Zmeny v s.r.o. – názvu alebo sídla

zmeny v s.r.o.

Prevádzka spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) si vyžaduje znalosť aktuálnych legislatívnych požiadaviek a priebežné sledovanie zmien v nich. Medzi najčastejšie vykonávané zmeny v s.r.o. patria zmena sídla, obchodného mena, konateľa, predmetu podnikania a podobne.

Pred vykonaním akejkoľvek zmeny v s.r.o. je odporúčané oboznámiť sa s aktuálnymi právnymi predpismi a postupmi.


Obsah článku


Aké sú najčastejšie vykonávané zmeny v s.r.o?

V praxi sa stretávame s rôznymi zmenami v s.r.o., no medzi najčastejšie vykonávané patria:

1. Zmena sídla s.r.o.:

 • Môže ísť o presun v rámci tej istej obce, do iného mesta alebo dokonca do iného štátu v rámci EÚ.
 • Vyžaduje si to súhlas vlastníka nehnuteľnosti, kam sa sídlo presúva, a zaplatenie súdneho poplatku.
 • Dôležité je aktualizovať si všetky kontakty a dokumenty s novou adresou sídla.

2. Zmena obchodného mena s.r.o.:

 • Nové obchodné meno nesmie byť totožné s existujúcim a musí spĺňať náležitosti dané zákonom.
 • Zmena názvu sa zapisuje do obchodného registra po zaplatení súdneho poplatku.
 • Odporúča sa preveriť si dostupnosť názvu vopred, napríklad na webe Ministerstva spravodlivosti SR.

3. Zmena konateľa s.r.o.:

 • Môže ísť o odvolanie alebo menovanie konateľa valným zhromaždením spoločníkov.
 • Zmeny v zložení konateľov sa zapisujú do obchodného registra po zaplatení súdneho poplatku.
 • Nový konateľ preberá zodpovednosť za chod spoločnosti.

4. Rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.:

 • Ak spoločnosť plánuje rozšíriť svoje aktivity o nové činnosti, je nutné ich zapísať do predmetu podnikania v obchodnom registri.
 • Zmena sa realizuje po zaplatení súdneho poplatku.
 • Rozšírenie predmetu podnikania môže priniesť nové obchodné príležitosti.

5. Zmena spoločníka s.r.o. (prevod obchodného podielu):

 • Prevod obchodného podielu na nového spoločníka sa musí ohlásiť na obchodný register.
 • Vyžaduje si to súhlas oboch strán a zaplatenie súdneho poplatku.
 • Nový spoločník sa stáva spoluvlastníkom spoločnosti a získava zodpovedajúce práva a povinnosti.

Okrem týchto spomínaných zmien v s.r.o. existuje aj mnoho ďalších, menej frekventovaných úkonov.

Čo zahŕňa zmena názvu s.r.o?

Zmena názvu s.r.o., nazývaná aj zmena obchodného mena, zahŕňa niekoľko krokov a dôležitých aspektov:

1. Príprava a schválenie nového názvu:

 • Nový názov nesmie byť totožný s už existujúcim obchodným menom inej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri.
 • Názov musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom, napríklad nesmie obsahovať klamlivé informácie alebo hanlivé výrazy.
 • Voľbu názvu je vhodné prekonzultovať so spoločníkmi a zvážiť jeho vhodnosť pre imidž a identitu spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje nový názov s.r.o.

2. Zápis zmeny do obchodného registra:

 • Po schválení nového názvu je nutné podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra na príslušnom registrovom súde.
 • Návrh musí obsahovať požadované údaje, ako napríklad nový názov spoločnosti, sídlo, IČO, a podpisy oprávnených osôb.
 • K návrhu sa prikladajú prílohy, napríklad zápisnica z valného zhromaždenia o schválení zmeny názvu.
 • Po zaplatení súdneho poplatku súd zmenu zapíše do obchodného registra a vydá osvedčenie o zmene zápisu.

3. Oznámenie zmeny dotknutým stranám:

 • Po zápise zmeny do obchodného registra je nutné oznámiť nový názov s.r.o. všetkým dotknutým stranám, ako napríklad:
  • bankám a poisťovniam
  • obchodným partnerom a dodávateľom
  • daňovému úradu a Sociálnej poisťovni
  • klientom a verejnosti (napríklad aktualizácia webovej stránky a vizitiek)

4. Aktualizácia dokumentov a pečiatok:

 • Všetky dokumenty spoločnosti, ako napríklad faktúry, zmluvy a hlavičkový papier, je nutné aktualizovať o nový názov.
 • Je potrebné zhotoviť novú pečať s novým názvom spoločnosti.

Zmena názvu s.r.o. je spoplatnená súdnym poplatkom. Odporúča sa obrátiť sa na advokáta alebo špecializovanú spoločnosť, ktorá pomôže s celým procesom zmeny názvu.

Netreba zabúdať na včasné oznámenie zmeny názvu všetkým dotknutým stranám, aby sa predišlo nedorozumeniam a komplikáciám.

Zmena názvu s.r.o. môže mať rôzne dôvody, ako napríklad rebranding, expanzia na nové trhy, zlúčenie s inou spoločnosťou či snaha o odlíšenie sa od konkurencie. Je dôležité, aby sa k tomuto kroku pristupovalo s rozvahou a zvážili sa všetky jeho aspekty.

Pred vykonaním akejkoľvek zmeny v s.r.o. je vhodné oboznámiť sa s právnymi predpismi a postupmi.

Zmena sídla s.r.o.

Zmena sídla spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je proces, ktorý si vyžaduje dodržiavanie určitých krokov a formalít.

Postup:

 1. Rozhodnutie o zmene sídla:
  • V prvom rade je potrebné prijať rozhodnutie o zmene sídla. V prípade jednoosobovej s.r.o. toto rozhodnutie prijíma jediný spoločník. V prípade viacerých spoločníkov sa musí prijať na valnom zhromaždení.
  • Rozhodnutie musí obsahovať:
   • identifikáciu s.r.o. (názov, IČO)
   • starú adresu sídla
   • novú adresu sídla
   • dátum prijatia rozhodnutia
   • podpisy spoločníkov (v prípade valného zhromaždenia)
 2. Dokumenty preukazujúce oprávnenie na zápis sídla do OR:
  • V závislosti od typu nového sídla je potrebné doložiť rôzne dokumenty:
   • Sídlo vo vlastnej nehnuteľnosti: List vlastníctva s vyznačením súpisného a orientačného čísla.
   • Sídlo v prenajatej nehnuteľnosti: Súhlasné vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti s uvedením súpisného a orientačného čísla a jeho podpis.
   • Virtuálne sídlo: Nájomná zmluva o sídle so spoločnosťou poskytujúcou virtuálne sídlo.
 3. Návrh na zápis zmeny sídla do OR:
  • Na webovej stránke justice.gov.sk si treba stiahnuť formulár číslo 8 „Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným“.
  • Vyplniť formulár podľa pokynov a priložiť k nemu všetky potrebné doklady.
 4. Podanie návrhu na OR:
  • Vyplnený a podpísaný návrh na zápis zmeny sídla spolu s požadovanými poplatkami sa podá na príslušný registrový súd.
  • Súd do 15 dní skontroluje formálnu správnosť návrhu a v prípade jeho schválenia vykoná zápis zmeny sídla do obchodného registra.

Po zápise zmeny sídla do OR je potrebné oznámiť túto zmenu aj na daňový úrad, poisťovni a bankám, s ktorými s.r.o. spolupracuje.

Aké sú dôvody pre zmenu konateľa?

Existuje mnoho dôvodov, prečo by spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) mohla chcieť zmeniť konateľa. Niektoré z najčastejších dôvodov sú:

Zmena v manažmente:

 • Odchod konateľa: Konateľ sa môže rozhodnúť odstúpiť z funkcie z rôznych dôvodov, ako je odchod do dôchodku, zmena kariéry, rodinné záväzky, nespokojnosť s prácou alebo nezhody s ostatnými spoločníkmi.
 • Smrť konateľa: V prípade úmrtia konateľa je nutné zvoliť nového konateľa, aby mohol prevziať vedenie spoločnosti.
 • Neschopnosť konateľa: V prípade, že konateľ nie je schopný vykonávať svoje povinnosti z dôvodu choroby, invalidity alebo iných dôvodov, môže byť nutné zvoliť nového konateľa.

Reštrukturalizácia spoločnosti:

 • Zmena stratégie: Spoločnosť sa môže rozhodnúť zmeniť svoju stratégiu a potrebovať konateľa s inými skúsenosťami alebo zručnosťami.
 • Rozšírenie pôsobnosti: V prípade, že sa spoločnosť rozširuje a potrebuje viac manažérov, môže zvoliť ďalších konateľov.
 • Zvýšenie transparentnosti: Spoločnosť sa môže rozhodnúť zvoliť viacerých konateľov, aby zvýšila transparentnosť a rozložila zodpovednosť za riadenie spoločnosti.

Konflikty:

 • Nezhody medzi konateľmi: V prípade, že medzi konateľmi dochádza k nezhodám, môže to viesť k tomu, že jeden z nich odstúpi alebo je odvolaný.
 • Spor so spoločníkmi: V prípade, že medzi konateľom a spoločníkmi dochádza k sporu, môže to viesť k odvolaniu konateľa.
 • Nezákonné konanie: V prípade, že konateľ koná nezákonne alebo porušuje stanovy spoločnosti, môže byť odvolaný.

Zmena konateľa je dôležitým rozhodnutím, ktoré by sa malo robiť len po zvážení všetkých relevantných faktorov. Pred zmenou konateľa je potrebné dodržiavať určité formálne kroky, ktoré sú uvedené v stanovách spoločnosti a v obchodnom zákonníku. V prípade akýchkoľvek otázok je dobré sa obrátiť na právneho zástupcu.

Podanie návrhu na zápis zmeny údajov v obchodnom registri

Existujú dva základné spôsoby, ako podať návrh na zápis zmeny údajov v obchodnom registri (OR) SR:

1. Elektronicky:

 • Portál Slovensko.sk: Prostredníctvom služby „Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“ na portáli Slovensko.sk.
  • Výhody: Pohodlný a rýchly spôsob podania, dostupný online 24/7.
  • Nevýhody: Vyžaduje si elektronický podpis (kvalifikovaný alebo zaručený) a znalosť práce s elektronickými formulármi.

2. Písomne:

 • Priamo na príslušnom registrovom súde: V písomnej forme na príslušnom registrovom súde podľa sídla spoločnosti.
  • Výhody: Osobné doručenie umožňuje konzultovať s pracovníkom prípadné nejasnosti.
  • Nevýhody: Vyžaduje si fyzickú návštevu súdu a dodržanie úradných hodín.

Bez ohľadu na zvolený spôsob podania je potrebné dodržať nasledovný postup:

 1. Vypracovanie návrhu na zápis zmeny údajov:
 2. Podpis a autorizácia návrhu:
  • V prípade elektronického podania: Podpíše sa formulár elektronickým podpisom a autorizuje sa.
  • V prípade písomného podania: Podpíše sa formulár vlastnoručne a nechá sa overiť notárom.
 3. Podanie návrhu:
  • Elektronicky: Zaslať vyplnený a podpísaný formulár prostredníctvom služby na portáli Slovensko.sk.
  • Písomne: Doručiť vyplnený, podpísaný a notársky overený formulár na príslušný registrový súd.
 4. Poplatky:
  • Za zápis zmeny údajov do OR je potrebné uhradiť poplatok. Výška poplatku sa líši v závislosti od typu zmeny.
  • Poplatok je možné uhradiť elektronicky alebo v hotovosti v pokladni registrového súdu.
 5. Rozhodnutie registrového súdu:
  • Registrový súd do 15 dní skontroluje formálnu správnosť návrhu a v prípade jeho schválenia vykoná zápis zmeny údajov do OR.
  • O výsledku bude podávateľ informovaný písomne.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo potreby poradenstva ohľadom podania návrhu na zápis zmeny údajov v obchodnom registri je možné kontaktovať príslušný súd s účelným vytvorením návrhu na zápis zmeny údajov a zabezpečiť jeho riadne a bezproblémové vybavenie.

Je dôležité dbať na to, aby bolo všetko vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi a bezchybne, aby zmeny v obchodnom registri boli platné a účinné.