Valorizácia dôchodkov – čo to je a čo obnáša

valorizacia dochodkov

Valorizácia dôchodkov je každoročné zvyšovanie ich výšky s cieľom zachovať ich kúpnu silu. To znamená, že dôchodky sa zvyšujú o percento, ktoré zodpovedá rastu inflácie, teda miery rastu cien tovarov a služieb v danom období.

Valorizácia dôchodkov je dôležitým nástrojom na ochranu životnej úrovne dôchodcov a na zachovanie ich sociálnej stability.

Kalkulačka valorizácie dôchodkov

Kalkulačka valorizácie dôchodkov je online nástroj, ktorý umožňuje dôchodcom vypočítať si, o koľko sa im zvýši dôchodok po valorizácii. Valorizácia je každoročné zvyšovanie dôchodkov s cieľom zachovať ich kúpnu silu a chrániť dôchodcov pred infláciou.

Kalkulačka valorizácie dôchodkov je jednoduchá na použitie. Dôchodca zadá do kalkulačky typ dôchodku, ktorý poberá, a jeho aktuálnu výšku. Kalkulačka potom vypočíta, o koľko sa dôchodok zvýši po valorizácii.

Výhody používania kalkulačky valorizácie dôchodkov:

 • Jednoduchosť: Kalkulačka je jednoduchá na použitie a nevyžaduje si žiadne špeciálne znalosti.
 • Rýchlosť: Kalkulačka umožní rýchlo a jednoducho vypočítať, o koľko sa zvýši dôchodok.
 • Presnosť: Kalkulačka je presná a používa najnovšie dostupné údaje o valorizácii dôchodkov.

Kalkulačka valorizácie dôchodkov sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne a na webových stránkach niektorých médií a portálov o financiách.

Čo je to mimoriadna valorizácia dôchodkov?

Mimoriadna valorizácia dôchodkov je jednorazové zvýšenie ich výšky, ktoré sa realizuje v mimoriadnych situáciách, akými sú napríklad:

 • Vysoká inflácia, ktorá vedie k prudkému nárastu cien tovarov a služieb a k zníženiu kúpnej sily dôchodkov.
 • Ekonomická kríza, ktorá negatívne ovplyvňuje životnú úroveň dôchodcov.
 • Nečakané udalosti, ako napríklad pandémia COVID-19, ktorá viedla k zvýšeným výdavkom dôchodcov na lieky a ochranné pomôcky.

O tom, či sa mimoriadna valorizácia dôchodkov uskutoční, rozhoduje vláda Slovenskej republiky. Vláda pri tom zohľadňuje rôzne faktory, ako napríklad:

 • vývoj inflácie
 • vývoj rastu miezd
 • stav verejných financií

Mimoriadna valorizácia dôchodkov sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi:

 • Zvýšením percentuálnej valorizácie: Vláda môže zvýšiť percento valorizácie, ktorá sa obvykle realizuje 1. januára.
 • Jednorazovým zvýšením dôchodkov o pevnú sumu: Vláda môže schváliť jednorazové zvýšenie dôchodkov o pevnú sumu, ktorá sa pripočíta k ich výške.
 • Kombináciou oboch predchádzajúcich možností: Vláda môže zvýšiť percento valorizácie a zároveň schváliť jednorazové zvýšenie dôchodkov o pevnú sumu.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov je dôležitým nástrojom na ochranu životnej úrovne dôchodcov v mimoriadnych situáciách.

Zvyšovanie dôchodkov na Slovensku

Zvyšovanie dôchodkov je na Slovensku dôležitou témou, ktorá sa dotýka životnej úrovne značnej časti populácie.

Dôchodky na Slovensku sa valorizujú každoročne 1. januára. Výška valorizácie sa určuje na základe rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov v predchádzajúcom roku.


1. januára 2024 sa dôchodky valorizovali o 3,6 %.


Zvyšovanie dôchodkov je na Slovensku dôležitou témou, ktorá sa dotýka životnej úrovne značnej časti populácie. Slovenský dôchodkový systém čelí viacerým výzvam, s ktorými sa bude musieť v budúcnosti vyrovnať. Je dôležité, aby sa na riešení týchto výziev podieľali všetky relevantné strany, t.j. vláda, parlament, sociálni partneri a široká verejnosť.

Čo je to dôchodcovská inflácia?

Dôchodcovská inflácia je špecifický typ inflácie, ktorá meria mieru rastu cien tovarov a služieb, ktoré bežne spotrebovávajú dôchodcovia. To znamená, že sleduje vývoj cien v spotrebnom koši typického dôchodcu, ktorý sa môže líšiť od spotrebného koša bežnej domácnosti.

Dôvody sledovania dôchodcovskej inflácie:

 • Dôchodcovia míňajú svoje peniaze na iné tovary a služby ako mladšie generácie. Napríklad dôchodcovia míňajú viac peňazí na lieky, zdravotnú starostlivosť, potraviny a základné potreby.
 • Dôchodcovia sú obzvlášť zraniteľní voči inflácii, pretože ich príjmy sú zvyčajne fixné a nemusia rásť tak rýchlo ako ceny.
 • Sledovanie dôchodcovskej inflácie umožňuje vláde a sociálnym partnerom lepšie posúdiť vplyv inflácie na životnú úroveň dôchodcov a navrhnúť vhodné opatrenia na ich ochranu.

Výpočet dôchodcovskej inflácie

Dôchodcovská inflácia sa vypočítava podobne ako bežná inflácia, avšak s použitím spotrebného koša typického dôchodcu. Štatistický úrad SR každý mesiac zverejňuje údaje o vývoji cien tovarov a služieb v spotrebnom koši dôchodcov.

Vplyv dôchodcovskej inflácie na valorizáciu dôchodkov

Výška valorizácie dôchodkov sa v Slovenskej republike určuje na základe rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov v predchádzajúcom roku. To znamená, že miera dôchodcovskej inflácie priamo ovplyvňuje, o koľko sa dôchodky v danom roku zvýšia.

Dôchodcovská inflácia je dôležitý ukazovateľ, ktorý umožňuje posúdiť vplyv inflácie na životnú úroveň dôchodcov. Vláda a sociálni partneri by mali brať do úvahy dôchodcovskú infláciu pri navrhovaní politík a opatrení na ochranu životnej úrovne dôchodcov.

Aké sú dôchodky na Slovensku a v ostatných krajinách?

Dôchodkový systém na Slovensku je založený na priebežnom financovaní, t.j. z príspevkov pracujúcich sa vyplácajú dôchodky súčasným dôchodcom. Výška dôchodku závisí od dĺžky trvania dôchodkového poistenia a od výšky vymeriavacieho základu.

V porovnaní s ostatnými krajinami je úroveň dôchodkov na Slovensku pomerne nízka. Priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku v roku 2023 bola 543 EUR, čo predstavuje 52 % priemernej mzdy. V krajinách OECD je priemerná výška starobného dôchodku 63 % priemernej mzdy.

Existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú nízku úroveň dôchodkov na Slovensku:

 • Nízka miera zamestnanosti: Na Slovensku je pomerne nízka miera zamestnanosti v porovnaní s ostatnými krajinami OECD. To znamená, že do systému sociálneho poistenia prichádza menej príspevkov.
 • Vysoký počet dôchodcov: Na Slovensku je pomerne vysoký počet dôchodcov v porovnaní s ostatnými krajinami OECD. To znamená, že z príspevkov pracujúcich sa musí vyplácať viac dôchodkov.
 • Nízke príjmy: Na Slovensku sú pomerne nízke príjmy v porovnaní s ostatnými krajinami OECD. To znamená, že do systému sociálneho poistenia prichádza menej príspevkov.

Porovnanie výšky dôchodkov v ostatných krajinách EÚ a na Slovensku

 • Európska únia: Priemerná výška starobného dôchodku v EÚ je 60 % priemernej mzdy. Najvyššie dôchodky sú v Luxembursku (92 % priemernej mzdy), v Holandsku (82 %) a v Dánsku (79 %). Najnižšie dôchodky sú v Bulharsku (27 % priemernej mzdy), v Rumunsku (31 %) a v Lotyšsku (32 %).
 • Slovensko: Priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku v roku 2023 bola 543 EUR, čo predstavuje 52 % priemernej mzdy.

Dôchodky na Slovensku sú v porovnaní s ostatnými krajinami pomerne nízke. Vláda SR sa snaží riešiť túto problematiku rôznymi opatreniami. V budúcnosti by sa úroveň dôchodkov na Slovensku mala zlepšiť, avšak stále bude zaostávať za priemerom ostatných európskych krajín.

Starobný dôchodok

Starobný dôchodok je pravidelná peňažná dávka, ktorú štát vypláca osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek a splnili podmienky nároku na starobný dôchodok.

Na to, aby mal človek nárok na starobný dôchodok musí dosiahnuť dôchodkový vek. Ten sa líši v závislosti od pohlavia a roku narodenia.

Na samotný nárok na starobný dôchodok vplýva aj doba dôchodkového poistenia. V súčasnosti je to 15 rokov, do ktorých spadá zamestnanie, živnosť, štúdium či starostlivosť o dieťa.

Výška starobného dôchodku závisí od výšky vymeriavacieho základu, z ktorého sa platili poistné odvody do Sociálnej poisťovne.

Starobné dôchodky sú dôležitým nástrojom na zabezpečenie sociálnej stability a dôstojnej životnej úrovne pre seniorov. Poskytujú im príjem, z ktorého si môžu financovať svoje potreby a naďalej sa aktívne podieľať na spoločenskom živote.

Seniori v dôchodkovom veku môžu byť oslobodený od niektorých platieb ako je daň za psa, alebo môžu mať znížené ceny za vývoz odpadu a podobne. To sa však môže líšiť v závislosti od samosprávy.

Minimálny dôchodok

Minimálny dôchodok je sociálna dávka, ktorá má za cieľ zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Podmienky nároku na minimálny dôchodok:

 • Poberateľ starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
 • Získanie minimálne 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
 • Výška celkového dôchodkového príjmu je nižšia ako suma minimálneho dôchodku.
 • Požiadanie o všetky dôchodky, na ktoré má poberateľ nárok (napríklad vdova musí požiadať aj o vdovský dôchodok).

Výpočet sumy minimálneho dôchodku:

 • Základná suma sa určuje ako násobok životného minima pre 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
 • Za každý ďalší rok nad 30 rokov sa suma minimálneho dôchodku zvyšuje o percento životného minima.
 • Konkrétne sumy minimálneho dôchodku sa líšia v závislosti od počtu rokov dôchodkového poistenia a od platného životného minima.

Minimálny dôchodok je dôležitý nástroj na ochranu životnej úrovne dôchodcov s nízkymi dôchodkami. Vďaka valorizácii sa suma minimálneho dôchodku každoročne zvyšuje a prispôsobuje sa rastu cien.

Dôchodková kalkulačka

Dôchodková kalkulačka je nástroj, ktorý umožňuje odhadnúť budúci dôchodok. Kalkulačka berie do úvahy rôzne faktory, ako napríklad vek, dĺžku trvania dôchodkového poistenia, výšku mzdy, typ dôchodku a podobne.

Na základe týchto faktorov kalkulačka vypočíta, aký by mohol byť dôchodok. Výsledok z dôchodkovej kalkulačky je len orientačný a skutočný dôchodok sa môže od neho líšiť.

Existuje viacero dôchodkových kalkulačiek, ktoré ponúkajú rôzne funkcie a možnosti. Niektoré kalkulačky sú jednoduchšie a umožňujú len orientačný výpočet dôchodku, iné sú komplexnejšie a berú do úvahy aj rôzne ďalšie faktory, ako napríklad infláciu, zhodnotenie investícií, daňové úľavy a pod.

Sociálna poisťovňa a dôchodky

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia, ktorá spravuje systém sociálneho poistenia na Slovensku. Je zodpovedná za výplatu dôchodkov, invalidných dôchodkov, nemocenských dávok, dávok počas materstva a ošetrovného.

Dôchodok je pravidelná mesačná dávka, ktorú poberajú osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo osoby, ktoré sú invalidné. Dôchodky sa financujú z priebežného financovania, čo znamená, že z odvodov, ktoré dnes platia pracujúci, sa vyplácajú dôchodky súčasným dôchodcom.

Výška dôchodku závisí od dĺžky trvania dôchodkového poistenia a od výšky vymeriavacieho základu.

Dôchodky sa valorizujú každý rok 1. januára. Valorizácia sa uskutočňuje podľa vzorca, ktorý zohľadňuje rast miezd a infláciu.

Sociálna poisťovňa poskytuje aj rôzne služby súvisiace s dôchodkami. Ide napríklad o spísanie žiadosti o dôchodok, výpočet dôchodku, poskytovanie informácií o dôchodkoch a podobne.