Zmena trvalého pobytu – kde nahlásiť, postup

zmena trvaleho pobytu

Občan Slovenskej republiky má právo mať len jeden trvalý pobyt, a to svoj hlavný pobyt na území SR. Zmena trvalého pobytu je dôležitá životná udalosť, ktorú je potrebné nahlásiť na príslušných úradoch. Nahlasuje sa na obecnom alebo mestskom úrade v mieste nového trvalého pobytu, prípadne elektronicky cez portál Slovensko.sk.


Obsah článku


Pre uskutočnenie zmeny trvalého pobytu je potrebný platný občiansky preukaz, nájomná zmluva, prípadne doklad o vlastníctve nehnuteľnosti a súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak daná osoba nie je vlastníkom. Zmena trvalého pobytu je bezplatná.

Ako zmeniť trvalý pobyt?

Postup, ako zmeniť trvalý pobyt, je nasledovný:

1. Vybrať si spôsob nahlásenia:

 • Osobne na obecnom alebo mestskom úrade v mieste nového trvalého pobytu.
 • Elektronicky cez portál Slovensko.sk.

2. Pripraviť si potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz.
 • Doklad o vlastníctve alebo nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude žiadateľ zdržiavať
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak žiadateľ o zmenu trvalého pobytu nie je vlastníkom.
 • V prípade dieťaťa do 16 rokov: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

3. Vyplniť žiadosť o zmenu trvalého pobytu:

 • Žiadosť je možné vyplniť priamo na úrade alebo vopred stiahnuť z webu obce/ mesta.
 • V žiadosti je potrebné uviesť osobné údaje a adresu nového trvalého pobytu žiadateľa.

4. Nahlásiť zmenu trvalého pobytu:

 • Osobne:
  • Navštíviť obecný alebo mestský úrad v mieste nového trvalého pobytu.
  • Predložiť doklady a vyplnenú žiadosť o zmene trvalého pobytu.
  • Pracovník úradu overí doklady a zaeviduje zmenu trvalého pobytu.
 • Elektronicky:
  • Prihlásiť sa na portál Slovensko.sk pomocou elektronického občianskeho preukazu s čipom a kvalifikovaného elektronického podpisu.
  • Vybrať si službu „Podanie prihlásenia na trvalý pobyt“.
  • Vyplniť elektronický formulár a priložiť skeny potrebných dokladov.
  • Odoslať žiadosť.

Zmenu trvalého pobytu je potrebné nahlásiť do 30 dní od jej uskutočnenia.

Je dôležité poznať postup zmeny trvalého pobytu, aby sa žiadateľ vyhol chybám a mal vopred pripravené všetky potrebné doklady.

Zmena trvalého pobytu – kde nahlásiť?

Pri otázke, kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu, je možné odpovedať nasledovne: Zmenu trvalého pobytu je možné nahlásiť na obecnom alebo mestskom úrade, prípadne elektronicky cez portál Slovensko.sk.

V prípade elektronického prehlásenia trvalého pobytu je potrebný občiansky preukaz s čipom a elektronický podpis. V oboch prípadoch, teda ako osobne, tak aj elektronicky je potrebné mať okrem občianskeho preukazu pripravenú nájomnú zmluvu a doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, prípadne súhlas vlastníka.

To, kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu, si žiadateľ môže vybrať, ak mu to podmienky umožňujú.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie trvalého pobytu má viacero dôvodov:

1. Práva a povinnosti:

 • Trvalý pobyt je podmienkou pre uplatnenie si niektorých práv a povinností, ako napríklad:
  • Voľby do orgánov miestnej samosprávy
  • Sociálne dávky
  • Štátne príspevky
  • Zápis do školy

2. Dostupnosť služieb:

 • Trvalý pobyt môže ovplyvniť dostupnosť a cenu služieb, ako napríklad:
  • Odvoz komunálneho odpadu
  • Poplatky za psa

3. Daňové zvýhodnenia:

 • Trvalý pobyt môže ovplyvniť výšku daní, ako napríklad:
  • Daň z nehnuteľnosti

4. Evidencia obyvateľstva:

 • Trvalý pobyt slúži na evidenciu obyvateľstva a umožňuje štátu plánovať rozvoj infraštruktúry a sociálnych služieb.

5. Doklady:

 • Trvalý pobyt je uvedený v občianskom preukaze a v iných dokladoch, ako napríklad v rodnom liste.

Prihlásenie na trvalý pobyt je veľmi dôležité. V prípade, že sa človek nezdržiava na území Slovenska, avšak má tu trvalý pobyt, môže požiadať o odhlásenie z trvalého pobytu.

Zmena trvalého pobytu elektronicky

Od roku 2018 je možné nahlásiť zmenu trvalého pobytu elektronicky. Táto možnosť je dostupná pre občanov s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom s čipom a kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zmena trvalého bydliska elektronickou formou nie je komplikovaná. Vyplnenie elektronického formulára a pridanie príloh sa uskutočňuje veľmi rýchlo.

Po odoslaní žiadosti, ktorá bude overená (môže to trvať niekoľko hodín) bude do elektronickej schránky doručené potvrdenie o zmene trvalého pobytu. Na základe potvrdenia o zmene trvalého bydliska si môže klient vybaviť nový občiansky preukaz s aktualizovanou adresou.

Zmena trvalého pobytu – vybavenie občianskeho preukazu

Pri zmene trvalého pobytu je nutné sa postarať aj o zmenu údajov v občianskom preukaze. Tento doklad, ktorý potvrdzuje totožnosť a národnosť, je veľmi dôležitý v každej situácii. Preto je dôležité mať ho vždy aktuálny a s pravdivými informáciami.

Pri zmene trvalého pobytu je dôležité, aby sa čo najskôr vybavil nový občiansky preukaz s aktualizovanou adresou. Starý občiansky preukaz s neaktuálnou adresou sa stáva neplatným.

Aké sú hlavné dôvody pre vybavenie občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu?

 • Zákonná povinnosť: Zmena trvalého pobytu v občianskom preukaze je zo zákona povinná. Ak si ho človek nevybaví včas, môže dostať pokutu.
 • Dokladovanie trvalého pobytu: Nový občiansky preukaz s aktualizovanou adresou bude záujemca potrebovať pri rôznych úradných úkonoch, napríklad pri vybavovaní dokladov, zápise do volieb, a podobne.
 • Problémy s neaktuálnym OP: Ak sa bude používať neaktuálny OP s nesprávnou adresou, môže mať jeho držiteľ problémy pri vybavovaní záležitostí na úradoch, v bankách, či u mobilných operátorov.

Vybavenie občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu si treba zabezpečiť do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. Nový OP je obvykle vydaný do 2-3 týždňov.

Zmena trvalého pobytu – auto

Pri sťahovaní do iného okresu je dôležité, aby majiteľ do 30 dní prehlásil svoje auto na dopravnom inšpektoráte v okrese svojho nového trvalého pobytu.

Dôvody prehlásenia auta pri zmene trvalého pobytu:

 • Zákonná povinnosť: Zmena trvalého pobytu v dokladoch od auta je zo zákona povinná. Ak si ju majiteľ nevybaví včas, môže dostať pokutu.
 • Aktualizácia údajov: Trvalý pobyt sa nachádza v technickom preukaze a osvedčení o evidencii vozidla. Pri zmene adresy je dôležité, aby tieto údaje boli aktuálne.
 • Vyhnutie sa problémom: Ak bude mať majiteľ v dokladoch od auta neaktuálnu adresu, môže mať problémy pri rôznych úradných úkonoch, napríklad pri kontrole políciou, pri kúpe alebo predaji auta, či pri prihlásení auta do evidencie iného štátu.

Ako prehlásiť auto pri zmene trvalého pobytu:

 1. Získať potvrdenie o zmene trvalého pobytu: Toto potvrdenie vydajú na miestnom úrade v obci, kde má človek nový trvalý pobyt.
 2. Navštíviť dopravný inšpektorát: Vybrať si dopravný inšpektorát v okrese nového trvalého pobytu a dohodnúť si termín na vybavenie prehlásenia auta.
 3. Potrebné doklady:
  • Technický preukaz
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (časť I a II)
  • Potvrdenie o zmene trvalého pobytu
  • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)
  • Poplatok za prehlásenie auta (33 €)

Prehlásenie auta trvá obvykle do 30 minút.

Čo robiť, keď nemám trvalý pobyt?

Mnoho ľudí si kladie otázku: „Čo robiť, keď nemám trvalý pobyt?“

V prípade, že človek nemá trvalý pobyt, existuje niekoľko možností. Môže sa pokúsiť získať trvalý pobyt u príbuzných alebo priateľov, ktorí mu poskytnú súhlas s prihlásením na ich adresu. Taktiež, v prípade núdze môže požiadať o trvalý pobyt v zariadení sociálnych služieb alebo azylovom dome.

V niektorých obciach na Slovensku je tiež možné prihlásiť sa na trvalý pobyt aj bez fyzického pobytu v danej obci, no je nutné overiť si túto možnosť na miestnom úrade v danej obci. V prípade, že sa človek ocitne v takejto situácii, môže kontaktovať sociálneho pracovníka, ktorý mu pomôže s riešením a hľadaním vhodných možností získania trvalého pobytu.


V niektorých prípadoch môže chýbajúci trvalý pobyt brániť v prístupe k sociálnym dávkam a službám.


Ak občan nemá trvalý pobyt, je povinný túto skutočnosť oznámiť na miestnom úrade v obci, kde sa zdržiava. Bez trvalého pobytu nebude môcť využiť všetky úradné služby a dávky.

Čo teda robiť, keď nemám trvalý pobyt? Nepanikáriť a obrátiť sa na rodinu, prípadne na miestny úrad, kde s týmto problémom žiadateľovi pomôžu.

Trvalý pobyt na mestskom úrade

Ak ide o občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a nemá sa kam prihlásiť na trvalý pobyt, môže tak urobiť v ohlasovni mesta alebo obce, kde sa zdržiava.

Adresa tohto úradu, teda miestneho úradu obce či mesta je potom adresou takéhoto občana a slúži na doručovanie písomností od štátnych orgánov, prípadne na zápis do zoznamu voličov. Obec prostredníctvom úradnej tabule upozorní občana, že mu bola doručená písomnosť.

Trvalý pobyt na mestskom úrade či obecnom úrade je možnosťou pre občanov, ktorým bol trvalý pobyt zrušený, alebo sa nemôžu z akéhokoľvek dôvodu prihlásiť na trvalý pobyt.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením na trvalý pobyt – vzor

Vzor súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením sa na trvalý pobyt môže mať viaceré podoby, mal by však obsahovať nasledujúce údaje:

 • Titul, meno a priezvisko:
 • Rodné číslo:
 • Číslo občianskeho preukazu:
 • Adresu trvalého pobytu:

ako vlastník/spoluvlastník

 • nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na adrese:
 • súpisné číslo:
 • orientačné číslo:
 • číslo bytu:
 • katastrálne územie:
 • list vlastníctva číslo:

týmto udeľujem súhlas s prihlásením trvalého pobytu v uvedenej nehnuteľnosti pre:

 • Meno a priezvisko:
 • Rodné číslo:
 • Dátum narodenia:

V ………………………………. dňa ………………….

…………………………………………
Vlastnoručný podpis

Vzor súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením sa na trvalý pobyt môže byť užitočným dokumentom v prípade, ak majiteľ nehnuteľnosti potrebuje vystaviť takýto dokument napríklad nájomcovi bytu.