Zmluva o pôžičke – medzi fyzickými osobami, vzor

Zmluva o pôžičke medzi fyzickými osobami je písomný dokument, ktorý upravuje podmienky poskytnutia peňažných prostriedkov medzi dvoma stranami – veriteľom a dlžníkom. Čo by mala zmluva o pôžičke obsahovať a ako ju správne spísať?


Obsah článku


Zmluva o pôžičke medzi fyzickými osobami – vzor

ZMLUVA O PÔŽIČKE – VZOR

V zmysle ustanovenia § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Veriteľ:

Meno a priezvisko:           …………………………………………………………………………………

Dátum narodenia:             …………………………………………………………………………………

Rodné číslo:                       …………………………………………………………………………………

Trvalé bydlisko:                 …………………………………………………………………………………

Štátna príslušnosť:            …………………………………………………………………………………

Číslo OP:                            …………………………………………………………………………………

a

Dlžník: 

Meno a priezvisko:           …………………………………………………………………………………

Dátum narodenia:             …………………………………………………………………………………

Rodné číslo:                       …………………………………………………………………………………

Trvalé bydlisko:                 …………………………………………………………………………………

Štátna príslušnosť:            …………………………………………………………………………………

Číslo OP:                           …………………………………………………………………………………

uzatvorili túto zmluvu o pôžičke (ďalej ako zmluva):

I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje dlžníkovi požičať peňažné prostriedky vo výške ………… eur (slovom: …………………… eur) a dlžník sa zaväzuje veriteľovi vrátiť požičané peňažné prostriedky za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II.

Spôsob poskytnutia pôžičky

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy prevodom peňažných prostriedkov na účet dlžníka. Dlžník prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že obdržal sumu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.

III.

Vrátenie pôžičky

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorazovo v lehote do …………….,  a to prevodom na bankový účet veriteľa veriteľa.

IV.

Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, zaväzuje sa uhradiť veriteľovi úrok z omeškania vo výške ………… ročne, a to za každý deň omeškania s platením pôžičky odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti pôžičky až do úplného zaplatenia pôžičky.

V.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva o pôžičke je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluvné strany ju môžu zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy pripájajú vlastnoručné podpisy ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V …………………………… dňa ……………………..

………………………………………….                   ……………………………………..                                               veriteľ                                                dlžník

Vzor zmluvy o pôžičke medzi fyzickými osobami sa dá prispôsobiť podľa individuálnych potrieb. Platba napríklad môže prebehnúť i v hotovosti. Dlh nemusí byť splatený jednorazovo ale v niekoľkých splátkach.

Zmluva o pôžičke medzi fyzickými osobami je písomný dokument, ktorý upravuje podmienky poskytnutia peňažných prostriedkov medzi dvoma stranami.

Potvrdenie o prevzatí pôžičky

Pôžička sa nemusí vyplácať iba na účet, ale aj v hotovosti, kedy sa hovorí o hotovostnej pôžičke. Kým v internetbankingu je možné platbu pomerne rýchlo a jednoducho vyhľadať a preukázať, že bola skutočne odoslaná na daný účet, s hotovosťou to už také jednoduché nie je.

V prípade, že sa poskytuje pôžička v hotovosti, je dobré spolu so zmluvou o pôžičke medzi fyzickými osobami podpísať aj potvrdenie o prevzatí peňazí.

Potvrdenie o prevzatí peňazí je písomný doklad s potvrdením o vykonaní a prijatí platby. Použiť sa môže pri odovzdaní

POTVRDENIE O PREVZATÍ HOTOVOSTI

Adresa veriteľa: ………………………….

Adresa dlžníka: ………………………….

  1. Dolupodpísaný dlžník svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od veriteľa peňažnú hotovosť vo výške ……………….. eur (slovom …………………. eur).
  2. Dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť veriteľovi najneskôr do ……………… v súlade s dohodnutými podmienkami.
  3. Dolupodpísaný veriteľ svojím podpisom potvrdzuje odovzdanie uvedenej peňažnej hotovosti dlžníkovi.

V ………………….., dňa ………………………

Podpis veriteľa

Podpis dlžníka ………………………

Potvrdenie o prevzatí peňazí môže slúžiť ako dôkaz o zaplatení v prípade sporov či nedorozumení.

Čo musí obsahovať zmluva o pôžičke medzi fyzickými osobami

Aby sa zmluva o pôžičke medzi fyzickými osobami stala právne záväznou, je nevyhnutné, aby bola vypracovaná v písomnej forme a podpísaná oboma stranami. Je dôležité, aby obsahovala nasledujúce body:

  • detailný opis pôžičky, vrátane sumy pôžičky
  • plán splátok
  • stanovenie úrokovej sadzby
  • ďalšie podmienky alebo obmedzenia, ku ktorým sa veriteľ a dlžník dohodnú

Jednoduchá zmluva o pôžičke by mala taktiež obsahovať vyhlásenie o záväzku dlžníka splatiť pôžičku v plnej výške, ako aj vyhlásenie o práve veriteľa podniknúť právne kroky v prípade neplnenia zmluvy zo strany dlžníka.

Okrem toho by mala jednoduchá zmluva o pôžičke obsahovať podrobné informácie o právach a povinnostiach oboch strán, ako napríklad právo veriteľa požadovať zábezpeku alebo záruku, právo dlžníka na predčasné splatenie pôžičky, možnosť veriteľa meniť podmienky pôžičky a právo dlžníka ukončiť pôžičku.

Je dôležité, aby zmluva o pôžičke obsahovala aj vyhlásenie o poskytovaní informácií, ktoré informuje dlžníka o rizikách spojených s prijatím pôžičky a o dôsledkoch neplatenia. Okrem toho by mala poskytnúť informácie o veriteľovi, ako je napríklad jeho názov a kontaktné údaje, a akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Nakoniec by mala zmluva o pôžičke obsahovať ustanovenie, že podlieha slovenskému právu a všetky spory medzi stranami sa budú riešiť podľa slovenského práva.

Kedy sa uzatvára zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke sa zvyčajne uzatvára v momente, keď sa veriteľ a dlžník dohodnú na všetkých podmienkach pôžičky a obaja súhlasia s obsahom zmluvy.

To znamená, že uzatvorenie zmluvy nastáva v okamihu, keď sú podpísané všetky potrebné dokumenty a obaja zúčastnení jedinci (veriteľ a dlžník) prejavia svoj súhlas s podmienkami pôžičky.

V praxi to znamená, že zmluva o pôžičke je uzavretá vtedy, keď je podpísaná a datovaná obeťou stranou, teda veriteľom a dlžníkom, a potom sú tieto dokumenty obvykle archivované pre účely evidencie a dôkazov o vzájomných povinnostiach.

Je dôležité, aby všetky podmienky pôžičky boli jasne definované a dohodnuté pred uzatvorením zmluvy, aby sa minimalizovali možné nedorozumenia alebo konflikty v budúcnosti. Zmluva o pôžičke, vzor zadarmo je dostupný na viacerých stránkach.

Niekedy stačí vzor zmluvy o pôžičke vyplniť, vytlačiť a podpísať. Zvyčajne je však potrebné zmluvu prispôsobiť individuálnej situácii. Podpísať sa môže aj u notára.  

Je dôležité, aby všetky podmienky pôžičky boli jasne definované a dohodnuté pred uzatvorením zmluvy, aby sa minimalizovali možné nedorozumenia alebo konflikty v budúcnosti.

Čo je pôžička od fyzickej osoby

Pôžička od fyzickej osoby je finančná transakcia, pri ktorej jedna fyzická osoba (tzv. veriteľ) poskytuje finančné prostriedky druhej fyzickej osobe (tzv. dlžníkovi) na určitý časový úsek za dohodnutých podmienok.

Tieto podmienky zahŕňajú často výšku pôžičky, dobu splatnosti, úrokovú sadzbu (ak je určená), spôsob splatnosti a ďalšie relevantné podmienky.

Pôžička od fyzickej osoby sa často uzatvára medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi alebo známymi. Môže to byť formálna dohoda, pri ktorej sú podpísané písomné zmluvy o sprostredkovaní alebo dohoda, ktorá sa uskutočňuje ústne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Je dôležité, aby podmienky pôžičky boli jasne definované a dohodnuté medzi oboma stranami, aby sa minimalizovali možné nedorozumenia alebo konflikty v budúcnosti.

Okrem toho môže byť užitočné, ak je zmluva o pôžičke písomne dokumentovaná, aby bola zmluva právne záväzná a aby slúžila ako dôkaz o vzájomných povinnostiach.

Ľudia majú často pocit, že ak požičiavajú peniaze rodinným príslušníkom alebo blízkym priateľom, nepotrebujú zmluvu o pôžičke alebo nechcú dlžníka uraziť.

Avšak rovnako často sa stáva, že práve kvôli financiám sa zhoršia vzťahy. Nesplatené dlhy, aj keď ide o menšie sumy peňazí, môžu rozbiť vzťahy v rodine. Vždy je lepšie poistiť sa spísaním zmluvy, ktorá chráni obe strany, veriteľa aj dlžníka.