnú investíciu. Pri splatnosti dlhopisu by sa malo vrátiť túto sumu.
 6. rating: Emitenti korporátnych dlhopisov sú často hodnotení ratingovými agentúrami, čo poskytuje investičným veriteľom informácie o spoľahlivosti emitenta a riziku spojenom s investíciou.
 7. riziko a výnos: Investícia do korporátnych dlhopisov prináša určité riziko, ale zároveň môže poskytnúť vyšší výnos v porovnaní s inými formami dlhopisov, napríklad vládnymi dlhopismi.

Je dôležité zdôrazniť, že korporátne dlhopisy sú spojené s rizikami a ich hodnota môže podliehať fluktuáciám na trhu v závislosti od viacerých faktorov, vrátane finančnej stability emitenta a stavu trhu. Pred investovaním do korporátnych dlhopisov by mal investor starostlivo preskúmať a porozumieť podmienkam a rizikám spojeným s daným vydavateľom a dlhopisom.

Privatbanka ponúka aj bežný a sporiaci účet

V produktom pre súkromné osoby patrí aj bežný a sporiaci účet.

Sporiaci účet umožňuje výhodné zhodnocovanie peňazí a zároveň poskytuje neobmedzený prístup k nim. Privatbanka Bonus Konto je špeciálnym sporiacim účtom, ktorý prináša výhody v podobe bonusového úroku, vyjadreného ako násobok základnej úrokovej sadzby.

Výhody:

 • pravidelné sporenie aj malých súm
 • výhodné sporenie
 • tvorba rezervy na neplánované výdavky
 • finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov

Zriadenie a vedenie účtu sú bezplatné. Lehota sporenia je 12 mesiacov. Účet sa otvára v mene EUR pre fyzické osoby – občanov. Vklady sú možné počas celého obdobia existencie vkladu, a predčasné výbery môžete vykonať kedykoľvek.

Úrok sa účtuje vždy v deň splatnosti účtu a skladá sa zo súčtu základného úroku a bonusového úroku (za predpokladu dodržania podmienok).

Základný úrok nie je fixovaný na lehotu sporenia, zatiaľ čo bonusový úrok sa počíta ako násobok základného úroku a je fixný počas lehoty sporenia, pričom sa môže meniť pri prolongácii vkladu. Maximálna výška bonusového úroku pri sporení na 12 mesiacov je 360 €.

Privatbanka Standard Konto je bežný účet určený fyzickým osobám – občanom. Privatbanka Konto je bežný účet určený fyzickým osobám, s ktorým za poplatok 4,80 € mesačne.

Privatbanka Konto Plus je účet v eurách, vyhradený výlučne pre fyzické osoby – občanov, ktorí využívajú Privatbanku na svoje osobné, nepodnikateľské účely. Tento účet je určený pre klientov, ktorí majú svoje finančné prostriedky investované v Privatbanke, teda majú zriadený termínovaný vklad alebo uzatvorenú zmluvu o poskytovaní investičných služieb, a pre privátnych klientov.

Privatbanka Bonus Konto je špeciálnym sporiacim účtom, ktorý prináša výhody v podobe bonusového úroku, vyjadreného ako násobok základnej úrokovej sadzby.

Privatbanka pobočky

Okrem hlavného sídla a ďalšej pobočky v Bratislave banka prevádzkuje pobočky Privatbanka a zastúpenia v rôznych slovenských mestách, vrátane Banskej Bystrice, Brezna, Dunajskej Stredy, Košíc, Nitry, Prešova, Prievidze, Trenčína, Trnavy a Žiliny. Navyše, od roku 2009 rozšírila svoju pôsobnosť aj na český trh, kde má svoje zastúpenie v Prahe.

Privatbanka recenzie

Privatbanka nie je len bežnou bankou. Jej výnimočnosť spočíva v poskytovaní služieb privátneho bankovníctva s výrazným dôrazom na individuálne prispôsobenie podľa jedinečných potrieb každého klienta. Ak klient očakáva takýto prístup, určite sa oplatí preskúmať ponuku produktov a portfólia všetkých možností, ktoré táto banka poskytuje.