Podielové fondy – ako do nich investovať

Podielové fondy predstavujú populárny investičný nástroj. Umožňujú rozloženie rizika medzi rôzne typy aktív. Investovanie do fondov vyžaduje porozumenie ich štruktúre a potenciálu. Aké atribúty by mali spĺňať tie najvýnosnejšie fondy?


Obsah článku


Podielové fondy otvárajú dvere k diverzifikácii investícií pre individuálnych investorov. S týmito fondmi môžu investori rozdeliť svoj kapitál medzi viacero aktív. Táto strategická výhoda minimalizuje riziká spojené s investovaním.

Každá investícia do fondov prispieva k rozvoju portfólia s rôznymi aktívami. Navyše, investičné fondy ponúkajú profesionálne spravovanie aktív, čo zvyšuje šance na úspešnú investičnú návratnosť.

Čo sú to podielové fondy?

Podielové fondy sú kolektívne investičné schémy, kde množstvo investorov prispieva finančnými prostriedkami na spoločnú investíciu. Tieto fondy zhromažďujú kapitály od jednotlivých investorov a investujú ich do rôznych typov aktív podľa preddefinovanej investičnej stratégie.

Fungovanie podielových fondov spočíva v aktívnom riadení portfólia správcami fondov. Rozdeľujú príspevky medzi akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a ďalšie aktíva na základe cieľov výkonnosti fondov. Investovanie do podielových fondov ponúka investorom prístup k širšiemu spektru trhov a aktív.

Výhody a nevýhody investovania do podielových fondov:

VýhodyNevýhody
Diverzifikácia investíciíVyššie poplatky
Profesionálny manažmentMenšia kontrola nad investíciami
Prístup k rôznorodým aktívamZávislosť na výkonnosti správcu
Možnosť pravidelného sporeniaFluktuácia výnosov

Tieto aspekty umožňujú investorom efektívne rozložiť riziká a zvyšujú šancu na stabilnú návratnosť investícií.

Investovanie do podielových fondov

Investovanie do podielových fondov ponúka možnosti na rast investícií a umožňuje efektívne riadenie rizika. Jednotlivci využívajú odborné znalosti správcov fondov a získavajú prístup k rozmanitým trhom.

Krok za krokom – Ako začať investovať:

 1. Stanovenie investičných cieľov: Rozhodnúť o finančných cieľoch a investičnom horizonte.
 2. Vykonanie prieskumu: Zistiť informácie o rôznych typoch podielových fondov a ich výkonnosti.
 3. Výber fondu: Vybrať fond, ktorý zodpovedá investičným cieľom jedotlivca a jeho tolerancii voči riziku.
 4. Investícia: Investovať počiatočnú sumu alebo nastaviť pravidelné investície.

Po vytvorení základu pre investície je dôležité vybrať správneho správcu fondu a investičnú platformu. Tieto rozhodnutia majú kľúčový vplyv na úspech investícií. Správny správca má zručnosti a skúsenosti potrebné na dosahovanie pozitívnej výkonnosti fondov.

Dôležitosť diverzifikácie nemôže byť prehliadnutá. Diverzifikácia pomáha rozložiť riziká a znižuje potenciálne straty. Investičný horizont je rovnako kritický; dlhodobé plánovanie zvyšuje šance na dosiahnutie vyšších výnosov a umožňuje fondom prekonať trhové výkyvy.

Typy fondov

Podielové fondy sa delia na rôzne typy podľa aktív, do ktorých investujú. Každý typ má unikátne charakteristiky, ktoré ovplyvňujú riziká a potenciálne výnosy.

Investičné fondy

Investičné fondy poskytujú investorom príležitosti na diverzifikované investovanie do rôznych typov aktív. Tieto fondy zjednodušujú proces investovania a umožňujú dosiahnutie stabilnej návratnosti. Sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú rôzne investičné možnosti bez nutnosti priameho vlastníctva jednotlivých aktív.

Typické vlastnosti investičných fondov:

 • Diverzifikácia: Investície sa rozkladajú medzi viacero aktív, čím sa znižuje riziko.
 • Prístupnosť: Fondy sú dostupné aj pre investorov s menším kapitálom.
 • Profesionálne riadenie: Fondy riadia skúsení manažéri, ktorí sledujú trh a prispôsobujú investičné stratégie.
 • Likvidita: Investori môžu svoje podiely vo fondoch predávať pomerne ľahko.
 • Potenciál rastu: Fondy sú navrhnuté tak, aby maximalizovali výnosy, čo ich robí atraktívnymi pre hľadanie tých najvýnosnejších fondov.

Tieto vlastnosti robia investičné fondy atraktívnou voľbou pre mnohých investorov, ktorí hľadajú efektívne spôsoby, ako zväčšiť svoje portfólio. S kombináciou profesionálneho riadenia a možností diverzifikácie, investičné fondy ponúkajú rovnováhu medzi rizikom a potenciálnym výnosom.

Investičné fondy poskytujú investorom príležitosti na diverzifikované investovanie do rôznych typov aktív.

Akciové fondy

Akciové fondy sú typom investičných fondov zameraných na nákup akcií spoločností. Tieto fondy umožňujú investorom účasť na kapitálovom raste a príjmoch z dividend. Sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú aktívne riadené investície s vyšším potenciálom výnosov.

Riziká akciových fondov zahŕňajú vysokú volatilitu a možnosť kapitálových strát, keďže hodnoty akcií sa môžu rýchlo meniť. Potenciálny výnos je však atraktívny, najmä v dlhodobom horizonte, kde môže rast akcií prevýšiť mnohé iné typy investícií. Akciové fondy teda ponúkajú možnosť významného kapitálového rastu, ktorý môže výrazne zvýšiť celkovú hodnotu investície.

Fondy peňažného trhu

Fondy peňažného trhu sú typom investičných fondov, ktoré sa zameriavajú na krátkodobé peňažné nástroje, ako sú štátne pokladničné poukážky, komerčné papiere a depozitné certifikáty. Tieto fondy ponúkajú ideálne riešenie pre investorov, ktorí hľadajú bezpečné investície s rýchlym prístupom k svojmu kapitálu.

Nízke riziko je kľúčovou charakteristikou týchto fondov, vzhľadom na ich investovanie do finančných nástrojov s krátkou splatnosťou a vysokou kreditnou kvalitou. Likvidita týchto fondov umožňuje investorom rýchlo a efektívne pristupovať k svojim prostriedkom, čo robí investovanie do fondov veľmi flexibilné.

Zmiešané fondy

Zmiešané fondy sú druhom investičných fondov, ktoré kombinujú rôzne typy aktív, ako sú akcie, dlhopisy a niekedy aj nehnuteľnosti, do jedného portfólia. Tento prístup umožňuje investorom využiť výhody viacerých investičných štýlov a trhov v rámci jednej investície.

Kombinácia aktív v zmiešaných fondoch prináša významný prínos k diverzifikácii. Táto stratégia pomáha rozložiť riziko a zvyšuje potenciál stabilnejšej návratnosti bez ohľadu na trhové výkyvy.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú typom investičných fondov, ktoré sa sústreďujú na investovanie do dlhopisov rôznych emitentov, vrátane vlád a korporácií. Tieto fondy lákajú investorov, ktorí preferujú stabilnejšie investície s predvídateľnými výnosmi.

Bezpečnosť investície je jednou z hlavných vlastností dlhopisových fondov. Keďže dlhopisy sú zvyčajne menej volatilné ako akcie, ponúkajú nižšie riziko straty kapitálu. Príklady výnosov z dlhopisových fondov často zahŕňajú fixné úrokové príjmy a možné kapitálové zisky z obchodovania s dlhopismi. Táto kombinácia robí dlhopisové fondy atraktívnou voľbou pre konzervatívnejších investorov hľadajúcich pravidelný príjem z ich investícií.

Podielové fondy bánk

Podielové fondy ponúkané slovenskými bankami poskytujú rozmanité investičné možnosti pre klientov s rôznymi investičnými cieľmi a rizikovými profilmi. Banky na Slovensku umožňujú prístup k rôznym typom fondov vrátane akciových, dlhopisových a zmiešaných fondov. Táto ponuka umožňuje klientom diverzifikovať svoje portfóliá a hľadať výnosy zodpovedajúce ich potrebám.

ČSOB fondy

V ČSOB fondoch je možné zriadiť pravidelné investovanie jednoducho a rýchlo. Investičný program sa dá nastaviť z pohodlia domova cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking. Toto platí aj pre tých, ktorí uskutočňujú svoju prvú investíciu v ČSOB.

Klienti, ktorí preferujú osobné stretnutie, môžu na zriadenie pravidelného investovania navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB. Tieto možnosti robia investovanie prístupnejším a pohodlnejším.

Investovať je možné už od sumy 15 € pri pravidelnom investovaní a 150 € pri jednorazovej investícii.

Pravidelné investovanie cez ČSOB fondy ponúka významnú flexibilitu. Investori môžu kedykoľvek a bez sankcií meniť parametre svojho trvalého príkazu. Je možné upraviť výšku, nastaviť alebo upraviť dobu platnosti priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking alebo v akejkoľvek pobočke ČSOB. Ak si investor želá, môže trvalý príkaz zrušiť a zadať nový, napríklad s inou frekvenciou investovania.

Pokyn na predaj časti alebo všetkých podielov možno zadať kedykoľvek a v ktorejkoľvek pobočke ČSOB. Peniaze budú pripísané na určený účet zvyčajne do 5 pracovných dní.

Banky na Slovensku umožňujú prístup k rôznym typom fondov vrátane akciových, dlhopisových a zmiešaných fondov.

TAM fondy

Takzvané TAM fondy patria do portfólia spoločnosti Tatra Asset Management (TAM), ktorá je jednou z popredných správcovských spoločností na Slovensku. TAM ponúka široký sortiment investičných fondov, vrátane akciových, dlhopisových, zmiešaných, ako aj fondov peňažného trhu.

Ich produkty sú určené pre rôzne typy investorov, od konzervatívnych po tých, ktorí sú ochotní prijať vyššie riziko za potenciálne vyššie výnosy. TAM fondy sú známe svojou diverzifikovanosťou, kvalitným manažmentom a prístupom založeným na dôkladnej analýze trhu a aktív.

Investori môžu vyberať z rôznych investičných stratégií a fondov v závislosti od svojich finančných cieľov a investičného horizontu. Tatra Asset Management tiež poskytuje služby súvisiace s osobným finančným plánovaním, poradenstvom a správou portfólia.

365 invest fondy

365 invest fondy poskytujú širokú škálu investičných možností pre rôzne typy investorov. Umožňujú flexibilné investovanie cez aplikáciu, ktoré je dostupné pre začiatočníkov aj skúsenejších investorov. Ponuka týchto fondov zahrňuje rôzne sektory a trhy, umožňujúc investorom diverzifikovať svoje portfólio a maximalizovať potenciálne výnosy podľa individuálnej tolerancie k riziku.

Typy fondov od 365 invest:

 • Realitný fond: Ponúka príležitosť získať pravidelné príjmy z nájmov rôznych typov nehnuteľností, vrátane rezidenčných, retailových, kancelárskych a logistických objektov. Ideálny pre tých, ktorí hľadajú stabilitu a nízke riziko.
 • Eko fond: Atraktívny pre investorov zaujímajúcich sa o spoločensky zodpovedné investovanie. Sústreďuje sa na firmy, ktoré spĺňajú prísne EKO štandardy, vhodný pre tých, ktorí sú ochotní akceptovať vyššie riziko za možnosť vysokého zhodnotenia.
 • Blockchain fond: Ideálny pre tých, ktorí chcú investovať do prelomových technológií. Ponúka možnosť vysokého zhodnotenia pri vyššej tolerancii voči riziku.
 • Fond stabilných výnosov: Ponúka možnosť zhodnocovať peniaze v dlhopisovom fonde, vhodný pre investorov hľadajúcich stabilitu a mierne riziko.

Každý fond z portfólia 365 banky vyhovuje konkrétnym potrebám a preferenciám investorov.

Dynamické portfólio VÚB

Fond VÚB AM Dynamické portfólio začal pôsobiť v roku 2006 a cieľovou skupinou sú investori s dlhodobým horizontom nad 5 rokov, ktorí hľadajú vyššie zhodnotenie svojich investícií pri priemernom riziku. Jeho zámerom je generovať vysoké príjmy z kapitálového rastu a dividend cez dlhodobé investície do podielových fondov a cenných papierov na medzinárodných trhoch.

Portfólio manažér sa snaží dosiahnuť výnimočné výsledky a ponúknuť investovaním lepšie zhodnotenie kapitálu. Fond je tiež vhodný pre dlhodobé pravidelné sporenie, kde investori môžu redukovať riziko nevhodného načasovania svojich investícií. V roku 2017 sa VÚB AM Dynamické portfólio zaradilo medzi sedem najpredávanejších fondov na Slovensku v oblasti čistých predajov.

VÚB banka ponúka aj investičné sporenie LUX. Ide o program pravidelného investovania do podielových fondov. V tomto prípade je možná pravidelná mesačná investícia od 50 € do 5 000 € mesačne.

Prostredníctvom pravidelného investovania do vybraných EURIZON fondov lux môžno investovať do: EURIZON FUND Flexible Equity Strategy (ASF), EURIZON FUND Emerging Markets Smart Volatility (EEM), EURIZON FUND Equity World Smart Volatility (EEW), EURIZON FUND Sustainable Global Equity (ESG), EURIZON FUND Equity China A (EEC), EURIZON FUND Equity USA (EEU), EURIZON FUND Equity Innovation (EEI), EURIZON FUND Equity People (EPE), EURIZON FUND Equity Planet (EPL).

Ako vybrať peniaze z Amundi

Amundi je jednou z najväčších správcovských spoločností na svete a ponúka široké portfólio podielových fondov na Slovensku. Tieto fondy zahŕňajú akciové, dlhopisové, zmiešané a fondy peňažného trhu. Fondy Amundi sú známe vďaka kvalite a diverzifikovaným investičným stratégiám, ktoré vyhovujú rôznym investičným cieľom a toleranciám k riziku.

Ako vybrať peniaze z Amundi? Potrebné je postupovať podľa niekoľkých krokov:

 1. Identifikácia investičného účtu u Amundi.
 2. Podanie žiadosti o výber peňazí, ktoré sa môže uskutočniť online alebo priamo cez spoločnosť.
 3. Odsúhlasenie transakcie podľa interných protokolov Amundi.
 4. Prijatie prostriedkov, ktoré obvykle dorazia na určený účet do niekoľkých pracovných dní.

Tieto kroky zabezpečujú, že proces výberu peňazí je transparentný a efektívny, čím umožňujú investorom rýchly prístup k ich prostriedkom podľa aktuálnych potrieb.