Pokuta za neplatnú STK – ako sa jej vyhnúť?

Povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole (TK) a emisnej kontrole (EK) je stanovená zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá, ktoré sú prihlásené na Slovensku a sú staršie ako 4 roky. Ak vozidlo nevykoná TK a EK v stanovenom termíne, hrozí jeho majiteľovi pokuta.

Táto povinnosť je niekedy majiteľom vozidla opomenutá, čo prináša nepríjemnosti a zbytočné výdavky. Aká je výška pokuty a ako a jej dá vyhnúť?

Čo je STK a EK?

STK je skratka pre stanicu technickej kontroly vozidiel, kde sa vykonávajú technické a emisné kontroly vozidiel. Je to povinný proces, ktorý musia absolvovať všetky motorové vozidlá v Slovenskej republike. Účelom STK je zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky. Kontrola sa zameriava na technický stav vozidla, aby sa predišlo nehodám.

Pri STK sa kontroluje niekoľko aspektov vozidla, vrátane:

 • brzdového systému
 • hmotnosti
 • emisií výfukových plynov
 • osvetlenia
 • geometrie kolies (kvalitné celoročné pneumatiky)

STK sa vykonáva v špecializovaných STK staniciach. Tieto stanice sú vybavené potrebným zariadením a kvalifikovaným personálom na vykonanie komplexnej kontroly vozidla. Po absolvovaní STK dostane vodič potvrdenie o tom, že vozidlo spĺňa technické požiadavky. Toto potvrdenie je potrebné predložiť pri registrácii vozidla.

Pri STK sa zvyčajne vykonáva aj EK, teda emisná kontrola. Je to povinný proces, ktorým sa kontroluje, či vozidlo spĺňa emisné limity pre emisie výfukových plynov. Emisné limity sú stanovené zákonom a ich cieľom je znížiť emisie znečisťujúcich látok do životného prostredia.

Pri kontrole sa používajú meracie prístroje, ktoré merajú množstvo a koncentráciu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch. Emisná kontrola sa vykonáva v pravidelných intervaloch, ktoré sa líšia podľa typu vozidla. Pre osobné vozidlá je interval emisnej kontroly 4 roky od prvého prihlásenia vozidla do evidencie.

Ak vozidlo pri emisnej kontrole nevyhovie, musí byť opravené a následne podrobené opakovanej kontrole. V prípade, že vozidlo aj po oprave nevyhovie, môže byť vyradené z premávky. Emisná kontrola je dôležitá pre ochranu životného prostredia.

Vozidlá, ktoré nemajú platnú emisnú kontrolu, môžu vypúšťať do ovzdušia nadmerné množstvo znečisťujúcich látok, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tu sú niektoré z znečisťujúcich látok, ktoré sa kontrolujú pri emisnej kontrole:

 • oxidy dusíka (NOx)
 • oxidy síry (SOx)
 • uhľovodíky (HC)
 • pevné častice (PM)
 • oxid uhoľnatý (CO)
 • metán (CH4)

Emisná kontrola je dôležitým krokom k zníženiu emisií znečisťujúcich látok do životného prostredia.

Ako prebieha technická kontrola vozidla?

Proces technickej kontroly zahrňuje kvalifikovaného a certifikovaného kontrolóra, ktorý pomocou špecializovaného vybavenia dôkladne skontroluje všetky hlavné systémy vozidla. Tieto systémy zahŕňajú motor, prevodovku, brzdy, odpruženie, riadenie, elektrický systém a výfukový systém.

Samotná kontrola začína vizuálnou kontrolou exteriéru vozidla, vrátane karosérie, pneumatík a svetiel. Potom nasleduje podrobnejšia prehliadka motorového priestoru, kde kontrolór hľadá príznaky poškodenia alebo netesnosti. Okrem toho sleduje hladinu kvapalín, stav hadičiek a bezpečnostné pásy.

Inšpektor potom venuje pozornosť podvozku vozidla, pričom preskúma komponenty zavesenia a riadenia, aby zistil ich opotrebovanie. Kontroluje aj stav rámu, či nie je zhrdzavený alebo poškodený.

Ak sa počas kontroly identifikujú akékoľvek problémy, majiteľ vozidla je informovaný a sú mu odporučené potrebné opravy alebo výmeny. Pri závažných závadách sa musia vykonať opravy. Po vykonaní opráv musí vozidlo podstúpiť ďalšiu technickú kontrolu, aby sa zabezpečilo, že všetky zistené problémy boli úspešne vyriešené.

Proces technickej kontroly zahrňuje kvalifikovaného a certifikovaného kontrolóra, ktorý pomocou špecializovaného vybavenia dôkladne skontroluje všetky hlavné systémy vozidla.

Doba platnosti STK

Podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z. sú stanovené časové obdobia pre technické kontroly, ktoré podrobne popisujú postupy v oblasti technickej kontroly.

Doba platnosti STK na Slovensku je nasledovná:

 • Osobné a nákladné vozidlá kategórie M1 a N1
  • prvýkrát po 4 rokoch od prvého prihlásenia vozidla do evidencie
  • potom každé 2 roky
 • Malé motocykle, ľahké štvorkolky a prípojné vozidlá
  • prvýkrát po 4 rokoch od prvého prihlásenia vozidla do evidencie
  • potom každé 4 roky

Lehoty na absolvovanie STK je možné nájsť aj v osvedčení o evidencii vozidla. Doba platnosti STK pre osobné vozidlá staršie ako 4 roky sú 2 roky. Ak si niekto kupuje staršie vozidlo a berie si napríklad pôžičku na auto, mal by si overiť aj to, ako dlho ešte vozidlu platí STK.

Aké následky má zmeškaná STK?

Zmeškaná STK môže mať viacero nepríjemných následkov. Majiteľa vozidla čaká pokuta za neplatnú STK, ktorá môže dosiahnuť výšku až 330 eur:

 • Za neplatnú STK (TK + EK) je pokuta 330 eur.
 • Za neplatnú technickú kontrolu (TK) je pokuta 165 eur.
 • Za neplatnú EK je pokuta 165 eur.

Pokutu môže uložiť okresný úrad odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Okresné úrady majú prístup k informačnému systému, v ktorom môžu skontrolovať, či vozidlo má platnú STK a EK. Ak sa tak nestane, môže byť majiteľovi vozidla doručená pokuta za neplatnú STK.

Vyradenie vozidla z premávky

Automatická pokuta za STK môže byť niekedy ten najmenší problém. Niektorí majitelia na STK len pozabudnú, iní však môžu mať obavy, čo vozidlo STK prejde. Ak vozidlo pri STK nevyhovie, musí byť opravené a následne podrobené opakovanej kontrole. V prípade, že vozidlo aj po oprave nevyhovie, môže byť vyradené z premávky.

Vyradenie vozidla z premávky znamená, že vozidlo už nesmie byť prevádzkované na verejných komunikáciách. Majiteľovi vozidla je odobraté osvedčenie o evidencii vozidla a vozidlo je povinný odhlásiť z evidencie vozidiel.

Zvýšené riziko nehody

Vozidlá, ktoré nemajú platnú STK, môžu byť v technickom stave, ktorý nie je vyhovujúci a môže ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Neplatná STK môže spôsobiť, že vozidlo nebude mať napríklad:

 • funkčný brzdový systém
 • správne osvetlenie
 • bezpečné pneumatiky

Tieto nedostatky môžu viesť k nehode, ktorá môže mať vážne následky.

Aby sa majitelia vozidiel vyhli následkom neplatnej STK, je potrebné dodržiavať stanovené lehoty na jej absolvovanie alebo si ju zabezpečiť včas.

Automatická pokuta za STK

Ako bolo spomenuté, štát udržiava databázu, ktorá zaznamenáva informácie o všetkých vozidlách vrátane termínov ich technických a emisných kontrol. Netreba sa teda spoliehať na to, že STK pokuta sa týka iba tých, ktorým napríklad zastaví policajná hliadka na vykonanie bežnej kontroly a podobne.

Tento systém je schopný identifikovať optimálny termín, kedy by mal majiteľ vozidla podstúpiť STK. V prípade, že majiteľ nesplní túto povinnosť, systém automaticky a objektívne odosiela pokutu za nevykonanú STK poštou. Táto STK pokuta sa ukladá prostredníctvom tzv. rozkazného konania.

Kedy príde pokuta za STK?

Mnoho ľudí, ktorí si uvedomia že majú neplatnú STK sa pýta, kedy príde pokuta za STK. Je podstatné si uvedomiť, že pokuta za neplatnú STK sa uplatňuje len v prípade, že vozidlo nesplňuje predpísané normy. V prípade, že majiteľ vozidla má momentálne platnú STK, nemusí sa obávať žiadnych sankcií.

Dôležité je mať na pamäti, že pokuta za neplatnú STK neprichádza ihneď po uplynutí platnosti. Okresný úrad dopravy ju môže doručiť až do 5 rokov od nesplnenia si povinnosti. Inštitúciám určitý čas trvá, kým bude pokuta doručená. Avšak aj keď sa absolvuje STK po termíne platnosti, dostane majiteľ pokutu.

Štát má automatizovanú databázu vozidiel a pokuty sa udeľujú automaticky. V prípade, že boli podniknuté kroky na vykonanie kontroly a napriek tomu majiteľ dostane pokutu za prepadnutú STK poštou, má možnosť podať odvolanie. Avšak, v prípade, že pokuta zostane uložená v rámci správneho konania, môže byť následne navýšená.

V bežnom prípade je výška pokuty 330 eur. Existujú však výnimky a určitá tolerancia pokuty STK, teda nižšia sadzba. V prípade, že bola udelená pokuta, má šofér možnosť zaplatiť 110 eur za prepadnutú technickú a emisnú kontrolu do 15 dní.

Okrem toho musí absolvovať technickú a emisnú kontrolu. V tomto scenári sa nepotrebujete starať o doplatenie zvyšných 220 eur, a pokuta sa považuje za úplne uhradenú. Avšak, ak sa neuskutoční technická a emisná kontrolu v stanovenom čase, bude povinní uhradiť celú sumu 330 eur.

Tento prístup umožňuje štátnym orgánom znížiť byrokratické zaťaženie pre vlastníkov vozidiel. Po tomto období však už možno očakávať automatickú pokutu za STK. Pokuta bude doručená poštou. Je kľúčové, aby vodiči nečakali na poslednú chvíľu a včas skontrolovali platnosť STK na svojom vozidle. Odpustenie pokút STK nemá lehotu, ale možno znížiť výšku pokuty.

Dôležité je mať na pamäti, že pokuta za neplatnú STK neprichádza ihneď po uplynutí platnosti. Existuje určitá tolerancia pokuty za STK.

Ako sa vyhnúť pokute za STK?

Ak má majiteľ vedomosť, že nebude možné podstúpiť STK v stanovenom čase, môže ju nechať vykonať skôr, resp. kedykoľvek pred skončením platnosti. Túto možnosť môže využiť prostredníctvom služieb stanice technickej kontroly (STK), ktorá poskytne vhodný termín kontroly podľa časového plánu.

Okrem dodržiavania stanovených lehôt je možné predísť pokute za STK aj tým, že sa ňu objedná s dostatočným predstihom. Stanice technickej kontroly môžu byť vyťažené a nemusia mať na poslednú chvíľu dostupný termín.

Nižšie sú uvedené niektoré konkrétne tipy, ako sa vyhnúť pokute za STK:

 • Prilepiť nálepku s dátumom platnosti STK na palubnú dosku vozidla, resp. na iné viditeľné miesto. Toto pomôže udržať prehľad o termíne, kedy je nutné absolvovať STK.
 • Nastaviť si pripomienku v telefóne alebo v kalendári. To pomôže nezabúdať na termín STK.
 • Využitie služby STK, ktorá umožní získať si termín kontroly, ktorý vyhovuje daným potrebám.

Dodržiavaním týchto tipov sa môže zvýšiť pravdepodobnosť, že sa majiteľ vyhne pokute za nevykonanú STK.

Overenie STK

Po absolvovaní STK dostane majiteľ protokol o vykonaní kontroly aj kartičky, ktoré by mal nosiť s dokladmi od auta. Na oboch týchto dokladoch je dátum vykonania kontroly STK. Môže sa však stať, že majiteľ tieto dokumenty stretí, alebo ich jednoducho nemá k dispozícií a nevie si tak podľa nich zistiť, kedy treba opäť vykonať STK.

Jedným zo spôsobov ako skontrolovať dátum platnosti STK je napríklad prostredníctvom portálu overeniestk.sk. Tu si vodič môže zadať evidenčné číslo vozidla, teda ŠPZ online, a získať informácie o blížiacom sa termíne. Takýmto spôsobom je možné predchádzať nežiaducim problémom a finančným pokutám. Podobne funguje aj overenie PZP, ktoré sa môže hodiť v mnohých situáciách.