2. pilier – dôchodkové sporenie, ako funguje, porovnanie

Dôchodkové sporenie predstavuje kľúčový pilier finančnej stability v starobe. 2. pilier, povinný systém súkromného dôchodkového sporenia, zaisťuje doplnkový príjem po odchode na dôchodok. Porovnanie rôznych správcovských spoločností odhaľuje rozdiely v poplatkoch a výnosoch. Naozaj sa druhý pilier oplatí?


Obsah článku


Dôchodkové sporenie poskytuje finančnú nezávislosť v starobe. Vklady do fondov rastú a zhodnocujú sa vďaka investíciám. 2. pilier je jednou z možností, pričom prispievať môžu zamestnanci aj zamestnávatelia. Tento systém súkromného sporenia zvyšuje sumu na dôchodku.

Dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie je systematické odkladanie peňazí na pokrytie životných potrieb v dôchodkovom veku. Tento proces zahŕňa pravidelné vklady do špeciálneho fondu alebo účtu. Sporenie je nevyhnutné na zabezpečenie dôstojného života po odchode do dôchodku, najmä keď štátne dôchodky na Slovensku často nestačia pokryť všetky výdavky spojené so starobou.

Z dôvodu nízkych štátnych dôchodkov a predpokladaného zvyšovania veku odchodu do dôchodku je osobné dôchodkové sporenie stále dôležitejšie. Sporenie v rámci druhého a tretieho piliera poskytuje príležitosť na akumuláciu dodatočných finančných prostriedkov, ktoré môžu výrazne zlepšiť životnú úroveň v dôchodkovom období.

Vklady do druhého piliera sú investované v rôznych finančných nástrojoch, čo umožňuje dosiahnuť vyššie zhodnotenie oproti tradičnému sporiacemu účtu. Riadenie rizík a diverzifikácia investícií sú kľúčové pre minimalizáciu straty kapitálu a zabezpečenie stability dôchodkového fondu. Týmto spôsobom môže dôchodkové sporenie prispieť k lepšiemu a bezpečnejšiemu finančnému zabezpečeniu v starobe.

Dôchodkové piliere

Dôchodkový systém na Slovensku sa skladá z troch pilierov, ktoré spoločne zabezpečujú finančnú stabilitu občanov v dôchodkovom veku. Každý pilier má svoje špecifické charakteristiky a účel, ktoré umožňujú prispôsobiť sporenie na dôchodok individuálnym potrebám a očakávaniam.

Tu je prehľad jednotlivých pilierov v tabuľkovej forme:

PilierCharakteristikaPrínos
1. pilierPovinné štátne dôchodkové poistenie, financované na princípe medzigeneračnej solidarity.Základný dôchodok zaisťuje základnú finančnú ochranu.
2. pilierDoplňujúce kapitalizačné dôchodkové sporenie, kde sú príspevky investované do rôznych finančných nástrojov.Ponúka možnosť zvýšiť dôchodkové výnosy prostredníctvom investícií.
3. pilierDobrovoľné dôchodkové sporenie s podporou štátu, zamerané na individuálne sporenie a investovanie.Poskytuje dodatočné finančné prostriedky na dôchodok.

Druhý dôchodkový pilier predstavuje kľúčovú súčasť dôchodkového systému, ktorá umožňuje účastníkom zvýšiť svoje budúce dôchodkové výnosy vďaka možnosti investovania príspevkov. Výnosy 2. piliera sa môžu líšiť v závislosti od výberu investičnej stratégie a trhových podmienok, čo prináša potenciál vyššieho dôchodku.

Rozhodnutie, či sa oplatí druhý pilier, závisí od individuálnej finančnej situácie, dĺžky sporenia, očakávaných výnosov a tolerancie voči riziku. Tento pilier poskytuje možnosť aktívne ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku prostredníctvom osobných finančných rozhodnutí.

Ako funguje 2. pilier?

Druhý pilier starobného dôchodkového systému zohráva kľúčovú úlohu vo finančnej stratégii tých, ktorí sa pripravujú na dôchodok. Funguje na princípe kombinácie povinných a dobrovoľných príspevkov, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.

Povinné odvody a rozdelenie príspevkov

 • Povinné odvody na dôchodkové poistenie predstavujú 18% z hrubej mzdy jednotlivca.
 • Z tejto sumy 14% zostáva v prvom pilieri, teda v štátnom dôchodkovom poistení.
 • Zvyšné 4% sa presúvajú do druhého piliera, čo predstavuje starobné dôchodkové sporenie.

Dobrovoľné príspevky

 • Okrem povinných odvodov môžu jednotlivci investovať dobrovoľné príspevky do druhého piliera vo výške, ktorú si sami určia.
 • Tieto príspevky nie sú obmedzené a umožňujú jednotlivcom zvýšiť svoje úspory na dôchodok.

Dve fázy druhého piliera

 1. Sporiaca fáza:
  • Po vstupe do druhého piliera začne jednotlivec sporiť povinné aj dobrovoľné príspevky na svojom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú si vybral.
  • Má príležitosť diskutovať so správcovskou spoločnosťou a vybrať si, do akých investičných fondov chce svoje prostriedky investovať, pričom môže meniť svoje rozhodnutia v čase.
 2. Výplatná fáza:
  • Po dosiahnutí veku dôchodku (alebo predčasného dôchodku) začne jednotlivec poberať dôchodok z dvoch zdrojov.
  • Prvý zdroj tvorí dôchodok zo štátneho prvého piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa.
  • Druhým zdrojom je dôchodok z druhého piliera, ktorého výška závisí od výšky príspevkov a ich zhodnotenia počas sporiacej fázy.
  • Dôchodca má možnosť zvoliť si formu, v ktorej mu bude dôchodok vyplácaný.

Takýto systém poskytuje jednotlivcom príležitosť investovať do svojej budúcnosti a zabezpečiť si dôstojný a stabilný príjem po odchode do dôchodku.

Druhý pilier starobného dôchodkového systému zohráva kľúčovú úlohu vo finančnej stratégii tých, ktorí sa pripravujú na dôchodok.

Podmienky na vstup do druhého piliera

Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia umožňuje jednotlivcom dobrovoľne zhromažďovať finančné prostriedky na dôchodok. Pri vstupe do tohto systému musia splniť niekoľko podmienok:

 • Vek osoby nesmie presiahnuť 40 rokov.
 • Osoba musela byť v minulosti alebo je v súčasnosti zapojená do dôchodkového systému.
 • Je nutné si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť; v opačnom prípade ju pridelí Sociálna poisťovňa.

Jednotlivci, ktorí si nie sú istí, či sú už súčasťou druhého piliera, si môžu túto informáciu overiť priamo v Sociálnej poisťovni. Stačí zavolať na číslo 0800 123 123 a zistiť, či majú založený účet v druhom pilieri. Pracovníci Sociálnej poisťovne budú potrebovať identifikačné údaje, aby mohli potvrdiť alebo vyvrátiť ich investovanie v tomto pilieri.

Ako vstúpiť do druhého piliera?

Pre osoby, ktoré po 1. máji 2023 vstupujú do dôchodkového poistenia a sú mladšie ako 40 rokov, prebieha vstup do druhého piliera automaticky. Tieto osoby majú možnosť uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (SDS) s ľubovoľnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Je dôležité, aby túto zmluvu uzavreli do 180 dní od vstupu do druhého piliera. V opačnom prípade určí spoločnosť Sociálna poisťovňa.

Účasť v druhom pilieri po automatickom vstupe nie je povinná. Sporiteľ má možnosť do dvoch rokov z druhého piliera odísť. Môže však neskôr dobrovoľne znovu vstúpiť. Táto flexibilita umožňuje jednotlivcom prispôsobiť svoje investičné stratégie a plány dôchodkového zabezpečenia svojim individuálnym potrebám a cieľom.

Sociálna poisťovňa podrobne informuje osoby o automatickom vstupe o ich právach a povinnostiach spojených s SDS. Tieto informácie obsahujú:

 • detailné vysvetlenie procesu vstupu do druhého piliera,
 • povinnosti sporiteľa voči spoločnosti,
 • možnosť odísť zo systému,
 • ďalšie relevantné informácie týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia.

Osoby, ktoré mali dôchodkové poistenie už pred 1. májom 2023, môžu do druhého piliera vstúpiť dobrovoľne kedykoľvek, ak ešte nedovŕšili 40 rokov. Títo sporitelia však už nemajú možnosť odísť zo systému, keďže vstup do druhého piliera je dobrovoľný a jednotlivci majú dostatok času na zváženie svojho rozhodnutia pred vstupom.

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) – porovnanie

Na Slovensku pôsobí päť dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré riadia investície v rámci druhého piliera. Ich hlavným cieľom je dosiahnuť adekvátne výnosy pre svojich klientov. Medzi tieto spoločnosti patrí:

Každá z týchto spoločností spravuje dva hlavné typy dôchodkových fondov. Prvý typ, garantovaný fond, je zameraný na dlhopisy a peňažné investície a je považovaný za menej rizikový, ale prináša nižšie výnosy. Druhý typ, negarantovaný fond, investuje do akciových indexov a je spojený s vyšším rizikom, avšak ponúka vyššie zhodnotenie fondov a potenciálny výnos.

Porovnanie druhého piliera a porovnanie DSS sú kľúčové pre rozhodovanie o tom, ktorá spoločnosť a ktorý typ fondu najlepšie vyhovuje potrebám a rizikovému profilu jednotlivca.

UNIQA 2. pilier je jednou z možností, ktorú môžu klienti zvážiť pri výbere správcovskej spoločnosti pre svoje dôchodkové sporenie.

Aktuálne porovnanie II. piliera a výšky výnosov v jednotlivých spoločnostiach

Ak by sa človek spoliehal iba na I. pilier, jeho štátny dôchodok v roku 2053 by po prepočte na dnešné ceny dosiahol len 328 €. Preto je dôležité zvažovať aj ďalšie možnosti zabezpečenia sa na budúcnosť.

Logo spoločnosti Indexový negarantovaný10,32 %148 942 €+ 328 €
Logo spoločnostiIndex Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond10,10 %640 € + 312 €
Logo spoločnostiINDEX
indexový negarantovaný
10,08 %639 € + 311 €
Logo spoločnostiKOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.8,15 %522 € + 194 €
Logo spoločnostiRešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN6,97 %470 € + 142 €
Logo spoločnostiPROGRES indexový negarantovaný5,21 %411 € + 83 €
Logo spoločnostiPROFIT
akciový negarantovaný
4,29 %388 € + 60 €
Logo spoločnostiDynamika – Akciový negarantovaný d.f.3,59 %373 € + 45 €
Logo spoločnostiSMART zelený inovatívny3,29 %367 € + 39 €
Logo spoločnostiAkciový negarantovaný UNIQA3,08 %363 € + 35 €
Logo spoločnostiHarmónia – zmiešaný negarantovaný2,75 %357 € + 29 €
Logo spoločnostiKOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. 1,77 %342 € + 14 €
Logo spoločnostiKLASIK
dlhopisový garantovaný
1,73 %341 € + 13 €
Logo spoločnostiSolid – Dlhopisový garantovaný d.f.1,35 %336 € + 8 €
Logo spoločnostiGARANT
dlhopisový garantovaný
1,24 %335 € + 7 €
Logo spoločnostiDlhopisový garantovaný1,04 %332 € + 4 €

Reklamované výnosy dôchodkového fondu nemusia odrážať jeho budúce výkony. Národná banka Slovenska dozerá na činnosti všetkých dôchodkových správcovských spoločností.

Výhody a nevýhody 2. piliera

Druhý dôchodkový pilier ponúka účastníkom možnosť zvýšiť svoje dôchodkové výnosy investovaním do rozličných finančných nástrojov. Rôzne dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) zodpovedajú za správu týchto investícií, čo zahŕňa snahu o maximálne zhodnotenie vkladov klientov. Vzhľadom na to, že výkonnosť fondov 2. piliera sa môže výrazne líšiť, je dôležité porovnávať tieto fondy.

Tu je prehľad výhod a možných rizík spojených s účasťou v druhom pilieri:

VýhodyMožné riziká a nevýhody
Zvýšené dôchodkové výnosy cez investičné fondyRiziko trhových fluktuácií môže ovplyvniť výnosy
Diverzifikácia portfóliaMožná nestabilita výnosov
Možnosť osobného výberu správcovskej spoločnostiPoplatky za správu môžu znížiť konečný výnos

Druhý pilier – porovnanie je esenciálnym nástrojom pre každého, kto chce efektívne investovať do svojej budúcnosti. S možnosťou výberu z rôznych fondov a strategického riadenia investícií môžu účastníci optimalizovať svoje investície vzhľadom na osobné finančné ciele a toleranciu voči riziku. Táto flexibilita a kontrola nad investíciami môže viesť k lepšej finančnej pohode počas dôchodkových rokov.

Jednotlivci, ktorí si nie sú istí, či sú už súčasťou druhého piliera, si môžu túto informáciu overiť priamo v Sociálnej poisťovni.

Dôchodková kalkulačka

Dôchodková kalkulačka je praktický nástroj, ktorý umožňuje jednotlivcom odhadnúť výšku ich budúceho dôchodku. Tento nástroj zohľadňuje osobné príspevky do dôchodkového systému, odhadovaný vek odchodu do dôchodku a predpokladanú valorizáciu dôchodkov. Pomocou kalkulačky na výpočet dôchodku pre rok 2023, predovšetkým na výpočet dôchodku z 1. a 2. piliera, môže jednotlivec získať predstavu o sume, ktorú by mohol dostávať po odchode z pracovného života.

Kalkulačka pre 2. pilier sa zameriava na úspory nahromadené v tomto konkrétnom dôchodkovom pilieri. Užívatelia môžu zadať aktuálnu sumu svojich úspor a predpokladané vklady až do odchodu do dôchodku. Kalkulačka potom odhadne, ako sa tieto úspory môžu zhodnocovať v čase, zohľadňujúc rôzne investičné stratégie a trhové podmienky.

Valorizácia dôchodkov predstavuje pravidelné zvyšovanie dôchodkov na základe rastu cien alebo miezd, čo môže významne ovplyvniť celkové dôchodkové príjmy. Pomocou valorizačnej kalkulačky dôchodkov na rok 2023 môžu užívatelia lepšie porozumieť, ako by sa ich dôchodok mohol meniť v budúcich rokoch vzhľadom na ekonomické faktory.

Výhody používania týchto kalkulačiek spočívajú v lepšom porozumení a plánovaní finančnej budúcnosti. Umožňujú jednotlivcom prijať informované rozhodnutia týkajúce sa ich dôchodkových úspor a investícií, čo môže viesť k stabilnejšiemu a pohodlnejšiemu dôchodku.