Rekuperácia – ako šetriť energiu

V dnešnej spoločnosti sú energetická účinnosť a udržateľnosť čoraz dôležitejšie. Keďže náklady na energiu rastú a účinky klimatických zmien sú čoraz zjavnejšie, potreba efektívnejších a ekologickejších riešení je zrejmá. Rekuperácia umožňuje opätovné využitie tepla, ktoré by inak vyšlo nazmar, čím sa znižuje spotreba energie a pomáha zmierňovať negatívny vplyv na životné prostredie. Čo je rekuperácia a ako sa dá vďaka nej ušetriť?

Čo je obsahom článku?

 • Ako funguje rekuperácia vzduchu
 • Prečo je rekuperácia dôležitá
 • Aktívna vs. pasívna rekuperácia
 • Rekuperácia do bytu

Tento článok sa bude hlbšie zaoberať koncepciou rekuperácie, konkrétne sa zameria na vetracie systémy s rekuperáciou tepla. Preskúma ich výhody, fungovanie a využitie v rôznych odvetviach. Okrem toho rozoberie rôzne typy týchto systémov a ich vlastnosti, a tiež poskytne tipy na výber správnej rekuperácie pre konkrétne potreby.

Na konci článku budú čitatelia lepšie chápať, ako môžu rekuperačné systémy prispieť k energetickej účinnosti a udržateľnosti a ako ich možno implementovať na pracovisku alebo vo vlastnom bývaní.

Rekuperácia vzduchu

Kvalita vzduchu je často prehliadaným aspektom nášho každodenného života. Značnú časť dňa trávime v interiéri, či už doma alebo v kancelárii, a vzduch, ktorý dýchame, má priamy vplyv na naše zdravie a pohodu. Práve tu zohrávajú kľúčovú úlohu systémy rekuperácie vzduchu, známe aj ako vetranie s rekuperáciou tepla (HRV) alebo vetranie s rekuperáciou energie (ERV).

Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) zaradila znečistenie vzduchu v interiéroch medzi päť najväčších environmentálnych rizík pre verejné zdravie. Je to obzvlášť alarmujúce, keď si uvedomíme, že ľudia trávia 90 % svojho času v interiéri.

Kvalita vzduchu v budovách môže priamo ovplyvniť naše zdravie. Zlá kvalita vzduchu môže viesť k celému radu zdravotných problémov, od alergií a dýchacích problémov až po vážnejšie ochorenia, ako je astma a dokonca rakovina.

Kvalita vnútorného ovzdušia úzko súvisí aj s energetickou účinnosťou budov. Zlé vetranie v budovách môže zadržiavať znečisťujúce látky a vlhkosť, čo vedie k rastu plesní a húb. To môže nielen poškodiť budovu, ale aj ovplyvniť zdravie jej obyvateľov. Na druhej strane, správne vetranie môže pomôcť znížiť náklady na energiu zlepšením cirkulácie vzduchu a znížením potreby vykurovania a chladenia.

Rekuperácia vzduchu alebo vetranie so spätným získavaním tepla je systém, ktorý funguje tak, že vymieňa vydýchaný vnútorný vzduch s čerstvým vonkajším vzduchom. To sa dosahuje prostredníctvom siete potrubí a výmenníka tepla.

Výmenník tepla je kľúčovou súčasťou systému, pretože zachytáva teplo z odchádzajúceho vzduchu a využíva ho na ohrev prichádzajúceho čerstvého vzduchu. Výsledkom je stály prívod čerstvého vzduchu bez toho, aby sa znížila energetická účinnosť.

Čo je rekuperácia?

Rekuperácia, známa aj ako spätné získavanie tepla, je proces spätného získavania a opätovného využívania tepla, ktoré by sa inak v budove stratilo. Dosahuje sa to prostredníctvom systému vetrania s rekuperáciou tepla, ktorý využíva sériu potrubí a ventilátorov na cirkuláciu čerstvého vzduchu a zároveň odstraňuje vydýchaný vzduch.

Teplo z odchádzajúceho vzduchu sa odovzdáva prichádzajúcemu vzduchu, čím sa výrazne znižuje množstvo energie potrebnej na vykurovanie alebo chladenie budovy.

Existujú dva typy systémov rekuperácie vzduchu:

 • systémy HRV – prenášajú len teplo
 • systémy ERV – prenášajú aj vlhkosť

Proces rekuperácie sa začína tým, že systém nasáva čerstvý vzduch z exteriéru a ten následne prechádza cez výmenník tepla. Tento výmenník tepla, známy aj ako rekuperátor, je zariadenie, ktoré umožňuje prenos tepla medzi dvoma kvapalinami bez ich zmiešavania.

Čerstvý prichádzajúci vzduch prechádza cez jednu stranu výmenníka, zatiaľ čo vydýchaný odchádzajúci vzduch prechádza cez druhú stranu. Pri vzájomnom prechode oboch prúdov vzduchu sa teplo odovzdáva z odchádzajúceho vzduchu do prichádzajúceho vzduchu, čím sa čerstvý vzduch účinne predhrieva alebo ochladzuje.

Keď vzduch prejde výmenníkom tepla, rozvádza sa po celej budove prostredníctvom série potrubí a ventilátorov. Táto neustála cirkulácia čerstvého vzduchu nielenže udržiava zdravé vnútorné prostredie, ale pomáha aj regulovať teplotu a úroveň vlhkosti v budove. Vydýchaný vzduch, ktorý obsahuje prebytočnú vlhkosť a znečisťujúce látky, sa odvádza von ďalším súborom potrubí.

Proces rekuperácie zahŕňa výmenu tepla medzi prúdmi privádzaného a odvádzaného vzduchu pomocou výmenníka tepla. Pri odvádzaní teplého, vydýchaného vzduchu z budovy sa teplo odovzdáva prichádzajúcemu čerstvému vzduchu, čím sa zabezpečí jeho predohriatie pred vstupom do priestoru.

Rekuperácia – význam

Využitie rekuperátora v budovách so sebou prináša množstvo výhod, a tak je význam rekuperácie neodškriepiteľný:

 • Energetická účinnosť: Jednou z hlavných výhod používania vetracích systémov s rekuperáciou tepla je ich energetická účinnosť. Využitím tepla z odchádzajúceho vzduchu na predhriatie alebo ochladenie prichádzajúceho vzduchu môžu budovy výrazne znížiť svoju spotrebu energie a súvisiace náklady. To je výhodné najmä v chladnejších klimatických podmienkach, kde môže byť vykurovanie veľkým výdavkom.
 • Zlepšenie kvality vzduchu v interiéri: Rekuperácia zohráva kľúčovú úlohu aj pri udržiavaní zdravého vnútorného prostredia. Neustálou cirkuláciou čerstvého vzduchu pomáhajú rekuperačné systémy odstraňovať z budovy znečisťujúce látky, alergény a nadmernú vlhkosť. To je dôležité najmä pre ľudí s dýchacími problémami, ako aj pre udržanie celkového komfortu a produktivity.
 • Zvýšený komfort: Okrem zlepšenia kvality vzduchu v interiéri pomáha rekuperácia aj regulovať teplotu a úroveň vlhkosti v budove. Výmenou tepla medzi prichádzajúcim a odchádzajúcim vzduchom môže rekuperácia pomôcť udržať v budove príjemnú a stálu teplotu, čím sa znižuje potreba častého nastavovania termostatu.
 • Úspora nákladov: Znížením spotreby energie a nákladov na údržbu, ako aj potenciálnym predĺžením životnosti vykurovacích a chladiacich systémov môže rekuperácia viesť k výrazným úsporám nákladov pre majiteľov a správcov budov. Z dlhodobého hľadiska môže počiatočná investícia do rekuperačného systému priniesť významné finančné výhody.

Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla je základným procesom na udržanie energetickej účinnosti, kvality vnútorného vzduchu a pohodlia v budovách. Využitím vetracieho systému s rekuperáciou tepla môžu budovy využívať tieto výhody a zároveň znižovať svoj vplyv na životné prostredie.

Aktívna rekuperácia

V systémoch HRV sa používajú rôzne typy rekuperácie vrátane aktívnej a pasívnej rekuperácie.

Aktívna rekuperácia, známa aj ako spätné získavanie tepla, je proces odovzdávania tepla z odchádzajúceho vzduchu do prichádzajúceho vzduchu riadeným a zámerným spôsobom.

Dosahuje sa to prostredníctvom výmenníka tepla, ktorý umožňuje, aby sa teplo z vydýchaného vzduchu ohrialo na čerstvý vzduch pred jeho vstupom do budovy. Výmenník tepla je zvyčajne vyrobený z materiálu s vysokou tepelnou vodivosťou, ako je hliník alebo meď, a je navrhnutý tak, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi prúdmi prichádzajúceho a odchádzajúceho vzduchu.

V systéme HRV s aktívnou rekuperáciou sa vydýchaný vzduch odvádza z budovy cez vetracie otvory a potrubia a prechádza cez výmenník tepla. Súčasne sa nasáva čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia a tiež prechádza cez výmenník tepla.

Teplo z odchádzajúceho vzduchu sa odovzdáva prichádzajúcemu vzduchu, ktorý sa potom rozvádza po celej budove. Tento proces pomáha udržiavať príjemnú teplotu v budove a zároveň znižuje zaťaženie vykurovacích a chladiacich systémov.

Jednou z hlavných výhod aktívnej rekuperácie je jej účinnosť pri spätnom získavaní tepla z odchádzajúceho vzduchu. To môže viesť k výrazným úsporám energie, najmä v chladnejších klimatických podmienkach.

Okrem toho aktívna rekuperácia pomáha zlepšovať aj kvalitu vzduchu v interiéri tým, že filtruje škodliviny a alergény z prichádzajúceho vzduchu. Inštalácia a údržba systému HRV s aktívnou rekuperáciou však môže byť v porovnaní s inými typmi vetracích systémov drahšia. Na jeho prevádzku je tiež potrebný zdroj energie, čo môže zvýšiť náklady na elektrickú energiu.

Pasívna rekuperácia

Pasívna rekuperácia, známa aj ako výmena tepla alebo spätné získavanie tepla bez aktívneho prenosu, je proces spätného získavania tepla z odchádzajúceho vzduchu bez použitia ventilátora alebo výmenníka tepla. Tento typ rekuperácie sa spolieha na prirodzené vetranie a štruktúru budovy, ktorá odovzdáva teplo z jedného prúdu vzduchu do druhého.

V systéme HRV s pasívnou rekuperáciou prechádza vydýchaný vzduch cez vetracie otvory a potrubia von, zatiaľ čo čerstvý vzduch sa nasáva zvonka cez vetracie otvory umiestnené na opačnej strane budovy.

Pri vzájomnom prechode týchto dvoch prúdov vzduchu sa teplo z odchádzajúceho vzduchu prirodzene odovzdáva prichádzajúcemu vzduchu. Tomuto procesu napomáha použitie materiálov s tepelnou hmotou, ako je betón alebo kameň, ktoré dokážu absorbovať a akumulovať teplo.

Jednou z hlavných výhod pasívnej rekuperácie sú nízke náklady a energetická účinnosť. Na svoju prevádzku nevyžaduje zdroj energie a napriek tomu dokáže z odchádzajúceho vzduchu získať späť značné množstvo tepla. To z nej robí ideálnu možnosť pre budovy v miernom podnebí.

Nemusí však byť taká účinná v extrémnych poveternostných podmienkach a nemusí poskytovať rovnakú úroveň filtrácie vzduchu ako aktívna rekuperácia.

Systémy HRV s aktívnou aj pasívnou rekuperáciou ponúkajú výhody z hľadiska energetickej účinnosti a kvality vnútorného vzduchu. Výber medzi týmito dvoma typmi rekuperácie bude závisieť od faktorov, ako sú klíma, konštrukcia budovy a rozpočet. Konzultácia s profesionálnym technikom HVAC môže pomôcť určiť najlepší typ rekuperácie pre konkrétnu budovu a jej potreby.

Rekuperácia do bytu

Zlá kvalita vzduchu v bytoch môže viesť k rôznym zdravotným problémom vrátane dýchacích problémov, alergií a dokonca aj k dlhodobým ochoreniam.

Hlavnými vinníkmi znečistenia vzduchu v bytoch sú prchavé organické zlúčeniny (VOC) uvoľňované zo stavebných materiálov, nábytku a výrobkov pre domácnosť, ako aj oxid uhoľnatý, oxid dusičitý a iné škodlivé plyny z varných a vykurovacích zariadení. Nedostatočné vetranie tieto problémy ešte zhoršuje a spôsobuje, že vzduch v bytoch je vydýchaný, dusný a znečistený.

Systémy vetrania s rekuperáciou tepla sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali nepretržitý prívod čerstvého, filtrovaného vzduchu a zároveň odstraňovali z bytu vydýchaný vzduch. Tento proces sa dosahuje prostredníctvom výmenníka tepla, ktorý odovzdáva teplo z odchádzajúceho vzduchu do prichádzajúceho vzduchu bez ich zmiešania.

Rekuperácia do bytu pomáha nielen udržiavať príjemnú teplotu v interiéri, ale aj šetriť energiu tým, že sa znižuje potreba dodatočného vykurovania alebo chladenia.

Okrem toho majú systémy HRV zabudovaný aj filtračný systém, ktorý zachytáva a odstraňuje z prichádzajúceho vzduchu škodlivé znečisťujúce látky, ako sú prach, nečistoty, peľ a alergény. Tým sa zabezpečí, že vzduch cirkulujúci v byte je čistý a bez škodlivých častíc.

Výsledkom je výrazné zlepšenie celkovej kvality vzduchu v bytoch, čo vytvára zdravšie a pohodlnejšie životné prostredie pre ich obyvateľov.

Inštalácia rekuperácie do bytu je pomerne jednoduchý proces. Zahŕňa inštaláciu potrubia na prívod a odvod vzduchu, ako aj jednotky výmenníka tepla, zvyčajne v podkroví alebo v pivnici. Vzhľadom na obmedzený priestor, ktorý je v bytoch k dispozícii, je však potrebné pred inštaláciou systému HRV zohľadniť niekoľko aspektov:

 1. Po prvé, veľkosť a umiestnenie jednotky sa musia starostlivo naplánovať, aby jednotka nezaberala príliš veľa miesta a nespôsobovala žiadne prekážky.
 2. Po druhé, potrubie musí byť strategicky umiestnené tak, aby sa minimalizovalo akékoľvek narušenie dispozície bytu.
 3. Nakoniec, správna údržba a pravidelná výmena filtrov sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby systém HRV fungoval efektívne a účinne.

Na záver možno konštatovať, že vetracie systémy s rekuperáciou tepla ponúkajú praktické a účinné riešenie na zlepšenie kvality vzduchu v bytoch. Tým, že tieto systémy zabezpečujú stály prívod čerstvého, filtrovaného vzduchu, pomáhajú eliminovať znečisťujúce látky v interiéri a udržiavať zdravé životné prostredie.

Pri dôkladnom plánovaní a zvážení možno systémy HRV úspešne inštalovať v bytoch, čo z nich robí cennú investíciu pre nájomníkov aj majiteľov budov.