Dlžník – dlh na zdravotnej poisťovni, zoznam dlžníkov

dlžník

V súčasnej dobe čelia mnohí výzvam spojeným s finančnými záväzkami voči zdravotným poisťovniam. Stáva sa, že jednotlivci sa dostávajú do pozície dlžníka voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo inej poisťovacej inštitúcie, čo môže viesť k rôznym komplikáciám. Ako sa vlastne dlh na zdravotnej poisťovni môže vytvoriť a akým spôsobom ovplyvňuje dlžníkov vzťah s touto inštitúciou?

Článok rozoberie zložité aspekty dlhov voči zdravotným poisťovniam, vrátane tých, ktoré sa týkajú Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), Dôvery a problémov spojených so zoznamom dlžníkov všetkých druhov.

Pokiaľ ide o samotný mechanizmus vzniku týchto dlhov, mnohí sa môžu pýtať: Ako môže človek skončiť ako dlžník na zdravotnej poisťovni? Čo viedlo k vytvoreniu zoznamu dlžníkov VšZP a aký je proces, ktorým dlžníci musia prejsť, aby sa dostali z tejto pozície?

Dlžníci na poistnom

Zdravotné poisťovne, vrátane Sociálnej poisťovne, sú zákonom viazané na pravidelné zverejňovanie a aktualizovanie zoznamu dlžníkov na svojich webových stránkach do 20. dňa každého kalendárneho mesiaca. Za dlžníka sa považuje poistenec alebo platiteľ poistného, ktorý má:

 • pohľadávku na preddavku poistného po lehote splatnosti minimálne tri mesiace
 • pohľadávku na nedoplatok
 • pohľadávku na poistnom od vzniku povinnosti platiť poistenie do potvrdenia prihlášky zo strany poisťovne, pričom celková suma pohľadávky presahuje 100 eur

Zoznam dlžníkov, teda dlžníkov na poistnom v oblasti zdravotného poistenia je prístupný online na webových stránkach príslušnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne. Existuje aj jednoduchší spôsob kontroly na jednej centrálnej stránke www.dlznik.sk, ktorá pravidelne aktualizuje údaje o neplatičoch.

Táto stránka zhromažďuje informácie o dlžníkoch na poistnom od viacerých poisťovní, vrátane VšZP, Union a Sociálnej poisťovne, pričom údaje o poisťovni Dôvera sú k dispozícii priamo na stránke Dôvery. Stačí zadať meno, obchodný názov alebo IČO a človek získa okamžitý prístup k relevantným informáciám.

Dlh na zdravotnej poisťovni: Dôsledky a riešenia

V oblasti zdravotného poistenia je povinné platiť odvody, no nie všetci s týmto záväzkom zaobchádzajú zodpovedne. Predovšetkým samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby sa často dostávajú do problémov, keď nepravidelne alebo vôbec neplánujú svoje zdravotné odvody SZČO. Táto zanedbávaná povinnosť môže mať pre nich vážne dôsledky.

V snahe zamedziť akýmkoľvek komplikáciám v súvislosti s dlhmi na zdravotnej poisťovni – každý občan je povinný mať krytie zdravotnej poisťovne. Už aj novorodenci majú automaticky poistné krytie zdravotnej poisťovne svojej matky, ešte predtým, ako sú oficiálne prihlásení v akejkoľvek poisťovni.

Výška poistného sa líši podľa viacerých faktorov, vrátane veku a druhu poistenia. Samotné odvody štátu prebiehajú do 30. roku života alebo do skončenia druhého stupňa vysokej školy. Pre samoplatiteľov je však tento proces komplikovanejší, a tak sa často stávajú pravidelnými alebo dlhodobými neplatičmi, čo vedie k strate nároku na bežnú ambulantnú starostlivosť a mnohým ďalším problémom.

Okrem toho zdravotné poisťovne hodnotia, či bolo ošetrenie nevyhnutné, a v prípade neoprávneného ošetrenia sa dlh navyše zvyšuje o náklady na daný zákrok. Strata nároku na kúpeľný pobyt či potrebné zdravotné pomôcky je len jedným z aspektov, ktorým môžu dlžníci čeliť.

Nakoniec, výzvy na úhradu, výkazy nedoplatkov a predexekučné výzvy sú len niektoré z krokov, ktoré nasledujú, ak sa situácia nevyrieši včas. Dlh na zdravotnej poisťovni sa nevyhnutne posúva súdnemu exekútorovi, čo môže mať za následok vysoké exekučné poplatky a zvýšenie dlhu.

Napriek tomu, že sa táto situácia môže zdať nepríjemná, existujú možnosti riešenia. Poisťovne zvyknú akceptovať žiadosti o riešenie dlhu vo forme splátkového kalendára. V prípade ak sú dlžníci ochotní komunikovať a riešiť svoje záväzky zodpovedne.

dlh na zdravotnej poisťovni
Riešenie dlhu na zdravotnej poisťovni vo forme splátkového kalendára môže predísť ďalšiemu nárastu o vysoké exekučné poplatky. Taktiež umožnia dlžníkom obnoviť svoje poistné povinnosti.

Tipy ako sa nestať dlžníkom zdravotnej poisťovne

Aká je prevencia zadlženia v oblasti zdravotného poistenia? Nižšie je ucelený prehľad o krokoch, ktoré pomôžu nestať sa dlžníkom zdravotnej poisťovne. A vyhnúť sa dlhom spojenými so zdravotnými odvodmi.

RadaPopis
Overte si povinnosť platiť verejné zdravotné poistenie:Je poistenec živnostník alebo zamestnanec?
Vedieť akú sumu odvodov platiť v konkrétnom roku: Prehľadne zistiť výšku minimálnych zdravotných odvodov, ktoré sú v platnosti daný rok. Osoby so zdravotným postihnutím platia polovicu sumy.
Platiť poistné vždy včas:Dôsledne dodržiavať povinnosť platiť zdravotné poistenie do ôsmich dní od začiatku mesiaca. Pravidelná a včasná platba je kľúčom k predchádzaniu dlhov.
Dodržiavať špecifické symboly pri platbe:Pri platbách sa uistiť, že poistenec zadáva správne údaje a špecifické symboly, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu platieb.
Posielať peniaze na správny účet:Zabezpečiť si, aby platby smerovali na správny účet. Platobný príkaz a pravidelná kontrola výšky sumy pomôžu udržiavať aktuálnosť platieb.
V prípade pochybností kontaktovať svoju poisťovňu:Ak má človek nejasnosti alebo potrebuje poradiť, nech neváha kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu. Nevedomosť nie je ospravedlnením, a odborná pomoc môže predchádzať vzniku problémov so zdravotnými dlhmi.

S nasledujúcimi tipmi sa môže poistenec efektívne vyhnúť dlhom na zdravotnej poisťovni. Dodržiavanie povinností a efektívna komunikácia s poisťovňou umožnia udržať svoje zdravotné poistenie v poriadku. Preventívne opatrenia sú kľúčové k tomu, aby sa poistenec nestal dlžníkom zdravotnej poisťovne a aby sa vyhol premlčaniu dlhu.

Zoznam dlžníkov VšZP

VšZP, ako aj ostatné zdravotné poisťovne, sú viazané povinnosťou verejne zverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke vždy do 20. dňa každého kalendárneho mesiaca.

V prípade zaradenia do zoznamu dlžníkov VšZP má poistenec nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nie na plánovanú starostlivosť, ako napríklad kúpeľné procedúry, pravidelné kontroly u špecialistov alebo zdravotnícke pomôcky.

Podmienky plnej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov VšZP

Aj keď je poistenec zaradený do zoznamu dlžníkov VšZP, môže mať nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak:

 • zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm a poistenec ich riadne spláca
 • dlžné poistné sa vymáha v exekučnom konaní, ale poistenec ho uhrádza formou splátok a informuje o tejto skutočnosti zdravotnú poisťovňu
 • poistenec vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné alebo na vymáhanie poistného

Od 1. januára 2023 majú dlžníci (nielen) VšZP, ktorí nespĺňajú uvedené podmienky, nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti spojenú s tehotenstvom, očkovaním na prevenciu infekčných ochorení a liečbou chronických ochorení. Po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 sa obnovilo obmedzenie úhrady len na neodkladnú starostlivosť.

Zoznam dlžníkov VšZP obsahuje:

 • osobné údaje o fyzických a právnických osobách
 • výšku pohľadávky
 • informáciu o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti
zoznam dlžníkov všžp
Osoby zaradené do zoznamu dlžníkov VšZP majú právo podať písomnú námietku proti zaradeniu. zdravotná poisťovňa preverí a vyhodnotí do piatich pracovných dní.

Dlžníci Všeobecná zdravotná poisťovňa a riešenie nedoplatkov

Aby poistenci VšZP minimalizovali riziko nedoplatkov na zdravotnom poistení, je dôležité mať prehľad o svojich platbách a aktuálnej situácii. Môžu využiť moderné nástroje, ako je mobilná aplikácia VšZP, ktorá umožňuje sledovať a riadiť platby kedykoľvek a kdekoľvek.

Stať sa dlžníkom Všeobecnej zdravotnej poisťovne môže priniesť viaceré nepriaznivé dôsledky:

 • navýšenie o úroky z omeškania
 • poplatky za vydanie výkazu nedoplatkov
 • náklady spojené s exekúciou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže dokonca udeliť pokutu za nesplnenie povinnosti odvádzať preddavky včas. Keďže sa informácie o dlžníkoch zverejňujú, môže to negatívne ovplyvniť aj prístup k úverom, dotáciám a eurofondom.

Ako efektívne kontrolovať a riadiť platby vo VšZP?

 • Mobilná aplikácia: Sledovať platby, stav účtu a platiť priamo cez mobilnú aplikáciu.
 • ePobočka: Využiť elektronickú pobočku na monitorovanie platieb a prehľady za zvolené obdobie.
 • Osobná návšteva pobočky: Získať odborné poradenstvo, overiť záväzky a aktualizovať kontaktné údaje.

Praktické kroky pre dlžníkov na zdravotnej poisťovni

Ako adekvátne komunikovať so zdravotnou poisťovňou a preventívne predchádzať potenciálnym exekučným konaniam? V nasledujúcej tabuľke sú kroky a odpovede na otázky, ktoré pomôžu minimalizovať riziká spojené s dlžníkmi na zdravotnej poisťovni.

KrokOpis
Čo robiť, ak vznikol dlh?Komunikovať so zdravotnou poisťovňou, overiť kontaktné údaje a požiadať o povolenie splátok dlhu.
Ako predchádzať exekučnému konaniu?Byť informovaný o nedoplatku, overiť kontaktné údaje a uhradiť nedoplatok ešte pred začatím exekúcie.
Ako uhradiť dlh?Využiť rôzne možnosti platby vrátane mobilnej aplikácie, účtu exekútora alebo priamo na pobočke.
Ako ukončiť exekúciu?Uhradiť dlh a kontaktovať exekútora, čím sa odblokuje prípadný zablokovaný účet.
Následky neúspešnej exekúcieV prípade neúspešnej exekúcie sa môže dlh zverejniť a poistencovi môže byť odopretá plná zdravotná starostlivosť. Zdravotná poisťovňa môže podniknúť ďalšie kroky.
Zdedené dlhyPri dedičskom konaní kontaktovať poisťovňu po úmrtí poistiteľa a získať informácie o zdedených dlhoch.
dlžníci na zdravotnej poisťovni
Zdravotné poistenie je základným prvkom každodenného zabezpečenia a starostlivosti o vlastné zdravie. S dlhmi v tejto oblasti však prichádzajú aj možné komplikácie. Tie môžu ovplyvniť nielen finančnú situáciu, ale aj prístup k plnej zdravotnej starostlivosti.

Zoznam dlžníkov v poisťovni Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera má takisto povinnosť uverejňovať a aktualizovať zoznam poistencov, teda dlžníkov Dôvery, ktorí majú nedoplatky na svojom účte. Stačí vložiť svoje meno a priezvisko alebo IČO do vyhľadávača na ich webe a systém poskytne informácie o výške dlhu a podklady k jeho okamžitému vyrovnaniu. Platbu je možné jednoducho uskutočniť cez internet banking alebo elektronickú pobočku.

V prípade potreby rozloženia dlhu na viacero splátok, je pre dlžníka v Dôvere taktiež k dispozícii splátkový kalendár. Prevencia vzniku dlhov je kľúčová, pretože okrem dodatočných nákladov hrozí aj obmedzenie prístupu k plánovanej zdravotnej starostlivosti. Poistenec, potenciálny dlžník v Dôvere má právo reklamovať svoj dlh a zverejnenie v zozname dlžníkov na webe.

S pravidelným monitorovaním a riadením finančných povinností môžu poistenci udržať svoje zdravotné poistenie v súlade so zákonom a minimalizovať riziká spojené s dlhmi. Vždy je dôležité overiť svoje údaje v zozname dlžníkov a rýchlo reagovať na nejasnosti alebo nesprávnosti. Čestné dodržiavanie platobných povinností je kľúčové pre zachovanie nárokov na plnú zdravotnú starostlivosť.