Verejné obstarávanie – čo to je, od akej sumy sa robí, zákon a postup

Verejné obstarávanie je upravené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o je proces, ktorý zahŕňa pravidlá a postupy pre výber zmluvného partnera. Cieľom je dosiahnuť čo najefektívnejšie využitie verejných prostriedkov. Čo to je verejné obstarávanie a pre aké subjekty je záväzné?


Obsah článku


Čo je verejné obstarávanie?

Verejné obstarávanie predstavuje súbor pravidiel a postupov, ktoré smerujú k výberu zmluvného partnera s cieľom efektívne a hospodárne využiť verejné finančné prostriedky. Tento proces končí uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, čím dochádza k zadaniu zákazky alebo udeleniu koncesie.

Predpisy verejného obstarávania sa zameriavajú na zabezpečenie potrieb verejného sektora súkromnými silami. Malo by ísť o čo najrozumnejšie, transparentné a spravodlivé riešenie, pričom sa vo verejnom obstarávaní zohľadňujú rôzne faktory.

Informácie nevyhnutné pre vypracovanie ponuky, návrhu alebo pre dokazovanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní sú definované v dokumentoch na to určených. Pod pojmom zákazka sa rozumie zmluvný dohovor uzavretý medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, napríklad sro.

Zmluva sa môže uzavrieť medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, vykonanie prác alebo poskytnutie služby.

Kto je verejným obstarávateľom?

Verejný obstarávateľ môže byť Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, obec a vyšší územný celok.

Obstarávateľom môže byť aj právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, a:

 • je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom uvedeným v predchádzajúcich bodoch
 • je kontrolovaná verejným obstarávateľom uvedeným v predchádzajúcich bodoch alebo
 • verejný obstarávateľ uvedený v predchádzajúcich bodoch vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu

Verejným obstarávateľom môže byť aj združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v predchádzajúcich bodoch.

Od akej sumy sa musí robiť verejné obstarávanie?

Pred začatím verejného obstarávania sa subjekt zaujíma o výšku finančného limitu, ktorý má priamy vplyv na náročnosť tohto procesu a súvisiace postupy a povinnosti.

Finančný limit pre danú zákazku (alebo koncesiu) sa stanovuje na základe odhadovanej hodnoty zákazky, ktorá je definovaná ako cena bez DPH, odvodená z údajov o podobných zákazkách. Táto hodnota zahŕňa aj opakujúce sa plnenia a rôzne formy opcií.

Podľa finančných limitov sa rozlišujú zákazky:

 • Nadlimitné: s limitom rovným alebo vyšším ako pre podlimitnú zákazku,
 • Podlimitné:
  • Pre nákup tovaru okrem potravín a poskytovanie služieb od 70 000 eur do 139 000 eur v prípade Slovenskej republiky zastúpenej svojimi orgánmi alebo do 214 000 eur v prípade ostatných verejných obstarávateľov.
  • Na stavebné práce od 180 000 eur do 5 350 000 eur.
 • Zákazky s nízkou hodnotou (civilné):
  • Pre nákup tovarov okrem potravín od 5 000 do 70 000 eur.
  • Na poskytovanie služieb od 5 000 do 260 000 eur.
  • Na stavebné práce od 5 000 do 180 000 eur.
 • Zákazky malého rozsahu: do 5 000 eur súhrnne za kalendárny rok.

Finančné limity pre nadlimitné zákazky upravuje zákon o verejnom obstarávaní, zatiaľ posledná úprava vstúpila do platnosti 1. január 2024.

Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je:

 • a) 143 000 eur pre verejného obstarávateľa
 1. podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 2. na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1,
 • b) 221 000 eur pre verejného obstarávateľa
 1. podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 2. podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,
 • c) 750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • d) 443 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • e) 1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • f) 443 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
 • g) 5 538 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 538 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Finančný limit pri súťaži návrhov je

 • a) 143 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,
 • b) 221 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,
 • c) 443 000 eur pre obstarávateľa.

Zákon o verejnom obstarávaní prechádza novelizáciami ako akýkoľvek iný zákon. Je preto dôležité sledovať najaktuálnejšie informácie na Úrade pre verejné obstarávanie.

Verejné obstarávanie predstavuje súbor pravidiel a postupov, ktoré smerujú k výberu zmluvného partnera s cieľom efektívne a hospodárne využiť verejné finančné prostriedky.

Postup verejného obstarávania

Keď už je objasnené, čo je verejné obstarávanie, treba si ozrejmiť aj jeho postup. Postup verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách sú nasledovné:

 • verejná súťaž
 • užšia súťaž
 • rokovacie konanie so zverejnením
 • súťažný dialóg
 • inovatívne partnerstvo
 • priame rokovacie konanie

Verejná súťaž je vyhlásená pre všetky hospodárske subjekty, bez obmedzenia ich počtu uchádzačov, ktorí môžu predložiť ponuku. Spolu s ponukou musia tieto subjekty priložiť aj dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požaduje na overenie splnenia podmienok účasti.

Aj užšia súťaž sa vyhlasuje bez obmedzenia počtu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov. Tých potom vyzve na predloženie ponuky. Subjektov musí byť najmenej 5.

Rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg sa používajú predovšetkým pri obzvlášť zložitých a komplexných projektoch. Zvyčajne ide o zákazky pri ktorých verejný obstarávateľ z objektívnych príčin nedokáže zadefinovať požiadavky na predmet zákazky. Oba tieto postupy pre verejné obstarávania sa riadia postupom pre užšiu súťaž.

Inovatívne partnerstvo je ďalší postup pre verejné obstarávania. Je primárnym účelom je financovanie výskumu a vývoja inovatívnych riešení. mal by sa používať pri zákazkách, kedy je potrebné vyvíjať tovary či alebo služby, ktorých charakter je inovatívny a následne ich treba kúpiť. Túto podmienky nesmie byť možné uspokojiť prostredníctvom riešení dostupných na trhu.

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ resp. obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v zákone o verejnom obstarávaní. Ide o tieto podmienky:

 • a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
 • b)tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak
 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,
 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo
 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania,
 • c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,
 • d) požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
 • e) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; doba trvania takejto zmluvy, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie súhrnne presiahnuť tri roky,
 • f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
 • g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
 • h) ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,
 • i) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
 1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,
 2. pôvodná zákazka bola zadávaná verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky,
 3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a
 4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.

Pred účasťou vo verejnom obstarávaní je potrebné dôkladne si naštudovať podmienky stanovené obstarávateľom ako aj aktuálne platnú legislatívnu úpravu. Zákon o verejnom obstarávaní sa v priebehu času môže meniť a novelizovať.

Výnimky pri verejnom obstarávaní

Ak si je subjekt vedomý, že spadá do kategórie osôb povinných uplatňovať postupy verejného obstarávania, mal by si overiť, či zákazka nepatrí do kategórie tzv. výnimiek podľa § 1 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní. Treba však zdôrazniť, že interpretáciu týchto výnimiek nie je možné prispôsobovať, pretože vyhýbanie sa použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní je zakázané.

Verejné obstarávanie má viacero nástrah a obstarávatelia musia čeliť aj riziku rôznych podvodov. Môže ísť napríklad o neseriózne spoločnosti či účelové schránkové firmy. Bohužiaľ aj v rámci verejného obstarávania existuje priestor na korupciu – zneužitie funkcie na osobný prospech.