Daň za psa – koľko sa platí, kto je oslobodený

Daň za psa je regulovaná podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Túto daň je potrebné uhradiť, ak je majiteľ fyzickou alebo právnickou osobou vlastniacou psa staršieho ako 6 mesiacov. Výšku poplatku stanovuje podľa sadzby dane príslušná obec alebo mesto.


Obsah článku


Daň za psa – základne informácie

Daň za psa sa riadi zákonom o miestnych daniach a miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce, v ktorej sa pes chová.

Poplatok za psa sa teda stanovuje podľa sadzby dane, ktorú stanovuje príslušná obec alebo mesto. Sadzba dane sa upravuje na každý kalendárny rok.

Daň za psa sa platí sa za každého psa individuálne, nie ako spoločná suma za všetky. Nerešpektovanie zákona o dani za psa môže viesť k vysokej pokute. Výška pokuty sa pohybuje v rozmedzí od 5 eur do 3 000 eur.

Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕši 6 mesiacov. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (napr. úmrtie psa, odhlásenie z obce).

Za uhradenie dane za psa je primárne zodpovedný vlastník psa. Ak nie je možné identifikovať vlastníka psa, zákon ukladá povinnosť zaplatiť daň držiteľovi psa. Držiteľom psa sa v tomto prípade rozumie osoba, ktorá psa registrovala do evidencie psov v danej obci.

Koľko sa platí daň za psa

Systém zdaňovania psov sa líši v závislosti od konkrétnej obce alebo mesta, čo vedie k nejednotnosti v sadzbách dane. Nedá sa plošne určiť, koľko sa platí daň za psa. Presnú výšku dane môže majiteľ zistiť len na príslušnom obecnom alebo miestnom úrade, prípadne na webových stránkach samospráv.

Každá obec stanovuje sadzby dane za psa vo svojom všeobecne záväznom nariadení na jednotlivé kalendárne roky. Taktiež má právo stanoviť rôzne sadzby dane na základe určených kritérií, ako je veľkosť psa, typ chovu (napríklad v byte alebo dome) a ďalšie. Môže tiež upraviť oslobodenia od dane za psa alebo jej zníženia.

Táto stanovená sadzba dane platí pre každého psa, ktorého osoba vlastní. V prípade vyšších súm sa môže požiadať o možnosť splátkového kalendára. V niektorých obciach môže byť dokonca oslobodená platba dane, ak suma k úhrade nepresahuje 5 eur.

Ak osoba prihlási psa počas zdaňovacieho obdobia, bude platiť len časť dane, ktorá je proporcionálna počtu mesiacov, miesto plnej sumy. Na začiatku kalendárneho roka je nutné podať daňové priznanie na príslušnom obecnom úrade, a to do 31. januára daného roka, v ktorom je daň za psa splatná.

Sadzbu dane za psa stanovuje obecné zastupiteľstvo a môže sa pohybovať v rozmedzí od 10 do 50 eur ročne. Je to však iba orientačná cena, nikde môže byť daň vyššia alebo nižšia.

Každá obec stanovuje sadzby dane za psa vo svojom všeobecne záväznom nariadení na jednotlivé kalendárne roky.

Daň za psa vo vybraných mestách

Napríklad v mestskej časti Bratislava-Petržalka je daň za psa:

 • ktorého vlastní fyzická osoba – 45 eur
 • ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba – 100 eur
 • za psa chovaného v rodinnom dome – 17 eur
 • za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom podľa osobitného predpisu alebo osamelý poberateľ starobného dôchodku podľa osobitného predpisu s príjmom najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu – 17 eur

Pre porovnanie sú v Banskej Bystrici nasledujúce sadzby dane za psa. Ročná sadzba dane za jedného psa v celom meste je 36 eur.

Daňovník zaplatí ročnú daň za jedného psa chovaného:

 • pri rodinnom dome – 18 eur
 • v bytovom dome zaplatí daňovník – 36 eur
 • v inej nehnuteľnosti zaplatí daňovník – 36 eur

V Košiciach majú aktuálne stanovené takéto sadzby dane za psa:

 • pes chovaný v bytovom dome – 50 eur
 • pes chovaný v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte 20 eur

Mesto Košice poskytuje zníženie dane o 50 % za psa:

 • chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
 • chovaného občanom starším ako 70 rokov
 • sterilizovaného
 • opusteného alebo prevzatého z útulku
 • so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov

Predpokladom zníženia je podanie priznania v termíne do 31. 1. 2024 s výnimkou ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Situácia je iná v obciach, kde sa výška dane pohybuje na podstatne nižších sadzbách, zvyčajne 5 – 10 eur. Kým v meste sú sadzby násobne vyššie, položky v obciach nezaťažia výrazne rodinný rozpočet.

Kto je oslobodený od dane za psa

Oslobodenie od platby dane za psa sa vzťahuje na nasledujúce prípady:

 • Oslobodenie pre zvláštne účely:
  • Pes ozbrojených zložiek.
  • Záchranársky pes.
 • Oslobodenie pre adopciu z útulku:
  • Osoba má nárok na oslobodenie od dane za psa pri prihlásení psa do evidencie po predložení dokladu o adopcii psa z útulku.
 • Oslobodenie pre psychoterapeutický účinok:
  • Oslobodenie sa vzťahuje na vlastníka alebo držiteľa psa, ktorý chová psa z dôvodu psychoterapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny, napríklad autizmus, Downov syndróm, onkologické ochorenie, epilepsia, detská obrna a skleróza multiplex.
  • Oslobodenie je platné len v prípade, ak majú vlastník a postihnutý člen rodiny trvalý pobyt na rovnakej adrese. Proces zahŕňa vyplnenie žiadosti o oslobodenie, ktorú musí potvrdiť príslušný odborný lekár alebo špeciálny pedagóg.
 • Oslobodenie pre osamelo žijúcich seniorov:
  • Oslobodenie platí pre osamelo žijúcich vlastníkov alebo držiteľov psa, ktorí dosiahli vek 70 rokov a viac. Toto oslobodenie sa uplatní automaticky pri určení daňovej povinnosti v príslušnom zdaňovacom období.

Daň za psa sa nemusí platiť aj v prípade, ak vlastník alebo držiteľ psa spĺňa iné kritériá ako je chov psa na vedecké a výskumné účely, umiestnenie psa v útulku pre zvieratá alebo má pes špeciálny výcvik a je vlastnený alebo používaný držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kto je oslobodený od dane za psa si treba overiť rovnako ako výšku sadzby na obecnom alebo miestnom úrade. Aj keď senior môže byť oslobodený, nemusí sa to týkať predčasného dôchodku.

Daň za psa sa nemusí platiť aj v prípade, ak vlastník alebo držiteľ psa spĺňa iné kritériá ako je chov psa na vedecké a výskumné účely, umiestnenie psa v útulku pre zvieratá alebo má pes špeciálny výcvik a je vlastnený alebo používaný držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aké povinnosti má majiteľ psa

Okrem platenia dane za psa má majiteľ aj iné povinnosti.

Evidencia psa

Pri dlhodobej držbe psa, teda bude držaný na na území Slovenskej republiky nepretržite viac ako 90 dní, má majiteľ/držiteľ povinnosť ho prihlásiť do evidencie psov. Túto povinnosť je potrebné splniť do 30 dní od uplynutia posledného dňa uvedenej 90-dňovej lehoty. Evidenciu psov vedú obce.

Okrem toho sa musí do evidencie nahlasovať aj úhyn alebo strata psa. Tieto udalosti je potrebné nahlásiť do 30 dní od ich výskytu. Za nesplnenie týchto povinností súvisiacich s evidenciou psa môže byť majiteľ pokutovaný.

Daňové priznanie

Po registrovaní psa a uhradení dane vzniká majiteľovi ďalšia povinnosť, ktorou je podanie daňového priznania. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po tom, kedy sa pes stane predmetom dane (čo sa týka psov starších ako šesť mesiacov), a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom osoba prestane byť majiteľom alebo držiteľom psa.

Evidenčná známka a čipovanie psa

Obec alebo mesto, resp. mestská časť vydá majiteľovi psa, ktorý je zaregistrovaný v evidencii, špeciálnu evidenčnú známku. Táto známka obsahuje základné informácie, ako je evidenčné číslo psa, názov obce, kde je zviera registrované, a informácia o jeho prípadnej nebezpečnosti. Evidenčná známka slúži na preukázanie identity konkrétneho psa a nie je možné ju previesť na iné zvieratá.

Okrem toho je tu aj povinnosť psa začipovať. Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 má povinnosť označiť ho mikročipom najneskôr do 31. októbra 2019. Ak vlastník chce predať alebo darovať psa narodeného pred účinnosťou zákona, musí ho predtým označiť čipom.

Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, je potrebné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku. Ak majiteľ zanedbá začipovanie psa, ktorý je chovaný na území Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50 eur.

Úhradou pokuty sa majiteľ zbavuje povinnosti začipovať psa mesto alebo obec. Čipovanie je tiež nevyhnutnou podmienkou pre vydanie cestovného pasu zvieraťa.

Povinné očkovanie proti besnote

Povinnosťou je očkovať každého psa staršieho ako 3 mesiace proti besnote. Revakcináciu je nutné udržiavať podľa schémy odporúčanej výrobcom použitej očkovacej látky.

Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok uloženie pokuty orgánom veterinárnej správy vo výške od 400 eur do 1 000 eur. Ceny vakcinácie sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu podania vakcíny a veterinárnej ambulancie.

Väčšinou sa pohybujú v rozmedzí od 10 eur do 25 eur, pričom toto rozpätie môže byť ovplyvnené aj kombináciou s očkovaním proti iným chorobám. Spravidla sa pes očkuje aj proti psinke, hepatitíde, parvoviróze a iných ochoreniam. Tieto očkovania už sú iba odporúčané.