Odchod do predčasného dôchodku – výpočet, dôchodkový vek

odchod do predcasneho dochodku

Pod pojmom „odchod do predčasného dôchodku“ sa rozumie situácia, keď sa jedinec rozhodne ukončiť svoju pracovnú kariéru pred dosiahnutím veku dôchodku. Tento trend sa v súčasnosti stáva čoraz populárnejším, a to z rôznych dôvodov. Niektorí ľudia sa rozhodujú odísť do predčasného dôchodku z dôvodu únavy alebo vyhorenia z práce, ktorá už dlhší čas nespĺňa ich očakávania alebo požiadavky.

Takéto situácie môžu byť spôsobené nadmerným pracovným zaťažením, nevhodným pracovným prostredím alebo ťažkými vzťahmi s kolegami či nadriadenými.

Iní jednotlivci sa môžu rozhodnúť pre odchod do predčasného dôchodku aj z ekonomických dôvodov.

Odchod do dôchodku môže byť niekedy náročný

Odchod do dôchodku, to je pre mnohých moment, na ktorý sa tešia a zároveň sa obávajú. Po rokoch tvrdej práce a neúnavného nasadenia prichádza čas na oddych a vychutnávanie si zaslúženého odpočinku. Avšak toto prechodné obdobie môže byť niekedy náročné a prináša so sebou rôzne zmeny a výzvy.

Pre niektorých pracovníkov môže odchod do dôchodku byť sprevádzaný zdravotnými problémami, ako sú choroby z povolania. Tieto choroby môžu byť následkom dlhodobého pôsobenia v náročných zamestnaniach

Čo všetko môže sprevádzať odchod do dôchodku?

 • Úžitok z práce na sklonku života: Mnohí ľudia pracujú celý život až do veku odchodu do dôchodku až vtedy si plne uvedomia, ako veľmi si vážili svoju prácu a jej význam pre ich život. Môžu však byť aj takí, ktorí sa na odchod do dôchodku tešia a prácu na konci života vnímajú ako povinnosť a bremeno.
 • Zmena denného režimu: Pre väčšinu ľudí sa zmení celý denný režim a rutina, na ktorú boli zvyknutí z práce.Viac voľného času môže byť spočiatku niečo nezvyčajné.
 • Prispôsobenie sa novým finančným podmienkam: S odchodom do dôchodku sa mení aj finančná situácia a potrebné je vedieť hospodáriť s novým rozpočtom. Môže to byť výzva najmä pre tých, ktorí boli zvyknutí na vyšší príjem z práce.
 • Boj s pocitom prázdnoty a stratou identity: Mnoho ľudí sa po odchode do dôchodku cítia bezcenní a strácajú pocit sebaúcty. Práca bola pre nich dlho dôležitou súčasťou ich identity a je ťažké sa jej teraz vzdať.
 • Vyrovnanie sa s novými záujmami a zábavou: Čas strávený v dôchodku môže poskytnúť možnosť na naplnenie nových záujmov a aktivít, pre ktoré ľudia predtým nemali dostatok času. Nie vždy je však jednoduché nájsť si nové záujmy a zábavu.

Ako sa pripraviť na odchod do dôchodku a zvládnuť všetky tieto zmeny?

 • Využiť dostupné možnosti prechodu do dôchodku, ako je napríklad postupné zníženie pracovného úväzku.
 • Plánovať si činnosti a záujmy na vyplnenie voľného času.
 • Prijať pomoc od rodiny a priateľov a udržiavať si sociálnu interakciu
 • Vytvoriť si nové ciele a výzvy, ktoré budú človeka motivovať aj v dôchodkovom veku.

Odchod do dôchodku môže byť náročný, avšak tiež môže priniesť mnoho pozitívnych zmien. Je to nová etapa života, ktorú je potrebné prijať s pozitívnym myslením a pripraviť sa na všetky výzvy, ktoré môžu prísť.

Dôležité je neusadiť sa v pohodlnom stereotype, avšak neustále sa rozvíjať a napĺňať svoju dôchodkovú etapu novými zážitkami a záujmami.

Aký je aktuálny dôchodkový vek?

Vek dôchodku je dlhodobá téma, ktoré je aktuálna nielen na Slovensku, avšak aj v mnohých ďalších krajinách. Populácia starne a spolu s tým sa mení aj pohľad na dôchodkový systém a vek odchodu do dôchodku.


V súčasnosti je na Slovensku stanovený aktuálny dôchodkový vek na 63 rokov.


Za posledné roky sa vedie mnoho diskusií a debát ohľadom tohto veku, ktorý niektorí vnímajú ako príliš nízky.

Podľa odborníkov by však nemal byť dôchodkový vek stanovený len na základe počtu rokov, avšak mal by zohľadňovať aj fyzickú a mentálnu kondíciu jednotlivca. Rozhodujúci by mal byť aj konkrétny typ práce, ktorú jedinec vykonáva, a jej náročnosť na telo aj na psychiku.

Návrhy na zvýšenie dôchodkového veku sa objavujú najmä kvôli demografickému vývoju a rastúcemu počtu dôchodcov v porovnaní s počtom zamestnaneckej populácie.

Zároveň sa však musí brať do úvahy aj skutočnosť, že mnohí starší ľudia stále musia pracovať pre finančné dôvody, nakoľko dôchodky nie sú často dostatočne vysoké na pokrytie nákladov na život.


O dôchodkovom veku sa tiež často hovorí v súvislosti so zmenami v trhovej ekonomike a potrebou prispôsobiť sa moderným trendom a potrebám trhu práce.


Je dôležité nájsť rovnováhu medzi pracovným vekom a dôchodkovým vekom, aby sa jednotlivci nemuseli obávať o svoju finančnú stabilitu v dôchodku, avšak zároveň si mohli užiť aj kvalitný a aktívny život počas svojich starších rokov.

Aktuálny dôchodkový vek na Slovensku teda ostáva kritickou otázkou, ktorá si vyžaduje komplexný a premyslený prístup v súvislosti so zmenami v populácii, trhovej ekonomike a životných návykoch jednotlivcov.

Kalkulačka odchodu do predčasného dôchodku

Kalkulačka odchodu do predčasného dôchodku je nástroj, ktorý umožňuje vykonať výpočet, ako skoro je možné odísť do dôchodku a akú vysokú dôchodkovú sumu je možné očakávať.

Tento nástroj je užitočný pre všetkých, ktorí sa blížia k veku dôchodku alebo zvažujú možnosť predčasného odchodu z pracovného života.

Jednou z najčastejších otázok ľudí pred dôchodkom je, kedy vlastne môžu odísť do dôchodku a akú sumu budú mať k dispozícii. Tieto informácie však nie je možné vždy jednoducho zistiť, pretože každá osoba má odlišný pracovný život a niektoré faktory môžu ovplyvniť výšku dôchodku.

Práve tu vstupuje do hry kalkulačka odchodu do predčasného dôchodku, ktorá môže poskytnúť približné odpovede na tieto otázky.

Ako využiť kalkulačku odchodu do predčasného dôchodku?

 • Prvým krokom by mala byť kontrola predpokladaného veku dôchodku na Slovensku. Ak je potrebné upresniť dátum odchodu do dôchodku, je možné pomocou kalkulačky zistiť, koľko rokov a mesiacov zostáva do odchodu.
 • Tento nástroj taktiež môže poskytnúť informácie o vekovej hranici pre predčasný dôchodok a pomocou toho je možné zistiť, či je možné požiadať o dôchodok už skôr ako v predpokladanom dôchodkovom veku.
 • Ďalším krokom by malo byť zhromaždenie potrebných údajov. Kalkulačka odchodu do predčasného dôchodku bude vyžadovať niekoľko informácií, ako napríklad náš ročný príjem, počet odpracovaných rokov, avšak aj informácie o možnostiach predčasného dôchodkového poistenia alebo príspevku zamestnávateľa na dôchodok.
 • Je dôležité mať tieto údaje pripravené, aby sa získali čo najpresnejšie výsledky. Samotný výpočet je vo väčšine prípadov automatický a trvá len pár minút.

Na základe zadaných údajov kalkulačka poskytne predpokladanú výšku dôchodku pre daný konkrétny prípad.

Okrem výpočtu výšky dôchodku môže kalkulačka poskytnúť aj informácie o tom, ako ovplyvní predčasný odchod do dôchodku prípadný nedostatok finančných prostriedkov. Je možné si tak overiť, či vyplácaná dôchodková suma bude postačovať na bežné náklady života.

Využitie kalkulačky odchodu do predčasného dôchodku môže byť veľmi užitočné aj z pohľadu plánovania financií. Ak sa napríklad zistí, že dôchodok bude príliš nízky, je možné začať uvažovať o možnostiach doplnkového dôchodkového sporenia alebo o predĺžení pracovného pomeru pre vyššiu dôchodkovú sumu.

V konečnom dôsledku je kalkulačka odchodu do predčasného dôchodku užitočným nástrojom pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svoju budúcnosť a chcú mať prehľad o svojich dôchodkových možnostiach.

S jej použitím je možné lepšie naplánovať svoj odchod do dôchodku a mať jasnejšiu predstavu o tom, čo človeka v tomto ťažkom období života čaká.

Predčasný dôchodok, ročník 1962

Ľudia, ktorí sa narodili v roku 1962 majú právo na dôchodok v 63 rokoch aj 4 mesiacoch. Ženám, ktoré vychovávali deti sa za každé dieťa odpočítava 6 mesiacov.

O predčasný starobný dôchodok môže takáto osoba požiadať najskôr 2 roky predtým, ako dovŕši dôchodkový vek. To platí aj v prípade predčasného dôchodku pre ročník 1962.

To znamená, že ľudia narodení v roku 1962, môžu požiadať o predčasný dôchodok v tomto roku, 2023, nakoľko svoj dôchodkový vek dovŕšia v roku 2025.

Ako na výpočet odchodu do predčasného dôchodku?

Na to, aby človek mohol ísť do predčasného dôchodku, musí splniť aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, mať najmenej 40 odpracovaných rokov, prípadne do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú maximálne 2 roky.

Takisto suma predčasného starobného dôchodku takejto osoby musí byť vyššia ako 1,6 násobku životného minima.

Pre výpočet odchodu do predčasného dôchodku musí zohľadniť tieto kritériá. Ak ich takáto osoba spĺňa, výpočet odchodu do predčasného dôchodku je v podstate jednoduchý, keďže v tabuľke odchodu do dôchodku si pozrie vek, kedy má na neho nárok a odpočíta si 2 roky.

Získa tak presný rok, v ktorom má nárok na predčasný dôchodok.

Nová tabuľka odchodu do dôchodku

Nová tabuľka odchodu do dôchodku presne zobrazuje dôchodkový vek mužov a žien:

Rok narodeniaDôchodkový vek mužovDôchodkový vek žien s počtom detí 0Dôchodkový vek žien s počtom detí 1Dôchodkový vek žien s počtom detí 2Dôchodkový vek žien s počtom detí 3 až 4Dôchodkový vek žien s počtom detí 5 a viac
196063 rokov63 rokov62 rokov a 6 mesiacov62 rokov61 rokov a 6 mesiacov60 rokov a 6 mesiacov
196163 rokov a 2 mesiace63 rokov a 2 mesiace62rokov a 8 mesiacov62 rokov a 2 mesiace61 rokov a 8mesiacov61 rokov a 3mesiace
196263 rokov a 4 mesiace63 rokov a 4 mesiace62 rokov a 10 mesiacov62 rokov a 4 mesiace61 rokov a 10 mesiacov61 rokov a 7mesiacov
196363 rokov a 6 mesiacov63 rokov a 6 mesiacov63rokov62 rokov a 6 mesiacov62 rokov61 rokov a 11mesiacov
196463 rokov a 8 mesiacov63 rokov a 8 mesiacov63 rokov a 2 mesiace62 rokov a 8 mesiacov62 rokov a 2 mesiace62 rokov a 2 mesiace
196563 rokov a 10 mesiacov63 rokov a 10 mesiacov63 rokov a 4 mesiace62 rokov a 10 mesiacov62 rokov a 4 mesiace62 rokov a 4 mesiace
196664 rokov 64 rokov63 rokov a 6 mesiacov63 rokov62 rokov a 6 mesiacov62 rokov a 6 mesiacov

Podrobnejšiu novú tabuľku odchodu do dôchodku je možné nájsť na stránke Sociálnej poisťovne.