Sprostredkovateľská zmluva – o poskytovaní služieb, vzor

sprostredkovatelska zmluva

Sprostredkovateľská zmluva o poskytovaní služieb je právny dokument, ktorý definuje podmienky spolupráce medzi sprostredkovateľom a klientom. Táto zmluva je dôležitá pre obe strany, pretože stanovuje ich práva a povinnosti. Sprostredkovateľská zmluva je zmluva, v ktorej sa sprostredkovateľ zaväzuje za odmenu obstarávať pre klienta uzavretie zmluvy s treťou osobou

Sprostredkovateľská zmluva by mala obsahovať identifikáciu zmluvných strán, predmet zmluvy, odmenu sprostredkovateľa, povinnosti zmluvných strán a ďalšie náležitosti.


Obsah článku


Sprostredkovateľská zmluva a jej dôležitosť

Sprostredkovateľská zmluva má veľký význam v mnohých oblastiach, najmä v obchodnom a právnom prostredí. Slúži ako základný dokument, ktorý upravuje vzťah medzi dvojicou strán – sprostredkovateľom a klientom. Jej cieľom je zabezpečiť právne a finančné záruky pre obe strany pri sprostredkovaní určitej činnosti alebo obchodu.

Bez tohto dôležitého dokumentu by bolo ťažké zabezpečiť právnu istotu a ochranu pred možnými konfliktmi, ktoré môžu vzniknúť v rámci sprostredkovateľskej činnosti. Preto je dôležité porozumieť jej obsahu a správne ju vypracovať, aby bola pre obe strany výhodná.

Sprostredkovateľská zmluva:

 • Zabezpečuje právnu istotu: Zmluva jednoznačne definuje podmienky spolupráce, čím sa predchádza možným sporom a nedorozumeniam.
 • Určuje odmenu sprostredkovateľa: V zmluve je stanovená suma, ktorú klient platí sprostredkovateľovi za poskytnuté služby.
 • Ochrana záujmov klienta: Zmluva ukladá sprostredkovateľovi povinnosť jednať s odbornou starostlivosťou a chrániť záujmy klienta.
 • Pomáha pri riešení sporov: V prípade sporu medzi klientom a sprostredkovateľom slúži zmluva ako referenčný dokument pre ich vyriešenie.

Pred uzatvorením sprostredkovateľskej zmluvy je dôležité prečítať si zmluvu pozorne a s porozumením, opýtať sa na nejasnosti a nechať si zmluvu vysvetliť a v prípade potreby konzultovať zmluvu s právnikom.

Vzor zmluvy o poskytovaní služieb

Tento vzor zmluvy o poskytovaní služieb je len orientačný a je vhodné ho upraviť podľa konkrétnych potrieb.

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Poskytovateľ:

 • Obchodné meno/Meno a priezvisko:
 • Sídlo/Adresa:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Bankové spojenie:
 • Zastúpený:

Objednávateľ:

 • Obchodné meno/Meno a priezvisko:
 • Sídlo/Adresa:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Bankové spojenie:
 • Zastúpený:

Predmet zmluvy:

Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa za odmenu poskytovať služby v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Rozsah služieb:

[Tu sa uvedie podrobný opis služieb, ktoré bude poskytovateľ poskytovať.]

Cena služieb:

Cena služieb je stanovená dohodou zmluvných strán a je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Platobné podmienky:

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu služieb v termíne a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Dĺžka trvania zmluvy:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od [Dátum] do [Dátum].

Ukončenie zmluvy:

Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou [Počet dní] dní.

Záverečné ustanovenia:

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ňou.

V [Miesto], dňa [Dátum]

Poskytovateľ:

[Podpis]

Objednávateľ:

[Podpis]

Prílohy:

 • Príloha č. 1 – Cenník služieb
 • Príloha č. 2 – Podrobné špecifikácie služieb

Vzor zmluvy o poskytovaní služieb môže využiť ako pomôcku ktokoľvek, kto potrebuje vytvoriť takúto zmluvu pre svoje vlastné účely.

Čo je to príkazná zmluva?

Príkazná zmluva je typ zmluvy, v ktorej sa príkazník zaväzuje pre príkazcu obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť.

Táto zmluva je upravená v Občianskom zákonníku v ustanoveniach § 724 až § 732.

Hlavné vlastnosti príkaznej zmluvy:

 • Záväzok príkazníka: Zaobstarať vec alebo vykonať činnosť pre príkazcu.
 • Odmena príkazníka: Môže byť dohodnutá, avšak nie je to podmienka platnosti zmluvy.
 • Postavenie príkazníka: Koná v mene a na účet príkazcu.
 • Zodpovednosť príkazníka: Za škodu spôsobenú príkazcovi pri výkone príkazu.
 • Ukončenie zmluvy: Výpoveďou ktorejkoľvek strany, odstúpením od zmluvy, dosiahnutím účelu zmluvy.

Príklady využitia príkaznej zmluvy:

 • zastupovanie klienta v právnych veciach
 • obstaranie tovaru alebo služieb
 • vykonanie prieskumu trhu
 • správa nehnuteľnosti

Výhody príkaznej zmluvy:

 • flexibilita a široké možnosti využitia
 • nízke formálne nároky (nevyžaduje sa písomná forma)
 • možnosť využitia odborných znalostí a skúseností príkazníka

Nevýhody príkaznej zmluvy:

 • riziko nesplnenia záväzku príkazníkom
 • zodpovednosť príkazníka za škodu
 • nejasné rozdelenie rizík medzi príkazcom a príkazníkom

Pred uzatvorením príkaznej zmluvy je dôležité:

 • jasne definovať predmet zmluvy a rozsah záväzkov príkazníka
 • dohodnúť si odmenu príkazníka
 • upraviť si v zmluve spôsob ukončenia zmluvy
 • zvážiť riziká a zodpovednosť spojenú s príkaznou zmluvou

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom príkaznej zmluvy sa odporúča obrátiť sa na právnika.

Aký je rozdiel medzi príkaznou a sprostredkovateľskou zmluvou?

Príkazná zmluva a sprostredkovateľská zmluva sú dva typy zmlúv, ktoré sa bežne používajú v obchodnom aj súkromnom živote. Napriek tomu, že sa na prvý pohľad môžu javiť podobné, existujú medzi nimi kľúčové rozdiely.

Predmet zmluvy:

 • Príkazná zmluva: Zameriava sa na obstaranie určitej veci alebo vykonanie určitej činnosti pre príkazcu. Príkladom môže byť obstaranie tovaru, vykonanie prieskumu trhu alebo správa nehnuteľnosti.
 • Sprostredkovateľská zmluva: Zameriava sa na sprostredkovanie uzavretia zmluvy medzi klientom a treťou osobou. Sprostredkovateľ nenadobúda vlastníctvo k predmetu zmluvy a nekoná v mene klienta. Príkladom môže byť sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti, auta alebo služieb.

Postavenie zmluvných strán:

 • Príkazná zmluva:
  • Príkazník: Koná v mene a na účet príkazcu. To znamená, že právne úkony vykonávané príkazníkom zaväzujú priamo príkazcu.
  • Príkazca: Je priamo zastúpený príkazníkom.
 • Sprostredkovateľská zmluva:
  • Sprostredkovateľ: Koná vo vlastnom mene, avšak na účet klienta. Sprostredkovateľ sa zaväzuje sprostredkovať uzavretie zmluvy medzi klientom a treťou osobou, avšak nie je stranou tejto zmluvy.
  • Klient: Nie je priamo zastúpený sprostredkovateľom.

Odmena:

 • Príkazná zmluva: Odmena pre príkazníka nie je podmienkou platnosti zmluvy, avšak môže byť dohodnutá medzi stranami.
 • Sprostredkovateľská zmluva: Odmena pre sprostredkovateľa je povinná a jej výška sa obvykle riadi dohodou medzi stranami alebo províznou sadzbou.

Zodpovednosť:

 • Príkazná zmluva: Príkazník zodpovedá za škodu spôsobenú príkazcovi pri výkone príkazu.
 • Sprostredkovateľská zmluva: Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú klientovi porušením svojich povinností, napríklad za nesplnenie záväzku sprostredkovať uzavretie zmluvy.

Ukončenie zmluvy:

 • Príkazná zmluva: Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek strany, odstúpením od zmluvy alebo dosiahnutím účelu zmluvy.
 • Sprostredkovateľská zmluva: Zmluvu je možné ukončiť podobne ako je to pri príkaznej zmluve, avšak navyše aj uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľadné porovnanie obidvoch zmlúv:

VlastnosťPríkazná zmluvaSprostredkovateľská zmluva
PredmetObstaranie veci/činnosťSprostredkovanie uzavretia zmluvy
PostaveniePriame zastúpenieNepriame zastúpenie
OdmenaVoliteľnáPovinná
ZodpovednosťZa škoduZa porušenie povinností
UkončenieVýpoveď, odstúpenie, dosiahnutie účeluVýpoveď, odstúpenie, dosiahnutie účelu, uplynutie doby

Príkazná a sprostredkovateľská zmluva sú dva dôležité typy zmlúv v obchodnom aj súkromnom živote, ktoré sa líšia v predmete zmluvy, postavení zmluvných strán, odmene, zodpovednosti a ukončení zmluvy.

Vzor príkaznej zmluvy

Vzor príkaznej zmluvy zahrňuje názov zmluvy, dátum jej uzatvorenia, meno a adresu zmluvných strán, popis a sumu platby alebo povinnosti zmluvy, termín plnenia, práva a povinnosti zmluvných strán, sankcie za porušenie zmluvy, údaje o platbe a podpis oboch strán.

Príkazná zmluva

uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

 • Príkazník:
  • Obchodné meno/Meno a priezvisko:
  • Sídlo/Adresa:
  • IČO/Rodné číslo:
  • DIČ:
  • Zastúpený:
 • Objednávateľ:
  • Obchodné meno/Meno a priezvisko:
  • Sídlo/Adresa:
  • IČO/Rodné číslo:
  • DIČ:

Článok I. Predmet zmluvy

 1. Príkazník sa zaväzuje pre objednávateľa za odmenu obstarávať nasledovnú vec/vykonávať nasledovnú činnosť:
  • (uvedie sa podrobný opis veci/činnosti)

Článok II. Rozsah a podmienky obstarania

 1. Príkazník sa zaväzuje obstarávať vec/vykonávať činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade s pokynmi objednávateľa.
 2. Príkazník je oprávnený konať v mene a na účet objednávateľa len v rozsahu výslovne udeleného splnomocenstva.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi všetky súčinnosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre obstaranie veci/vykonanie činnosti.

Článok III. Odmena

 1. Za obstaranie veci/vykonanie činnosti bude príkazníkovi uhradená odmena vo výške (suma) EUR.
 2. Odmena bude príkazníkovi uhradená do (dĺžka splatnosti) dní od doručenia faktúry.

Článok IV. Doba trvania zmluvy

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou (dĺžka výpovednej lehoty) dní.

Článok V. Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
 2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou.
 3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Prílohy:

 • (uvedú sa prílohy, ak existujú)

Podpisy:

Príkazník:

Objednávateľ:

Tento vzor príkaznej zmluvy slúži iba ako pomôcka a môže byť zmenený, prípadne doplnený ďalšími údajmi.

Aké výhody má zmluva o sprostredkovaní?

Zmluva o sprostredkovaní ma výhody ako pre klienta, tak aj pre sprostredkovateľa:

Pre klienta:

 • Prístup k širšiemu trhu: Sprostredkovateľ má prístup k väčšiemu počtu potenciálnych kupcov/predajcov, čím sa zvyšuje šanca na úspešné uzatvorenie obchodu.
 • Úspora času a energie: Sprostredkovateľ preberá na seba úlohy spojené s hľadaním vhodných partnerov, vyjednávaním a administratívou.
 • Odborné znalosti a skúsenosti: Sprostredkovateľ má znalosti o trhu a skúsenosti s vyjednávaním, čím môže klientovi pomôcť dosiahnuť výhodnejšie podmienky obchodu.
 • Zníženie rizika: Sprostredkovateľ môže klientovi pomôcť vyhnúť sa podvodníkom a nekalým praktikám.

Pre sprostredkovateľa:

 • Provízia: Sprostredkovateľovi za jeho prácu náleží provízia, ktorá je obvykle závislá od úspešného uzatvorenia obchodu.
 • Možnosť budovania dlhodobých vzťahov: Sprostredkovateľ si môže budovať dlhodobé vzťahy s klientmi a opakovane im ponúkať svoje služby.
 • Rozšírenie pôsobenia na trhu: Sprostredkovateľ môže pôsobiť na rôznych trhoch a s rôznymi typmi klientov.

Zmluva o sprostredkovaní môže byť užitočným nástrojom pre obe strany, klienta aj sprostredkovateľa. Je však dôležité, aby bola zmluva jasne napísaná a aby obe strany chápali svoje práva a povinnosti.